магістр

Освітня програма «Політологія. Політична аналітика та експертиза»

Освітньо-професійна програма спрямована на підготовку фахівців-політологів, здатних знаходити ефективні рішення політичних проблем з урахуванням їх наслідків для суспільства і держави. Навички з політичного аналізу та експертизи дозволяють випускникам швидко пристосовуватися до сучасного політичного середовища і бути затребуваними на ринку праці.

Магістранти вивчають політичну аналітику, експертизу, консультування, комунікацію. Практичні заняття передбачають кваліфіковані дискусії, до проведення яких залучаються держслужбовці, політики, політологи, журналісти. Майбутні фахівці проходять практику в органах державної влади та місцевого самоврядування, політичних партіях і громадських організаціях.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу Дізнайтесь про правила прийому на освітню програму "Політологія. Політична аналітика та експертиза"
Юлія Константинова
Юлія Константинова [email protected] гарант освітньо-професійної програми, кандидат історичних наук, доцент

Політична аналітика та експертиза є невід’ємним елементом політичного процесу та інструментом для підготовки, ухвалення та прийняття політичних рішень, які сьогодні скеровують життя нашої країни і формують її майбутнє.

Наявність спеціалістів, здатних орієнтуватися у мінливому морі політики та таких, хто здатен пропонувати дієві рішення, розуміючи їх наслідки є нагальною потребою нашого суспільства.

Побачили себе, але не вистачає навичок для такої роботи?

Запрошуємо до нашої програми «Політична аналітика та експертиза».

Все буде Україна!

Профіль освітньої програми «Політологія. Політична аналітика та експертиза»
Вартість навчання (денна форма)
48730 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
17060 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтесь про правила прийому на освітню програму "Політологія. Політична аналітика та експертиза"
Галузь знань
Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність
Політологія
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Магістр політології
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Магістр
Спеціальність 052 «Політологія»
Освітня програма «Політологія. Політична аналітика та експертиза»
Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Мова викладання
українська
Наявність акредитації
Національне агентство із забезпечення якості освіти Сертифікат НД №0585933
Переглянути сертифікат
Мета програми
Метою освітньої програми є підготовка фахівців-політологів високого рівня, здатних до політичного аналізу та експертизи, пошуку ефективних рішень різних політичних проблем з урахуванням їх наслідків для суспільства й Української держави.
Характеристика програми)
Предметна область
Об’єкти вивчення: політичні відносини між акторами та інститутами на місцевому, національному та глобальному рівні (politics, policy, polity), влада та урядування, політичні інститути та процеси, політичні трансформації, публічна політика, світова політика та політика окремих країн та регіонів.
Цілі навчання: набуття здатності розв’язувати складні задачі та проблеми у політичній сфері та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
Теоретичний зміст предметної області: нормативна та емпірична політична теорія, політична методологія, порівняльна та прикладна політологія, глобальні та регіональні студії, спеціальні політологічні дисципліни.
Методи, методики та технології: кількісні та якісні методи досліджень, технології та інструментарій аналізу політичної сфери. Інструменти й обладнання: сучасне інформаційно- комунікаційне обладнання, інформаційні ресурси та програмні продукти, які застосовуються у практичній політичній діяльності та дослідній роботі у сфері політичних наук.
Фокус програми
Підготовка фахівців - політологів до аналітичної, експертної та науково-дослідної діяльності.
Ключові слова: політологія, політична аналітика, політична теорія, політична експертиза, політичний процес, консультування, комунікація
Орієнтація програми
Освітньо-професійна
Особливості програми
Особливістю ОП є комплексний підхід, який орієнтований на спеціальну підготовку фахівців-політологів, ініціативних та здатних швидко пристосовуватись до сучасного політичного середовища, з урахуванням сучасних вимог ринку праці. Унікальність ОП надає змогу опановувати окремі інструменти з аналізу політики, консультування та експертизи, організації прикладних досліджень з проблем політичного життя в країнах світу, Україні та регіоні.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Випускники освітньої програми «Політологія. Політична аналітика та експертиза» мають можливості працювати як: політологи; політичні оглядачі; консультанти та експерти із суспільно-політичних питань апарату органів державної влади, виконкому, в партіях та інших громадських організаціях; посадові особи та керівники центральних та місцевих органів державної влади, громадських і самоврядувальних організацій, державних органів влади, політичних та громадських організацій та партій; викладачі університетів та вищих навчальних закладів та ін.
Продовження освіти
Можливість навчання за програмою третього (освітньо- наукового) рівня вищої освіти доктор філософії. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Використовується студентоцентроване та проблемно-орієнтоване навчання. Система методів навчання базується на принципах цілеспрямованості, бінарності – активної безпосередньої участі викладача і студента. Основними підходами при викладанні та навчанні є гуманістичність, студентоцентризм, системність, технологічність, дискретність. Загальний стиль навчання – навчально-орієнтований. Теоретичне навчання здійснюється на основі поєднання лекційних та семінарських (практичних) занять з самостійною роботою здобувача вищої освіти. Практична підготовка передбачає проходження виробничої та переддипломної практик.
Система оцінювання
Формами підсумкового контролю є усні та письмові екзамени, заліки, диференційовані заліки. Проміжний та поточний контроль здійснюється у формі виконання індивідуальних науково- дослідних завдань (аналітичних записок, есе, складання порівняльних характеристик тощо), тестових завдань, модульних контрольних робіт, роботи на семінарських заняттях, захисту звітів з практики. Атестація проводиться у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи.
Програмні компетентності
Загальні
ЗК01. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації
ЗК02. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні
ЗК03. Здатність розробляти проєкти та управляти ними
ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
ЗК05. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями
ЗК06. Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
ЗК07. Вміння виявляти, ставити та розв’язувати проблеми
ЗК08. Здатність спілкуватися іноземною мовою
Спеціальні
СК01. Усвідомлення природи та значення політики як специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику та її сучасні інтерпретації
СК02. Спроможність здійснювати фахову педагогічну та/або науково-педагогічну діяльність у закладах освіти
СК03. Критичне осмислення проблем та принципів функціонування та закономірностей розвитку влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, ґендерної політики, світової політики та політики окремих країн та регіонів
СК04. Здатність комплексно аналізувати владу та урядування, політичні системи, інститути та режими, політичні процеси та політичну поведінку у різних контекстах їх функціонування
СК05. Спроможність комплексно використовувати нормативу та емпіричну політичну теорію, методологію політичних досліджень та прикладного політичного аналізу
СК06. Здатність використовувати широкий спектр концептів і методів для інтерпретації та аналізу політики на місцевому, національному, європейському та глобальному рівні
СК07. Спроможність ефективно виконувати політико- організаційні, експертно-аналітичні та консультаційні функції на національному та міжнародному рівні
СК08. Здатність до аналізу та експертизи соціально-політичної ситуації в суспільстві, державах та регіонах; системно оцінювати політичний процес, політичні конфліктні та кризові ситуації
СК09 Спроможність здійснювати комунікацію у різних сферах політичної діяльності, проводити політичні консультації на різних рівнях державних і недержавних організацій та установ для прийняття управлінських рішень
Програмні результати навчання
ПР01. Застосовувати для розв’язування складних задач політології розуміння природи та значення політики як специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику та її сучасні інтерпретації, особливостей реалізації влади у різних політичних системах, їх соціально-економічного, історичного та соціокультурного контексту
ПР 02. Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання з політології, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань
ПР 03. Вільно спілкуватись усно і письмово українською та англійською мовами при обговоренні професійних питань, досліджень та інновацій в сфері політології
ПР 04. Приймати ефективні рішення з питань політики, політичних наук і дотичних проблем, у тому числі у складних і непередбачуваних умовах; прогнозувати розвиток політичних процесів; визначати фактори, що впливають на них і на досягнення поставлених цілей; аналізувати і порівнювати альтернативи; оцінювати ризики та імовірні наслідки політичних рішень
ПР 05. Планувати, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт відповідно до встановлених вимог
ПР 06. Критично осмислювати принципи здійснення влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, світової політики та політики окремих країн та регіонів
ПР 07. Здійснювати управління складною діяльністю у сфері політики, політології та у ширших контекстах, розробляти плани і заходи з їх реалізації, забезпечувати якість освіти, оцінювати ефективність і результативність діяльності
ПР 08. Розробляти і реалізовувати наукові та прикладні проєкти у сфері політології та з дотичних до неї міждисциплінарних напрямів з урахуванням методологічних, економічних, соціальних, правових та етичних аспектів
ПР 09. Здійснювати об’єктивний аналіз та експертизу політичної інформації та якісно її обробляти; надавати замовникам різних рівнів теоретичну і методичну допомогу з вивчення та аналізу політичного життя суспільства і давати оцінку прийнятим рішенням та ймовірним ризикам
ПР 10.Професійно застосовувати комунікаційні взаємозв’язки із структурами, організаціями та особами на різних владних та суспільних рівнях; виконувати консультаційні експертно-аналітичні функції на національному та міжнародному рівнях

Обов'язкові дисципліни

Викладачі освітньої програми

Максим Булик
Максим Булик [email protected]

завідувач кафедри політології та міжнародних відносин, кандидат політичних наук, доцент

Академічні профілі
Ігор Гудима
Ігор Гудима [email protected]

професор кафедри філософії та соціології, доктор філософських наук, доцент

Академічні профілі
Юлія Константинова
Юлія Константинова [email protected]

декан історичного факультету, доцент кафедри політології та міжнародних відносин, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
Наталія Пашина
Наталія Пашина [email protected]

професор кафедри політології та міжнародних відносин, доктор політичних наук, професор

Академічні профілі
Анастасія Трофименко
Анастасія Трофименко [email protected]

доцент кафедри політології та міжнародних відносин, кандидат політичних наук, доцент

Академічні профілі
Микола Трофименко
Микола Трофименко [email protected]

ректор, професор кафедри політології та міжнародних відносин, доктор політичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами