доктор філософії

Освітньо-наукова програма «Політологія»

ХХІ століття принесло людству багато нових та складних завдань. Надзвичайно прискорився політичний розвиток держав, змінилися пріоритети міжнародних відносин, оновлюються норми та цінності політичної культури громадян. Усі ці інноваційні процеси ставлять нові завдання перед політичною наукою, яка потребує фундаментальних досліджень, наукового вивчення та адаптації до специфічних аспектів політичної динаміки конкретних країн. Одним з напрямків вирішення цих актуальних проблем є підготовка фахівців у галузі політології, здатних поєднати прикладні дослідження та якісний науковий аналіз.

Метою освітньо-наукової програми ступеня доктор філософії спеціальності 052 Політологія в Маріупольському державному університеті є - теоретико-методологічна та практична підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців інтегрованих у вітчизняний та міжнародний науковий-освітній та організаційно-політичній простір, формування компетентностей, необхідних для продукування нових ідей, успішної діяльності в науковій, педагогічній, владно-управлінській, громадсько-політичній, експертно-аналітичній та інформаційній сферах.

Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на програму "Політологія"
Наталія Пашина
Наталія Пашина [email protected] гарант освітньо-наукової програми, доктор політичних наук, професор

Особливістю підготовки докторів філософії з політології в Маріупольському державному університеті є комплексний підхід, який поєднує освітні завдання, дослідницькі інтереси аспірантів, потреби майбутніх роботодавців та актуальні запити сучасної політичної практики.

Унікальність освітньої програми полягає в раціональному підборі і поєднанні дисциплін циклу загальної та практичної підготовки, нормативних та вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки. Оригінальний комплекс дисциплін професійної підготовки забезпечує теоретичну підготовку майбутніх фахівців з політології, дає змогу опановувати окремі інструменти з аналізу політики, підготувати аналітиків, консультантів, експертів для організації з прикладних досліджень проблем політичного життя в країнах світу та Україні.

Профіль освітньо-наукової програми «Політологія»
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на програму "Політологія"
Галузь Знань
05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність
052 Політологія
Форма навчання
денна, заочна
Освітня кваліфікація
доктор філософії з політології
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – доктор філософії
Галузь знань – Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність – Політологія
Наявність акредитації
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти Сертифікат №2093
Переглянути сертифікат
Мета програми
Метою програми є підготовка здобувачів третього освітньо-наукового рівня до самостійної фахової діяльності в наукових, педагогічних, владно-управлінських, громадськополітичних, експертно-аналітичних та інформаційних сферах, формування компетентностей, необхідних для продукування нових ідей в дослідницько-інноваційній та практичній діяльності щодо розв’язування комплексних проблем в сфері політології.
Характеристика програми)
Предметна область
Об’єкти вивчення — владно-політичні відносини на місцевому, національному та глобальному рівні (politics, policy, polity), політичні ідеї та концепції, проблеми влади та публічної політики, формальні та неформальні політичні інститути та процеси, політична поведінка, політична культура та ідеологія, світова політика та політика окремих країн та регіонів.

Цілі навчання – підготовка кваліфікованих фахівців-політологів, які на поглибленому рівні володіють категорійно-понятійним та аналітичнодослідницьким апаратом політичної науки, розгорнутими знаннями сучасної політичної теорії та практики; оволодіння методологією сучасних соціальних наук, прикладними методиками, технологіями та інструментарієм аналізу політичної сфери; застосування набутих компетентностей в науково-дослідницькій, експертно-аналітичній, політико-консультаційній, викладацькій, громадській та суспільнополітичній діяльності.

Методи, методики та технології: загально-логічні, теоретичні, емпіричні та експлікативні методи наукового пізнання, методи політичного моделювання, кейс-технології, методики експертногоаналітичного оцінювання, моделювання та прогнозування розвитку суспільнополітичних, соціокультурних та економічних простору та відносин на різних рівнях у поєднанні із сучасними технологіями.

Інструменти та обладнання: сучасні універсальні та спеціалізовані інформаційні системи та програмні продукти
Фокус програми
Спеціальна вища освіта у галузі політичної науки, методології політичних досліджень.
Особливості програми
Академічна та наукова
Особливості програми
Особливістю ОП є комплексний підхід, який поєднує освітні завдання, дослідницькі інтереси аспірантів, потреби майбутніх роботодавців та актуальні запити сучасної політичної практики. Унікальність ОП полягає у забезпеченні теоретичної підготовки майбутніх фахівців з політології, яка дає змогу опановувати окремі інструменти з аналізу політики, підготувати аналітиків, консультантів, експертів для організації з прикладних досліджень, проблем політичного життя в країнах світу, Україні та регіоні. Ця підготовка реалізується через оригінальний комплект дисциплін професійної підготовки та раціональне поєднання з дисциплінами циклу загальної та практичної підготовки.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Наукова, експертна та управлінська діяльність у наукових, аналітичних та освітніх установах, органах влади усіх рівнів та органах місцевого самоврядування, громадсько-політичних організаціях. Посади у відділах та лабораторіях наукових установ, профільних кафедрах університетів. Посади згідно з класифікатором професій України:
111 Законодавці
112 Вищі посадові особи державних органів влади
1120.2 Вищі посадові особи місцевих органів державної влади
114 Вищі посадові особи громадських і самоврядувальних організацій
1229.1 Керівні працівники апарату центральних органів державної влади
1141.1 Вищі посадові особи політичних партій
1229.1 Помічник вищого державного службовця центрального органу державної влади
1229.3 Завідувач відділу (місцеві органи державної влади, місцевого самоврядування)
1229.3 Завідувач сектору апарату (місцева державна адміністрація, орган місцевого самоврядування)
1229.3 Начальник відділу (місцеві органи державної влади, місцевого самоврядування)
2443 Професіонали: політолог, політичний оглядач
2310.2 Викладач вищого навчального закладу
2310.1 Доцент, професор кафедри
1110 Народний депутат
1141.1 Представник політичної партії
1143 Вищі посадові особи
1237 Керівник науково-дослідного підрозділу
1237.1 Головний фахівець науково-дослідного підрозділу
1237.2 Начальник (Завідувач) науково-дослідного підрозділу
1238 Керівник проектів та програм
2419.3 Консультант (в апараті органів державної влади, виконкому)
23 Науковий співробітник
2419.3 Консультант (в апараті органів державної влади, місцевого самоврядування)
2443.2 Консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях)
2419.3 Помічник-консультант народного депутата України
2419.3 Радник (органи державної влади, місцевого самоврядування
2419.3 Радник-посланник
2359.2 Лектор
Продовження освіти
Спеціалізовані/сертифікатні освітні, дослідницькі чи професійні програми, дослідницькі проекти та стипендії, докторантура/габілітація в Україні та закордоном.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Теоретичне навчання здійснюється на основі поєднання лекційних та семінарських (практичних) занять з самостійною роботою здобувача вищої освіти. Практична підготовка передбачає проходження науководослідної або асистентської практики.
Система оцінювання
Формами підсумкового контролю є екзамени, заліки, а також диференційовані заліки, які проводяться для оцінювання якості виконання та захисту звітів з науково-дослідної або асистентської практики. Проміжний та поточний контроль здійснюється у формі виконання індивідуальних науково-дослідних завдань (аналітичних записок, есе, складання порівняльних характеристик тощо), модульних контрольних робіт тощо.
Програмні компетентності
Загальні
ЗК01. Оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими на формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору;
ЗК02. Здобуття глибинних знань із спеціальності, зокрема засвоєння основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань за обраною спеціальністю, оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму;
ЗК03. Набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження українською мовою, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, організації та проведення навчальних занять, управління науковими проектами та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності;
ЗК04. Здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів зі спеціальності.
Спеціальні
СК01. Здобуття знання змісту основоположних теоретичних концептів і методик, що застосовують при аналізі і прогнозуванні політичних процесів та політичних відносин; володіння основними детермінантами, що визначають сучасні політичні процеси та політичні відносини; вміти оцінювати їх вплив у середньостроковій та довгостроковій перспективах.
СК02. Набуття навичок проектувати, розробляти програму, здійснювати та представляти комплексні політологічні дослідження із застосуванням широкого кола сучасних прикладних методів, технологій та інструментарію аналізу, брати участь в роботі вітчизняних та міжнародних науково-дослідних колективах з вирішення наукових та науково-освітніх завдань, керуючись принципами наукової етики та академічної доброчесності.
СК03. Оволодіння теоретико-методологічні основами аналізу державної політики, знання про становлення, розвиток та його специфіку в Україні; концептуальними засадами та технологіями аналізу державної політики; основними принципами державно-політичних рішень, вироблення та аналізу альтернатив рішення, впровадження державно-політичних рішень та моделей державної політики в суспільному житті.
СК04. Набуття універсальних навичок політичного та компаративного аналізу, розробки і реалізації науково-обґрунтованих політичних рішень і дій, публічних виступів, ведення дискусій, аргументованого відстоювання своїх громадянських і наукових позицій, проектування освітнього процесу в рамках навчального плану.
Програмні результати навчання
РН01. Вміти демонструвати сформовані систематичні уявлення про сучасні концепції філософії науки, основні стадії еволюції науки та наукової думки, про наукову картину світу; використовувати положення і категорії філософії задля аналізу та оцінювання різноманітних фактів та явищ; застосовувати навики аналізу сучасних світоглядних та методологічних проблем.
РН02. Планувати і здійснювати міждисциплінарні наукові дослідження політичних процесів, демонструвати системний науковий світогляд, фахово представляти результати наукових політологічних досліджень, формулювати висновки і розробляти рекомендації, працювати в команді дослідників, дотримуючись принципів академічної доброчесності та наукової етики.
РН03. Використовувати основні методи та засоби отримання, збереження, переробки інформації за допомогою сучасних ІКТ, планувати та здійснювати науково-дослідну роботу за допомогою ефективного використання ІКТ, застосувати вміння пошуку інформації в спеціалізованій літературі, використовуючи різноманітні ресурси: журнали, бази даних, on-line ресурси.
РН04. Застосовувати знання методів та технологій наукової комунікації іноземною мовою; стилістичні особливості представлення результатів наукової діяльності в усній та письмовій формі іноземною мовою, навиків аналізу наукових текстів іноземною мовою, здійснювати професійну діяльність іноземною мовою.
РН05. Вміти ідентифікувати наукові та практичні проблеми, готувати наукові тексти та доповіді, здійснювати публічну апробацію результатів досліджень державною мовою, демонструвати усну та письмову комунікацію.
РН06. Використовувати сучасні засоби і технології організації та здійснення освітнього процесу, знати систему вищої освіти в Україні, специфіку професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи; використовувати законодавче та нормативно-правове забезпечення вищої освіти, здійснювати відбір та використання методів викладання з врахуванням специфіки напряму підготовки.
РН07. Застосовувати систематичні знання змісту основоположних теоретичних концептів і методик, аналізу і прогнозування політичних процесів та політичних відносин, розробки та наукового обґрунтовування політичних рішень і дій, оцінки їх впливу у середньостроковій та довгостроковій перспективах.
РН08. Вміти ставити завдання дослідницького характеру, виконувати комплексні політологічні дослідження з використанням широкого кола сучасних методів дослідження, інформаційнокомунікативних технологій, інструментарію аналізу, представляти результати наукової діяльності в усній і письмовій формі при роботі у вітчизняних та міжнародних дослідницьких колективах.
РН09. Визначати методологічні основи, підходи, сутність, функції та напрямки державної політики, аналізувати державно-політичні рішення, складати аналітичні документи в процесі розробки державної політики, фахово використовувати технології аналізу державної політики.

Викладачі освітньо-наукової програми

Ірина Грідіна
Ірина Грідіна [email protected]

професор кафедри політології та міжнародних відносин, доктор історичних наук, професор

Академічні профілі
Ігор Гудима
Ігор Гудима [email protected]

професор кафедри філософії та соціології, доктор філософських наук, доцент

Академічні профілі
Леніна Задорожна-Княгницька
Леніна Задорожна-Княгницька [email protected]

декан психолого-педагогічного факультету, професор кафедри педагогіки та освіти, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Марія Коновалова
Марія Коновалова [email protected]

доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Володимир Омельченко
Володимир Омельченко [email protected]

професор кафедри менеджменту та фінансів, доктор економічних наук, професор

Академічні профілі
Олена Павленко
Олена Павленко [email protected]

професор кафедри англійської філології, доктор філологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Наталія Пашина
Наталія Пашина [email protected]

професор кафедри політології та міжнародних відносин, доктор політичних наук, професор

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами