бакалавр

Освітня програма «Політологія»

Програма спрямована на підготовку політологів – фахівців, які завжди тримають руку на пульсі світової політики, досліджують та передбачають політичні процеси та події, знають як взаємодіють держава та суспільство. Цю освітню програму обирають ті, кому небайдуже майбутнє України, хто прагне зробити свій внесок в її розвиток. 

Студенти вивчають усі аспекти політичних відносин та процесів, політичну психологію, геополітику та геостратегію, політичну культуру, етнологію, політичний менеджмент, державне управління та місцеве самоврядування, теорію та практику лобіювання та багато іншого. Орієнтація на міждисциплінарний підхід в освіті дозволяє майбутнім фахівцям глибоко опанувати знання з соціології, міжнародних відносин, права та економіки. Практичні заняття передбачають кваліфіковані дискусії, до яких залучаються представники органів державної влади та місцевого самоврядування, політики, дипломати, політологи, журналісти. Студенти проходять практику в органах державної влади та місцевого самоврядування, політичних партіях, аналітичних центрах та громадських організаціях.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на програму "Політологія"
Анастасія Трофименко
Анастасія Трофименко [email protected] гарант освітньої програми, кандидат політичних наук, доцент

Разом ми зробимо нашу Україну потужною, динамічною, ефективною державою, що втілює провідні європейські цінності демократії, прав людини, свободи, рівності, поваги до людської гідності і верховенства права!  

Цінності, за які віддають своє життя наші воїни!  

Побудуємо державу із свідомими та активними громадянами з критичним мисленням та здатністю впливати на політичні процеси! 

Приєднуйся до нашої амбітної місії! 

Профіль освітньої програми «Політологія»
Вартість навчання (денна форма)
37480 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
13120 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на програму "Політологія"
Галузь знань
Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність
Політологія
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Бакалавр політології
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність 052 «Політологія»
Освітня програма «Політологія»
Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Мова викладання
українська
Наявність акредитації
Міністерство освіти і науки України Сертифікат УД №05009525
Переглянути сертифікат
Мета програми
Надати теоретичні знання та практичні уміння для успішного виконання професійних обов’язків у сфері політології із широким доступом до працевлаштування з акцентом на розвиток компетенцій необхідних для діяльності, спрямованої на практичне втілення Євроінтеграційних прагнень Української держави.
Характеристика програми)
Предметна область
Об'єкти вивчення та діяльності:
політичні відносини між акторами та інститутами на місцевому, національному та глобальному рівні (politics, policy, polity), класична і сучасна політична думка, влада та урядування, політичні системи, інститути та процеси, політична поведінка, публічна політика, політична культура та ідеологія, світова політика та політика окремих країн і регіонів.
Цілі навчання:
підготовка кваліфікованих фахівців- політологів, які вміють застосовувати теорії та методи політичних наук для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у політичній сфері.
Теоретичний зміст предметної області:
нормативна та емпірична політична теорія, політична методологія, порівняльна та прикладна політологія, міжнародні та глобальні студії, політичні комунікації, спеціальні політологічні дисципліни.
Методи, методики та технології:
кількісні та якісні методи досліджень, технології та інструментарій аналізу політичної сфери.
Інструменти й обладнання:
сучасне інформаційно- комунікаційне обладнання, інформаційні ресурси та програмні продукти, які застосовуються у практичній політичній діяльності та дослідній роботі у сфері політичних наук.
Фокус програми
Фахова освіта у політологічній діяльності в галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки Спеціальність 052 «Політологія»
Ключові слова: політологія, політика, теорія політики, порівняльна політологія, прикладна політологія, політична діяльність.
Орієнтація програми
Набуття професійних навичок із фундаментальних основ політології.
Особливості програми
Реалізація основної мети вищої освіти – надання глибоких фундаментальних знань з політології, нормативної та емпіричної політичної теорії, політичної методології, порівняльної та прикладної політології, політичного аналізу, міжнародних та глобальних студій.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Класифікатор професій ДК 003:2010.
2419.3 Спеціаліст державної служби
2419.3 Консультант (в апараті органів державної влади, виконкому)
2419.3 Помічник-консультант народного депутата України
2419.3 Радник (органи державної влади)
2443.2 Експерт із суспільно-політичних питань
2443.2 Консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях)
2443.2 Політичний оглядач
2443.2 Політолог
Продовження освіти
Можливість продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих.
Стиль та методика навчання
Викладання та навчання
Освітній процес побудований на принципах особистісно-орієнтованого навчання на засадах компетентнісного, системного та інтегративного підходів. Лекційні курси поєднуються з семінарами та робочими зустрічами, дискусіями та підготовкою мультимедійного матеріалу. Форми: теоретичне навчання здійснюється на основі поєднання лекційних та семінарських (практичних) занять з самостійною роботою. Практична підготовка передбачає проходження різних видів практики. Методи: інтегровані, методи проблемного, проблемно-пошукового навчання, інтерактивного та діалогічного навчання
Програмні компетентності
Загальні
ЗК01. Знання предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК02. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗКОЗ. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК04. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
ЗК05. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.
ЗК06. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. ЗК07. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Спеціальні
СК01. Здатність використовувати категорійно-понятійний та аналітично-дослідницький апарат сучасної політичної науки.
СК02. Здатність застосовувати політологічне мислення для розв’язання теоретичних та практичних проблем у політичній сфері на основі опанування класичної та сучасної політичної думки.
СКОЗ. Здатність описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та явища у різних історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах.
СК04. Здатність застосовувати інструментарій нормативної та емпіричної політичної теорії, політичної методології, порівняльної та прикладної політології, міжнародних та глобальних студій у фаховій діяльності.
СК05. Здатність аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у різних контекстах їх функціонування.
СК06. Здатність аналізувати публічну політику на місцевому, національному, європейському та глобальному рівні.
СК07. Здатність застосовувати теорії та методи прикладної політології, політичних комунікацій, спеціальних політологічних дисциплін у професійній діяльності.
СК08. Здатність конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати політологічні дослідження з використанням сучасних методів, технологій та інструментарію політичного аналізу.
СК09. Здатність презентувати результати теоретичних і прикладних досліджень для фахівців та нефахівців.
СК10. Здатність розуміти історію, природу і етапи розвитку міжнародних відносин, а також, основні наукові парадигми, що розкривають зміст, характер і тенденції розвитку сучасної світової політики і міжнародних відносин, діяльність міжнародних інститутів.
СК11. Здатність виявляти чинники, що визначають стабільний і ефективний розвиток політичної системи України.
СК12. Здатність володіти методами структурно-функціонального аналізу політичних і економічних інститутів різних країн і регіонів світу з врахуванням їхньої історико-культурної специфіки.
Програмні результати навчання
РН01. Розуміти предметну область, етичні та правові засади професійної діяльності.
РН02. Вільно спілкуватися державною та однією з іноземних мов усно і письмово у професійній діяльності.
РН03. Вміти критично мислити у сфері професійної діяльності.
РН04. Мати навички професійної комунікації.
РН05. Вміти використовувати інформаційні та комунікаційні технології у професійній діяльності.
РН06. Знати свої права та обов’язки як члена демократичного суспільства та використовувати їх у професійній діяльності.
РН07. Розуміти історію, закономірності та етапи розвитку предметної сфери політології, знати її цінності та досягнення.
РН08. Вміти використовувати базовий категорійно-понятійний та аналітично- дослідницький апарат сучасної політичної науки.
РН09. Вміти застосовувати політологічне мислення для розв’язання теоретичних та практичних проблем у політичній сфері на основі опанування класичної та сучасної політичної думки.
РН10. Вміти описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та явища у різних історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах.
РН11. Застосовувати інструментарій нормативної та емпіричної політичної теорії, політичної методології, порівняльної та прикладної політології, міжнародних та глобальних студій у фаховій діяльності.
РН12. Вміти аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у різних контекстах їх функціонування.
РН13. Вміти аналізувати публічну політику на місцевому, національному, європейському та глобальному рівні.
PH14. Застосовувати теорії та методи прикладної політології, політичних комунікацій, спеціальних політологічних дисциплін у професійній діяльності.
РН15. Конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати політологічні дослідження з використанням сучасних методів, технологій та інструментарію політичного аналізу.
PH16. Презентувати результати теоретичних і прикладних досліджень фахівцям і широкій аудиторії, засобам масової інформації, експертам з інших галузей знань.

Викладачі освітньої програми

Максим Булик
Максим Булик [email protected]

завідувач кафедри політології та міжнародних відносин, кандидат політичних наук, доцент

Академічні профілі
Ірина Грідіна
Ірина Грідіна [email protected]

професор кафедри політології та міжнародних відносин, доктор історичних наук, професор

Академічні профілі
Ігор Гудима
Ігор Гудима [email protected]

професор кафедри філософії та соціології, доктор філософських наук, доцент

Академічні профілі
Ольга Демідко
Ольга Демідко [email protected]

доцент кафедри культурології, кандидат історичних наук

Академічні профілі
Тетяна Іванець
Тетяна Іванець [email protected]

завідувач кафедри філософії та соціології, кандидат політичних наук, доцент

Академічні профілі
Юлія Константинова
Юлія Константинова [email protected]

декан історичного факультету, доцент кафедри політології та міжнародних відносин, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
Вікторія Лисак
Вікторія Лисак [email protected]

професор кафедри політології та міжнародних відносин, доктор історичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Сергій Пахоменко
Сергій Пахоменко [email protected]

доцент кафедри політології та міжнародних відносин, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
Наталія Пашина
Наталія Пашина [email protected]

професор кафедри політології та міжнародних відносин, доктор політичних наук, професор

Академічні профілі
Альона Стадник
Альона Стадник [email protected]

доцент кафедри філософії та соціології, кандидат соціологічних наук, доцент

Академічні профілі
Анастасія Трофименко
Анастасія Трофименко [email protected]

доцент кафедри політології та міжнародних відносин, кандидат політичних наук, доцент

Академічні профілі
Діана Шебаніц
Діана Шебаніц [email protected]

доцент кафедри права, кандидат історичних наук , доцент

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами