магістр

Освітня програма «Переклад і міжкультурна комунікація (новогрецька, англійська)»

Програма вибір тих, хто прагне пов’язати своє професійне життя з новогрецькою і англійською мовами, стати відкритішим до міжкультурної комунікації та діалогу, розвинути критичне мислення й отримати наукову підготовку. Підготовка здійснюється з урахуванням культурного контексту і базується на сучасних підходах до процесу перекладу.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу Дізнайтесь більше про умови вступу на програму "Переклад і міжкультурна комунікація (новогрецька, англійська)"
Юлія Лабецька
Юлія Лабецька [email protected] гарант освітньо-професійної програми, кандидат філологічних наук, доцент

Магістранти вивчають організацію наукових досліджень, інформаційно-комунікаційні технології у філології, сучасні лінгвістичні теорії, анотування, реферування та редагування текстів, мистецтво перекладу, методи аналізу мови. Практична підготовка майбутніх фахівців проходить на базі перекладацьких агенцій і під час реалізації перекладацьких проєктів. Магістранти беруть участь у програмах академічної мобільності Еразмус+ в університетах Греції та Кіпру, а також долучаються до наукових і культурних заходів. 

Профіль освітньої програми «Переклад і міжкультурна комунікація (новогрецька, англійська)»
Вартість навчання (денна форма)
34090 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
17050 ₴/рік
Умови вступу Дізнайтесь більше про умови вступу на програму "Переклад і міжкультурна комунікація (новогрецька, англійська)"
Галузь знань
Гуманітарні науки
Спеціальність
Філологія
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Магістр філології. Перекладач (новогрецька, англійська, українська)
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Магістр
Спеціальність 035 «Філологія»
Освітня програма «Переклад і міжкультурна комунікація (новогрецька, англійська)»
Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Мова викладання
українська
Наявність акредитації
Міністерство освіти і науки України Сертифікат НД №0585927
Переглянути сертифікат
Мета програми
Підготовка філологів-перекладачів, готових швидко, ефективно й адекватно реагувати на кон’юнктурні зміни ринку праці, проводити дослідження на належному рівні та розв’язувати складні професійні задачі і проблеми у діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням (зокрема перекладом) і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів, організацією успішної комунікації різними мовами (українською, новогрецькою, англійською), надавати експертну консультацію при вирішенні суспільно-політичних проблем на різних рівнях комунікації.
Характеристика програми)
Предметна область
Гуманітарні науки. Філологія. Переклад. Переклад (новогрецька, англійська) Цикл загальної підготовки – 20%, професійної підготовки –80%.
Фокус програми
Загальна. Акцент робиться на лінгвістичних дисциплінах та курсах, які забезпечують фундаментальну підготовку перекладача.
Орієнтація програми
Професійна. Акцент на особистісних та групових компетентностях; акцент на письмовій та усній формах комунікації рідною мовою та вільне володіння іноземними мовами.
Особливості програми
Особливостями освітньої програми, що розкривають її унікальність, є спрямованість на комплексне здобуття філологічної освіти та підготовку фахівців з практичного перекладу та міжкультурної комунікації з залученням двох іноземних мов: рідкісної новогрецької та міжнародної англійської. Підготовка фахівців з новогрецької мови є особливо актуальною для регіону Приазов’я, де компактно проживає етнічна спільнота українських греків та налагоджено міцні культурні та економічні зв’язки з Грецією та Кіпром. Освітня програма передбачає формування навичок усної та письмової комунікації у здобувачів освіти, зокрема, через залучення носіїв новогрецької мови до викладання дисциплін професійної підготовки; поєднує лінгвістичну, літературознавчу та перекладознавчу складову з методами та принципами провадження наукової діяльності; сприяє розвиткові українського співробітництва з іноземними партнерами в освітній, науковій, культурній та економічній галузі.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Випускники-магістри мають достатній кваліфікаційний рівень працювати на посадах перекладача-референта, гіда-перекладача, перекладача, перекладача науково-технічної літератури, редактора-перекладача, менеджера, секретаря-референта, завідувача відділів міжнародних зв'язків, у засобах масової інформації, видавництвах, рекламних агенціях, консультаційних рекламних службах, науково-дослідних установах, перекладача на міжнародних виставках, конференціях та переговорах, перекладача у міжнародних агенціях, фахівця з міжкультурної та бізнес комунікацій, перекладач субтитрів та дубляжу.
Продовження освіти
Можливість продовження навчання за третім рівнем вищої освіти (освітньо-науковим).
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання. Проблемні, інтерактивні, проектні, інформаційно-комп’ютерні, само розвиваючі, колективні та інтегративні технології навчання. Навчально-методичне забезпечення та консультування самостійної роботи здійснюється через освітній портал MOODLE та платформу ZOOM. Стиль навчання – синергетичний, що дозволяє студентові обирати дисципліни та організовувати власне навчання під керівництвом викладача. Програмою підготовки передбачено теоретичне та практичне навчання, самостійна робота. Головний підхід до викладання – науково-практичний, що дозволяє здійснювати науково обґрунтовану підготовку перекладачів з урахуванням регіональної специфіки. Під час першого року навчання студент обирає тему дослідження, яку презентує та захищає в останні місяці навчання перед комісією науковців.
Система оцінювання
Поточне опитування, тестовий контроль, презентація індивідуальних завдань, звіти з практик, поточні іспити та заліки, тестування, контрольні роботи, опитування, дискусії, презентації, портфоліо. Атестація проводиться у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи. Система підсумкового оцінювання будується на умовах академічної доброчесності та прозорості.
Програмні компетентності
Загальні
1) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово
2) Здатність бути критичним і самокритичним
3) Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел
4) Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми
5) Здатність працювати в команді та автономно
6) Здатність спілкуватися іноземною мовою
7) Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
8) Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій
9) Здатність до адаптації та дії в новій ситуації
10) Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності)
11) Здатність проведення досліджень на належному рівні
12) Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
Спеціальні
1) Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямах і школах
2) Здатність осмислювати літературу як полісистему, розуміти еволюційний шлях розвитку вітчизняного і світового літературознавства
3) Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення філологічної науки
4) Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування мовного / мовленнєвого й літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів
5) Усвідомлення методологічного, організаційного та правового підґрунтя, необхідного для досліджень та/або інноваційних розробок у галузі філології, презентації їх результатів професійній спільноті та захисту інтелектуальної власності на результати досліджень та інновацій
6) Здатність застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної спеціалізації для вирішення професійних завдань
7) Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень
8) Усвідомлення ролі експресивних, емоційних, логічних засобів мови для досягнення запланованого прагматичного результату
9) Здатність використання традиційних та інноваційних методів перекладу у практичній діяльності, знань з методики викладання перекладу для удосконалення процесу навчання та відповідності сучасним вимогам суспільства, логічне і стилістично правильне викладання тексту при перекладі з іноземної мову на рідну та навпаки
10) Здатність використовувати засоби автоматизації перекладу та ІКТ та локалізації усіх видів текстів усному та письмовому перекладі
11) Здатність створювати та редагувати скрипти відеофільмів іноземними та рідною мовами
12) Усвідомлення відповідальності за якість власної праці, об’єктивності та надійності, скромності, ввічливості та дотримання основних принципів перекладацької етики
Програмні результати навчання
1. Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення
2. Упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами
3. Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження в конкретний філологічній галузі
4. Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісні та професійно-значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування
5. Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з представниками інших професійних груп різного рівня
6. Застосовувати знання про експресивні, емоційно-логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації
7. Аналізувати, порівнювати і класифікувати різні напрями і школи в лінгвістиці
8. Оцінювати історичні надбання та новітні досягнення літературознавства
9. Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти обраної філологічної спеціалізації
10. Збирати й систематизувати мовні, літературні, фольклорні факти, інтерпретувати й перекладати тексти різних стилів і жанрів (залежно від обраної спеціалізації)
11. Здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого й літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологічних принців, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих даних
12. Дотримуватися правил академічної доброчесності
13. Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних питань, власну точку зору на них та їх обґрунтування як фахівцям, так і широкому загалу, зокрема особам, які навчаються
14. Створювати, аналізувати й редагувати тексти різних стилів та жанрів
15. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного лінгвістичного чи літературного матеріалу
16. Використовувати спеціалізовані концептуальні знання з обраної філологічної галузі для розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог
17. Планувати, організовувати, здійснювати і презентувати дослідження та/або інноваційні розробки в конкретній філологічний галузі
18. Порівнювати мовленнєві процеси рідної та іноземних (новогрецької, англійської) мов, розрізняти та адекватно відтворювати у мовах оригіналу та перекладу поверхневу та глибинну структуру текстів, визначати вербальні та невербальні засоби передачі глибинних структур тексту у перекладацькій практиці; тлумачити невербальні засоби спілкування, що використовуються іншомовним комунікантами
19. Використання традиційних та інноваційних методів перекладу у практичній діяльності, знань з методики викладання перекладу для удосконалення процесу навчання та відповідності сучасним вимогам суспільства, логічне і стилістично правильне викладання тексту при перекладі з іноземної мову на рідну та навпаки
20. Складати діалогові листи та створювати скрипти відеофільмів іноземними та рідною мовою

Викладачі освітньої програми

Ольга Гаргаєва
Ольга Гаргаєва [email protected]

старший викладач кафедри грецької філології

Академічні профілі
Наталія Городнюк
Наталія Городнюк [email protected]

професор кафедри англійської філології, доктор філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Юлія Лабецька
Юлія Лабецька [email protected]

завідувач кафедри грецької філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Ганна Мартинюк
Ганна Мартинюк [email protected]

в. о. завідувача кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент

Академічні профілі
Марія Нікольченко
Марія Нікольченко [email protected]

доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Оксана Новицька
Оксана Новицька [email protected]

доцент кафедри грецької філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Олена Павленко
Олена Павленко [email protected]

професор кафедри англійської філології, доктор філологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами