магістр

Освітня програма «Облік і оподаткування»

Бухгалтерський облік – безпомилковий суддя минулого, неодмінний керівник теперішнього і постійний консультант майбутнього кожного підприємства,

– І. ШЕР, американський економіст.

Для оптимального вирішення економічних і фінансових проблем суб’єктів підприємництва потрібна своєчасна та об’єктивна інформація про перебіг і результати їхньої господарської діяльності. Основним джерелом такої інформації є бухгалтерський облік.

Спеціальність «Облік і оподаткування» є універсальною та автономною, це фах для динамічних та амбіційних людей, яким цікаво все нове та сучасне.

Маріупольський державний університет, вдало поєднує сучасні методики викладання та професійної практики для формування професійних цінностей фахівця з обліку та оподаткування.

Програма «Облік і оподаткування» спрямована на створення гармонійно розвинутої особистості – професіонала у сфері обліку та оподаткування, вона формує професійні цінності здобувача вищої освіти, надає навички науково – дослідної роботи, формує професійні судження, етику професійної діяльності та риси відповідальності.

Послідовне та гармонійне поєднання компонентів освітньої магістерської програми надає можливість здобувачам вищої освіти отримати знання з обліку та оподаткування відповідно як до національних стандартів бухгалтерського обліку так і до вимог Міжнародних стандартів професійної освіти бухгалтерів та здобути одну з найбільш затребуваних на ринку праці професій.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на програму "Облік і оподаткування"
Любов Шевченко
Любов Шевченко [email protected] гарант освітньо-професійної програми, кандидат економічних наук, доцент

Навчальний процес зі спеціальності «Облік і оподаткування» організовано таким чином, щоб гармонізувати компоненти освітньої програми з вимогами щодо базових знань за сертифікаційною програмою міжнародної сертифікації професійних бухгалтерів САР/СІРА.

Отже, освітня програма «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня пропонує якісну освіту з реальними перспективами працевлаштування.

Профіль освітньої програми «Облік і оподаткування»
Вартість навчання (денна форма)
48730 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
17060 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на програму "Облік і оподаткування"
Галузь знань
Управління та адміністрування
Спеціальність
Облік і оподаткування
Форма навчання
Деннна, заочна
Освітня кваліфікація
Магістр обліку і оподаткування
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Магістр
Спеціальність – 071 «Облік і оподаткування»
Освітня програма – «Облік і оподаткування»
Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Мова навчання
українська
Наявність акредитації
Міністерство освіти і науки України Сертифікат НД № 0580334
Переглянути сертифікат
Мета програми
Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування в умовах невизначеності, гармонійно розвинутих особистостей, націлених на те, щоб зробити власний внесок в розвиток української економіки, державності, громадянського суспільства.
Характеристика програми)
Предметна область
Об’єкт: організаційна, управлінська, економічна, контрольно - аналітична, консультаційна, експертна діяльність суб'єктів господарювання та установ державного сектору у сфері обліку, аудиту та оподаткування.

Теоретичний зміст предметної області: поняття, категорії, теорії і концепції обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні методи досліджень закономірностей функціонування сучасної економіки на макро - і мікрорівні, економіко-математичні методи для вирішення економічних проблем і завдань управління, а також інноваційні методи, методики, технології організації обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування.

Інструменти та обладнання: сучасні інформаційні системи і технології, спеціалізоване програмне забезпечення, методичний інструментарій для організації та моделювання обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, а також для збирання і аналізу даних.
Фокус програми
Загальний фокус освітньої програми. Спеціальна освіта та професійна підготовка у галузі знань «Управління та адміністрування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування».

Спеціальний фокус освітньої програми. Освітньо-професійна програма з академічною орієнтацією на сучасні особливості обліку і оподаткування
Орієнтація програми
Освітньо-професійна програма з академічною орієнтацією на сучасні особливості практики у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.
Особливості програми
- унікальний набір білінгвальних освітніх компонент;
- послідовне та гармонійне поєднання компонентів освітньої програми;
- гармонізація компонентів освітньої програми з вимогами щодо базових знань за сертифікаційною програмою міжнародної сертифікації професійних бухгалтерів САР/СІРА.
- поглиблене вивчення іноземної мови;
- виконання групових проєктів для розвитку навичок комунікації, командної роботи;
- ефективний синтез дисциплін, які дозволяють підготувати фахівців, які володіють: теорією, методикою і практикою обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування з метою організації облікового процесу та координації діяльності облікового персоналу для забезпечення потреб менеджменту суб’єктів господарювання та прийняття контрольних оперативних і стратегічних управлінських рішень; мають навички застосовування спеціалізованого програмного забезпечення та інформаційних систем для вирішення задач організації обліку та оподаткування;
- обов’язкове проходження практичної підготовки на провідних підприємствах, організаціях, установах регіону та всієї України, в органах місцевого самоврядування.

Програма розроблена із врахуванням тенденцій розвитку вітчизняного ринку праці і потреб бізнесу в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

Програма відповідає основним вимогам Міжнародних стандартів професійної освіти бухгалтерів (International Accounting Education Standards Board).

Реалізація освітньої програми відбувається за участі широкого кола стейкхолдерів, на партнерських засадах, студентоцентрованого підходу, що доводить відповідний досвід працевлаштування випускників освітньої програми.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Магістр обліку і оподаткування має високий рівень науково-практичної підготовки, спеціальні знання, поглиблену спеціалізовану фахову підготовку, що дозволяє згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010 «Класифікатор професій», обіймати такі посади:
головний бухгалтер, головний економіст, головний державний аудитор, головний державний податковий інспектор, головний ревізор, науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік), молодший науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік), науковий співробітник-консультант (аудит, бухгалтерський облік), начальник контрольно-ревізійного відділу, начальник планово-економічного відділу, начальник централізованої бухгалтерії, начальник проектно-кошторисного бюро (групи), бухгалтер, економіст з податків і зборів, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, економіст з фінансової роботи, аудитор, державний аудитор, аналітик консолідованої інформації.
Продовження освіти
Випускники, які успішно опанували освітньо-професійну програму магістра, можуть продовжувати навчання в аспірантурі.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване навчання, проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання, навчання через навчальну, виробничу практику, навчання на основі досліджень. Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних лекцій, практичних занять, навчальної та виробничої практик, самостійної роботи (підготовка есе, презентацій, рефератів), консультації з викладачами.
Система оцінювання
Екзамени, заліки, захист звітів з практик, захист кваліфікаційної роботи.
Програмні компетентності
Загальні
ЗК01 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК02 Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК03 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК04 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
ЗК05 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК06 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК07 Здатність працювати в міжнародному контексті.
ЗК08 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
ЗК09 Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
ЗК10 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
ЗК11 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
Спеціальні
СК01 Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу.
СК02 Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність його виконавців у відповідності з вимогами законодавства та менеджменту підприємства.
СК03 Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових розрахунків.
СК04 Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами, коректно інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень.
СК05 Здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або асиметричності інформації.
СК06 Використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в процесі практичної діяльності.
СК07 Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями підприємства.
СК08 Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у сфері діяльності суб’єктів господарювання, органів державного сектору
СК09 Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.
СК10 Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення актуальних завдань теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування.
Програмні результати навчання
ПР01. Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та управління.
ПР02. Знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами господарювання з урахуванням професійного судження.
ПР03. Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово при обговоренні результатів досліджень та інновацій.
ПР04. Організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб менеджменту суб’єктів господарювання.
ПР05. Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати застосовувати методики підготовки і надання облікової інформації для потреб управління суб’єктом господарювання.
ПР06. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні підприємством, надавати консультацій управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової інформації.
ПР07. Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми управлінської та іншої звітності суб’єктів господарювання.
ПР08. Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності суб’єкта господарювання на підставі діючого податкового законодавства.
ПР09. Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними стандартами для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень.
ПР10. Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень.
ПР11. Розробляти та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів господарювання.
ПР12. Обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного забезпечення системи контролю використання ресурсного потенціалу суб’єктів господарювання та органів державного сектору з урахуванням стратегії розвитку бізнесу.
ПР13. Знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутні послуги з дотриманням вимог професійної етики.
ПР14. Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації.
ПР15. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну діяльність та господарську практику.
ПР16. Здійснювати публічні ділові і наукові комунікації задля вирішення комунікативних завдань державною та іноземними мовами.
ПР17. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.
ПР18. Дотримуватися норм професійної та академічної етики, підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу (команди), споживачами, контрагентами, контактними аудиторіями.
ПР19. Вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і розвідувальні роботи, здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення.

Обов'язкові дисципліни

Студенти що навчаються за освітньою програмою «Облік і оподаткування» під час навчання мають можливість самостійно обрати 25% навчальних дисциплін з каталогу вибіркових дисциплін

Викладачі освітньої програми

Владислав Дудник
Владислав Дудник [email protected]

асистент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій

Академічні профілі
Вікторія Коверза
Вікторія Коверза [email protected]

доцент кафедри менеджменту та фінансів, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Ганна Мартинюк
Ганна Мартинюк [email protected]

в. о. завідувача кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент

Академічні профілі
Вікторія Мацука
Вікторія Мацука [email protected]

доцент кафедри менеджменту та фінансів, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Олена Суздалєва
Олена Суздалєва [email protected]

доцент кафедри менеджменту та фінансів, кандидат наук з державного управління, доцент

Академічні профілі
Олена Ткаченко
Олена Ткаченко [email protected]

доцент кафедри менеджменту та фінансів, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Любов Шевченко
Любов Шевченко [email protected]

доцент кафедри менеджменту та фінансів, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Марина Шендригоренко
Марина Шендригоренко [email protected]

доцент кафедри менеджменту та фінансів, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами