бакалавр

Освітня програма «Облік і оподаткування»

Програма спрямована на підготовку фахівців у сфері обліково-аналітичної, контрольно-аудиторської та податкової діяльності з урахуванням сучасних тенденцій ринку праці.

Обирають її ті, хто бажає стати висококваліфікованим, конкурентоспроможним фахівцем з обліку і оподаткування, який вміє застосовувати набуті знання для розв’язання складних спеціалізованих завдань у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, а також володіє управлінськими інструментами здійснення професійної діяльності, навичками комунікації та командної роботи.

 

Умови вступу Дізнайтесь більше про умови вступу на програму «Облік і оподаткування»
Марина Шендригоренко
Марина Шендригоренко [email protected] гарант освітньої програми, кандидат економічних наук, доцент

Здобувачі вищої освіти вивчають основи економічної теорії та підприємництва, мікроекономіку, макроекономіку, статистику й аналіз господарської діяльності, податкову систему, бухгалтерський, фінансовий та управлінський облік, облік і звітність в оподаткуванні, аудит. Практичні навички майбутні фахівці отримують при проходженні практики на провідних підприємствах різних організаційно-правових форм і сфер економіки, в організаціях, установах, органах місцевого самоврядування.

Профіль освітньої програми «Облік і оподаткування»
Вартість навчання (денна форма)
26218 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
10750 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтесь більше про умови вступу на програму «Облік і оподаткування»
Галузь знань
Управління та адміністрування
Спеціальність
Облік і оподаткування
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Бакалавр обліку і оподаткування
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність – 071 «Облік і оподаткування»
Освітня програма – «Облік і оподаткування»
Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Мова викладання
українська
Наявність акредитації
Сертифікат серія НД-ІV № 0579102
Переглянути сертифікат
Мета програми
Мета освітньої програми полягає у підготовці висококваліфікованих, конкурентоспроможних на вітчизняному та міжнародному ринках праці фахівців з обліку і оподаткування, які вміють застосовувати набуті знання для розв’язання складних спеціалізованих завдань та прикладних проблем у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.
Характеристика програми)
Предметна область
Об’єкт: теоретичні, методичні, організаційні та практичні засади обліку, контролю, аудиту та аналізу діяльності суб'єктів господарювання і їх оподаткування.

Теоретичний зміст предметної області: поняття, категорії, теорії і концепції обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні методи, методики, процедури організації і здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування.

Інструменти та обладнання: сучасні інформаційні системи і комп’ютерні технології, стандартні, спеціальні й галузеві пакети прикладних програм обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.
Фокус програми
Загальний фокус освітньої програми. Спеціальна освіта та професійна підготовка у галузі знань «Управління та адміністрування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування».

Спеціальний фокус освітньої програми орієнтований на набуття здобувачами вищої освіти знань, умінь та навичок, що базуються на положеннях і результатах сучасних наукових досліджень та практики у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, орієнтують на подальшу професійну та наукову кар’єру.
Орієнтація програми
Освітньо-професійна програма з академічною орієнтацією на сучасні особливості практики у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.
Особливості програми
- ефективний синтез навчальних дисциплін загального циклу та професійної підготовки, зорієнтований на формування компетенцій з обліку і оподаткування (на рівні підприємств, установ, організацій);
- обов’язкове проходження практичної підготовки на провідних підприємствах, організація, установах регіону та всієї України, в органах місцевого самоврядування;
- поглиблене вивчення іноземної мови;
- залучення здобувачів вищої освіти до програм міжнародної мобільності.

Програма розроблена із врахуванням тенденцій розвитку вітчизняного ринку праці і потреб бізнесу в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. Реалізація освітньої програми відбувається за участі широкого кола стейкхолдерів, на партнерських засадах, студентоцентрованого підходу, що доводить відповідний досвід працевлаштування випускників освітньої програми.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Бакалавр обліку і оподаткування має високий рівень теоретичної підготовки, спеціальні знання, поглиблену спеціалізовану фахову підготовку, що дозволяє обіймати посади згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010 «Класифікатор професій»:
аудитор; асистент бухгалтера-експерта; бухгалтер; бухгалтер-експерт; бухгалтер-ревізор; економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності; економіст з податків і зборів; консультант з податків і зборів; помічник керівника підприємства (установи, організації); помічник керівника виробничого підрозділу; помічник керівника іншого основного підрозділу; помічник керівника малого підприємства без апарату управління; ревізор.
Продовження освіти
Випускники, які успішно опанували освітньо-професійну програму бакалавра, можуть продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване навчання, проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання, навчання через навчальну, виробничу практику, навчання на основі досліджень. Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних лекцій, практичних занять, навчальної та виробничої практик, самостійної роботи (підготовка есе, презентацій, рефератів), консультації з викладачами.
Система оцінювання
Екзамени, заліки, захист звітів з практик, атестаційний екзамен.
Програмні компетентності
Загальні
ЗК01 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК02 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК03 Здатність працювати в команді.
ЗК04 Здатність працювати автономно.
ЗК05 Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
ЗК06 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
ЗК07 Здатність бути критичним та самокритичним.
ЗК08 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК09 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК10 Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК11 Навички використання сучасних інформаційних систем і комунікаційних технологій.
ЗК12 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
ЗК13 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
ЗК14 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК15 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 7 предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, вести здоровий спосіб життя.
Фахові
СК01 Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які властиві сучасним процесам в економіці.
СК02 Використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.
СК03 Здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення.
СК04 Застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання.
СК05 Проводити аналіз господарської діяльності підприємства та фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень.
СК06 Здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій.
СК07 Застосовувати методики проведення аудиту й послуг з надання впевненості.
СК08 Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання діяльності, недостовірності звітності, збереження й використання його ресурсів.
СК09 Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності підприємства та дотримання ним законодавства з бухгалтерського обліку і оподаткування.
СК10 Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків.
СК11 Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.
Програмні результати навчання
ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.
ПР02. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств.
ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.
ПР04. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність підприємств та правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських рішень.
ПР05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств.
ПР06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організаційно - правових форм господарювання та видів економічної діяльності.
ПР07. Знати механізми функціонування бюджетної і податкової систем України та враховувати їх особливості з метою організації обліку, вибору системи оподаткування та формування звітності на підприємствах.
ПР08. Розуміти організаційно - економічний механізм управління підприємством та оцінювати ефективність прийняття рішень з використанням обліково -аналітичної інформації.
ПР09. Ідентифіковувати та оцінювати ризики господарської діяльності підприємств.
ПР10. Розуміти теоретичні засади аудиту та вміти застосовувати його методи і процедури.
ПР11. Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових ресурсів, їх розподілу та контролю використання на рівні підприємств різних організаційно - правових форм власності.
ПР12. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування.
ПР13. Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах господарювання та демонструвати розуміння їх ринкового позиціонування.
ПР14. Вміти застосовувати економіко - математичні методи в обраній професії.
ПР15. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження соціально - економічних явищ і господарських процесів на підприємстві.
ПР16. Володіти та застосовувати знання державної та іноземної мови для формування ділових паперів і спілкування у професійній діяльності.
ПР17. Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські якості та відповідальність у роботі, дотримуватися етичних принципів, поважати індивідуальне та культурне різноманіття.
ПР18. Аналізувати розвиток систем, моделей і методів бухгалтерського обліку на національному та міжнародному рівнях з метою обґрунтування доцільності їх запровадження на підприємстві.
ПР19. Дотримуватися здорового способу життя, безпеки життєдіяльності співробітників та здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища.
ПР20. Виконувати професійні функції з урахуванням вимог соціальної відповідальності, трудової дисципліни, планування та управління часом.
ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.
ПР22. Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ПР23. Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.

Обов'язкові дисципліни

Студенти що навчаються за освітньою програмою «Облік і оподаткування» під час навчання мають можливість самостійно обрати 25% навчальних дисциплін з каталогу вибіркових дисциплін

Викладачі освітньої програми

Ігор Гудима
Ігор Гудима [email protected]

професор кафедри філософії та соціології, доктор філософських наук, доцент

Академічні профілі
Ольга Захарова
Ольга Захарова [email protected]

в.о. завідувача кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Юлія Золотько
Юлія Золотько [email protected]

старший викладач кафедри англійської філології

Академічні профілі
Вікторія Іванова
Вікторія Іванова [email protected]

доцент кафедри раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Вікторія Коверза
Вікторія Коверза [email protected]

доцент кафедри менеджменту та фінансів, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Вікторія Мацука
Вікторія Мацука [email protected]

доцент кафедри менеджменту та фінансів, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Христина Мітюшкіна
Христина Мітюшкіна [email protected]

завідувач кафедри раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Марія Нікольченко
Марія Нікольченко [email protected]

доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Ганна Омельченко
Ганна Омельченко [email protected]

доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Олена Суздалєва
Олена Суздалєва [email protected]

доцент кафедри менеджменту та фінансів, кандидат наук з державного управління, доцент

Академічні профілі
Діана Шебаніц
Діана Шебаніц [email protected]

доцент кафедри права, кандидат історичних наук , доцент

Академічні профілі
Любов Шевченко
Любов Шевченко [email protected]

доцент кафедри менеджменту та фінансів, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Марина Шендригоренко
Марина Шендригоренко [email protected]

доцент кафедри менеджменту та фінансів, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Наталя Шипік
Наталя Шипік [email protected]

доцент кафедри історії та археології, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
Василь Шусть
Василь Шусть [email protected]

доцент кафедри практичної психології, кандидат педагогічних наук, доцент

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами