бакалавр

Освітня програма «Новогрецька мова та література, англійська мова, переклад»

Програма спрямована на підготовку фахівців, які здатні надавати послуги у сфері мовленнєвої, літературної, перекладацької та освітньої діяльності. Її обирають ті, хто хоче пов’язати своє професійне життя з новогрецькою та англійською мовами.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу Дізнайтесь більше про умови вступу на програму "Новогрецька мова та література, англійська мова, переклад"
Гарант Програми
Гарант Програми @mu.edu.ua гарант освітньої програми

Студенти вивчають мови, літератури, думки і культури грекомовного та англомовного світів, при цьому вона є інтернаціонально орієнтованою та тематично різноманітною, враховує українську дійсність і ширший міжнародний контекст. Під час навчання молодь бере участь у програмах академічної мобільності в закладах вищої освіти Греції та Кіпру, а також долучається до всеукраїнських і міжнародних заходів наукового та культурного спрямування. 

Профіль освітньої програми «Новогрецька мова та література, англійська мова, переклад»
Вартість навчання (денна форма)
23700 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
14600 ₴/рік
Умови вступу Дізнайтесь більше про умови вступу на програму "Новогрецька мова та література, англійська мова, переклад"
Галузь знань
Гуманітарні науки
Спеціальність
Філологія
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Бакалавр філології за спеціалізацією «Новогрецька мова та література», перекладач (новогрецька, англійська, українська)
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність 035 «Філологія»
Освітня програма «Новогрецька мова та література, англійська мова, переклад»
Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Мова викладання
українська, новогрецька, англійська
Наявність акредитації
Міністерство освіти і науки України Сертифікат НД №0585911
Переглянути сертифікат
Мета програми
Підготувати висококваліфікованого філолога з сформованими загальними і професійними компетентностями рівня Бакалавр та готового надавати послуги у сфері мовленнєвої, літературної, перекладацької та освітньої діяльності
Характеристика програми)
Предметна область
Об’єктами вивчення та професійної діяльності бакалавра філології є мови (новогрецька, англійська) (в теоретичному / практичному, синхронному / діахронному, діалектологічному, стилістичному, соціокультурному та інших аспектах); література й усна народна творчість; жанрово-стильові різновиди текстів; переклад; міжособистісна, міжкультурна та масова комунікація в усній і письмовій формі.
Мета навчання – підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі філології, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, а саме в діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням (зокрема перекладом) і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів, організацією успішної комунікації різними мовами.
Теоретичний зміст предметної галузі становить система базових наукових теорій, концепцій, принципів, категорій, методів і понять філології.
Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні філологічні методи аналізу лінгвістичних одиниць, методи і методики дослідження мови і літератури, інформаційно-комунікаційні технології.
Фокус програми
Загальна
Орієнтація програми
Освітньо-професійна
Особливості програми
Змістовна особливість (унікальність) освітньої програми полягає в тому, що її зміст, з одного боку, сформований на основі аналізу існуючих споріднених вітчизняних і зарубіжних освітніх програм, а, з іншого боку, віддзеркалює власне бачення Маріупольського державного університету щодо специфіки оволодіння навичками усного та письмового перекладу з/на новогрецьку та англійську мови. Регіональна унікальність програми полягає в тому, що Маріупольський державний університет є єдиним університетом Південно-Східної України, який надає освітні послуги за такою програмою на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Посади (за наявності диплому бакалавра):
2444.2 Філолог
4143 23121 Коректор (коригувальник текстів)
2451.1 Літературознавець
2444.2 Лінгвіст
3436.1 Референт
2444.2 24316 Перекладач
2444.2 24325 Перекладач технічної літератури
Продовження освіти
Можливість навчання за програмами другого рівня вищої освіти за галуззю знань, що узгоджується з отриманим дипломом бакалавра або суміжною.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Загальний стиль навчання – проблемно-орієнтований. Лекційні курси поєднуються з семінарами, диспутами, «мозковими штурмами». Переважно навчання відбувається в малих групах (до 20 осіб), що дозволяє практикувати студентськоцентроване навчання. Широко використовується алгоритмізація навчання. Самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами визначається як особистісно-орієнтована педагогічна взаємодія суб’єктів навчання у ЗВО, метою і мірою ефективності якої є формування професійної компетентності майбутнього фахівця.
Система оцінювання
Експрес-тестування, усні відповіді на практичних і семінарських заняттях, створення інтелект-карт, таблиць, виконання творчих та пошукових завдань; портфоліо проєкту (за результатами практики); виконання навчальних проєктів з обов’язковою презентацією результатів (Power Point тощо); екзамени семестрові: усні, письмові у формі тестів, комбіновані (для циклу дисциплін професійної і практичної підготовки); комплексні кваліфікаційні екзамени зі спеціальності та спеціалізації.
Програмні компетентності
Загальні
1) Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні
2) Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя
3) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово
4) Здатність бути критичним і самокритичним
5) Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями
6) Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел
7) Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми
8) Здатність працювати в команді та автономно
9) Здатність спілкуватися іноземною мовою
10) Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
11) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
12) Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій
13) Здатність проведення досліджень на належному рівні
14) Навички раціональної економічної поведінки та формування підприємницького мислення
Спеціальні
1) Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ
2) Здатність використовувати в професійній діяльності знання про мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні
3) Здатність використовувати в професійній діяльності знання з теорії та історії мов, що вивчаються (новогрецької, англійської)
4) Здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди новогрецької мови, описувати соціолінгвальну ситуацію
5) Здатність використовувати в професійній діяльності системні знання про основні періоди розвитку грекомовної та англомовної літератури від давнини до ХХІ століття, еволюцію напрямів, жанрів і стилів, чільних представників та художні явища, а також знання про тенденції розвитку світового літературного процесу та української літератури
6) Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати новогрецьку та англійську мови в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя
7) Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних, літературних, фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу грекомовних та англійських текстів українською мовою та українських новогрецькою та англійською
8) Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних завдань
9) Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних жанрів і стилів державною та іноземними мовами
10) Здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та перекладознавчий аналіз текстів різних стилів і жанрів
11) Здатність до надання консультацій з дотримання норм літературної мови та культури мовлення
12) Здатність до організації ділової комунікації новогрецькою та українською мовами
Програмні результати навчання
1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями державною та іноземними мовами усно й письмово, використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації
2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати, впорядковувати, класифікувати й систематизувати
3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти
4. Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, суспільства
5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо
6. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності
7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів
8. Знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як мистецтва слова, історію новогрецької мови і літератури, і вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності
9. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди новогрецької, української мов, описувати соціолінгвальну ситуацію. 10. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності
11. Знати принципи, технології та прийоми створення усних і письмових текстів різних жанрів і стилів державною та іноземними мовами (новогрецькою, англійською)
12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють
13. Аналізувати й інтерпретувати твори новогрецької та англійської літератури, визначати їхню специфіку й місце в літературному процесі
14. Використовувати новогрецьку та англійську мови в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя
15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та перекладацький аналіз текстів різних стилів і жанрів
16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції новогрецької філології, уміти застосовувати їх у професійній діяльності
17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання
18. Мати навички управління комплексними діями або проектами при розв’язанні складних проблем у професійній діяльності в галузі новогрецької філології та нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах
19. Мати навички участі в наукових та/або прикладних дослідженнях у галузі філології
20. Знати й розуміти сутність, форми та принципи підприємництва, організацію і функціонування підприємницької діяльності і вміти застосовувати ці знання у практичній діяльності.

Викладачі освітньої програми

Ольга Гаргаєва
Ольга Гаргаєва [email protected]

старший викладач кафедри грецької філології

Академічні профілі
Ігор Гудима
Ігор Гудима [email protected]

професор кафедри філософії та соціології, доктор філософських наук, доцент

Академічні профілі
Віктор Дворянкін
Віктор Дворянкін [email protected]

доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Юлія Лабецька
Юлія Лабецька [email protected]

завідувач кафедри грецької філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Ганна Мартинюк
Ганна Мартинюк [email protected]

в. о. завідувача кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент

Академічні профілі
Віктор Ніколаєнко
Віктор Ніколаєнко [email protected]

старший викладач кафедри романо-германської філології

Академічні профілі
Марія Нікольченко
Марія Нікольченко [email protected]

доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Оксана Новицька
Оксана Новицька [email protected]

доцент кафедри грецької філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Ірина Петрик
Ірина Петрик [email protected]

старший викладач кафедри раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук

Академічні профілі
Анастасія Трофименко
Анастасія Трофименко [email protected]

доцент кафедри політології та міжнародних відносин, кандидат політичних наук, доцент

Академічні профілі
Наталя Шипік
Наталя Шипік [email protected]

доцент кафедри історії та археології, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
Василь Шусть
Василь Шусть [email protected]

доцент кафедри практичної психології, кандидат педагогічних наук, доцент

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами