магістр

Освітня програма «Міжнародний бізнес»

Освітньо-професійна програма орієнтована на підготовку фахівців економічного профілю, які володіють креативним мисленням і аналітичними здібностями та здатні розв’язувати складні задачі у сфері міжнародних економічних відносин. Випускники використовують інноваційні підходи і генерують стратегічні рішення для розвитку економічних відносин суб’єктів міжнародного бізнесу. При розробці програми враховувався досвід провідних вітчизняних і зарубіжних закладів вищої освіти.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу Дізнайтесь про правила прийому на освітню програму "Міжнародний бізнес"
Наталя Балабанова
Наталя Балабанова [email protected] гарант освітньо-професійної програми, кандидат наук з державного управління, доцент

Магістранти вивчають міжнародні стратегії економічного розвитку, глобалізацію і регіональний економічний розвиток, конкурентоспроможність глобальних компаній, міжнародний інноваційно-інвестиційний менеджмент, корпоративну соціальну відповідальність, міжнародну економічну безпеку, валютно-фінансові операції у міжнародному бізнесі. Підготовка майбутніх фахівців передбачає проходження практики на підприємствах, зокрема міжнародних, і використання бізнес-симуляцій. Активна молодь долучається до освітніх стажувань за програмою міжнародної мобільності Еразмус+.

Профіль освітньої програми «Міжнародний бізнес»
Вартість навчання (денна форма)
48730 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
17060 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтесь про правила прийому на освітню програму "Міжнародний бізнес"
Галузь знань
Міжнародні відносини
Спеціальність
Міжнародні економічні відносини
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Магістр міжнародних економічних відносин
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Магістр
Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини»
Освітня програма «Міжнародний бізнес»
Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Мова викладання
українська, англійська
Наявність акредитації
Міністерство освіти і науки України Сертифікат УД №05009017
Переглянути сертифікат
Мета програми
Підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців економічного профілю, які володіють сучасним креативним економічним мисленням і аналітичними здібностями та здатні розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері міжнародних економічних відносин на основі використання інноваційних підходів та генерування стратегічних рішень щодо розвитку міжнародних економічних відносин на різних рівнях і функціонування суб’єктів міжнародного бізнесу.
Характеристика програми)
Предметна область
Об’єкт вивчення: функціонування та розвиток міжнародних економічних відносин, методології та методи їх досліджень, взаємодія суб’єктів світового економічного простору в процесі еволюції міжнародного співробітництва.
Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми в процесі професійної діяльності у сфері міжнародних економічних відносин, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог.
Теоретичний зміст предметної області: економіка світогосподарських зв’язків з її закономірностями формування та розвитку суспільних відтворювальних процесів у їх взаємозв’язку і взаємозалежності на основі міжнародної економічної діяльності, міжнародного поділу праці й інституціонального механізму регулювання в процесі трансформації міжнародних економічних відносин та міжнародного економічного співробітництва.
Методи, методики та технології: методи теоретичного та емпіричного дослідження, економіко-математичного аналізу, моделювання та прогнозування, методики аналізу даних, технології пошуку й обробки інформації, системного аналізу даних, експертного оцінювання результатів реалізації міжнародних економічних відносин.
Інструментарій та обладнання: сучасні універсальні та спеціалізовані інформаційні системи (інформаційно- комунікаційні, інформаційно-пошукові, інформаційно-аналітичні) та спеціалізоване програмне забезпечення, що застосовуються в діяльності суб’єктів міжнародних економічних відносин.
Фокус програми
Загальна
Орієнтація програми
Академічна, професійна
Особливості програми
Особливістю програми є її орієнтація на підготовку фахівців з міжнародних економічних відносин, які на основі ґрунтовних теоретичних знань предметної області, сформованих здатностей креативного і критичного мислення, розвинутих навичок аналізу, моделювання та прогнозування світогосподарських процесів здатні генерувати інноваційні стратегічні рішення щодо розвитку міжнародних економічних відносин на різних рівнях і функціонування суб’єктів міжнародного бізнесу. Наявність серед освітніх компонентів освітньої двох видів практики (виробничої та переддипломної) забезпечує набуття практичного досвіду розв’язання проблем у сфері міжнародних економічних відносин та міжнародного бізнесу. При розробці освітньої програми та формуванні її освітніх компонентів враховано досвід провідних вітчизняних та зарубіжних ЗВО щодо реалізації програм бізнес-освіти, зокрема, у сфері міжнародних економічних відносин та міжнародного бізнесу.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Магістр міжнародних економічних відносин може обіймати такі посади:
1229.3 Керівник структурного підрозділу – головний спеціаліст (зокрема, зовнішньоекономічного відділу);
1475.4 Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності;
2419.2 Експерт із зовнішньоекономічних питань;
2419.2 Консультант із зовнішньоекономічних питань;
2441.2 Економіст з міжнародної торгівлі;
2441.2 Економічний радник.
Згідно з International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) випускник може обіймати такі посади:
Administrative and Commercial Managers, Business and Administration Professionals.
Продовження освіти
Магістр може продовжувати навчання на освітньо-науковому рівні доктора філософії та набувати додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих, продовжувати навчання протягом життя згідно чинного законодавства.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване та проблемно-орієнтоване навчання, що базується на застосуванні інноваційних підходів та інтерактивних освітніх технологій. Теоретичне навчання здійснюється на основі поєднання лекційних, семінарських (практичних) та лабораторних занять з самостійною роботою здобувача вищої освіти. Практична підготовка передбачає проходження виробничої та переддипломної практик.
Система оцінювання
Формами підсумкового контролю є екзамени, заліки, а також диференційовані заліки, які проводяться для оцінювання якості виконання та захисту курсової роботи та звіту з практики. Проміжний та поточний контроль здійснюється у формі виконання модульних контрольних робіт; підготовки та захисту проектів, презентацій, реферативних досліджень; здійснення кейс-стаді тощо.
Програмні компетентності
Загальні
1. Здатність спілкуватися іноземною мовою
2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
4. Здатність працювати в команді
5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
6. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети
Спеціальні
1. Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо налагодження міжнародних економічних відносин на всіх рівнях їх реалізації
2. Здатність розробляти та аналізувати моделі розвитку національних економік і визначати їхню роль у сучасній світогосподарській системі
3. Здатність визначати й оцінювати прояви економічного глобалізму, виклики та дисбаланси глобального розвитку та їх вплив на міжнародні економічні відносини
4. Здатність оцінювати масштаби діяльності глобальних фірм та їхні позиції на світових ринках
5. Здатність застосовувати кумулятивні знання, науково- технологічні досягнення, інформаційні технології для осягнення сутності феномену нової економіки, виявлення закономірностей та тенденцій новітнього розвитку світового господарства
6. Здатність застосовувати принципи соціальної відповідальності в діяльності суб’єктів міжнародних економічних відносин і аналізі їхнього впливу на економічний розвиток країн
7. Здатність аналізувати й оцінювати геоекономічні стратегії країн з позиції національних економічних інтересів
8. Здатність прогнозувати тенденції розвитку міжнародних ринків з урахуванням кон’юнктурних змін
9. Здатність збирати статистичні дані щодо розвитку міжнародних економічних відносин та діяльності суб’єктів міжнародного бізнесу, застосовувати для їх аналізу та обробки сучасні статистичні та економіко-математичні методи та моделі, робити обґрунтовані висновки щодо економічної інтерпретації отриманих результатів
10. Здатність встановлювати ділові контакти з іноземними контрагентами з питань міжнародного інвестиційного співробітництва, генерувати інноваційно-інвестиційні стратегічні рішення
11. Здатність обґрунтовувати вибір валютно-фінансових інструментів відповідно до потреб суб’єктів міжнародних економічних відносин та міжнародного бізнесу, проводити конкретні види валютно-фінансових операцій і оцінювати їх результативність
12. Здатність визначати складові елементи, чинники та оцінювати стан економічної безпеки на рівні різних суб’єктів міжнародних економічних відносин і міжнародного бізнесу, обґрунтовувати пропозиції щодо підвищення рівня економічної безпеки
13. Здатність до самонавчання, підтримки належного рівня знань, готовність до опанування знань нового рівня, підвищення своєї фаховості та рівня кваліфікації
Програмні результати навчання
1. Мати необхідні для професійної діяльності знання та навички з ділових комунікацій у сфері міжнародних економічних відносин, а також ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях, включаючи усну та письмову комунікацію іноземною мовою/іноземними мовами
2. Креативно мислити, проявляти гнучкість у прийнятті рішень на основі логічних аргументів та перевірених фактів в умовах обмеженого часу і ресурсів на засадах використання різних діагностичних методологій провідних міжнародних організацій
3. Систематизувати, синтезувати й упорядковувати отриману інформацію, ідентифікувати проблеми, формулювати висновки і розробляти рекомендації, використовуючи ефективні підходи та технології, спеціалізоване програмне забезпечення з метою розв’язання складних задач практичних проблем з урахуванням крос-культурних особливостей суб’єктів міжнародних економічних відносин
4. Приймати обґрунтовані рішення з проблем міжнародних економічних відносин за невизначених умов і вимог
5. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її результатів
6. Працювати самостійно і в команді, демонструвати лідерські навички, брати на себе ініціативу та відповідальність, мотивувати та керувати роботою інших для досягнення поставлених цілей, забезпечувати якість виконуваних робіт, аргументувати результативність економічної діяльності у мінливому середовищі
7. Аналізувати нормативно-правові документи, оцінювати аналітичні звіти, грамотно використовувати нормативно-розпорядчі документи та довідкові матеріали, вести прикладні аналітичні розробки, професійно готувати аналітичні матеріали
8. Досліджувати й аналізувати моделі розвитку національних економік та обґрунтовувати заходи досягнення їх стратегічних цілей в умовах трансформації світогосподарських відносин
9. Розробляти та досліджувати адаптивні моделі вирівнювання дисбалансів та нівелювання загроз глобального розвитку, пропонувати варіанти вирішення проблем за результатами дослідження
10. Здійснювати моніторинг, аналіз, оцінку діяльності глобальних фірм (корпорацій, стратегічних альянсів, консорціумів, синдикатів, трастів тощо) з метою ідентифікації їхніх конкурентних позицій та переваг на світових ринках
11. Розуміти закономірності та тенденції розвитку світового господарства і феномену нової економіки з урахуванням процесів інтелектуалізації, інформатизації та науково-технологічного обміну
12. Розуміти сутність соціального виміру глобального економічного розвитку та імплементувати принципи соціальної відповідальності в діяльності суб’єктів міжнародних економічних відносин
13. Визначати геоекономічні стратегії країн та їхні регіональні економічні пріоритети з урахуванням національних економічних інтересів і безпекової компоненти міжнародних економічних відносин у контексті глобальних проблем людства й асиметричності розподілу світових ресурсів
14. Ідентифікувати зміни кон’юнктури ринків під дією невизначених факторів, здійснювати їх компаративний аналіз, критично оцінювати наслідки продукованих ідей та прийнятих рішень з метою прогнозування тенденції розвитку глобальних ринків
15. Збирати статистичні дані щодо розвитку міжнародних економічних відносин та діяльності суб’єктів міжнародного бізнесу, аналізувати їх на основі використання статистичних та економіко-математичних методів та моделей, аргументовано інтерпретувати отримані результати
16. Встановлювати та підтримувати ділові контакти з іноземними контрагентами з питань розвитку міжнародного інвестиційного співробітництва, обґрунтовувати та імплементувати інноваційно-інвестиційні стратегічні рішення
17. Обґрунтовано обирати валютно-фінансові інструменти, враховуючи специфічні потреби суб’єктів міжнародних економічних відносин і міжнародного бізнесу та ґрунтуючись на глибоких знаннях механізмів та умов здійснення різних видів валютно-фінансових операцій, оцінювати доцільність та результативність їх проведення
18. Ідентифікувати складові елементи, визначати детермінанти та оцінювати стан економічної безпеки на рівні різних суб’єктів міжнародних економічних відносин і міжнародного бізнесу, обґрунтовувати заходи з підвищення рівня міжнародної економічної безпеки
19. Презентувати результати власних досліджень шляхом підготовки наукових публікацій і апробацій на наукових заходах

Викладачі освітньої програми

Наталя Балабанова
Наталя Балабанова [email protected]

доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, кандидат наук з державного управління, доцент

Академічні профілі
Ольга Беззубченко
Ольга Беззубченко [email protected]

доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Олена Булатова
Олена Булатова [email protected]

перший проректор, професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Ольга Захарова
Ольга Захарова [email protected]

в.о. завідувача кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Тетяна Марена
Тетяна Марена [email protected]

проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Вікторія Мацука
Вікторія Мацука [email protected]

доцент кафедри менеджменту та фінансів, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Володимир Омельченко
Володимир Омельченко [email protected]

професор кафедри менеджменту та фінансів, доктор економічних наук, професор

Академічні профілі
Володимир Панченко
Володимир Панченко [email protected]

доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, доктор економічних наук, доцент

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами