бакалавр

Освітня програма «Міжнародний бізнес»

Програма спрямована навчити розбиратися у міжнародних економічних процесах. Її обирають ті, хто бажає дізнатися секрети успішного ведення бізнесу і формування конкурентних переваг підприємств на внутрішньому та міжнародному ринках, а також будувати кар’єру в установах та організаціях, що діють у міжнародному масштабі, або розвивати власний бізнес, сферою якого є зовнішні ринки.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

 

Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на програму "Міжнародний бізнес"
Ольга Беззубченко
Ольга Беззубченко [email protected] гарант освітньої програми, кандидат економічних наук, доцент

Студенти вивчають міжнародний бізнес, міжнародні фінанси, міжнародний маркетинг, міжнародну торгівлю, економічний аналіз і моделювання, дві іноземні мови. Практична підготовка майбутніх фахівців проходить на провідних підприємствах і на заняттях із використанням бізнес-симуляцій. Знання за фахом дозволяють студентам займати призові місця на всеукраїнських і міжнародних наукових конкурсах, проходити стажування за кордоном в університетах-партнерах та за програмами Erasmus+.

Профіль освітньої програми «Міжнародний бізнес»
Вартість навчання (денна форма)
37480 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
13120 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на програму "Міжнародний бізнес"
Галузь знань
Міжнародні відносини
Спеціальність
Міжнародні економічні відносини
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Бакалавр міжнародних економічних відносин
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини»
Освітня програма «Міжнародний бізнес»
Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Мова викладання
Українська, англійська
Наявність акредитації
Міністерство освіти і науки України Сертифікат НД №0585918
Переглянути сертифікат
Мета програми
Підготовка кваліфікованих конкурентоспроможних фахівців економічного профілю, які демонструють сучасне економічне мислення, володіють іноземними мовами, здатні розв’язувати спеціалізовані складні задачі і практичні проблеми, що виникають у сфері міжнародних економічних відносин і, зокрема, пов’язані з функціонуванням суб’єктів міжнародного бізнесу.
Характеристика програми)
Предметна область
Обов’язкова частина – 75%; варіативна частина – 25%.
Фокус програми
Загальна
Орієнтація програми
Академічна, професійна
Особливості програми
Освітня програма передбачає поглиблену іншомовну підготовку; крім основної іноземної мови передбачається вивчення другої іноземної мови (на вибір здобувачів вищої освіти). Формування практичних навичок у здобувачів вищої освіти забезпечується проходженням навчальної, двох видів виробничої та переддипломної практики. При розробці освітньої програми та формуванні її освітніх компонентів враховано досвід провідних вітчизняних та зарубіжних ЗВО щодо реалізації програм бізнес-освіти, зокрема, у сфері міжнародних економічних відносин та міжнародного бізнесу.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Бакалавр міжнародних економічних відносин може обіймати такі посади:
1475.4 Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності;
2419.2 Консультант із зовнішньоекономічних питань;
2441.2 Економіст;
2441.2 Економіст з міжнародної торгівлі;
3415 Представник торговельний (у тому числі, за кордоном);
3439 Фахівець (зокрема, у відділі зовнішньоекономічних зв'язків).
Згідно з International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) випускник може обіймати такі посади:
Economist; Business and Administration Associate Professionals.
Продовження освіти
Можливість навчатися за програмою другого рівня вищої освіти (ОС Магістр) за цією галуззю знань (що узгоджується з отриманим дипломом бакалавра) або суміжною.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване та проблемно-орієнтоване навчання, що базується на застосуванні інноваційних підходів та інтерактивних освітніх технологій. Теоретичне навчання здійснюється на основі поєднання лекційних, семінарських (практичних) та лабораторних занять із самостійною роботою студента. Практична підготовка передбачає проходження навчальної, двох видів виробничої та переддипломної практики.
Система оцінювання
Формами підсумкового контролю є екзамени, заліки, а також диференційовані заліки, які проводяться для оцінювання якості виконання та захисту курсових робіт та звітів з практики. Проміжний та поточний контроль здійснюється у формі виконання модульних контрольних робіт; підготовки та захисту проєктів, презентацій, реферативних досліджень; здійснення кейс-стаді тощо.
Програмні компетентності
Загальні
1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
3. Здатність навчатися та бути сучасно навченим.
4. Здатність планувати та управляти часом.
5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
6. Здатність спілкуватися іноземними мовами.
7. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.
8. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
9. Уміння бути критичним та самокритичним.
10. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
11. Здатність працювати в команді.
12. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
13. Знання основ безпеки життя і здоров’я людини, здатність їх дотримуватися у процесі професійної діяльності.
Спеціальні
1. Здатність виокремлювати характерні ознаки та тенденції розвитку світового господарства, особливості реалізації економічної політики та світових інтеграційних/дезінтеграційних процесів, у тому числі євроатлантичної інтеграції.
2. Здатність використовувати базові категорії та новітні теорії, концепції, технології і методи у сфері міжнародних економічних відносин з урахуванням їх основних форм, застосовувати теоретичні знання щодо функціонування та розвитку міжнародних економічних відносин.
3. Здатність виявляти особливості функціонування середовища міжнародних економічних відносин та моделей економічного розвитку. 4. Здатність обґрунтовувати особливості реалізації форм міжнародних економічних відносин на мега-, макро-, мезо- і макрорівнях.
5. Здатність здійснювати комплексний аналіз та моніторинг кон’юнктури світових ринків, оцінювати зміни міжнародного середовища та вміти адаптуватися до них.
6. Здатність аналізувати міжнародні ринки товарів і послуг, інструменти та принципи регулювання міжнародної торгівлі.
7. Здатність аналізувати теорії та механізми реалізації міжнародних валютно-фінансових і кредитних відносин .
8. Здатність визначати функціональні особливості, характер, рівень та ступінь взаємозв’язків між суб’єктами міжнародних економічних відносин різного рівня та налагоджувати комунікації між ними.
9. Здатність до діагностики стану досліджень міжнародних економічних відносин та світового господарства у міждисциплінарному поєднанні із політичними, юридичними, природничими науками.
10. Здатність обґрунтовувати доцільність застосування правових, економічних та дипломатичних методів (засобів) вирішення конфліктних ситуацій на міжнародному рівні.
11. Здатність проводити дослідження економічних явищ та процесів у міжнародній сфері з урахуванням причинно- наслідкових та просторово-часових зв’язків.
12. Здатність використовувати нормативно-розпорядчі документи та довідкові матеріали при здійсненні професійної діяльності у сфері міжнародних економічних відносин.
13. Здатність проводити оцінку та аналіз безпекової компоненти у міжнародних економічних відносинах.
14. Здатність спілкуватися на професійному та соціальному рівнях з використанням фахової термінології, включаючи усну і письмову комунікацію державною та іноземними мовами.
15. Здатність застосувати методи, правила і принципи функціонування міжнародних економічних відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України.
16. Знання та розуміння механізмів, інструментарію та зарубіжного досвіду прийняття рішень у грошово-кредитній, розрахунково-платіжній та інвестиційній сферах на мікро- та макроекономічному рівнях.
17. Знання та розуміння економічних основ розвитку міжнародного бізнесу, видів і форм міжнародної підприємницької діяльності, організаційно-управлінських аспектів функціонування та моделей поведінки суб’єктів міжнародного бізнесу, зокрема, глобальних компаній; здатність оцінювати масштаби їх міжнародної діяльності.
18. Розуміння маркетингових інструментів розвитку міжнародного бізнесу; здатність проводити міжнародні і внутрішні маркетингові дослідження; використовувати інструменти аналізу макро- і мікросередовища компанії.
19. Здатність забезпечувати відображення міжнародних операцій в обліку, аналізувати облікову інформацію та використовувати її при обґрунтуванні управлінських рішень щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності компанії.
20. Здатність застосовувати інструменти статистичного аналізу, математичні методи та економіко-математичні моделі для вирішення економічних задач, зокрема, в сфері міжнародного бізнесу.
21. Здатність постійно підвищувати теоретичний рівень знань, генерувати й ефективно використовувати їх в практичній діяльності.
Програмні результати навчання
1. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, усвідомлюючи необхідність навчання впродовж усього життя, проявляти толерантність та готовність до інноваційних змін.
2. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземними мовами усно і письмово, фахово використовувати економічну термінологію.
3. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, програмні пакети загального і спеціального призначення.
4. Систематизовувати й упорядковувати отриману інформацію щодо процесів і явищ у світовому господарстві; оцінювати та пояснювати вплив ендогенних і екзогенних факторів на них; формулювати висновки і розробляти рекомендації з урахуванням особливостей національного і міжнародного середовища.
5. Володіти навичками самоаналізу (самоконтролю), бути зрозумілим для представників інших бізнес-культур та професійних груп різного рівня (з фахівцями з інших галузей знань/видів діяльності) на засадах цінування різноманітності, мультикультурності, толерантності та поваги до них.
6. Планувати, організовувати, мотивувати, оцінювати та підвищувати результативність колективної праці, здійснювати дослідження в групі під керівництвом лідера, з урахуванням вимог та особливостей сьогодення в умовах обмеженості часу.
7. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.
8. Дотримуватися правил безпеки у процесі професійної діяльності, пропагувати ведення здорового способу життя.
9. Розуміти, виділяти й описувати нові явища, процеси й тенденції глобального розвитку, механізми й інструменти реалізації економічної політики та світових інтеграційних / дезінтеграційних процесів, у тому числі євроатлантичної інтеграції.
10. Розуміти і вміти застосовувати, відповідно до інших вимог освітньої програми, сучасні теорії та методи розв’язання спеціалізованих складних задач і практичних проблем у сфері міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталу, міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин, мобільності людських ресурсів, міжнародного трансферу технологій.
11. Ідентифіковувати та виокремлювати особливості функціонування суб’єктів міжнародних відносин та моделей їх економічного розвитку.
12. Обґрунтовувати власну думку щодо конкретних умов реалізації форм міжнародних економічних відносин на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях.
13. Здійснювати комплексний аналіз складних економічних систем, зіставляти та порівнювати їх складові, оцінювати й аргументувати оцінки результативності їх функціонування.
14. Підбирати і вміло застосовувати аналітичний інструментарій дослідження стану та перспектив розвитку окремих сегментів міжнародних ринків товарів і послуг з використанням сучасних знань про методи, форми й інструменти регулювання міжнародної торгівлі.
15. Розуміти і застосовувати теорії, принципи, засоби й інструменти реалізації міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин.
16. Визначати функціональні особливості, характер, рівень та ступінь взаємозв’язків між суб’єктами міжнародних економічних відносин різного рівня та налагоджувати комунікації між ними.
17. Демонструвати знання про стан досліджень міжнародних економічних відносин та світового господарства у міждисциплінарному поєднанні із політичними, юридичними, природничими науками.
18. Визначати причини, типи та характер міжнародних конфліктів і суперечок, обґрунтовувати і застосовувати економічні, юридичні та дипломатичні методи і засоби їх вирішення на міжнародному рівні, відстоюючи національні інтереси України.
19. Досліджувати економічні явища та процеси у міжнародній сфері на основі розуміння категорій, законів; виділяючи й узагальнюючи тенденції, закономірності функціонування та розвитку світового господарства з урахуванням причинно- наслідкових та просторово-часових зв’язків.
20. Розуміти та застосовувати чинне законодавство, міжнародні нормативні документи і угоди, довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні умови тощо у сфері міжнародних економічних відносин.
21. Відстоювати національні інтереси України з урахуванням безпекової компоненти міжнародних економічних відносин.
22. Розуміти і мати навички з ведення ділового протоколу та ділового етикету у сфері міжнародних економічних відносин та міжнародного бізнесу, враховуючи особливості міжкультурного спілкування на професійному та соціальному рівнях, як державною, так і іноземними мовами.
23. Застосовувати відповідні методи, правила і принципи функціонування міжнародних економічних відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України.
24. Усвідомлювати необхідність навчання впродовж життя з метою підтримки професійної компетентності на високому рівні.
25. Обґрунтовувати вибір і застосовувати інформаційно-аналітичний інструментарій, економіко-статистичні методи обчислення, складні техніки аналізу та методи моніторингу кон’юнктури світових ринків.
26. Демонструвати знання видів і форм міжнародної підприємницької діяльності, розуміти специфіку організації, управління, принципів функціонування та моделей поведінки суб’єктів міжнародного бізнесу, зокрема, глобальних компаній; вміти оцінювати масштаби їх міжнародної діяльності.
27. Розуміти дію механізмів та інструментарію прийняття рішень у грошово- кредитній, розрахунково-платіжній та інвестиційній сферах на мікро- та макроекономічному рівнях; враховувати умови грошово-кредитного та інвестиційно-фінансового середовища країн-партнерів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.
28. Демонструвати знання маркетингових інструментів розвитку міжнародного бізнесу; володіти навичками проведення міжнародних і внутрішніх маркетингових досліджень, використання інструментів аналізу макро- і мікросередовища компанії.
29. Здійснювати відображення міжнародних операцій в обліку, систематизувати та аналізувати облікову інформацію, використовувати дані бухгалтерського обліку компанії при обґрунтуванні управлінських рішень щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
30. Застосовувати інструменти статистичного аналізу, математичні методи та економіко-математичне моделювання для вирішення економічних задач, зокрема, в сфері міжнародного бізнесу.
31. Презентувати результати дослідження, на базі яких розробляються рекомендації та заходи з адаптації до змін міжнародного середовища.

Викладачі освітньої програми

Наталя Балабанова
Наталя Балабанова [email protected]

доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, кандидат наук з державного управління, доцент

Академічні профілі
Ольга Беззубченко
Ольга Беззубченко [email protected]

доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Олена Булатова
Олена Булатова [email protected]

перший проректор, професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Ольга Демідко
Ольга Демідко [email protected]

доцент кафедри культурології, кандидат історичних наук

Академічні профілі
Юрій Дрейс
Юрій Дрейс [email protected]

доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент

Академічні профілі
Ольга Захарова
Ольга Захарова [email protected]

в.о. завідувача кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Світлана Ланська
Світлана Ланська [email protected]

в.о. завідувача кафедри економіки праці, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Тетяна Марена
Тетяна Марена [email protected]

проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Ганна Мартинюк
Ганна Мартинюк [email protected]

в. о. завідувача кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент

Академічні профілі
Христина Мітюшкіна
Христина Мітюшкіна [email protected]

завідувач кафедри раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Ганна Омельченко
Ганна Омельченко [email protected]

доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Альона Стадник
Альона Стадник [email protected]

доцент кафедри філософії та соціології, кандидат соціологічних наук, доцент

Академічні профілі
Анастасія Трофименко
Анастасія Трофименко [email protected]

доцент кафедри політології та міжнародних відносин, кандидат політичних наук, доцент

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами