магістр

Освітня програма «Міжнародні відносини»

Освітньо-професійна програма прямована на підготовку фахівців, здатних просувати та захищати інтереси України на міжнародній арені. Випускники професійно розбираються у міжнародних відносинах і зовнішній політиці, знають декілька мов для вільного спілкування з представниками іноземних держав.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу Дізнайтесь про правила прийому на освітню програму "Міжнародні відносини"
Ірина Грідіна
Ірина Грідіна [email protected] гарант освітньо-професійної програми, доктор історичних наук, професор

Магістранти створюють власну освітню траєкторію у навчанні, зосередженому на проблемах міжнародної і регіональної безпеки, аналізі та прогнозуванні зовнішньої політики, стратегії і тактики ведення переговорів. До проведення занять залучаються спеціалісти зовнішньополітичних відомств, політичні діячі, співробітники органів державної влади. Магістранти проходять практику у Міністерстві закордонних справ України, дипломатичних представництвах, зовнішньоекономічних відділах установ і підприємств.

Профіль освітньої програми «Міжнародні відносини»
Вартість навчання (денна форма)
48730 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
17060 ₴/рік
Умови вступу Дізнайтесь про правила прийому на освітню програму "Міжнародні відносини"
Галузь знань
Міжнародні відносини
Спеціальність
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Форми навчання
Денна
Освітня кваліфікація
Магістр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Магістр
Спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
Освітня програма «Міжнародні відносини»
Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Мова викладання
українська
Наявність акредитації
Міністерство освіти і науки України Сертифікат НД №0585933
Переглянути сертифікат
Мета програми
Підготовка кваліфікованих фахівців в сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, які вільно володіють англійською мовою та фундаментальними знаннями та здатні їх застосовувати у професійній діяльності та орієнтовані на практичну, перекладацьку, викладацьку та науково-дослідну діяльність.
Характеристика програми)
Предметна область
Об’єкти вивчення — міжнародні відносини, транскордонні та транснаціональні відносини, зовнішня політика держав, зовнішня політика та національні інтереси України, міжнародні організації, міжнародні комунікації, держави та міжнародні регіони у взаємодіях на глобальному, регіональному та локальному рівнях, міжнародна безпека та конфлікти, методології та методи міжнародно-політичних досліджень, досліджень міжнародних комунікацій, регіональних студій.
Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності у сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики та міжнародних комунікацій, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, передбачають проведення досліджень та/або запровадження інновацій.
Теоретичний зміст предметної області – теорія та практика міжнародних відносин, міжнародної безпеки, міжнародних конфліктів, системи та джерел зовнішньої політики держави, регіональні студії, теорія та практика міжнародних суспільних комунікацій, міжнародний інформаційний простір.
Методи, методики та технології – загальнонаукові та спеціальні методи та методики, аналіз і синтез, індукція і дедукція, методики оцінки й аналізу процесів у міжнародних відносинах, суспільних комунікаціях та регіональних студіях.
Інструменти та обладнання: сучасні універсальні та спеціалізовані інформаційні системи (інформаційно-комунікаційні, інформаційно- пошукові, інформаційно-аналітичні) та спеціалізоване програмне забезпечення, що застосовується у дослідженні та аналізі міжнародних відносин, суспільних комунікацій та у регіональних студіях.
Фокус програми
Поглиблена теоретична, науково-дослідницька підготовка та елементи міждисциплінарності. Отримання кваліфікації для аналізу міжнародних відносин і зовнішньої політики держав, ефективної роботи в зовнішньополітичній галузі та міжнародного співробітництва, у міжнародних організаціях, освітніх та науково-дослідних інституціях, комунікації іноземними мовами. Освітня програма з акцентом на поглиблені знання з теорії та практики міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародної безпеки, міжнародної комунікації, регіоналістики та формування вмінь та навичок професійної перекладацької діяльності.
Орієнтація програми
Академічна, професійна
Особливості програми
Полягає в орієнтації на здобуття навичок аналізу зовнішньополітичної галузі та міжнародного співробітництва, комунікації іноземними мовами (англійська та друга іноземна за вибором). Елементи міждисциплінарності в теоретичному навчанні та практична підготовка надають можливість здобувачам вищої освіти опанувати як стандартні фахові компетентності, так і ексклюзивні знання, вміння та навички, які розширюють можливості випускників на ринку праці.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Код і назва групи професій:
11 Законодавці, вищі державні службовці, вищі посадові особи громадських і самоврядувальних організацій
1120.3 Дипломатичні представники
114 Вищі посадові особи громадських і самоврядувальних організацій
1141 Вищі посадові особи політичних організацій
1143.2 Вищі посадові особи інших самоврядних організацій
1210.1 Керівники підприємств, установ і організацій
1229.1 Керівні працівники апарату центральних органів державної влади
1229.3 Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади
1237 Керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково технічної підготовки виробництва
1238 Керівники проектів та програм
2310 Викладачі університетів та закладів вищої освіти
Продовження освіти
Магістр може продовжити здобуття освіти на освітньо-науковому рівні доктора філософії, набувати додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання.
Загальний стиль – активний. Лекційні курси поєднуються з семінарами та з методологічними робочими зустрічами. Під час навчання крім лекційно-семінарської системи використовуються такі методи навчання, як ділова гра, колоквіум, метод проектів, кейс-стади, тьюторіал, тренінг тощо. Починаючи з другого семестру навчання студент має можливість вільно обрати частину предметів. Переважно навчання відбувається в малих групах (до 10 осіб), з дискусіями та підготовкою презентацій самостійно та в малих групах.
Система оцінювання
Формами підсумкового контролю є усні та письмові екзамени та заліки. Проміжний та поточний контроль здійснюється у формі виконання індивідуальних науково-дослідних завдань (аналітичних записок, есе), модульних контрольних робіт, роботи на семінарських заняттях тощо.
Програмні компетентності
Загальні
ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
ЗК2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
ЗК3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми
ЗК4. Здатність спілкуватися іноземною мовою
ЗК5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
ЗК6. Здатність працювати в міжнародному контексті
ЗК7. Здатність працювати в команді
ЗК8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість
ЗК9. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт
Спеціальні
СК1. Здатність виявляти та аналізувати природу, динаміку, принципи організації міжнародних відносин, типи та види міжнародних акторів, сучасні тенденції розвитку світової політики
СК2. Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо здійснення міжнародної та зовнішньополітичної діяльності
СК3. Здатність аргументувати вибір шляхів вирішення завдань професійного характеру у сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, критично оцінювати отримані результати та обґрунтовувати прийняті рішення
СК4. Здатність аналізувати глобальні процеси та їх вплив на міжнародні та суспільні відносини, політичні та суспільні системи
СК5. Здатність аналізувати та прогнозувати міжнародні відносини у різних контекстах, зокрема політичному, безпековому, правовому, економічному, суспільному, культурному та інформаційному
СК6. Здатність використовувати для дослідження міжнародних відносин, суспільних комунікацій та для регіональних студій теоретичні та методологічні підходи політології, економічної та правової науки, міждисциплінарних досліджень
СК7. Здатність здійснювати прикладні аналітичні дослідження проблем міжнародних відносин та світової політики, суспільних комунікацій, регіональних студій, професійно готувати аналітичні матеріали та довідки
СК8. Здатність організовувати та проводити міжнародні зустрічі та переговори, розробляти, аналізувати і оцінювати дипломатичні та міжнародні документи
СК9. Здатність виявляти та аналізувати особливості розвитку країн та регіонів, сучасних глобальних, регіональних та локальних процесів, та місця в них України
СК10. Здатність до самонавчання, підтримки належного рівня знань, готовність до опанування знань нового рівня, підвищення своєї фаховості та рівня кваліфікації
Програмні результати навчання
РН1. Знати та розуміти природу джерел та напрямів еволюції міжнародних відносин, міжнародної політики, зовнішньої політики держав, стану теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової політики
РН2. Критично осмислювати та аналізувати глобальні процеси та їх вплив на міжнародні відносини
РН3. Застосовувати сучасні наукові підходи, методології та методики для дослідження проблем міжнародних відносин та зовнішньої політики
РН4. Аналізувати та оцінювати проблеми міжнародної та національної безпеки, міжнародні та інтернаціоналізовані конфлікти, підходи, способи та механізми забезпечення безпеки у міжнародному просторі та у зовнішній політиці держав
РН5. Збирати, обробляти та аналізувати інформацію про стан міжнародних відносин, світової політики та зовнішньої політики держав
РН6. Визначати, оцінювати та прогнозувати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні й інші ризики у сфері міжнародних відносин та глобального розвитку
РН7. Оцінювати та аналізувати міжнародні та зовнішньополітичні проблеми та ситуації, пропонувати підходи до вирішення таких проблем
РН8. Вільно спілкуватися державною та іноземними мовами усно і письмово, з професійних і наукових питань
РН9. Готувати аналітичні довідки, звіти та інші документи про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики, суспільних комунікацій та регіональних студій
РН10. Розробляти та реалізовувати проекти прикладних досліджень міжнародних відносин, зовнішньої та світової політики
РН11. Здійснювати професійний усний та письмовий переклад з/на іноземну мову, зокрема, з фахової тематики міжнародного співробітництва, зовнішньої та світової політики
РН12. Формулювати задачі моделювання, створювати і досліджувати моделі об’єктів і процесів міжнародних відносин, зовнішньої політики, суспільних комунікацій та регіональних студій
РН13. Брати участь у професійних дискусіях у сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики, суспільних комунікацій та регіональних студій, поважати опонентів і їхню точки зору, доносити до фахівців та широкого загалу інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід з фахових проблем
РН14. Оцінювати результати власної роботи і відповідати за особистий професійний розвиток

Викладачі освітньої програми

Костянтин Балабанов
Костянтин Балабанов [email protected]

радник ректора, професор кафедри політології та міжнародних відносин, доктор політичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Ірина Грідіна
Ірина Грідіна [email protected]

професор кафедри політології та міжнародних відносин, доктор історичних наук, професор

Академічні профілі
Юлія Константинова
Юлія Константинова [email protected]

декан історичного факультету, доцент кафедри політології та міжнародних відносин, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
Вікторія Лисак
Вікторія Лисак [email protected]

професор кафедри політології та міжнародних відносин, доктор історичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Анастасія Трофименко
Анастасія Трофименко [email protected]

доцент кафедри політології та міжнародних відносин, кандидат політичних наук, доцент

Академічні профілі
Микола Трофименко
Микола Трофименко [email protected]

ректор, професор кафедри політології та міжнародних відносин, доктор політичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами