бакалавр

Освітня програма «Міжнародні відносини та регіональні студії»

Програма спрямована на підготовку фахівців, які здатні успішно налагоджувати зовнішні контакти державних органів влади та приватних компаній. Під час навчання студенти вивчають декілька мов, щоб у професійній діяльності вільно спілкуватися з представниками іноземних держав. Цю освітню програму обирають ті, хто мріє побачити світ і цікавиться політикою, дипломатією, зовнішніми зв’язками України та інших країн.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на програму "Міжнародні відносини та регіональні студії"
Максим Булик
Максим Булик [email protected] гарант освітньої програми, кандидат політичних наук, доцент

Студенти вивчають історію та теорію міжнародних відносин, зовнішню політику країн світу, дипломатію України, врегулювання конфліктів, ведення переговорів. До проведення занять залучаються спеціалісти зовнішньополітичних відомств, політичні діячі, співробітники органів державної влади. Студенти проходять практику у Міністерстві закордонних справ України, дипломатичних представництвах, зовнішньоекономічних відділах установ і підприємств.

Профіль освітньої програми «Міжнародні відносини та регіональні студії»
Вартість навчання (денна форма)
37480 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на програму "Міжнародні відносини та регіональні студії"
Галузь знань
Міжнародні відносини
Спеціальність
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Форми навчання
Денна
Освітня кваліфікація
Бакалавр з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Освітня програма «Міжнародні відносини та регіональні студії»
Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Мова викладання
українська
Наявність акредитації
Міністерство освіти і науки України Серія НД №0585914
Переглянути сертифікат
Мета програми
Підготовка конкурентоспроможних фахівців у сфері міжнародних відносин із акцентом на розвиток регіонів та регіональне співробітництво, які володіють іноземними мовами та здатні застосовувати отримані знання в професійній діяльності із захисту національних інтересів України на міжнародній арені.
Характеристика програми)
Предметна область
Об’єкти вивчення: міжнародні відносини, транскордонні та транснаціональні відносини, зовнішня політика держав, зовнішня політика та національні інтереси України, міжнародні організації, міжнародні комунікації, держави та міжнародні регіони у взаємодіях на глобальному, регіональному та локальному рівнях, міжнародна безпека та конфлікти.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності у сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики або у процесі навчання, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов і передбачають застосування відповідних теорій та методів.

Теоретичний зміст предметної області: теорія міжнародних відносин, форми та способи їх організації, історія та практика міжнародного співробітництва, взаємодії та конкуренції, природа та динаміка міжнародної безпеки, міжнародні конфлікти, система та джерела зовнішньої політики держави, міжнародне регіонознавство, природа та еволюція міжнародних комунікацій та міжнародного інформаційного простору.

Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні методи, методики, аналіз і синтез, індукція і дедукція, спостереження, методики оцінки й аналізу процесів у міжнародних відносинах, суспільних комунікаціях та регіональних студіях, системний аналіз, методи аналізу інформації.

Інструменти та обладнання: сучасні універсальні та спеціалізовані інформаційні системи (інформаційно-комунікаційні, інформаційно-пошукові, інформаційно-аналітичні) та спеціалізоване програмне забезпечення, що застосовуються у діяльності суб’єктів міжнародних відносин, міжнародних суспільних комунікацій та у регіональних студіях.
Фокус програми
Освітньо-професійна програма «Міжнародні відносини та регіональні студії» спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, що мають теоретичні знання з основ міжнародних відносин, історичних, політичних, економічних, культурних особливостей розвитку регіонів, зовнішньої політики країн та регіонів, інтеграційних процесів, транснаціональних відносин, міжнародних організацій, регіональної безпеки, володіють іноземними мовами та навичками вирішення складних спеціалізованих задач і практичних проблем міжнародних відносин. Ключові слова: міжнародні відносини, регіональні студії, зовнішня політика, історія міжнародних відносин, теорія міжнародних відносин, міжнародна та регіональна інтеграція, політична регіоналістика, регіональна безпека, дипломатія, геополітика та геостратегія.
Орієнтація програми
Освітньо-професійна
Особливості програми
Особливість програми полягає у поєднанні ґрунтовних теоретичних знань з міжнародних відносин та зовнішньої політики з дисциплінами, спрямованими на поглиблену підготовку з регіоналістики. Програма гарантує формування індивідуальної освітньої траєкторії через вибір здобувачами сертифікатної програми, що розширює та поглиблює знання про суспільно-політичні, економічні, культурні процеси в обраному регіоні, регіональну інтеграцію та місце регіону в системі міжнародних відносин. ОПП передбачає обов’язкове вивчення англійської мови як першої іноземної та однієї з мов країн регіону за вибором здобувачів.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Працевлаштування у дипломатичних представництвах, органах державної влади та місцевого самоврядування, міжнародних організаціях, установах та підприємствах згідно державного класифікатора професій ДК 003:2010:
3439 – аташе
3439 – дипломатичний агент
3439 – дипломатичний кур’єр
3439 – помічник експерта із зовнішньополітичних питань
3439 – помічник політичного оглядача
3439 – спеціаліст ІІІ категорії
Продовження освіти
Можливість здобуття освіти за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти . Набуття додаткової кваліфікації в системі освіти дорослих.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Загальний стиль навчання – студентоорієнтований.
Лекційні курси поєднуються з семінарами та робочими зустрічами. Під час навчання, крім лекційно-семінарської системи, використовуються такі методи навчання, як ділова гра, колоквіум, метод проєктів, екскурсія, тьюторіал, тренінг тощо, що сприяє формуванню соціальних навичок здобувачів вищої освіти. Починаючи з другого року навчання частину освітніх компонентів здобувач обирає за вільним вибором, у тому числі сертифікатну програму, яка поглиблює знання з функціонування обраного регіону світу. Переважно навчання відбувається в малих групах (до 20 осіб), з дискусіями та підготовкою презентацій самостійно та в малих групах. Практична підготовка передбачає проходження різних видів практики, що органічно закріплюють набуті теоретичні знання.
Система оцінювання
Формами підсумкового контролю є усні та письмові екзамени, заліки, а також диференційовані заліки, які проводяться для оцінювання якості виконання та захисту звітів з виробничої та перекладацької практик. Проміжний та поточний контроль здійснюється у формі виконання індивідуальних науково-дослідних завдань (аналітичних записок, есе, складання порівняльних характеристик тощо), модульних контрольних робіт, роботи на семінарських заняттях тощо.
Програмні компетентності
Загальні
ЗК1. Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина України
ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі і знань про природу і суспільство, та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового образу життя
ЗК3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
ЗК4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності
ЗК5. Здатність працювати в міжнародному контексті. ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК8. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
ЗК9. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології
ЗК10. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово
ЗК11. Здатність спілкуватися іноземною мовою
ЗК12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
ЗК13. Здатність бути критичним і самокритичним
Спеціальні
СК1. Здатність виокремлювати ознаки та тенденції розвитку, розуміти природу, динаміку, принципи організації міжнародних відносин, суспільних комунікацій та/або регіональних студій
СК2. Здатність аналізувати міжнародні процеси у різних контекстах, зокрема політичному, безпековому, правовому, економічному, суспільному, культурному та інформаційному
СК3. Здатність оцінювати стан та напрями досліджень міжнародних відносин та світової політики у політичній, економічній, юридичній науках, у міждисциплінарних дослідженнях
СК4. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики держав, суспільних комунікацій, регіональних досліджень
СК5. Здатність аналізувати вплив світової економіки, міжнародного права та внутрішньої політики на структуру й динаміку міжнародних відносин та зовнішньої політики держав
СК6. Здатність застосовувати засади дипломатичної та консульської служби, дипломатичного протоколу та етикету, уміння вести дипломатичне та ділове листування (українською та іноземними мовами)
СК7. Здатність аналізувати міжнародні інтеграційні процеси у світі та на Європейському континенті, та місце в них України
СК8. Усвідомлення національних інтересів України на міжнародній арені
СК9. Здатність застосовувати знання характеристик розвитку країн та регіонів, особливостей та закономірностей глобальних процесів та місця в них окремих держав для розв’язання складних спеціалізованих задач і проблем
СК10. Здатність аналізувати структуру та динаміку міжнародних суспільних комунікацій, виявляти їх вплив на міжнародну систему, державні та суспільні інститути
СК11. Здатність аналізувати природу та еволюцію міжнародних організацій, їх місця у системі міжнародних відносин, основних форм та перспектив співпраці України з ними
СК12. Здатність до здійснення комунікації та інформаційно-аналітичної діяльності у сфері міжнародних відносин (українською та іноземними мовами). СК13. Здатність аналізувати діяльність міжнародних недержавних акторів та транснаціональні відносини
СК14. Здатність здобувати та поглиблювати знання про становлення та функціонування регіонів світу, демонструючи розуміння сучасних інтеграційних процесів у них, враховуючи економічний, цивілізаційно-культурний, соціально-гуманітарний розвиток та політичні системи країн регіону
СК15. Здатність аналізувати геополітичне становище та геостратегію держав світу, визначати причини, передумови й наслідки сучасних геополітичних процесів, детермінанти та специфіку проявів сучасних міжнародних конфліктів, оцінювати їхній вплив на міжнародні відносини, застосовувати отримані знання та навики для їх розв’язання.
Програмні результати навчання
РН01. Знати та розуміти природу міжнародних відносин та регіонального розвитку, еволюцію, стан теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової політики, а також природу та джерела політики держав на міжнародній арені і діяльності інших учасників міжнародних відносин
РН02. Знати та розуміти природу та динаміку міжнародної безпеки, розуміти особливості її забезпечення на глобальному, регіональному та національному рівні, знати природу та підходи до вирішення міжнародних та інтернаціоналізованих конфліктів
РН03. Знати природу міжнародного співробітництва, характер взаємодії між міжнародним акторами, співвідношення державних, недержавних акторів у світовій політиці
РН04. Знати принципи, механізми та процеси забезпечення зовнішньої політики держав, взаємодії між зовнішньою та внутрішньою політикою, визначення та реалізації на міжнародній арені національних інтересів держав, процесу формування та реалізації зовнішньополітичних рішень
РН05. Знати природу та механізми міжнародних комунікацій
РН06. Знати природу та характер взаємодій окремих країн та регіонів на глобальному, регіональному та локальному рівнях
РН07. Здійснювати опис та аналіз міжнародної ситуації, збирати з різних джерел необхідну для цього інформацію про міжнародні та зовнішньополітичні події та процеси
РН08. Збирати, обробляти та аналізувати великі обсяги інформації про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав, регіональних систем, міжнародних комунікацій
РН09. Досліджувати проблеми міжнародних відносин, регіонального розвитку, зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, із використанням сучасних політичних, економічних і правових теорій та концепцій, наукових методів та міждисциплінарних підходів, презентувати результати досліджень, надавати відповідні рекомендації.
РН10. Вільно спілкуватися державною та іноземними мовами на професійному рівні, необхідному для ведення професійної дискусії, підготовки аналітичних та дослідницьких документів
РН11. Здійснювати прикладний аналіз міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав, міжнародних процесів та міжнародної ситуації відповідно до поставлених цілей, готувати інформаційні та аналітичні документи
РН12. Володіти навичками професійного усного та письмового перекладу з/на іноземні мови, зокрема, з фахової тематики міжнародного співробітництва, зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, регіональних студій, дво- та багатосторонніх міжнародних проектів
РН13. Вести фахову дискусію із проблем міжнародних відносин, міжнародних комунікацій, регіональних студій, зовнішньополітичної діяльності, аргументувати свою позицію, поважати опонентів і їхню точки зору
РН14. Використовувати сучасні цифрові технології, спеціалізовані програмне забезпечення, бази даних та інформаційні системи для розв’язання складних спеціалізованих задач у сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та/або регіональних студій
РН15. Розуміти та застосовувати для розв’язання складних спеціалізованих задач міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій чинне законодавство, міжнародні нормативні документи і угоди, довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні умови тощо
РН16. Розуміти та відстоювати національні інтереси України у міжнародній діяльності
РН17. Мати навички самостійного визначення освітніх цілей та навчання, пошуку необхідних для їх досягнення освітніх ресурсів
РН18. Здійснювати аналіз політичних, економічних, цивілізаційно-культурних, інтеграційних, міграційних процесів у регіонах світу
РН19. Визначати специфіку сучасних геополітичних процесів, виявляти особливості міжнародних конфліктів, знаходити шляхи їх попередження та розв’язання.

Викладачі освітньої програми

Максим Булик
Максим Булик [email protected]

завідувач кафедри політології та міжнародних відносин, кандидат політичних наук, доцент

Академічні профілі
Ольга Демідко
Ольга Демідко [email protected]

доцент кафедри культурології, кандидат історичних наук

Академічні профілі
Юлія Константинова
Юлія Константинова [email protected]

декан історичного факультету, доцент кафедри політології та міжнародних відносин, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
Вікторія Лисак
Вікторія Лисак [email protected]

професор кафедри політології та міжнародних відносин, доктор історичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Сергій Пахоменко
Сергій Пахоменко [email protected]

доцент кафедри політології та міжнародних відносин, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
Анастасія Трофименко
Анастасія Трофименко [email protected]

доцент кафедри політології та міжнародних відносин, кандидат політичних наук, доцент

Академічні профілі
Микола Трофименко
Микола Трофименко [email protected]

ректор, професор кафедри політології та міжнародних відносин, доктор політичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами