доктор філософії

Освітньо-наукова програма «Міжнародні економічні відносини»

Поглиблення інтернаціоналізації господарського життя, євроінтеграційне спрямування розвитку України суттєво змінили умови функціонування підприємств, установ та організацій і викликали об’єктивну потребу у висококваліфікованих фахівцях з міжнародних економічних відносин.

Доцільність підготовки у Маріупольському університеті докторів філософії за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» обумовлена необхідністю

  • подальшого розвитку наукового потенціалу південно-східного регіону України;
  • задоволення потреби у наукових та науково-педагогічних кадрах закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, органів державної влади та місцевого самоврядування, реального сектору економіки;
  • наукового супроводу програм соціально-економічного розвитку міста та регіону;
  • аналітичних досліджень для обґрунтування та прийняття відповідних рішень в межах зазначених програм.
Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на програму "Міжнародні економічні відносини"
Олена Булатова
Олена Булатова [email protected] гарант освітньо-наукової програми, доктор економічних наук, професор

Унікальність програми полягає в тому, що на основі врахування досвіду провідних вітчизняних і зарубіжних ЗВО щодо реалізації програм підготовки науково-педагогічних кадрів у сфері міжнародних економічних відносин до програми включено обов’язкові компоненти з методики та методології економічних досліджень. Наявність серед освітніх компонентів науково-дослідної або асистентської практики забезпечує набуття практичного досвіду здійснення дослідницької або викладацької діяльності. Можливість вибору практики дозволяє формувати індивідуальну освітню траєкторію аспірантів.

Напрями досліджень, які проводять здобувачі у межах навчання, охоплюють вирішення ключових завдань сучасного економічного розвитку країн і регіонів у системі міжнародних економічних відносин. До наукових інтересів аспірантів належать тематики: форми і методи міжнародного торговельно-економічного обміну; мотивація і форми міжнародного руху капіталу; світовий фінансовий ринок, тенденції і закономірності розвитку його структури; людські ресурси та їх міжнародний рух; еволюція світової валютної системи, світовий валютний ринок і валютні операції; теорія і практика міжнародного бізнесу та його сучасні форми; глобальні проблеми і виклики економічного розвитку; геоекономічна стратегія України та її регіонально-інтеграційні пріоритети; безпекова складова розвитку міжнародних економічних відносин.

Профіль освітньо-наукової програми «Міжнародні економічні відносини»
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на програму "Міжнародні економічні відносини"
Галузь знань
Міжнародні відносини
Спеціальність
Міжнародні економічні відносини
Освітня кваліфікація
Доктор філософії з міжнародних економічних відносин
Обсяг програми
48 кредитів ЄКТС, 4 роки
Мова викладання
українська
Наявність акредитації
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти Сертифікат №2001
Переглянути сертифікат
Мета програми
Підготовка конкурентоспроможних науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, які на основі глибокого переосмислення наявних і створення нових комплексних знань здатні розв’язувати актуальні проблеми дослідницько-інноваційної, професійної та викладацької діяльності у сфері міжнародних економічних відносин та відображувати їх у власному оригінальному науковому дослідженні.

Мета реалізації ОНП тісно корелює з місією та стратегією МДУ у частині підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації у сфері міжнародних економічних відносин, які на основі інноваційних підходів до вирішення складних науково-дослідницьких задач і проблем здатні забезпечувати зміцнення науково-освітнього та інноваційного потенціалу країни, сприяючи її органічній інтеграції до світогосподарської системи.
Характеристика програми)
Предметна область
Об’єкти вивчення та діяльності: концептуальні та методологічні засади функціонування і розвитку міжнародних економічних відносин у їх нерозривному міждисциплінарному та міжгалузевому поєднанні щодо діяльності суб’єктів світового економічного простору у процесі еволюції міжнародного співробітництва за умов глобальної невизначеності.

Цілі навчання: набуття здатності розв’язувати комплексні завдання та проблеми професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері міжнародних відносин, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики за умов невизначеності.

Теоретичний зміст предметної області: поняття, концепції, принципи, парадигмальне підґрунтя та методологічні засади глобального економічного розвитку, їх використання для пояснення закономірностей суспільних відтворювальних процесів у взаємозв’язку і взаємозалежності на основі міжнародної економічної діяльності, міжнародного поділу праці та інституційного механізму регулювання в процесі трансформації міжнародних економічних відносин.

Методи, методики та технології: загальнологічні, теоретичні, емпіричні методи наукового пізнання, методи економіко-математичного моделювання, фінансово-економічного та статистичного аналізу; методики оцінювання, моделювання та прогнозування розвитку міжнародних економічних відносин на різних рівнях; сучасні цифрові технології. Інструменти та обладнання: сучасні універсальні та спеціалізовані інформаційні системи та спеціалізоване програмне забезпечення.
Фокус програми
Підготовка конкурентоспроможних науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації та фахівців для реального сектору економіки, які на основі отриманих глибоких теоретичних знань, сформованих здатностей аналітичного, креативного і критичного мислення, розвинутих навичок проведення наукового дослідження та здійснення викладацької діяльності спроможні вирішувати складні наукові задачі у сфері міжнародних економічних відносин.
Орієнтація програми
Освітньо-наукова
Особливості програми
При розробці освітньо-наукової програми враховано досвід провідних вітчизняних та зарубіжних ЗВО щодо реалізації програм підготовки науково-педагогічних кадрів у сфері міжнародних економічних відносин, ґрунтуючись на чому до ОНП включено обов’язкові компоненти з методики та методології економічних досліджень, на опанування яких відведено 42% освітньої складової ОНП.

Наявність серед освітніх компонентів ОНП практики (науково-дослідної або асистентської на вибір) забезпечує набуття практичного досвіду здійснення дослідницької або викладацької діяльності. ОНП зорієнтована на підготовку професіоналів вищої кваліфікації, які на основі отриманих глибоких теоретичних знань, сформованих здатностей аналітичного, креативного і критичного мислення, розвинутих навичок проведення наукового дослідження та здійснення викладацької діяльності спроможні вирішувати складні наукові задачі у сфері міжнародних економічних відносин.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Працевлаштування на посадах наукових і науково-педагогічних працівників в наукових установах і закладах вищої освіти, інших посадах, що потребують кваліфікації доктора філософії з міжнародних економічних відносин у дослідницьких установах і підрозділах підприємств, установ, організацій.
Доктор філософії з міжнародних економічних відносин може обіймати такі посади:
2310.2 Викладач вищого навчального закладу
2441.1 Науковий співробітник (економіка)
2441.1 Науковий співробітник-консультант (економіка)
2419.2 Експерт із зовнішньоекономічних питань
2441.2 Економічний радник

Згідно з International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) випускник може обіймати такі посади:
231 University and Higher Education Teachers
Продовження освіти
Здобуття наукового ступеня доктора наук та додаткових кваліфікацій у системі освіти дорослих
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване та науково-орієнтоване навчання, що базується на застосуванні інноваційних підходів та інтерактивних освітніх технологій.

Теоретичне навчання здійснюється на основі поєднання лекційних і семінарських (практичних) занять з самостійною роботою здобувача вищої освіти. Практична підготовка передбачає проходження науково-дослідної або асистентської практики. Наукова складова ОНП передбачає проведення власного наукового дослідження та оформлення його результатів у вигляді дисертації.
Система оцінювання
Формами підсумкового контролю є екзамени, заліки, а також диференційовані заліки, які проводяться для оцінювання якості виконання та захисту звіту з науково-дослідної/ асистентської практики. Проміжний та поточний контроль здійснюється у формі виконання модульних контрольних робіт, індивідуальних завдань; підготовки та захисту проєктів, презентацій тощо.
Програмні компетентності
Загальні
ЗK01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
ЗK02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
ЗK03. Здатність працювати в міжнародному контексті
ЗК04. Здатність розв’язувати комплексні проблеми на основі системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору
ЗК05. Здатність демонструвати культуру наукового усного і писемного мовлення державною та іноземними мовами при оформленні наукових та академічних текстів, демонстрації результатів наукових досліджень у ході дискусій та наукової полеміки
ЗК06. Знання сучасних концепцій філософії науки, стадій еволюції науки та наукової думки, наукової картини світу; здатність використовувати положення і категорії філософії задля аналізу та оцінювання різноманітних фактів та явищ
ЗК07. Знання основних методів та засобів отримання, збереження, переробки інформації за допомогою сучасних ІКТ; здатність організовувати та планувати науково-дослідну роботу за допомогою ефективного використання ІКТ; володіння основами експертно-аналітичної діяльності і виконання досліджень з використанням сучасних ІКТ.
Спеціальні
СК01. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють нові знання у сфері міжнародних економічних відносин та дотичних до неї міждисциплінарних напрямах і можуть бути опубліковані у провідних наукових виданнях
СК02. Здатність генерувати нові ідеї щодо розвитку теорії та практики міжнародних економічних відносин
СК03. Здатність інтегрувати знання з різних галузей, застосовувати системний підхід та враховувати неекономічні аспекти при розв’язанні комплексних проблем міжнародних економічних відносин та проведенні досліджень
СК04. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми дослідницького характеру в сфері міжнародних економічних відносин, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних досліджень
СК05. Здатність до формування наукового цілісного уявлення про економічну єдність світу, регуляторні механізми міжнародних економічних відносин на національному, регіональному та міжнародному рівнях в умовах сучасних процесів конвергенції і дивергенції, європейської та євроатлантичної інтеграції. СК06. Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у сфері міжнародних економічних відносин
СК07. Здатність застосовувати сучасні цифрові технології, бази даних та інші електронні ресурси, спеціалізоване програмне забезпечення у науковій та освітній діяльності у сфері міжнародних економічних відносин
СК08. Розуміння теоретичних концепцій, закономірностей, принципів, сучасних тенденцій розвитку процесів глобалізації; вміння визначати наукову проблему, робити самостійні висновки щодо розвитку сучасних глобалізаційних процесів, інтеграційного розвитку національної економіки
СК09. Здатність формулювати та вирішувати сучасні наукові й практичні проблемні питання розвитку міжнародних економічних відносин у контексті глобальних трансформацій
СК10. Здатність до аналітичного мислення та застосування практичних навичок систематизації та обробки інформації, зокрема, сучасних методів економіко-математичного моделювання з метою оцінювання та прогнозування процесів та явищ у сфері міжнародних економічних відносин
СК11. Здатність до організації та проведення навчальних занять з використанням теоретичних та методологічних напрацювань власного наукового дослідження; вміння розробляти навчально-методичне забезпечення дисциплін; здатність здійснювати відбір та використовувати оптимальні методи викладання, у тому числі інтерактивні
Програмні результати навчання
РН01. Мати передові концептуальні та методологічні знання, дослідницькі навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень на межі предметних галузей з урахуванням сучасних тенденцій та трендів останніх досягнень світової науки
РН02. Критично мислити, узагальнювати й аналізувати явища та проблеми, які вивчаються, приймати ефективні рішення на основі сучасних методів прийняття рішень, логічних аргументів та перевірених фактів в умовах обмеженого часу і ресурсів
РН03. Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та аналізу інформації, зокрема, статистичні методи аналізу даних великого обсягу та/або складної структури, спеціалізовані бази даних та інформаційні системи; здійснювати експертно-аналітичну та науково-дослідну діяльності з використанням сучасних ІКТ
РН04. Демонструвати сформовані систематичні уявлення про сучасні концепції філософії науки, основні стадії еволюції науки та наукової думки, про наукову картину світу; використовувати положення і категорії філософії задля аналізу та оцінювання різноманітних фактів та явищ; застосовувати навики аналізу сучасних світоглядних та методологічних проблем
РН05. Аналізувати та застосовувати концептуальні моделі, науковий доробок вітчизняних та зарубіжних вчених, фундаментальні постулати та теорії, парадигми глобального економічного розвитку, новітні підходи до функціонування і розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин
РН06. Розробляти, реалізовувати та здійснювати управління науковими проєктами, які дають можливість розв’язувати комплексні проблеми у сфері міжнародних економічних відносин, створювати нове цілісне знання з врахуванням соціальних, економічних, екологічних та правових аспектів на основі системного наукового світогляду та загального культурного кругозору із дотриманням принципів професійної етики та академічної доброчесності, забезпечивши реєстрацію прав інтелектуальної власності щодо результатів проєктів
РН07. Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати досліджень, наукові та прикладні проблеми МЕВ державною та іноземними мовами, оприлюднювати результати досліджень у наукових публікаціях у провідних наукових виданнях.
РН08. Формулювати і перевіряти гіпотези; використовувати для обґрунтування висновків належні докази, зокрема, результати теоретичного аналізу, емпіричних досліджень (опитувань, спостережень тощо) і математичного та/або комп’ютерного моделювання, наявні літературні дані
РН09. Планувати і виконувати теоретичні та прикладні дослідження з міжнародних економічних відносин з використанням сучасного наукового інструментарію
РН10. Глибоко розуміти загальні принципи та методи економічних наук, а також методологію наукових досліджень, застосовувати їх у власних дослідженнях у сфері міжнародних економічних відносин, критично аналізувати результати власних досліджень і результати інших дослідників у контексті усього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної проблеми
РН11. Аналізувати та оцінювати стан і перспективи розвитку міжнародних економічних відносин на основі цілісного наукового уявлення про економічну єдність світу, ефективно застосовувати регуляторні механізми міжнародних економічних відносин на національному, регіональному та міжнародному рівнях в умовах сучасних процесів конвергенції і дивергенції
РН12. Застосовувати сучасні методи моделювання та прогнозування із використанням сучасних цифрових технологій та спеціалізованого програмного забезпечення для наукового обґрунтування та підтвердження / спростування гіпотез
РН13. Організовувати і здійснювати освітній процес у сфері міжнародних економічних відносин, його наукове, навчально-методичне та нормативне забезпечення, розробляти і викладати спеціальні навчальні дисципліни у закладах вищої освіти, використовувати інноваційні та інтерактивні методи викладання
РН14. Демонструвати глибокі знання основних концепцій, закономірностей, принципів глобалізації, розуміння її теоретичних та практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану; ідентифікувати наукову проблему, узагальнювати інформацію, робити самостійні висновки щодо розвитку сучасних глобалізаційних та інтеграційних процесів
РН15. Формулювати та вирішувати сучасні наукові й практичні проблемні питання розвитку національних економік та міжнародних економічних відносин у контексті глобальних трансформацій
РН16. Критично оцінювати власні наукові розробки при впровадженні у освітній процес; використовувати теоретичні та методологічні напрацювання власного наукового дослідження при розробці навчально-методичного забезпечення дисциплін

Викладачі освітньо-наукової програми

Олена Булатова
Олена Булатова [email protected]

перший проректор, професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Ігор Гудима
Ігор Гудима [email protected]

професор кафедри філософії та соціології, доктор філософських наук, доцент

Академічні профілі
Юрій Дрейс
Юрій Дрейс [email protected]

доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент

Академічні профілі
Леніна Задорожна-Княгницька
Леніна Задорожна-Княгницька [email protected]

декан психолого-педагогічного факультету, професор кафедри педагогіки та освіти, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Ольга Захарова
Ольга Захарова [email protected]

в.о. завідувача кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Марія Коновалова
Марія Коновалова [email protected]

доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Володимир Омельченко
Володимир Омельченко [email protected]

професор кафедри менеджменту та фінансів, доктор економічних наук, професор

Академічні профілі
Олена Павленко
Олена Павленко [email protected]

професор кафедри англійської філології, доктор філологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами