магістр

Освітня програма «Міжнародна економіка»

За цією програмою здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців з міжнародної економіки, які добре розуміються на особливостях і закономірностях процесів, що відбуваються у сучасному світовому господарстві. Магістранти здатні обґрунтовувати та приймати рішення щодо функціонування суб’єктів господарювання на різних рівнях, визначати напрями стратегічного розвитку національної та регіональної економіки особливо в умовах посилення невизначеності та високої мінливості глобального економічного середовища.

Запрошуємо до навчання на нашій програмі, якщо ви бажаєте розібратися в проблематиці сучасного глобального економічного розвитку, вміти виявляти та аналізувати тенденції та закономірності розвитку світового господарства, приймати оптимальні рішення щодо діяльності компаній на різних ринках з урахуванням специфіки зовнішнього та внутрішнього національного середовища.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу Дізнайтеся правила прийому на програму «Міжнародна економіка»
Ольга Захарова
Ольга Захарова [email protected] гарант освітньо-професійної програми, кандидат економічних наук, доцент

Підготовка майбутніх фахівців передбачає проходження практики на підприємствах, зокрема міжнародних, а також використання бізнес-симуляцій. Активна молодь долучається до програм міжнародної мобільності Еразмус+ і набуває досвід освітнього стажування у найкращих європейських університетах.

Профіль освітньої програми «Міжнародна економіка»
Вартість навчання (денна форма)
48730 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
17 060 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтеся правила прийому на програму «Міжнародна економіка»
Галузь знань
Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність
Економіка
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Магістр з економіки
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Магістр
Спеціальність 051 «Економіка»
Освітня програма «Міжнародна економіка»
Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Мова викладання
українська, англійська
Наявність акредитації
Міністерство освіти і науки України Сертифікат УД №11016704
Переглянути сертифікат
Мета програми
Підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних професіоналів з міжнародної економіки з сучасним креативним мисленням, які володіють ґрунтовними теоретичними знаннями, мають сформовані практично-прикладні навички і аналітичні здібності, здатні розв’язувати складні задачі і проблеми дослідницького, інноваційного та управлінського характеру, що виникають в економічних системах, зокрема, у системі міжнародних економічних зв’язків на різних рівнях їх реалізації.
Характеристика програми)
Предметна область
Обов’язкова частина – 73%; варіативна частина – 27%.
Фокус програми
Загальна
Орієнтація програми
Академічна, професійна
Особливості програми
Особливістю програми є її орієнтація на підготовку фахівців з міжнародної економіки, які на основі ґрунтовних теоретичних знань предметної області, сформованих здатностей креативного і критичного мислення, розвинутих навичок аналізу, моделювання та прогнозування економічних процесів здатні забезпечувати обґрунтування та імплементацію інноваційних стратегічних рішень щодо функціонування економічних систем в сучасних мінливих умовах розвитку світового господарства. Наявність серед освітніх компонентів освітньої програми двох видів практики (виробничої та переддипломної) забезпечує набуття практичного досвіду розв’язання проблем функціонування економічних систем різного рівня з урахуванням сучасних тенденцій та закономірностей світогосподарського розвитку. При розробці освітньої програми та формуванні її освітніх компонентів враховано досвід провідних вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти щодо реалізації програм економічної освіти
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Магістр з економіки може обіймати такі посади:
229.3 Керівник структурного підрозділу – головний спеціаліст (зокрема, економічного відділу);
1475.4 Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності;
2419.2 Експерт із зовнішньоекономічних питань;
2441.2 Економіст;
2441.2 Економічний радник;
2441.2 Консультант з економічних питань.
Згідно з International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) випускник може обіймати такі посади:
Administrative and Commercial Managers, Business and Administration Professionals.
Продовження освіти
Можливість продовжувати освіту на третьому (освітньо- науковому) рівні вищої освіти та здобувати додаткові кваліфікації в системі освіти дорослих.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване та проблемно-орієнтоване навчання, що базується на застосуванні інноваційних підходів та інтерактивних освітніх технологій. Теоретичне навчання здійснюється на основі поєднання лекційних, семінарських (практичних) та лабораторних занять з самостійною роботою здобувача вищої освіти. Практична підготовка передбачає проходження виробничої та переддипломної практик.
Система оцінювання
Формами підсумкового контролю є екзамени, заліки, а також диференційовані заліки, які проводяться для оцінювання якості виконання та захисту курсової роботи та звіту з практики. Проміжний та поточний контроль здійснюється у формі виконання модульних контрольних робіт; підготовки та захисту проєктів, презентацій, реферативних досліджень; здійснення кейс-стаді тощо.
Програмні компетентності
Загальні
1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
3. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети
4. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності)
5. Здатність працювати в команді
6. Здатність розробляти та управляти проєктами
7. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів)
8. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні
Спеціальні
1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для обґрунтування стратегії розвитку економічних суб’єктів та пов’язаних з цим управлінських рішень
2. Здатність до професійної комунікації в сфері економіки іноземною мовою
3. Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних проблем, робити на їх основі обґрунтовані висновки
4. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології, методи та прийоми дослідження економічних та соціальних процесів, адекватні встановленим потребам дослідження
5. Здатність визначати ключові тренди соціально- економічного та людського розвитку
6. Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та розв’язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси
7. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання
8. Здатність оцінювати можливі ризики, соціально- економічні наслідки управлінських рішень
9. Здатність застосовувати науковий підхід до формування та виконання ефективних проєктів у соціально- економічній сфері
10. Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-економічних систем
11. Здатність планувати і розробляти проєкти у сфері економіки, здійснювати її інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення
12. Здатність визначати прояви економічного глобалізму, здійснювати моніторинг процесів глобалізації та регіоналізації світового господарства, оцінювати вплив глобальних трансформацій на розвиток країн та суб’єктів господарювання
13. Здатність визначати складові та оцінювати стан міжнародної конкурентоспроможності суб’єктів світової економіки, розробляти рекомендації щодо підвищення її рівня в нестабільних умовах глобального середовища
14. Здатність ідентифікувати основні тренди міжнародної інноваційної та інвестиційної діяльності, оцінювати їх вплив на розвиток міжнародної та національної економіки, враховувати їх при розробці стратегій управління інноваційно-інвестиційною діяльністю суб’єктів господарювання
15. Здатність оцінювати валютно-фінансове середовище функціонування світового господарства, обирати найбільш прийнятні інструменти валютно-фінансового забезпечення діяльності суб’єктів міжнародних економічних відносин, визначати результативність здійснення валютно-фінансових операцій
Програмні результати навчання
1. Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем
2. Розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань розвитку соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної діяльності
3. Вільно спілкуватися з професійних та наукових питань державною та іноземною мовами усно і письмово
4. Розробляти соціально-економічні проєкти та систему комплексних дій щодо їх реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, законодавчих, ресурсних та інших обмежень
5. Дотримуватися принципів академічної доброчесності
6. Оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські навички та уміння управляти персоналом і працювати в команді
7. Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних досліджень
8. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань
9. Приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень
10. Застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні соціально- економічними системами
11. Визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-економічного розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем та процесів
12. Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики
13. Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень
14. Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних систем
15. Організовувати розробку та реалізацію соціально-економічних проєктів із врахуванням інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового забезпечення
16. Ідентифікувати прояви та наслідки розвитку процесів глобалізації та регіоналізації світового господарства, диференціювати сучасні моделі регіональної економічної інтеграції, оцінювати вплив глобальних трансформацій та інтеграційних процесів на розвиток країн та суб’єктів господарювання
17. Оцінювати стан, складові та чинники міжнародної конкурентоспроможності суб’єктів світової економіки, визначати їх конкурентні переваги та розробляти рекомендації щодо підвищення рівня їх конкурентоспроможності на світових ринках
18. Ідентифікувати та аналізувати основні закономірності та тенденції міжнародної інноваційної та інвестиційної діяльності, оцінювати їх вплив на розвиток міжнародної та національної економіки, враховувати їх при розробці стратегій управління інноваційно-інвестиційною діяльністю суб’єктів міжнародних економічних відносин
19. Аналізувати валютно-фінансове середовище функціонування світового господарства, обґрунтовувати вибір найбільш прийнятних інструментів валютно-фінансового забезпечення діяльності суб’єктів міжнародних економічних відносин, оцінювати результативність проведення валютно- фінансових операцій

Викладачі освітньої програми

Наталя Балабанова
Наталя Балабанова [email protected]

доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, кандидат наук з державного управління, доцент

Академічні профілі
Ольга Беззубченко
Ольга Беззубченко [email protected]

доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Олена Булатова
Олена Булатова [email protected]

перший проректор, професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Ольга Захарова
Ольга Захарова [email protected]

в.о. завідувача кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Вікторія Канна
Вікторія Канна [email protected]

доцент кафедри прикладної філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Тетяна Марена
Тетяна Марена [email protected]

проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Вікторія Мацука
Вікторія Мацука [email protected]

доцент кафедри менеджменту та фінансів, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Володимир Омельченко
Володимир Омельченко [email protected]

професор кафедри менеджменту та фінансів, доктор економічних наук, професор

Академічні профілі
Володимир Панченко
Володимир Панченко [email protected]

доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, доктор економічних наук, доцент

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами