бакалавр

Освітня програма «Міжнародна економіка»

Програма спрямована надати універсальну освіту з економіки. Її обирають ті, хто прагне отримати знання та навички для ефективного ведення бізнесу, організації виробництва та забезпечення його конкурентоспроможності у міжнародному середовищі.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на освітню програму "Міжнародна економіка"
Тетяна Марена
Тетяна Марена [email protected] гарант освітньої програми, кандидат економічних наук, доцент

Студенти вивчають основи економіки, економіку підприємства, менеджмент, міжнародний маркетинг, економічний аналіз і моделювання. Практична підготовка майбутніх фахівців проходить на провідних підприємствах і на заняттях із використанням бізнес-симуляцій.  Знання за фахом дозволяють студентам займати призові місця на всеукраїнських і міжнародних наукових конкурсах, проходити стажування за кордоном в університетах-партнерах та за програмами Erasmus+.  

Профіль освітньої програми «Міжнародна економіка»
Вартість навчання (денна форма)
37480 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
13120 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на освітню програму "Міжнародна економіка"
Галузь знань
Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність
Економіка
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Бакалавр з економіки
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність 051 «Економіка»
Освітня програма «Міжнародна економіка»
Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Мова викладання
Українська, англійська
Наявність акредитації
Міністерство освіти і науки України Сертифікат УД № 11016694
Переглянути сертифікат
Мета програми
Підготовка кваліфікованих конкурентоспроможних фахівців економічного профілю, які демонструють сучасне економічне мислення, володіють іноземними мовами, здатні розв’язувати спеціалізовані складні задачі і практичні проблеми, що виникають у соціально-економічних системах (зокрема, у системі міжнародних економічних зв’язків на різних рівнях їх реалізації) та у діяльності економічних суб’єктів.
Характеристика програми)
Предметна область
Обов’язкова частина – 75%; варіативна частина – 25%.
Фокус програми
Загальна
Орієнтація програми
Академічна, професійна
Особливості програми
Освітня програма передбачає поглиблену іншомовну підготовку; крім основної іноземної мови передбачається вивчення другої іноземної мови (на вибір здобувачів вищої освіти). Формування практичних навичок у здобувачів вищої освіти забезпечується проходженням навчальної і двох видів виробничої практики. При розробці освітньої програми та формуванні її освітніх компонентів враховано досвід провідних вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти щодо реалізації програм економічної освіти.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Бакалавр з економіки може обіймати такі посади: 1475.4 Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності; 2419.2 Консультант із зовнішньоекономічних питань; 2441.2 Економіст; 3415 Представник торговельний; 3439 Фахівець (зокрема, економічного відділу). Згідно з International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) випускник може обіймати такі посади: Economist; Business and Administration Associate Professionals.
Продовження освіти
Можливість продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване та проблемно-орієнтоване навчання, що базується на застосуванні інноваційних підходів та інтерактивних освітніх технологій. Теоретичне навчання здійснюється на основі поєднання лекційних, семінарських (практичних) та лабораторних занять із самостійною роботою студента. Практична підготовка передбачає проходження навчальної і двох видів виробничої практики.
Система оцінювання
Формами підсумкового контролю є екзамени, заліки, а також диференційовані заліки, які проводяться для оцінювання якості виконання та захисту курсових робіт та звітів з практики. Проміжний та поточний контроль здійснюється у формі виконання модульних контрольних робіт; підготовки та захисту проєктів, презентацій, реферативних досліджень; здійснення кейс-стаді тощо.
Програмні компетентності
Загальні
1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
2. Здатність зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
6. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
9. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації.
10. Здатність бути критичним і самокритичним.
11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
12. Навички міжособистісної взаємодії.
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Спеціальні
1. Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях.
2. Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними нормативними та правовими актами.
3. Розуміння особливостей провідних наукових шкіл та напрямів економічної науки.
4. Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати.
5. Розуміння особливостей сучасної світової та національної економіки, їх інституційної структури, обґрунтування напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.
6. Розуміння закономірностей розвитку різних форм міжнародних економічних відносин, інтеграційних процесів, їх впливу на економічну діяльність суб’єктів господарювання.
7. Розуміння механізмів та інструментарію прийняття рішень у грошово-кредитній, валютній, розрахунково- платіжній та інвестиційній сферах на мікро- та макроекономічному рівнях.
8. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.
9. Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів.
10. Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та соціально-трудових відносин.
11. Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних моделей соціально- економічні процеси.
12. Здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів.
13. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного інструментарію.
14. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.
15. Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності. 16. Здатність проводити міжнародні і внутрішні мар- кетингові дослідження; використовувати інструменти аналізу макро- і мікросередовища.
Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-економічних наслідків
Програмні результати навчання
1. Асоціювати себе як члена громадянського суспільства, наукової спільноти, визнавати верховенство права, зокрема у професійній діяльності, розуміти і вміти користуватися власними правами і свободами, виявляти повагу до прав і свобод інших осіб, зокрема, членів колективу.
2. Відтворювати моральні, культурні, наукові цінності, примножувати досягнення суспільства в соціально-економічній сфері, пропагувати ведення здорового способу життя.
3. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність.
4. Оволодіти навичками усної та письмової професійної комунікації державною та іноземною мовами.
5. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими об’єктами та у невизначених умовах.
6. Показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, креативне, самокритичне мислення.
7. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі етичних принципів, цінувати та поважати культурне різноманіття, індивідуальні відмінності людей.
8. Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та макроекономіки.
9. Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування економічних систем.
10. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).
11. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності.
12. Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки.
13. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.
14. Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, їх інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.
15. Демонструвати знання закономірностей та тенденцій розвитку різних форм міжнародних економічних відносин, інтеграційних процесів, особливостей їх впливу на економічну діяльність суб’єктів господарювання, у тому числі міжнародну.
16. Демонструвати знання механізмів та інструментарію прийняття рішень у грошово-кредитній, валютній, розрахунково-платіжній та інвестиційній сферах на мікро- та макроекономічному рівнях.
17. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники, які характеризують результативність їх діяльності.
18. Вміти проводити міжнародні і внутрішні маркетингові дослідження; використовувати інструменти аналізу макро- і мікросередовища, здійснювати моніторинг основних конкурентів підприємства на внутрішньому та світовому ринку.
19. Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально- економічних і трудових відносин.
20. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.
21. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.
22. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку.
23. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.
24. Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку та формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки.
25. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в одній або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих соціально-економічних наслідків. 26. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів. 27. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.

Викладачі освітньої програми

Наталя Балабанова
Наталя Балабанова [email protected]

доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, кандидат наук з державного управління, доцент

Академічні профілі
Ольга Беззубченко
Ольга Беззубченко [email protected]

доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Олена Булатова
Олена Булатова [email protected]

перший проректор, професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Ольга Демідко
Ольга Демідко [email protected]

доцент кафедри культурології, кандидат історичних наук

Академічні профілі
Ольга Захарова
Ольга Захарова [email protected]

в.о. завідувача кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Світлана Калініна
Світлана Калініна [email protected]

декан економіко-правового факультету, професор кафедри економіки праці, доктор економічних наук, професор

Академічні профілі
Світлана Ланська
Світлана Ланська [email protected]

в.о. завідувача кафедри економіки праці, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Тетяна Марена
Тетяна Марена [email protected]

проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Ганна Мартинюк
Ганна Мартинюк [email protected]

в. о. завідувача кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент

Академічні профілі
Христина Мітюшкіна
Христина Мітюшкіна [email protected]

завідувач кафедри раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Ганна Омельченко
Ганна Омельченко [email protected]

доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Альона Стадник
Альона Стадник [email protected]

доцент кафедри філософії та соціології, кандидат соціологічних наук, доцент

Академічні профілі
Анастасія Трофименко
Анастасія Трофименко [email protected]

доцент кафедри політології та міжнародних відносин, кандидат політичних наук, доцент

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами