магістр

Освітня програма «Управління фінансово-економічною безпекою»

Програма дозволяє опанувати специфіку управлінської діяльності в сфері фінансово-економічної безпеки. Глибока професійно-практична підготовка дозволяє майбутнім фахівцям сформувати знання, які опираються на інноваційні моделі менеджменту. 

Магістранти вивчають теорію безпеки соціальних систем, організацію та управління системою фінансово-економічної безпеки, HR-менеджмент, технології лідерства, правове    забезпечення безпеки суб’єктів господарської діяльності, управління проєктами, управління економічними ризиками, стратегічний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки. Окрім державної мови, дисципліни викладаються англійською.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу Дізнайтесь правила вступу на освітню програму "Управління фінансово-економічною безпекою"
Людмила Кислова
Людмила Кислова [email protected] гарант освітньо-професійної програми, кандидат економічних наук, доцент

Практичні навички майбутні фахівці отримують у відділах підприємств-партнерів університету, які стають і місцями працевлаштування молоді. Високі показники у навчанні дозволяють магістрантам долучатися до міжнародних програм академічної мобільності, освітніх і наукових проєктів.

Профіль освітньої програми «Управління фінансово-економічною безпекою»
Вартість навчання (денна форма)
48730 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
17060 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтесь правила вступу на освітню програму "Управління фінансово-економічною безпекою"
Галузь знань
Управління та адміністрування
Спеціальність
Менеджмент
Форма навчання
денна, заочна
Освітня кваліфікація
Магістр менеджменту. Фахівець з фінансово-економічної безпеки
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти − Магістр
Спеціальність − 073 «Менеджмент»
Освітня програма «Менеджмент. Управління фінансово-економічною безпекою»
Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Мова викладання
українська
Наявність акредитації
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти Сертифікат №880
Переглянути сертифікат
Мета програми
Підготовка конкурентоспроможних на національному та світовому ринках фахівців, які володіють професійними знаннями теорії і практики управління фінансово- економічною безпекою державних і підприємницьких структур на макро- та мікрорівнях в умовах євроінтеграційних процесів, мають принципову громадянську позицію, критичне мислення і високу моральну відповідальність перед суспільством
Характеристика програми)
Предметна область
Об’єкти навчання: управління організаціями та їх підрозділами.
Теоретичний зміст предметної області:
- парадигми, закони, закономірності,
- принципи, історичні передумови розвитку менеджменту;
- концепції системного, ситуаційного, адаптивного, антикризового, інноваційного, проектного менеджменту тощо;
- функції, методи, технології та управлінські рішення у менеджменті.
Методи, методики та технології:
- загальнонаукові та специфічні методи дослідження (розрахунково-аналітичні, економіко- статистичні, економіко-математичні, експертного оцінювання, фактологічні, соціологічні, документальні, балансові тощо);
- методи реалізації функцій менеджменту (методи маркетингових досліджень; методи економічної діагностики; методи прогнозування і планування; методи проектування організаційних структур управління; методи мотивування; методи контролювання; методи оцінювання соціальної, організаційної та економічної ефективності в менеджменті тощо).
- методи менеджменту (адміністративні, економічні, соціально-психологічні, технологічні);
- технології обґрунтування управлінських рішень (економічний аналіз, імітаційне моделювання, дерево рішень тощо).
Інструменти та обладнання: інформаційно-аналітичні інструменти, сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в менеджменті.
Фокус програми
Акцент на глибоку професійно-практичну підготовку студентів, що дозволяє сформувати знання, які опираються на інноваційні моделі дослідження в сфері менеджменту. Спеціальна. Програма дозволяє всебічно вивчити специфіку здійснення управлінської діяльності в сфері фінансово-економічної безпеки та особливості впровадження засад менеджменту в умовах трансформації світових та національних, економічних, соціальних та технологічних умов діяльності у даній сфері.
Орієнтація програми
Професійно-прикладна: програма пропонує інтегративний підхід до підготовки фахівців з фінансово-економічної безпеки на основі поєднання теоретичних знань та практичної підготовки, що базується на загальновідомих дослідженнях та наукових результатах в сфері менеджменту, із врахуванням необхідності оцінювати загрози, ризики та виклики, що зумовлені впливом факторів зовнішнього середовища на систему фінансово- економічної безпеки та її складові.
Особливості програми
Програма створена на основі поєднання комплексу управлінських, фінансово-економічних, правових та інформаційно-психологічних компонент, які дозволяють отримати поглиблені знання з управління фінансово- економічною безпекою для проведення наукових досліджень, здійснення інновацій, отримання професійних компетенцій та формування соціальних навичок. Освітня програма передбачає можливість отримання здобувачами вищої освіти фахових консультацій від представників державних служб, великих промислових підприємств та приватних підприємницьких структур, органів місцевої влади, через активне залучення магістрантів до участі у круглих столах, семінарах, конференціях та інших заходах очної та дистанційної форми навчання, що надає можливість особистого спілкування та обміну досвідом із фахівцями- практиками в галузі управління фінансово- економічною безпекою. Враховуючи те, що значна кількість підприємств на Південному Сході України перебуває в скрутному фінансовому положенні або на межі банкрутства та ліквідації, гостро постає потреба в управлінському персоналі, здатному своєчасно виявити ризики фінансово-господарської діяльності, розробити та прийняти управлінські рішення для відновлення стану їх фінансово-економічної безпеки. Освітня програма забезпечує необхідні потреби у висококваліфікованих фахівцях з фінансово- економічної безпеки та не має аналогів на Приазов’ї.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
У відповідності до класифікатора професій ДК 003:2010 випускники із кваліфікацією магістра менеджменту, фахівця з фінансово-економічної безпеки можуть займати наступні посади:
121 Керівники підприємств, установ та організацій
1229.7 Керівник (директор, начальник та ін.) підрозділу (служби, управління, департаменту та ін.) з безпеки (фінансово- економічної, інформаційної)
131 Керівники малих підприємств без апарату управління
146 Менеджери (управителі) у фінансовій діяльності
2414.2 Аналітик з питань фінансово- економічної безпеки
2414.2 Професіонал з антикорупційної діяльності
2414.2 Професіонал з фінансово-економічної безпеки
2414.2 Уповноважений з антикорупційної діяльності
2423 Професіонал з охоронної діяльності та безпеки
2447 Професіонали у сфері управління проектами та програмами
3411 Фахівець з корпоративного управління
3411 Фахівець з фінансово-економічної безпеки
3450 Фахівець з організації майнової та особистої безпеки
Згідно з International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) випускник може обіймати такі посади:
12 Administrative and Commercial Managers
121 Business Services and Administration Managers
13 Production and Specialized Services Managers
2413 Financial Analysts
2421 Management and Organization Analysts
Продовження освіти
Можливість навчатися за програмами третього (освітньо- наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, ініціативне самонавчання. Лекційні заняття мають науково- пізнавальний характер. Практичні заняття проводяться з використанням різноманітних інтерактивних методів, кейс- стаді, ділових ігор, підготовки та захисту реферативних досліджень, а також проектів і презентацій з використанням сучасних професійних програмних засобів.
Система оцінювання
Оцінювання навчальних досягнень здійснюється в умовах кредитно-модульної організації освітнього процесу за 100- бальною (рейтинговою) шкалою ЄКТС (ECTS), національною 4- х бальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» ). Форми контролю: поточний контроль - усне та письмове опитування, тестові завдання в тому числі комп’ютерне тестування, презентації, проекти тощо; підсумковий контроль – екзамени та заліки з урахуванням накопичених балів поточного контролю, захист звіту з практики; підсумкова атестація – підготовка та публічний захист кваліфікаційної роботи.
Програмні компетентності
Загальні
ЗК 1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
ЗК 2. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності)
ЗК 3. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій
ЗК 4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети
ЗК 5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів)
ЗК 6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
ЗК 7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
ЗК 8. Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію, працювати в команді з дотриманням етичних норм та цінностей мультикультурного суспільства, здійснювати наукову полеміку та спілкування державною та іноземною мовами
Спеціальні
СК 1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів
СК 2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани
СК 3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного самоменеджменту
СК 4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації
СК 5. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління
СК 6. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми
СК 7. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість
СК 8. Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом
СК 9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію
СК 10. Здатність до управління організацією та її розвитком
СК 11. Здатність до підбору та використання новітніх підходів і методів в управлінні фінансово-економічною безпекою
СК 12. Здатність застосовувати інструментарій фінансово-економічного аналізу, моніторингу та контролю у сфері управління фінансово-економічною безпекою
СК 13. Спроможність до організації внутрішньої та зовнішньої взаємодії щодо організації комплексної протидії загрозам та ризикам різних об’єктів (державі, підприємствам, організаціям та установам, іншим елементам соціально- економічних систем)
СК 14. Спроможність до організації впровадження інновацій та наукових розробок для забезпечення фінансово-економічної безпеки
Програмні результати навчання
РН 1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах
РН 2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення
РН 3. Проектувати ефективні системи управління організаціями
РН 4. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї
РН 5. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах
РН 6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність
РН 7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті
РН 8. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією
РН 9. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами
РН 10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач
РН 11. Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу
РН 12. Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом)
РН 13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу)
РН 14. Здатність до формування професійного судження про побудову та трансформацію системи фінансово-економічної безпеки для сучасних та потенційних потреб управління підприємством.
РН 15. Вміння збирати, обробляти, зберігати, продукувати, передавати й аналізувати важливу інформацію професійного та наукового характеру.
РН 16. Вміння застосовувати інноваційні підходи та принципи у професійній діяльності та наукових дослідженнях.
РН 17. Здатність продемонструвати навички роботи та уміння формувати і систематизувати аналітичні матеріали для оцінки ефективності функціонування підприємства (організації, установи) в умовах невизначеності та ризиків

Викладачі освітньої програми

Марина Горбашевська
Марина Горбашевська [email protected]

в.о. завідувача кафедри менеджменту та фінансів, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Олександр Кулешов
Олександр Кулешов [email protected]

доцент кафедри права, кандидат юридичних наук, доцент

Академічні профілі
Вікторія Мацука
Вікторія Мацука [email protected]

доцент кафедри менеджменту та фінансів, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Ольга Моргунова
Ольга Моргунова [email protected]

доцент кафедри англійської філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Володимир Омельченко
Володимир Омельченко [email protected]

професор кафедри менеджменту та фінансів, доктор економічних наук, професор

Академічні профілі
Ольга Пучина
Ольга Пучина [email protected]

доцент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук

Академічні профілі
Клавдія Тахтарова
Клавдія Тахтарова [email protected]

доцент кафедри економіки праці, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами