магістр

Освітня програма «Менеджмент організацій і адміністрування»

Освітньо-професійна програма спрямована на підготовку фахівців, які здійснюватимуть ефективну управлінську діяльність, впроваджуючи інноваційні моделі менеджменту в роботі організацій.

Магістранти вивчають менеджмент організацій, фінансовий менеджмент, HR-менеджмент, технології лідерства, конкурентоспроможність глобальних компаній, управління проєктами та управління розвитком підприємства. Окрім державної мови, дисципліни викладаються англійською.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на програму "Менеджмент організацій і адміністрування"
Вікторія Мацука
Вікторія Мацука [email protected] гарант освітньо-професійної програми, кандидат економічних наук, доцент

Практичні навички майбутні фахівці отримують у відділах підприємств-партнерів університету, які стають місцями працевлаштування молоді. Високі показники у навчанні дозволяють магістрантам долучатися до міжнародних програм академічної мобільності, освітніх та наукових проєктів.

Профіль освітньої програми «Менеджмент організацій і адміністрування»
Вартість навчання (денна форма)
48730 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
17060 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на програму "Менеджмент організацій і адміністрування"
Галузь знань
Управління та адміністрування
Спеціальність
Менеджмент
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Магістр менеджменту організацій та адміністрування
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Магістр
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Освітня програма «Менеджмент організацій і адміністрування»
Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Мова викладання
українська
Наявність акредитації
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти Сертифікат №881
Переглянути сертифікат
Мета програми
Підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог.
Характеристика програми)
Предметна область
Об’єкт вивчення: управління організаціями та їх підрозділами.
Теоретичний зміст предметної області:
- парадигми, закони, закономірності;
- принципи, історичні передумови розвитку менеджменту;
- концепції системного, ситуаційного, адаптивного, антисипативного, антикризового, інноваційного, проєктного менеджменту тощо;
- функції, методи, технології та управлінські рішення у менеджменті.
Методи, методики та технології:
- загальнонаукові та специфічні методи дослідження (розрахунково-аналітичні, економіко-статистичні, економіко-математичні, експертного оцінювання, фактологічні, соціологічні, документальні, балансові тощо);
- методи реалізації функцій менеджменту (методи маркетингових досліджень; методи економічної діагностики; методи прогнозування і планування; методи проєктування організаційних структур управління; методи мотивування; методи контролювання; методи оцінювання соціальної, організаційної та економічної ефективності в менеджменті тощо);
- методи менеджменту (адміністративні, економічні, соціально-психологічні, технологічні);
- технології обґрунтування управлінських рішень (економічний аналіз, імітаційне моделювання, дерево рішень тощо).
Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційно- комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в менеджменті.
Фокус програми
Загальна. Акцент на глибоку професійно-практичну підготовку студентів, що дозволяє сформувати знання, які опираються на інноваційні моделі дослідження в сфері менеджменту.
Спеціальна. Програма дозволяє всебічно вивчити специфіку здійснення управлінської діяльності та особливості впровадження засад менеджменту організації в умовах трансформації світових та національних економічних, соціальних та технологічних умов діяльності.
Орієнтація програми
Професійно-прикладна: програма пропонує інтегративний підхід до підготовки фахівців на основі поєднання теоретичних знань та практичної підготовки, що реалізується через теоретичні та практичні заняття, прикладні дослідження у сферах корпоративного управління, управління структурними підрозділами, операційними системами та бізнес- процесами підприємств.
Особливості програми
Особливість програми підготовки здобувачів вищої освіти полягає у комплексному поєднанні теоретичної і практичної підготовки фахівців з менеджменту, шляхом проведення прикладних досліджень у сферах стратегічного та тактичного управління внутрішнім та зовнішнім середовищем організації, її структурними підрозділами та ключовими сферами діяльності, включаючи операційне середовище, маркетинг, фінанси, правові, економічні та соціальні аспекти. Цикл загальної підготовки забезпечує надання фундаментальних теоретичних, методичних та методологічних знань щодо закономірностей формування, функціонування, інноваційного розвитку та управління сучасними бізнес-організаціями в епоху глобалізації. Цикл професійної підготовки орієнтований на набуття професійних компетентностей сучасних фахівців, здатних адаптуватися до мінливого ринкового середовища та приймати нестандартні управлінські рішення. Цикл практичної підготовки забезпечує формування фахівців-управлінців з новим перспективним способом системного стратегічного мислення. Навчання проводиться в активному дослідницькому науковому середовищі, що передбачає використання інтерактивних, відкритих та проблемних лекцій, семінарів і круглих столів із запрошенням відомих фахівців і практиків з менеджменту, бізнес- тренінгів, кейс-методів, а також застосування сучасних освітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Розвиток дослідницьких компетентностей та soft skills забезпечується участю студентів у різноманітних науково-практичних заходах кафедри менеджменту, зокрема: студентські олімпіади з різних напрямів менеджменту, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом «Менеджмент», міждисциплінарний конкурс інноваційних проєктів, секції студентських наукових товариств. Освітня програма надає можливість студентам приймати участь у професійних комплексних програмах стажування.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
У відповідності до класифікатора професій ДК 003:2010 особа, що отримала ступінь магістра менеджменту організацій та адміністрування, може займати посади:
121 Керівники підприємств, установ та організацій
1225 Керівники виробничих підрозділів у закладах ресторанного господарства, готелях та інших місцях розміщення
1227 Керівники виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні
123 Керівники функціональних підрозділів
131 Керівники малих підприємств без апарату управління
145 Менеджери (управителі) в торгівлі, готелях та закладах ресторанного господарства
146 Менеджери (управителі) у фінансовій діяльності
1475.4 Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності
1477 Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу
149 Менеджери (управителі) в інших видах економічної діяльності
2419.2 Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності
2447 Професіонали у сфері управління проєктами та програмами
4222 Адміністратор
Продовження освіти
Випускники мають право продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти – доктора філософії. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване, самонавчання, проблемно- орієнтоване навчання. Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійної лекції, інтерактивної лекції, семінарів, практичних занять, лабораторних робіт, тренінгів, самостійної роботи (підготовка есе, презентацій, рефератів), виробничої та переддипломної практики, виконання кваліфікаційної роботи.
Система оцінювання
Оцінювання навчальних досягнень здійснюється в умовах кредитно-модульної організації освітнього процесу за 100-бальною (рейтинговою) шкалою ЄКТС (ECTS), національною 4-х бальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Форми контролю: поточний контроль - усне та письмове опитування, тестові завдання в тому числі комп’ютерне тестування, презентації тощо; підсумковий контроль – екзамени та заліки з урахуванням накопичених балів поточного контролю, захист звіту з практики; державна атестація – підготовка та публічний захист кваліфікаційної роботи.
Програмні компетентності
Загальні
ЗК 1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
ЗК 2. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності)
ЗК 3. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій
ЗК 4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети
ЗК 5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів)
ЗК 6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
ЗК 7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
ЗК 8. Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію, працювати в команді з дотриманням етичних норм та цінностей мультикультурного суспільства, здійснювати наукову полеміку та спілкування державною та іноземною мовами
Спеціальні
СК 1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів
СК 2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани
СК 3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного самоменеджменту
СК 4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації
СК 5. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління
СК 6. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми
СК 7. Здатність розробляти проєкти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість
СК 8. Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом
СК 9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію
СК 10. Здатність до управління організацією та її розвитком
СК 11. Здатність формулювати задачі моделювання щодо якісного удосконалення основних бізнес- процесів з використанням математичних методів і новітніх інформаційних технологій
СК 12. Здатність до підбору та використання новітніх підходів та методів в управлінні фінансовими результатами організації
СК 13. Здатність проводити об’єктивний аналіз зовнішнього середовища організації, здійснювати пошук нових ринкових можливостей шляхом використання сильних сторін та управляти конкурентоспроможністю організації в умовах відкритої та прихованої конкуренції. СК 14. Здатність до управління професійним, діловим та особистим розвитком колективу та його творчого потенціалу толерантно сприймаючі соціальні, етнічні, конфесіональні та культурні відмінності
СК 15. Здатність визначати сучасні тренди в управлінні розвитком підприємства, обґрунтовувати параметри окремих напрямків розвитку, опрацьовувати альтернативні шляхи їх реалізації
ЗК 16. Здатність приймати та реалізовувати управлінські рішення в сфері конкурентоспроможності глобальної компанії
СК 17. Здатність застосовувати кумулятивні знання, наукові досягнення, інформаційні технології при здійсненні досліджень у сфері менеджменту
Програмні результати навчання
РН 1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах
РН 2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення
РН 3. Проєктувати ефективні системи управління організаціями
РН 4. Обґрунтовувати та управляти проєктами, генерувати підприємницькі ідеї
РН 5. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах
РН 6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність
РН 7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті
РН 8. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією
РН 9. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами
РН 10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач
РН 11. Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу
РН 12. Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом)
РН 13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу)
РН 14. Моделювати об’єкти і процеси у сфері менеджменту, застосовуючи математичні методи та інформаційні технології
РН 15. Застосовувати знання та уміння антикризового фінансового управління підприємством, управління інвестиційною діяльністю підприємства, управління фінансовими ризиками
РН 16. Вміти формувати конкурентоспроможну стратегію маркетинг менеджменту організації шляхом дослідження ринкових умов, оцінки зовнішніх можливостей та ризиків, термінів повернення інвестицій та прогнозування очікуваних результатів діяльності
РН 17. Забезпечувати ефективне управління якістю адміністративних та операційних процесів, з огляду на існуючі системи стандартів та нормативів, а також використовувати та розробляти стандарти діяльності та внутрішні нормативні документи організації для забезпечення взаємоузгодженого функціонування органів управління організацією
РН 18. Вміти застосовувати інструменти забезпечення сучасних систем управління з урахуванням специфіки обраного напряму розвитку та стадії життєвого циклу підприємства
РН 19. Здійснювати моніторинг діяльності глобальних компаній з метою ідентифікації їхніх конкурентних переваг та забезпечення ефективного управління конкурентоспроможністю на світових ринках
РН 20. Презентувати результати власних досліджень шляхом підготовки наукових публікацій і апробацій на наукових заходах

Викладачі освітньої програми

Ольга Беззубченко
Ольга Беззубченко [email protected]

доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Олена Блашкова
Олена Блашкова [email protected]

доцент кафедри практичної психології, кандидат педагогічних наук

Академічні профілі
Марина Горбашевська
Марина Горбашевська [email protected]

в.о. завідувача кафедри менеджменту та фінансів, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Людмила Кислова
Людмила Кислова [email protected]

доцент кафедри менеджменту та фінансів, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Надія Марченко
Надія Марченко [email protected]

доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент

Академічні профілі
Вікторія Мацука
Вікторія Мацука [email protected]

доцент кафедри менеджменту та фінансів, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Ольга Моргунова
Ольга Моргунова [email protected]

доцент кафедри англійської філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Володимир Омельченко
Володимир Омельченко [email protected]

професор кафедри менеджменту та фінансів, доктор економічних наук, професор

Академічні профілі
Клавдія Тахтарова
Клавдія Тахтарова [email protected]

доцент кафедри економіки праці, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Лариса Шаульська
Лариса Шаульська [email protected]

професор кафедри менеджменту та фінансів, доктор економічних наук, професор

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами