магістр

Освітня програма «Менеджмент міжнародних інфраструктурних проєктів»

Програма спрямована на підготовку менеджерів і лідерів команд міжнародних інфраструктурних проєктів, які передбачають впровадження інноваційних підходів задля сталого соціально-економічного розвитку України. Випускники здатні ідентифікувати проблеми та розв’язувати складні задачі з міжнародного проєктного менеджменту для організацій, підприємств, установ державної влади і місцевого самоврядування. Освітньою програмою передбачається отримання додаткової кваліфікації у сфері будівництва та соціальної інженерії.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу Дізнайтесь більше про умови вступу на програму "Менеджмент міжнародних інфраструктурних проєктів"
Денис Тарасенко
Денис Тарасенко [email protected] гарант освітньо-професійної програми, доктор економічних наук, професор

Програма формує фундаментальні знання та фахові навички з менеджменту, просторового планування, урбаністики в контексті проєктної діяльності підприємств, установ, організацій у часи війни та післявоєнного відновлення. Практика в органах місцевого самоврядування і підприємствах дозволяє отримати досвід за фахом з урахуванням сучасних тенденцій і закономірностей розвитку держави.

Профіль освітньої програми «Менеджмент міжнародних інфраструктурних проєктів»
Вартість навчання (денна форма)
48730 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
17060 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтесь більше про умови вступу на програму "Менеджмент міжнародних інфраструктурних проєктів"
Галузь знань
Управління та адміністрування
Спеціальність
Менеджмент
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Магістр з менеджменту
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Магістр
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Освітня програма «Менеджмент міжнародних інфраструктурних проєктів»
Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Мова викладання
українська
Наявність акредитації
Міністерство освіти і науки України Сертифікат УД №05001566
Переглянути сертифікат
Мета програми
Підготовка керівників підприємств, установ, організацій та фахівців їх підрозділів, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог в сфері адміністрування.
Характеристика програми)
Предметна область
Об’єкт вивчення: управління організаціями та їх підрозділами в сфері реалізації міжнародних інфраструктурних проєктів.

Цілі навчання: підготовка менеджерів міжнародних інфраструктурних проєктів, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог в мінливості змін в політичному та соціо-економічному середовищі.

Теоретичний зміст предметної області: - парадигми, закони, закономірності, - принципи, історичні передумови розвитку менеджменту; -концепції системного, ситуаційного, адаптивного, антисипативного, антикризового, інноваційного, проєктного менеджменту тощо; - функції, методи, технології та управлінські рішення у менеджменті.

Методи, методики та технології: - загальнонаукові та специфічні методи дослідження (розрахунково-аналітичні, економіко-статистичні, економіко-математичні, експертного оцінювання, фактологічні, соціологічні, документальні, балансові тощо); - методи реалізації функцій менеджменту (методи маркетингових досліджень; методи економічної діагностики; методи прогнозування і планування; методи проектування організаційних структур управління; методи мотивування; методи контролювання; методи оцінювання соціальної, організаційної та економічної ефективності в менеджменті тощо). - методи менеджменту (адміністративні, економічні, соціально-психологічні, технологічні); - технології обґрунтування управлінських рішень (економічний аналіз, імітаційне моделювання, дерево рішень тощо). Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в менеджменті.
Фокус програми
Загальний: Здійснення адміністративної та інноваційної діяльності в проєктному управлінні в умовах мінливості в міжнародному, політичному, законодавчому та соціо-економічному просторі з урахуванням воєнного та післявоєнного контексту, фізичного та психологічного травмованості людей, налаштовуючи їх на соціальну відповідальність, згуртованість та інклюзію.

Спеціальний: Формування комплексу знань, умінь та навичок з управління міжнародними інфраструктурними проєктами, пов'язаних з комунікаціями в євроінтеграційних процесах, в ході розвитку та відновлення України.
Орієнтація програми
Освітньо-професійна
Особливості програми
Програма формує фундаментальні знання та фахові навички з менеджменту, просторового планування та урбаністики з урахуванням специфічних особливостей проєктної діяльності підприємств, установ та організацій в умовах викликів пов'язаних з невизначеністю та мінливістю змін в міжнародному, політичному, законодавчому та соціо-економічному середовищі в процесі розвитку України. Передбачається отримання додаткової кваліфікації у сфері будівництва та соціальної інженерії. Передбачає проходження виробничої практики в форматі дуальної підготовки та\або участі в реалізації інфраструктурних проєктів через обмін позитивним міжнародним досвідом, кар'єрне зростання та саморозвиток на сучасному підприємстві, державних та місцевих органах влади; можливості короткострокових академічних стажувань за кордоном за програмами академічної мобільності та оприлюднення особистих досліджень через участь у науково-практичних конференціях, круглих столах та зустрічах стейкхолдерів.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Випускник здатний виконувати таку професійну роботу за такими угрупуваннями (відповідно до ДК 003: 2010):
1238 Керівники проєктів та програм
1210 Керівники підприємств, установ і організацій
131 Керівники малих підприємств без апарату управління
14 Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів
23 Викладачі
24 Інші професіонали
34 Інші фахівці
Продовження освіти
Мають право продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти – доктора філософії. Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти протягам життя.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Навчання здійснюється у вигляді тематичних лекцій, лекцій-конференцій з проведенням презентацій, дискусій, тренінгів, ситуаційних ігор, застосуванням методу кейс-стаді, практичних занять, семінарських занять, роботи в малих групах, індивідуальних занять, проходження практик, консультацій з викладачами, самостійної роботи на основі підручників, навчальних посібників та конспектів лекцій, консультацій з викладачами тощо.
Система оцінювання
Проведення екзаменів, заліків, диференційованих заліків (для оцінювання якості виконання та захисту курсових робіт та звітів з практики); проміжний та поточний контроль у формі усних та письмових опитувань, виконання модульних контрольних робіт, проходження тестувань, підготовки та захисту презентацій, реферативних досліджень; підсумкова атестація шляхом проведення публічного захисту кваліфікаційної роботи.
Програмні компетентності
Загальні
ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
ЗК2. Здатність до спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності)
ЗК3. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій
ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети
ЗК5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів)
ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
Спеціальні
СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів
СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани
СК3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного самоменеджменту
СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації (проєкту)
СК5. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління
СК6. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми
СК7. Здатність розробляти проєкти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість
СК8. Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом
СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію
СК10. Здатність до управління організацією та її розвитком
СК11. Здатність застосувувати технології проєктного менеджменту для розвитку окремих громад та територій
СК 12. Здатність визначати сучасні тренди в управлінні міжнародними інфраструктурними проєктами
СК 13. Здатність оцінювати можливі фінансові ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень
Програмні результати навчання
ПРН1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління проєктами в умовах невизначеності
ПРН2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення
ПРН3. Проєктувати ефективні системи управління організаціями
ПРН4. Обґрунтовувати та управляти проєктами, генерувати підприємницькі ідеї
ПРН5. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах
ПРН6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність
ПРН7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті; ПРН8. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією (проєктом)
ПРН9. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами
ПРН10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач
ПРН11. Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу
ПРН12. Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (проєктом)
ПРН13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (проєкту)
ПРН 14 Вміти застосовувати принципи належного врядування при розробці проєктів сталого розвитку громад
ПРН 15 Вміти управляти фінансовими ресурсами та реагувати на зміни щодо фінансового середовища в процесі підготовки та реалізації інфраструктурних проєктів
ПРН 16 Застосовувати творчій підхід (креативність) щодо підготовки та реалізації проєктів
ПРН17 Вміти реалізовувати міжнародні інфраструктурні проєкти для розвитку територій та громад

Обов'язкові дисципліни

Студенти що навчаються за освітньою програмою «Менеджмент міжнародних інфраструктурних проєктів» під час навчання мають можливість самостійно обрати 25% навчальних дисциплін з каталогу вибіркових дисциплін

Викладачі освітньої програми

Марина Зелінська
Марина Зелінська [email protected]

доцент кафедри публічного управління та адміністрування, кандидат політичних наук, доцент

Академічні профілі
Вікторія Мацука
Вікторія Мацука [email protected]

доцент кафедри менеджменту та фінансів, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Олена Суздалєва
Олена Суздалєва [email protected]

доцент кафедри менеджменту та фінансів, кандидат наук з державного управління, доцент

Академічні профілі
Анна Чечель
Анна Чечель [email protected]

завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, доктор економічних наук, професор

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами