бакалавр

Освітня програма «Менеджмент»

Освітня програма «Менеджмент» передбачає розвиток важливих компетентностей студентів у сфері управління бізнес-організаціями різного типу, насамперед адміністрування бізнесу шляхом викладання не тільки академічних курсів, але й практичних курсів від стейкхолдерів. Закріплення отриманих знань відбувається під час реальних бізнес-практик, зокрема міжнародних.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

 

Марина Горбашевська
Марина Горбашевська [email protected] гарант освітньої програми, кандидат економічних наук, доцент

Студенти опановують основи підприємництва, статистики й економічного аналізу, розглядають сучасні технології в менеджменті та складові ризик-менеджменту, вивчають маркетинг, логістику, організаційну поведінку та правила тайм-менеджменту, поєднуючи теоретичний матеріал із розглядом кейсів. Практичні навички майбутні фахівці отримують у структурах органів муніципальної влади, на підприємствах готельно-ресторанного, малого та середнього бізнесу Києва та Київської області.

Профіль освітньої програми «Менеджмент»
Вартість навчання (денна форма)
37480 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
13120 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Галузь знань
Управління та адміністрування
Спеціальність
Менеджмент
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Бакалавр з менеджменту
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Освітня програма «Менеджмент»
Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Мова викладання
українська
Наявність акредитації
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти Сертифікат №296
Переглянути сертифікат
Мета програми
Надати студентам системну інформацію з теорії та практики управління з акцентом на критичному мисленні та практичних навичках з менеджменту, розвиток професійних компетентностей, необхідних для управління підприємствами (установами, організаціями).
Характеристика програми)
Предметна область
Об’єкт вивчення: управління організаціями та їх підрозділами.
Мета: надати студентам системних знань з теорії та практики управління з акцентом на критичному мисленні та практичних навичках з менеджменту, розвиток професійних компетентностей, необхідних для управління підприємствами (установами, організаціями). Теоретичний зміст предметної області: - парадигми, закони, закономірності, принципи, історичні передумови розвитку менеджменту; концепції системного, ситуаційного, адаптивного, антисипативного, антикризового, інноваційного, проєктного менеджменту тощо; функції, методи, технології та управлінські рішення у менеджменті.
- методи, методики та технології: загальнонаукові та специфічні методи дослідження (розрахунково- аналітичні, економіко-статистичні, економіко-математичні, експертного оцінювання, фактологічні, соціологічні, документальні, балансові тощо); методи реалізації функцій менеджменту (методи маркетингових досліджень; методи економічної діагностики; методи прогнозування і планування; методи проєктування організаційних структур управління; методи мотивування; методи контролювання; методи оцінювання соціальної, організаційної та економічної ефективності в менеджменті тощо). методи менеджменту (адміністративні, економічні, соціально-психологічні, технологічні); технології обґрунтування управлінських рішень (економічний аналіз, імітаційне моделювання, дерево рішень тощо).
- інструменти та обладнання: сучасне інформаційно- комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в менеджменті.
Фокус програми
Здобуття вищої освіти в галузі управління та адміністрування. Акцент на глибоку професійно- практичну підготовку студентів, що дозволяє сформувати знання, які опираються на найновіші дослідження в сфері менеджменту. Програма дозволяє всебічно вивчити специфіку здійснення управлінської діяльності на підприємствах як на вітчизняному, так і на міжнародному ринках.
Орієнтація програми
Освітньо-професійна. Базується на загально відомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з менеджменту та орієнтується на потреби сучасного ринку праці з урахуванням регіонального контексту.
Особливості програми
Особливість програми підготовки здобувачів вищої освіти полягає у гармонійному поєднанні сучасних теоретичних курсів з менеджменту, із практичними технологіями роботи сучасних менеджерів, що зорієнтовані на розвиток соціально-економічного та інноваційного потенціалу країни з урахуванням національного та європейського досвіду управління. Освітня програма орієнтована на формування управлінського потенціалу у сфері адміністрування бізнесу за рахунок викладання не тільки академічних курсів, але й корпоративних від компаній-партнерів. Програма передбачає розвиток важливих компетентностей в сфері управління бізнес- організаціями різного типу, насамперед у сфері послуг та готельно-ресторанної сфери за допомогою закріплення отриманих знань під час реальних бізнес-практик у тому числі і міжнародних.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
У відповідності до класифікатора професій ДК 003:2010 особа, що отримала ступінь бакалавра з менеджменту, може займати посади:
14 Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів
1448 Менеджери (управителі) туристичних агентств та бюро подорожей
1448.1 Менеджери (управителі) з організації діяльності туристичних агентств та бюро подорожей
145 Менеджери (управителі) в торгівлі, готелях та закладах ресторанного господарства
1455 Менеджери (управителі) в готелях та інших місцях розміщення
1455.1 Менеджери (управителі) в готельному господарстві
1456 Менеджери (управителі) в закладах ресторанного господарства
1456.1 Менеджери (управителі) в ресторанах
1456.2 Менеджери (управителі) в кафе, барах, їдальнях
146 Менеджери (управителі) у фінансовій діяльності
1475.4 Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності
1477 Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу
149 Менеджери (управителі) в інших видах економічної діяльності
1496 Менеджери (управителі) із соціальної та корпоративної відповідальності
2419.2 Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності
2447 Професіонали у сфері управління проєктами та програмами
4222 Адміністратор
Продовження освіти
Мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентськоцентроване, самонавчання, проблемно- орієнтоване навчання. Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійної лекції, інтерактивної лекції, семінарів, практичних занять, тренінгів, самостійної роботи (підготовка есе, презентацій, рефератів), науково-дослідної практики, виконання курсової та кваліфікаційної роботи.
Система оцінювання
Оцінювання навчальних досягнень здійснюється в умовах кредитно-модульної організації освітнього процесу за 100-бальною (рейтинговою) шкалою ЄКТС (ECTS), національною 4-х бальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Форми контролю: поточний контроль - усне та письмове опитування, тестові завдання в тому числі комп’ютерне тестування, презентації тощо; підсумковий контроль – екзамени та заліки з урахуванням накопичених балів поточного контролю, захист курсової роботи та звіту з практики; державна атестація – атестація здійснюється у формі: атестаційного екзамену з англійської мови та публічного захисту кваліфікаційної роботи.
Програмні компетентності
Загальні
1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.
4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
7. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
10. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.
11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
13. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
14. Здатність працювати у міжнародному контексті.
15. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
Спеціальності
1. Здатність визначати та описувати характеристики організації.
2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. 3. Здатність визначати перспективи розвитку організації.
4. Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними.
5. Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту.
6. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо.
7. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту.
8. Здатність планувати діяльність організації та управляти часом.
9. Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань.
10. Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та мотивувати персонал організації.
11. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління.
12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення.
13. Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у професійній діяльності.
14. Розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній діяльності.
15. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички.
16. Здатність спілкуватися іноземною мовою у професійній сфері.
17. Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних моделей, аналізувати отримані результати.
18. Здатність аналізувати і роз’яснювати завдання у фінансовій сфері.
19. Здатність проводити економічний аналіз діяльності суб’єктів господарюванню; оцінку їх конкурентоспроможності.
Програмні результати навчання
1. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
2. Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.
3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства.
4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень.
5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.
6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.
7. Виявляти навички організаційного проєктування.
8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації.
9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи.
10. Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу організації.
11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації.
12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації.
13. Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами.
14. Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації.
15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності.
16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.
17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера.
18. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності.
19. Оволодіти навичками професійної комунікації іноземною мовою.
20. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ в професійній сфері з врахуванням можливих соціально-економічних наслідків.

Обов'язкові дисципліни

Студенти що навчаються за освітньою програмою «Менеджмент» під час навчання мають можливість самостійно обрати 25% навчальних дисциплін з каталогу вибіркових дисциплін

Викладачі освітньої програми

Світлана Верительник
Світлана Верительник [email protected]

доцент кафедри публічного управління та адміністрування, доктор філософії з публічного управління та адміністрування

Академічні профілі
Марина Горбашевська
Марина Горбашевська [email protected]

в.о. завідувача кафедри менеджменту та фінансів, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Ігор Гудима
Ігор Гудима [email protected]

професор кафедри філософії та соціології, доктор філософських наук, доцент

Академічні профілі
Юрій Дрейс
Юрій Дрейс [email protected]

доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент

Академічні профілі
Ольга Захарова
Ольга Захарова [email protected]

в.о. завідувача кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Світлана Калініна
Світлана Калініна [email protected]

декан економіко-правового факультету, професор кафедри економіки праці, доктор економічних наук, професор

Академічні профілі
Людмила Кислова
Людмила Кислова [email protected]

доцент кафедри менеджменту та фінансів, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Вікторія Мацука
Вікторія Мацука [email protected]

доцент кафедри менеджменту та фінансів, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Христина Мітюшкіна
Христина Мітюшкіна [email protected]

завідувач кафедри раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Марія Нікольченко
Марія Нікольченко [email protected]

доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Ганна Омельченко
Ганна Омельченко [email protected]

доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Володимир Омельченко
Володимир Омельченко [email protected]

професор кафедри менеджменту та фінансів, доктор економічних наук, професор

Академічні профілі
Альона Стадник
Альона Стадник [email protected]

доцент кафедри філософії та соціології, кандидат соціологічних наук, доцент

Академічні профілі
Олена Ткаченко
Олена Ткаченко [email protected]

доцент кафедри менеджменту та фінансів, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Анастасія Трофименко
Анастасія Трофименко [email protected]

доцент кафедри політології та міжнародних відносин, кандидат політичних наук, доцент

Академічні профілі
Любов Шевченко
Любов Шевченко [email protected]

доцент кафедри менеджменту та фінансів, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Наталя Шипік
Наталя Шипік [email protected]

доцент кафедри історії та археології, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
Василь Шусть
Василь Шусть [email protected]

доцент кафедри практичної психології, кандидат педагогічних наук, доцент

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами