магістр

Освітня програма «Маркетинг»

Програма спрямована на підготовку фахівців, які здатні ефективно управляти маркетинговою діяльністю. Знання та вміння випускників дозволяють їм визначати перспективні напрямки розвитку компаній, формувати маркетингову політику та дієву стратегію маркетингової діяльності, генерувати ідеї нових товарів і послуг, створювати бренди та просувати існуючі, використовувати найбільш результативні канали збуту продукції і здійснювати креативну рекламну підтримку.

Магістранти вивчають бренд-маркетинг, маркетинг відносин, стратегічний маркетинг, маркетинговий менеджмент, товарну інноваційну політику, управління проєктами в маркетингу. Окрім основних дисциплін, майбутні фахівці опановують SMM, психологію реклами, основи медіаграмотності та рекламний менеджмент. Активна молодь має можливість долучатися до стажувань за кордоном, завдяки договорам про співпрацю між університетом та іноземними закладами освіти.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на програму "Маркетинг"
Олена Чуприна
Олена Чуприна [email protected] гарант освітньо-професійної програми, доктор економічних наук, доцент

Досліджувати ринки та аналізувати отриману інформацію, генерувати цікаві ідеї нових товарів та послуг, створювати нові бренди та просувати існуючі, формувати ефективні канали збуту продукції та креативну рекламну підтримку, запроваджувати необхідне сервісне супроводження – цьому Вас навчить освітня програма «Маркетинг».

У Вас буде можливість оволодіти сучасними інструментами та засобами управління маркетинговою діяльністю, познайомитись з досвідом провідних підприємств регіону, відвідати тренінги,  долучитись до реальних маркетингових досліджень та взяти участь у міжнародних програмах.

Профіль освітньої програми «Маркетинг»
Вартість навчання (денна форма)
48730 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
17060 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на програму "Маркетинг"
Галузь знань
Управління та адміністрування
Спеціальність
Маркетинг
Форма навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Магістр маркетингу
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Магістр
Спеціальність – 075 «Маркетинг»
Освітня програма – «Маркетинг»
Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Мова навчання
Українська
Наявність акредитації
Акредитаційна комісія України Сертифікат УД № 05003428
Переглянути сертифікат
Мета програми
Підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців з маркетингу (у відповідності з місією та стратегією Маріупольського державного університету), які здатні інноваційно мислити, володіють відповідними компетентностями, що дозволяють виконувати науково-дослідні завдання та приймати ефективні управлінські маркетингові рішення.
Характеристика програми)
Предметна область
Об’єкти вивчення та діяльності: маркетингова діяльність як форма взаємодії суб’єктів ринкових відносин для задоволення їх економічних та соціальних інтересів.
Цілі навчання: підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням та відповідними компетентностями, необхідними для вирішення проблем і розв’язання складних задач маркетингової діяльності, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог.
Теоретичний зміст предметної області: суть маркетингу як сучасної концепції управління бізнесом; понятійно-категорійний апарат, принципи, функції, концепції маркетингу та їх історичні передумови; специфіка діяльності ринкових суб’єктів у різних сферах та на різних типах ринків; зміст маркетингової діяльності, розроблення маркетингових стратегій та формування управлінських рішень у сфері маркетингу.
Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні методи, професійні методики та технології, необхідні для забезпечення ефективної маркетингової діяльності.
Інструменти та обладнання: сучасні універсальні та спеціалізовані інформаційні системи і програмні продукти, необхідні для прийняття та імплементації маркетингових управлінських рішень.
Фокус програми
Підготовка фахівців-маркетологів високого рівня, які володіють актуальними знаннями і практичними навичками у сфері ефективного управління маркетинговою діяльністю на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності. Програма орієнтує на актуальні проблеми розвитку вітчизняних підприємств на основі маркетингової концепції, враховуючи специфіку розвитку сучасного бізнесу в умовах глобалізації та євроінтеграції, що дозволяє сформувати у майбутніх фахівців професійні, наукові, аналітичні, організаційні, управлінські, дослідницькі компетентності, професіоналізм і ділову активність, здатність самостійно приймати рішення.
Орієнтація програми
Освітньо-професійна. Передбачає оволодіння знаннями щодо прийняття управлінських рішень у різних сферах маркетингу, застосування маркетингових інструментів на промислових ринках та ринках послуг (вітчизняних і міжнародних) та обґрунтування рекомендацій щодо розробки дієвого комплексу маркетингу.
Особливості програми
Особливостями освітньо-професійної програми, що розкривають її унікальність, є: програма пропонує комплексний підхід у сфері маркетингу, оволодіння ним через теоретичне та практичне навчання (в тому числі з використання тренінгових методів навчання); орієнтована на глибоку спеціальну підготовку сучасних маркетологів, які є ініціативними, мають стратегічне мислення, здатні здійснювати наукові дослідження з використанням новітніх технологій в сфері маркетингу, працювати в сучасних умовах та приймати інноваційні рішення; спрямована на розвиток дослідницьких компетентностей та soft skills через участь здобувачів у науково-практичних заходах кафедри маркетингу, зокрема у щорічному конкурсі маркетингових ідей.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
У відповідності до класифікатора професій ДК 003:2010 особа, що отримала ступінь магістра з маркетингу, може займати посади:
1233 Директор з маркетингу Начальник відділу збуту (маркетингу)
1234 Начальник відділу (з реклами, зв'язків з громадськістю)
1317 Директор малої фірми (страхової, аудиторської, рекламної і т. ін.) Керуючий агентством (страховим, торговельним, нерухомості, рекламним і т.ін.)
1475 Менеджер (управитель) з маркетингу
1475.4 Менеджер (управитель) із збуту
1476.1 Менеджер (управитель) з реклами
2419.2. Економіст зі збуту. Консультант з ефективності підприємництва. Консультант з маркетингу. Фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог). Фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою. Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку
2441.2. Економіст з договірних та претензійних робіт. Економіст з матеріально-технічного постачання. Економіст з планування. Консультант з економічних питань. Оглядач з економічних питань.
У відповідності до International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08):
242 Administration Professionals/242 фахівці з адміністрування
243 Sales, Marketing and Public Relations Professionals/243 професіонали з продажу, маркетингу та зв’язків з громадськістю
Продовження освіти випускників
Випускники мають право продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому рівні) вищої освіти; набувати додаткові кваліфікації в системі післядипломної освіти
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, що базується на застосуванні інноваційних підходів та інтерактивних освітніх технологій.
Теоретичне навчання здійснюється на основі комбінації лекцій, семінарських, практичних занять із розв’язування проблем, дискусій, тренінгів, використання різноманітних інтерактивних методів, кейс-стаді, ділових ігор, виконання проектів з використанням сучасних професійних програмних засобів, дослідницьких лабораторних робіт, підготовки кваліфікаційної роботи.
Практична підготовка передбачає проходження різних видів практики.
Система оцінювання
Оцінювання навчальних досягнень здійснюється в умовах кредитно-модульної організації освітнього процесу за 100-бальною (рейтинговою) шкалою ЄКТС (ECTS), національною 4-х бальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Форми контролю: поточний контроль - усне та письмове опитування, тестові завдання в тому числі комп’ютерне тестування, есе, презентації тощо; підсумковий контроль – екзамени та заліки з урахуванням накопичених балів поточного контролю, захист курсової роботи та звітів з практик; підсумкова атестація – публічний захист кваліфікаційної роботи.
Програмні компетентності
Загальні
ЗК1. Здатність приймати обґрунтовані рішення
ЗК2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
ЗК3. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт
ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації
ЗК5. Навички міжособистісної взаємодії
ЗК6.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
ЗК7. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість
ЗК8. Здатність розробляти проекти та управляти ними
ЗК9. Здатність спілкуватися іноземною мовою з професійних питань як усно, так і письмово
ЗК 10. Володіння загальною та спеціальною методологією наукового пізнання, застосування набутих знань у професійній діяльності
Фахові
СК1. Здатність логічно і послідовно відтворювати та застосовувати знання з найновіших теорій, методів і практичних прийомів маркетингу
СК2. Здатність коректно інтерпретувати результати останніх теоретичних досліджень у сфері маркетингу та практики їх застосування
СК3. Здатність до проведення самостійних досліджень та інтерпретації їх результатів у сфері маркетингу
СК4. Здатність застосовувати творчий підхід до роботи за фахом
СК5. Здатність до діагностування маркетингової діяльності ринкового суб’єкта, здійснення маркетингового аналізу та прогнозування
СК6. Здатність обирати і застосовувати ефективні засоби управління маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта на рівні організації, підрозділу, групи, мережі
СК7. Здатність розробляти і аналізувати маркетингову стратегію ринкового суб’єкта та шляхи її реалізації з урахуванням міжфункціональних зв’язків
СК8. Здатність формувати систему маркетингу ринкового суб’єкта та оцінювати результативність і ефективність її функціонування
СК9. Здатність здійснювати на належному рівні теоретичні та прикладні дослідження у сфері маркетингу
СК10. Здатність поглиблювати знання про планування маркетингової діяльності, товарної інноваційної політики, складові маркетингового та рекламного менеджменту
СК11. Здатність застосовувати концептуальні знання у сфері маркетингу, здобуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності в галузі товарної політики
СК12. Здатність до застосування системи методів та алгоритмів управління маркетинговою діяльністю підприємства, прийняття оптимальних маркетингових рішень в умовах формування інформаційної економіки
СК13. Здатність критичного осмислення практичних аспектів та результатів функціонування служб і відділів маркетингу, обґрунтування механізмів та інструментів координації взаємодії елементів для забезпечення якості їх діяльності, володіння навичками оптимізації бізнес-процесів на підприємстві та підвищення ефективності маркетингової діяльності
СК14. Здатність до застосування методів, процесів та дій зі створення брендів і управління їхніми активами
СК15. Здатність здійснювати маркетингову діяльність на міжнародному рівні
СК16. Здатність здійснювати аналіз комерційних перспектив та економічної доцільності випуску нової продукції та планування процесу створення нового товару
Програмні результати навчання
РН1.Знати і вміти застосовувати у практичній діяльності сучасні принципи, теорії, методи і практичні прийоми маркетингу
РН2. Вміти адаптовувати і застосовувати нові досягнення в теорії та практиці маркетингу для досягнення конкретних цілей і вирішення задач ринкового суб’єкта
РН3. Планувати і здійснювати власні дослідження у сфері маркетингу, аналізувати його результати і обґрунтовувати ухвалення ефективних маркетингових рішень в умовах невизначеності
РН4. Вміти розробляти стратегію і тактику маркетингової діяльності з урахуванням крос-функціонального характеру її реалізації
РН5. Презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних досліджень, маркетингових проектів державною та іноземною мовами
РН6. Вміти підвищувати ефективність маркетингової діяльності ринкового суб’єкта на різних рівнях управління, розробляти проекти у сфері маркетингу та управляти ними
РН7. Вміти формувати і вдосконалювати систему маркетингу ринкового суб’єкта
РН8. Використовувати методи міжособистісної комунікації в ході вирішення колективних задач, ведення переговорів, наукових дискусій у сфері маркетингу.
РН9. Розуміти сутність та особливості застосування маркетингових інструментів у процесі прийняття маркетингових рішень
РН10. Обґрунтовувати маркетингові рішення на рівні ринкового суб’єкта із застосуванням сучасних управлінських принципів, підходів, методів, прийомів. РН11. Використовувати методи маркетингового стратегічного аналізу та інтерпретувати його результати з метою вдосконалення маркетингової діяльності ринкового суб’єкта
РН12. Здійснювати діагностування та стратегічне й оперативне управління маркетингом задля розробки та реалізації маркетингових стратегій, проектів і програм
РН13. Управляти маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта, а також його підрозділів, груп і мереж, визначати критерії та показники її оцінювання
РН14. Формувати маркетингову систему взаємодії, будувати довгострокові взаємовигідні відносини з іншими суб’єктами ринку
РН15. Збирати необхідні дані з різних джерел, обробляти і аналізувати їх результати із застосуванням сучасних методів та спеціалізованого програмного забезпечення
РН16. Володіти основами методології проведення наукових досліджень: розробляти основні види анкет, ставити цілі дослідження, проводити аналіз та інтерпретацію результатів дослідження та оточуюче середовище у оптимальну відповідність
РН17. Володіти навичками цілісного підходу до аналізу проблем, приймати нестандартні рішення, вирішувати проблемні ситуації
РН18. Використовувати сучасні прийоми й методи стратегічного планування товарної інноваційної політики, здійснювати оцінку та відбір перспективних ідей нових товарів; проводити попередній аналіз можливостей виробництва та збуту продуктових інновацій
РН19. Розробляти маркетингові стратегії, оцінювати стратегічні наслідки управлінських рішень, з погляду фази життєвого циклу ринку; приймати ефективні маркетингові рішення
РН20. Застосовувати методи аналізу маркетингового середовища та приймати ефективні маркетингові рішення; знаходити нові ринкові можливості та розробляти заходи щодо запобігання ринковим загрозам, в тому числі і на міжнародному рівні
РН21. Представляти досліджуваний об'єкт у вигляді моделі. Застосовувати методи і прийоми моделювання для вирішення наукових задач
РН22. Здійснювати комплекс дій зі створення брендів і управління їхніми активами.

Викладачі освітньої програми

Анжеліка Балабаниць
Анжеліка Балабаниць [email protected]

завідувач кафедри маркетингу та туризму, доктор економічних наук, професор

Академічні профілі
Ольга Беззубченко
Ольга Беззубченко [email protected]

доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Марина Горбашевська
Марина Горбашевська [email protected]

в.о. завідувача кафедри менеджменту та фінансів, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Вікторія Мацука
Вікторія Мацука [email protected]

доцент кафедри менеджменту та фінансів, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Ольга Моргунова
Ольга Моргунова [email protected]

доцент кафедри англійської філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Володимир Омельченко
Володимир Омельченко [email protected]

професор кафедри менеджменту та фінансів, доктор економічних наук, професор

Академічні профілі
Олена Рібейро Рамос
Олена Рібейро Рамос [email protected]

доцент кафедри маркетингу та туризму, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Андрій Стойка
Андрій Стойка [email protected]

професор кафедри маркетингу та туризму, доктор наук з державного управління, професор

Академічні профілі
Галина Тихомирова
Галина Тихомирова [email protected]

доцент кафедри права, кандидат юридичних наук, доцент

Академічні профілі
Валентина Токарева
Валентина Токарева [email protected]

професор кафедри маркетингу та туризму, доктор наук з державного управління, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами