бакалавр

Освітня програма «Маркетинг»

Програма спрямована надати необхідні знання та навички для організації маркетингової діяльності. Її обирають ті, хто прагне стати маркетологом – фахівцем, який розуміє споживача краще за всіх, а отже допомагає підприємству виробляти товари та надавати послуги, що є найбільш затребуваними. Маркетолог формує асортимент і розробляє стратегію розвитку підприємства, управляє каналами збуту, формує адекватну цінову політику.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Інна Аракелова
Інна Аракелова [email protected] гарант освітньої програми, кандидат економічних наук, доцент

Освітня програма «Маркетинг» – це про рекламні кампанії, креатив, творчий погляд на стандартну ситуацію! Окрім класичних маркетингових дисциплін, студенти вивчають SMM, психологію реклами, основи медіаграмотності та event-маркетингу. Практичні навички майбутні фахівці отримують при розробці маркетингових стратегій та обґрунтовуючи їхню доречність для окремих підприємств, завдяки аналізу формування брендів та опису товарів так, щоб їх одразу захотілося купити. 

Профіль освітньої програми «Маркетинг»
Вартість навчання (денна форма)
37480 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
13120 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Галузь знань
Управління та адміністрування
Спеціальність
Маркетинг
Форма навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Бакалавр маркетингу
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність – 075 «Маркетинг»
Освітня програма – «Маркетинг»
Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Мова навчання
Українська
Наявність акредитації
Акредитаційна комісія України Сертифікат УД № 05003427
Переглянути сертифікат
Мета програми
Підготовка висококваліфікованих фахівців з маркетингу, які володіють системними знаннями, інноваційним та креативним мислення, відповідними фаховими компетентностями, багатоваріантним підходом до вирішення маркетингових завдань, необхідними для провадження ефективної маркетингової діяльності на підприємствах різних рівнів
Характеристика програми)
Предметна область
Об’єкт вивчення та діяльності: маркетингова діяльність як форма взаємодії суб’єктів ринкових відносин для задоволення їх економічних та соціальних інтересів.

Цілі навчання: підготовка бакалаврів маркетингу, які володіють сучасним економічним мисленням та відповідними компетентностями, необхідними для провадження ефективної маркетингової діяльності.

Теоретичний зміст предметної області: суть маркетингу як сучасної концепції управління бізнесом; понятійно-категорійний апарат, принципи, функції, концепції маркетингу та їх історичні передумови; специфіка діяльності ринкових суб’єктів у різних сферах та на різних типах ринків; зміст маркетингової діяльності, розроблення маркетингових стратегій та формування управлінських рішень у сфері маркетингу.

Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні методи, професійні методики та технології, необхідні для забезпечення ефективної маркетингової діяльності.

Інструменти та обладнання: сучасні універсальні та спеціалізовані інформаційні системи і програмні продукти, необхідні для прийняття та імплементації маркетингових управлінських рішень.
Фокус програми
Підготовка фахівців-маркетологів високого рівня, які володіють актуальними знаннями і практичними навичками у сфері ефективного управління маркетинговою діяльністю на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності. Програма орієнтує на актуальні проблеми розвитку вітчизняних підприємств на основі маркетингової концепції, враховуючи специфіку розвитку сучасного бізнесу в умовах глобалізації та євроінтеграції, що дозволяє сформувати у майбутніх фахівців професійні, наукові, аналітичні, організаційні, управлінські, дослідницькі компетентності, професіоналізм і ділову активність, здатність самостійно приймати рішення.
Орієнтація програми
Освітньо-професійна. Передбачає оволодіння базовими знаннями щодо прийняття управлінських рішень у різних сферах маркетингу, застосування маркетингових інструментів на промислових ринках та ринках послуг (вітчизняних і міжнародних) та обґрунтування рекомендацій щодо розробки дієвого комплексу маркетингу. Спрямована на формування вмінь та навичок стосовно збору та обробки інформації, здійснення маркетингових досліджень; управління товарним асортиментом підприємства, запровадження ефективної цінової, збутової політики та політики просування.
Особливості програми
Особливостями освітньо-професійної програми, що розкривають її унікальність, є те, що вона пропонує ком-плексний підхід у сфері маркетингу, оволодіння ним через теоретичне та практичне навчання (в тому числі на основі тренінгових методів навчання); орієнтована на глибоку спеціальну підготовку сучасних маркетологів, які є ініціативними, мають перспективне мислення, здатні працювати в сучасних умовах та приймати інноваційні рішення; спрямована на розвиток дослідницьких компетентностей та soft skills через участь здобувачів у науково-практичних заходах кафедри маркетингу, зокрема у щорічному конкурсі «Ярмарок маркетингових ідей».
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
У відповідності до Національного класифікатора професій ДК 003:2010 особа, що отримала ступінь бакалавра з маркетингу, може займати посади:
3411 Маклер біржовий
3413 Торговець (власність)
3415 Технічні та торговельні представники
3415 Агент
3415 Агент комерційний
3415 Агент торговельний
3415 Комівояжер
3415 Мерчендайзер
3419 Організатор із збуту
3419 Організатор з постачання
3421 Торговельний брокер (маклер)
3429 Агент з комерційних послуг та торговельні брокери
3429 Агент рекламний
3429 Представник з реклами
3439 Інші фахівці в галузі управління
3439 Фахівець з інтерв’ювання
Продовження освіти
Мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, що базується на застосуванні інноваційних підходів та інтерактивних освітніх технологій. Теоретичне навчання здійснюється на основі комбінації лекцій, семінарських, практичних занять із розв’язування проблем, дискусій, тренінгів, виконання проєктів, дослідницьких лабораторних робіт, підготовки кваліфікаційної роботи. Практична підготовка передбачає проходження різних видів практики.
Система оцінювання
Оцінювання навчальних досягнень здійснюється в умовах кредитно-модульної організації освітнього процесу за 100-бальною (рейтинговою) шкалою ЄКТС (ECTS), національною 4-х бальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Форми контролю: поточний контроль – усне та письмове опитування, тестові завдання в тому числі комп’ютерне тестування, есе, презентації тощо; підсумковий контроль – екзамени та заліки з урахуванням накопичених балів поточного контролю, захист курсових робіт та захист звітів з практик; підсумкова атестація – публічний захист кваліфікаційної роботи.
Програмні компетентності
Загальні
ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя
ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
ЗК5. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків
ЗК6. Здатність до застосовування концептуальних і базових знань, розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК8. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
ЗК9. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій
ЗК10. Здатність спілкуватися державною та іноземною мовою з професійних питань як усно, так і письмово
ЗК11. Здатність працювати в команді, налагоджувати міжособистісні взаємодії при вирішенні поставлених завдань
ЗК12. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності)
ЗК13. Здатність працювати в міжнародному контексті
ЗК14. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо
ЗК15. Здатність до адаптації та дії у новій ситуації, креативності, генерування ідей
Фахові
СК 1. Здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області маркетингу
СК 2. Здатність критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області сучасного маркетингу
СК 3. Здатність використовувати теоретичні положення маркетингу для інтерпретації та прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі
СК 4. Здатність проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими
СК 5. Здатність коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу СК 6. Здатність проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової діяльності
СК 7. Здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати господарської діяльності ринкових суб’єктів
СК 8. Здатність розробляти маркетингове забезпечення розвитку бізнесу в умовах невизначеності
СК 9. Здатність використовувати інструментарій маркетингу в інноваційній діяльності
СК 10. Здатність використовувати маркетингові інформаційні системи в ухваленні маркетингових рішень і розробляти рекомендації щодо підвищення їх ефективності
СК 11. Здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості функціонування ринків
СК 12. Здатність обґрунтовувати, презентувати і впроваджувати результати досліджень у сфері маркетингу
СК 13. Здатність планування і провадження ефективної маркетингової діяльності ринкового суб’єкта в кросфункціональному розрізі
СК 14. Здатність пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової діяльності
СК 15. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення на основі маркетингових технологій
СК 16. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення задач в сфері маркетингу, прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних моделей соціально-економічні процеси.
Програмні результати навчання
РН 1. Демонструвати знання і розуміння теоретичних основ та принципів провадження маркетингової діяльності.
РН 2. Аналізувати і прогнозу вати ринкові явища та процеси на основі застосування фундаментальних принципів, теоретичних знань і прикладних навичок здійснення маркетингової діяльності.
РН 3. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань у сфері маркетингу.
РН 4. Збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські рішення на основі використання необхідного аналітичного й методичного інструментарію.
РН 5. Виявляти й аналізувати ключові характеристики маркетингових систем різного рівня, а також особливості поведінки їх суб’єктів. РН 6. Визначати функціональні області маркетингової діяльності ринкового суб’єкта та їх взаємозв’язки в системі управління, розраховувати відповідні показники, які характеризують результативність такої діяльності.
РН 7. Використовувати цифрові інформаційні та комунікаційні технології, а також програмні продукти, необхідні для належного провадження маркетингової діяльності та практичного застосування маркетингового інструментарію.
РН 8. Застосовувати інноваційні підходи щодо провадження маркетингової діяльності ринкового суб’єкта, гнучко адаптуватися до змін маркетингового середовища.
РН 9. Оцінювати ризики провадження маркетингової діяльності, встановлювати рівень невизначеності маркетингового середовища при прийнятті управлінських рішень.
РН 10. Пояснювати інформацію, ідеї, проблеми та альтернативні варіанти прийняття управлінських рішень фахівцям і нефахівцям у сфері маркетингу, представникам різних структурних підрозділів ринкового суб’єкта.
РН 11. Демонструвати вміння застосовувати міждисциплінарний підхід та здійснювати маркетингові функції ринкового суб’єкта.
РН 12. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.
РН 13. Відповідати за результати своєї діяльності, виявляти навички підприємницької та управлінської ініціативи.
РН 14. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані маркетингові рішення.
РН 15. Діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних принципів маркетингу, поваги до культурного різноманіття та цінностей громадянського суспільства з дотриманням прав і свобод особистості.
РН 16. Відповідати вимогам, які висуваються до сучасного маркетолога, підвищувати рівень особистої професійної підготовки.
РН 17. Демонструвати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземною мовами, а також належного використання професійної термінології.
РН 18. Демонструвати відповідальність у ставленні до моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства у професійній маркетинговій діяльності.
РН 19. Використовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення задач в сфері маркетингу, прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних моделей соціально-економічні процеси.
РН 20. Застосовувати технології маркетингу для забезпечення ефективності діяльності організації.

Обов'язкові дисципліни

Студенти що навчаються за освітньою програмою «Маркетинг» під час навчання мають можливість самостійно обрати 25% навчальних дисциплін з каталогу вибіркових дисциплін

Викладачі освітньої програми

Світлана Арабаджи
Світлана Арабаджи [email protected]

доцент кафедри історії та археології, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
Інна Аракелова
Інна Аракелова [email protected]

доцент кафедри маркетингу та туризму, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Анжеліка Балабаниць
Анжеліка Балабаниць [email protected]

завідувач кафедри маркетингу та туризму, доктор економічних наук, професор

Академічні профілі
Марина Горбашевська
Марина Горбашевська [email protected]

в.о. завідувача кафедри менеджменту та фінансів, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Катерина Горюнова
Катерина Горюнова [email protected]

доцент кафедри маркетингу та туризму, доктор філософії з менеджменту

Академічні профілі
Ольга Демідко
Ольга Демідко [email protected]

доцент кафедри культурології, кандидат історичних наук

Академічні профілі
Ольга Захарова
Ольга Захарова [email protected]

в.о. завідувача кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Вікторія Коверза
Вікторія Коверза [email protected]

доцент кафедри менеджменту та фінансів, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Надія Марченко
Надія Марченко [email protected]

доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент

Академічні профілі
Вікторія Мацука
Вікторія Мацука [email protected]

доцент кафедри менеджменту та фінансів, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Христина Мітюшкіна
Христина Мітюшкіна [email protected]

завідувач кафедри раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Марія Нікольченко
Марія Нікольченко [email protected]

доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Ганна Омельченко
Ганна Омельченко [email protected]

доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Олена Рібейро Рамос
Олена Рібейро Рамос [email protected]

доцент кафедри маркетингу та туризму, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Альона Стадник
Альона Стадник [email protected]

доцент кафедри філософії та соціології, кандидат соціологічних наук, доцент

Академічні профілі
Валентина Токарева
Валентина Токарева [email protected]

професор кафедри маркетингу та туризму, доктор наук з державного управління, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Анастасія Трофименко
Анастасія Трофименко [email protected]

доцент кафедри політології та міжнародних відносин, кандидат політичних наук, доцент

Академічні профілі
Олена Чуприна
Олена Чуприна [email protected]

професор кафедри маркетингу та туризму, доктор економічних наук, доцент

Академічні профілі
Діана Шебаніц
Діана Шебаніц [email protected]

доцент кафедри права, кандидат історичних наук , доцент

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами