доктор філософії

Освітньо-наукова програма «Менеджмент»

Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії за спеціальністю 073 «Менеджмент» розроблена у 2016 році. За вимогами стейкхолдерів програму було перероблено і доповнено, у 2018 та 2020 роках відповідно до вимог як внутрішнього, так і світового ринку товарів та послуг.

Метою освітньо-наукової програми є забезпечення науково-профільної підготовки докторів філософії в галузі менеджменту шляхом набуття комплексу компетенцій, а також підтримуванням здобувачів відповідного наукового ступеню під час виконання ними оригінальних наукових досліджень, що направлені на отримання нових та поглиблення наявних наукових знань і практичного інструментарію, підготовки та захисту дисертації.

Опанувати програму може фахівець, що має освітній ступінь магістр (спеціалист) спеціальності 073 «Менеджмент», освітній ступінь магістр з інших спеціальностей, які успішно склали вступні іспити за затвердженою програмою.

Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на програму "Менеджмент"
Володимир Омельченко
Володимир Омельченко [email protected] гарант програми, доктор наук з державного управління, професор

По закінченню  програми та успішного захисту дисертаційної роботи випускники можуть займатись адміністративною та управлінською діяльністю на посадах в закладах освіти, науково-дослідних інститутах та проектних групах; в органах державного управління та місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях різних галузей та сфер діяльності (наукові дослідження та управління), а також на власне створених підприємствах.

Профіль освітньо-наукової програми «Менеджмент»
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на програму "Менеджмент"
Галузь Знань
07 - Управління та адміністрування
Спеціальність
073 - Менеджмент
Форма навчання
денна, заочна
Освітня кваліфікація
доктор філософії
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – доктор філософії
Галузь знань – Управління та адміністрування
Спеціальність – Менеджмент
Мета програми
Забезпечити науково-профільну підготовку докторів філософії в галузі менеджменту шляхом набуття комплексу компетенцій, а також підтримувати здобувачів відповідного наукового ступеню під час виконання ними оригінальних наукових досліджень, що направлені на отримання нових та поглиблення відомих наукових знань і практичного інструментарію, підготовки та захисту дисертації
Характеристика програми)
Предметна область
Об’єкт вивчення: науково-методичний базис управління організаціями та їх об’єднаннями за невизначеності умов і вимог.

Цілі навчання: Набуття знань і умінь у сфері менеджменту, що дозволяють розв’язувати комплексні проблеми з управління організаціями та їх об’єднаннями на засадах глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

Теоретичний зміст предметної області: передові концептуальні та методологічні знання науково-дослідного та професійного характеру в сфері менеджменту.

Методи, методики та технології: критичний аналіз, оцінка і синтез нових та складних ідей у сфері менеджменту; економіко-математичні методи та інформаційні технології наукових досліджень в сфері менеджменту.

Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та технології, програмні продукти, що застосовуються в менеджменті.
Фокус програми
Загальний:
Дослідження закономірностей і розроблення науково-теоретичних основ щодо:
напрямів та визначення цілей, принципів, методів і засобів менеджменту, що забезпечують розвиток та трансформацію національної соціально-економічної системи;
тенденцій розвитку вітчизняного та зарубіжного менеджменту, а на цих засадах – концепцій і моделей управління в економічних системах мікро-, мезо-, макрорівня;
систем менеджменту, в їх рамках методів та важелів управління економічними процесами;
підходів до оцінки та критеріїв ефективності процесу управління, систем і механізмів на мікро-, мезо- та макрорівнях;
методів та засобів підвищення ефективності механізмів управління на мікро-, мезо- та макрорівнях;
політики в сфері менеджменту, шляхів та засобів її реалізації в умовах поглиблення інтеграційних процесів та глобалізації;
вирішення проблем в сфері менеджменту для підвищення конкурентоспроможності національної соціально-економічної системи на мікро- та макро рівнях;
стратегії розвитку менеджменту і механізмів її реалізації.

Спеціальний:
Дослідження закономірностей і розроблення науково-теоретичних основ щодо:
ефективних процесів, форм та технологій менеджменту в рамках національної соціально-економічної системи;
удосконалення моделей менеджменту мікро-, мезо- та макро- рівнів;
маркетингового менеджменту ефективного функціонування ринку товарів і послуг на мезо- та макро- рівнях національної економіки;
галузевої специфіки розвитку менеджменту господарюючих суб’єктів;
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності на мікро-, мезо- та макро-рівнях;
чинників розвитку менеджменту світогосподарських зв’язків;
вибір та обґрунтування регуляторів та важелів антикризового менеджменту;
механізмів інвестиційного менеджменту та їх реалізації;
розширення інструментарію методів менеджменту мікро-, мезо- та макро- рівнів;
принципів менеджменту інноваційного розвитку на мікро-, мезо- та макрорівнях, удосконалення інноваційної політики та механізмів її реалізації;
ефективних механізмів економічної безпеки на мікро-, мезо- та макро- рівнях національної економіки;
стратегії менеджменту для розвитку національної соціально-економічної системи в умовах глобалізаційних викликів;
механізмів еколого-економічного менеджменту та забезпечення екологічної безпеки;
ефективних моделей менеджменту, його систем та механізмів;
методів сучасної діагностики економічної кон'юнктури для розвитку менеджменту;
визначення принципів прогнозування та макроекономічного планування в системі менеджменту окремих сфер і галузей;
організаційних структур управління суб’єктами господарювання;
сучасних методів і механізмів інноваційного розвитку суб’єктів господарювання;
управління сучасними організаційними структурами;
розвитку менеджменту на інформаційно-комунікаційних засадах;
методичних підходів до впровадження інформаційних технологій в систему управління господарюючими суб’єктами;
системи управління виробничо-господарською діяльністю мікро- та мезо- рівнів;
ефективного проектного менеджменту в рамках виробничих програм модернізації інфраструктури, програм економічної безпеки підприємницької діяльності;
принципів і методів менеджменту в сфері соціально-відповідальної підприємницької діяльності;
менеджменту розвитку ресурсної бази підприємств;
принципів та механізмів менеджменту в ресурсо- та енергозбереженні на мікро- , мезо- та макро- рівнях;
удосконалення менеджменту в сфері економічної, інвестиційно-інноваційної, виробничої, логістичної, маркетингової діяльності підприємств та організацій.
Особливості програми
Освітня складова програми передбачає засвоєння навчальних дисциплін, загальним обсягом 60 кредитів ЄКТС, з них 4 кредити – практична підготовка, 3 кредити – захист дисертаційної роботи.
Освітньо-наукова програма діалектично поєднує освітню і наукову складові, які обираються особисто здобувачем ступеня доктор філософії виключно за власною траєкторією підготовки.
Освітня складова передбачає вивчення проблемно-орієнтованих лекційних курсів з урахуванням новітніх концептів сучасного менеджменту.
Наукова складова програми формується здобувачем разом з науковим керівником відповідно до їх наукових інтересів та до тематики науково-дослідної роботи кафедри.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Науково-дослідна та науково-педагогічна діяльність в галузі менеджменту.
Адміністративна та управлінська діяльність на посадах в закладах освіти, науково-дослідних інститутах та проектних групах; в органах державного управління та місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях різних галузей та сфер діяльності (наукові дослідження та управління). Самостійне працевлаштування
Продовження освіти
Навчання впродовж життя для розвитку і самовдосконалення в науковій та професійній сферах діяльності, а також в інших споріднених галузях наукових знань:

навчання на 10-му (докторському) рівні Національної рамки кваліфікацій в споріднених спеціальностях;

підготовка на 9-ому (постдокторському) рівні Національної рамки кваліфікацій в галузі управління та адміністрування;

освітні програми, дослідницькі гранти та стипендії, що містять додаткові наукові та освітні компоненти.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Основними підходами до викладання та навчання аспірантів є:
впровадження активних методів навчання на лекціях, семінарах, та індивідуальні консультації, самостійна робота, що забезпечують особистісно-зорієнтований підхід і розвиток критичного мислення у аспірантів/здобувачів;
тісне співробітництво аспірантів/здобувачів різних років навчання та зі своїми науковими керівниками;
підтримка та консультування аспірантів/ здобувачів з боку науково-педагогічних кадрів Донецького державного університету управління та інших профільних вищих навчальних закладів включаючи докторантів, більш досвідчених аспірантів та технічних працівників;
залучення до консультування аспірантів/здобувачів провідних фахівців профільної галузі;
інформаційна підтримка участі аспірантів/здобувачів в конкурсах на отримання наукових стипендій і грандів;
участь аспірантів/здобувачів у роботі проектних команд, виконанні держбюджетних та господарчих договірних тем (у підготовці запитів на держбюджетне фінансування наукової продукції, в укладанні окремих частин звітів, розробці реєстраційних та облікових документів, оформленні патентів та авторських свідоцтв).
Система оцінювання
Система оцінювання знань по дисциплінам освітньої програми складається з поточного і підсумкового видів контролю.

Поточний контроль знань аспірантів проводиться у формі письмової роботи (тестів), виступів на семінарах.

Підсумковий контроль знань проводиться у формі письмового екзамену/заліку. Аспірант вважається допущеним до підсумкового контролю з дисциплін освітньо-наукової програми, якщо він виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом з цієї дисципліни.

Система оцінювання виконання освітньо-наукової програми складається з поточного (виступи на конференціях, публікація тез, статей у фахових і наукометричних виданнях в Україні і за кордоном українською та іноземними мовами) і підсумкового видів контролю (атестації за науковими звітами, захист дисертаційної роботи в спеціалізованій вченій раді.)
Програмні компетентності
Інтегральна
Здатність розв’язувати комплексні проблеми у сфері менеджменту та дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики
Загальні
Оволодіння загальнонауковими компетентностями, спрямованими на формування системного наукового світогляду;

Здатність до критичного мислення генерування нових складних ідей, аналізу та синтезу цілісних знань;

Здатність до організації та проведення оригінальних наукових досліджень;

Здатність спілкуватись з науковою спільнотою з метою презентації результатів наукових досліджень та їх оприлюднення державною, англійською та/або іншою іноземною мовою;

Здатність до науково-педагогічної діяльності у галузі управління та адміністрування;

Здатність діяти на основі етичних міркувань та академічної доброчесності.
Фахові
Здатність до пошуку, обробки та аналізу та узагальнення інформації для проведення самостійних наукових досліджень у сфері менеджменту;

Здатність обґрунтовано обирати та використовувати методи та інструменти наукових досліджень у сфері менеджменту;

Здобуття глибинних знань з менеджменту, зокрема розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань, критичного аналізу основних концепцій, оволодіння науковою термінологією;

Набуття універсальних навичок дослідника у сфері менеджменту, зокрема застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, управління науковими проектами та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності;

Здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою (англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності) в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів з менеджменту;

Здатність до впровадження результатів власних досліджень у сфері менеджменту
Програмні результати навчання
Формувати системний науковий світогляд, володіти сучасними теоріями і концепціями у сфері менеджменту.

Організовувати та проводити оригінальні наукові дослідження у сфері менеджменту на відповідному фаховому рівні, досягати наукових результатів, що створюють нові знання для розв’язання актуальних проблем теорії та практики.

Демонструвати навички самостійного виконання наукового дослідження, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, оцінювати результати автономної роботи і нести відповідальність за особистий професійний розвиток та навчання інших.

Ініціювати, розробляти та реалізовувати проекти у сфері менеджменту, управляти ними та здійснювати пошук партнерів для їх реалізації.

Застосовувати науково-педагогічні технології, формулювати зміст, цілі навчання, способи їх досягнення, форми контролю, нести відповідальність за ефективність навчального процесу.

Демонструвати навички наукової комунікації, міжнародного співробітництва, представляти широкій науковій спільноті та громадськості у сфері менеджменту державною та іноземними мовами в усній та письмовій формі.

Здійснювати критичний аналіз, узагальнювати результати наукових досліджень, формулювати та обґрунтовувати висновки і пропозиції щодо розвитку концептуальних і методологічних знань у галузі менеджменту.

Демонструвати навички презентації та оприлюднення результатів наукових досліджень державною та іноземними мовами в усній та письмовій формі.

Обирати та використовувати загально-наукові та спеціальні методи наукових досліджень у галузі менеджменту.

Здійснювати апробацію та впровадження результатів власних досліджень у сфері менеджменту.

Діяти на основі етичних міркувань та академічної доброчесності в процесі проведення наукових досліджень, оприлюднення результатів та їх впровадження.

Викладачі освітньо-наукової програми

Ігор Гудима
Ігор Гудима [email protected]

професор кафедри філософії та соціології, доктор філософських наук, доцент

Академічні профілі
Леніна Задорожна-Княгницька
Леніна Задорожна-Княгницька [email protected]

декан психолого-педагогічного факультету, професор кафедри педагогіки та освіти, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Марія Коновалова
Марія Коновалова [email protected]

доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Вікторія Мацука
Вікторія Мацука [email protected]

доцент кафедри менеджменту та фінансів, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Володимир Омельченко
Володимир Омельченко [email protected]

професор кафедри менеджменту та фінансів, доктор економічних наук, професор

Академічні профілі
Олена Павленко
Олена Павленко [email protected]

професор кафедри англійської філології, доктор філологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Олена Ткаченко
Олена Ткаченко [email protected]

доцент кафедри менеджменту та фінансів, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами