бакалавр

Освітня програма «Культурологія, організація культурно-дозвіллєвої діяльності»

Вивчення культурології допоможе краще зрозуміти те, що відбувається навколо, а також зробити світ красивішим, багатшим і цікавішим.

Студенти займаються описом та аналізом культурних процесів громадського життя як сучасного суспільства, так і давніх цивілізацій, здобувають професійні знання з розробки проєктів, організації заходів, проведення експертизи культурних об’єктів. Практичну підготовку майбутні фахівці проходять на базі установ культури, мистецтв, туризму України та зарубіжжя.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

 

Умови вступу Дізнайтеся правила прийому на програму «Культурологія, організація культурно-дозвіллєвої діяльності»
Юзеф Нікольченко
Юзеф Нікольченко [email protected] гарант освітньої програми, доцент

Вибір освітньої програми вже зараз – це у майбутньому:

  • вільно орієнтуватись у культурних процесах і мистецьких течіях, культурі відеоігор,
  • втілювати свої ідеї, розробляти і впроваджувати культурні проєкти й програми,
  • підтримувати культурний спадок і традиції, проводити екскурсії, виставки, працювати у музеях, галереях, культурних закладах і установах,
  • проводити ефективні презентації, рецензувати театральні вистави, фільми, концертні програми, культурні події,
  • володіти майстерністю консультанта з питань створення індивідуального, корпоративного, колективного іміджу,
  • побудувати основу своєї кар’єри у сфері культури, дозвілля, мистецтва, реклами.
Профіль освітньої програми «Культурологія, організація культурно-дозвіллєвої діяльності»
Вартість навчання (денна форма)
23700 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
14600 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтеся правила прийому на програму «Культурологія, організація культурно-дозвіллєвої діяльності»
Галузь знань
Гуманітарні науки
Спеціальність
Культурологія
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Бакалавр культурології, культуролог, організатор культурно-дозвіллєвої діяльності
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність 034 «Культурологія»
Освітня програма «Культурологія, організація культурно-дозвіллєвої діяльності»
Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Мова викладання
українська
Наявність акредитації
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти Сертифікат №297
Переглянути сертифікат
Мета програми
Підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців з культурології з сучасним креативним мисленням; опанування фундаментальних основ культурології; оволодіння теоретико-методологічними засадами дослідження розмаїття культурно-історичної динаміки; набуття навичок розуміння сутності соціокультурних процесів та спеціалізованих соціальних інститутів.
Характеристика програми)
Предметна область
Об’єкти вивчення та діяльності:
культурні процеси, явища, стани та ознаки, їх усвідомлення, інтерпретація та моделювання; соціокультурні інститути та практики, що забезпечують формування культурних норм та цінностей, cпособи їх втілення й використання. Нормативна частина – 75%, варіативна частина – 25%
Цілі навчання:
підготовка фахівців з культурології, які володіють сучасними теоретичними знаннями та, практичними навичками, необхідними для розв’язання складних соціокультурних задач і практичних проблем.
Теоретичний зміст предметної області – система наукових ідей, підходів, концепцій, теорій щодо культури; поняття та принципи аналізу культурних процесів та явищ.
Методи, методики та технології:
методи та методики пошуку, систематизації, аналізу та інтерпретації інформації щодо культурних об’єктів та практик, технології популяризації знань щодо культури та регулювання відносин у соціокультурні сфері. Інструменти та обладнання: аудіовізуальні засоби; програмне забезпечення; мережа Іnternet; інформаційно- комунікаційне обладнання; системи електронного документообігу, електронні бібліотеки та архіви.
Фокус програми
Фахова освіта у культурологічній діяльності в галузі знань 03 Гуманітарні науки Спеціальність 034 «Культурологія»
Ключові слова: культурологія, теорія культури, історія світової та української культури, прикладна культурологія, культурно-дозвіллєва діяльність.
Орієнтація програми
Академічна, професійна
Особливості програми
Випускники освітньої програми є фахівцями з культурології, культурологами, організаторами культурно-дозвіллєвої діяльності які на основі ґрунтовних теоретичних знань предметної області, сформованих здатностей креативного і критичного мислення, розвинутих навичок аналізу, моделювання та прогнозування культуротворчих процесів, здатні забезпечувати обґрунтування та імплементацію інноваційних стратегічних рішень щодо функціонування соціокультурних систем в сучасних мінливих умовах розвитку світового культурного простору. Наявність серед освітніх компонентів освітньої програми музейної, екскурсійної, культурно-дозвіллєвої та дозвіллєво- педагогічної практик забезпечує набуття практичного досвіду розв’язання проблем функціонування соціокультурних систем різного рівня з урахуванням сучасних тенденцій та закономірностей світового культурного розвитку. При розробці освітньої програми та формуванні її освітніх компонентів враховано досвід провідних вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти щодо реалізації програм культурологічної освіти та немає аналогів в Українському Північному Приазов’ї. Реалізації ОП сприяє скерована викладачами кафедри наукова діяльність студентів, зокрема їхня активна участь у всеукраїнських та міжнародних наукових і науково- практичних конференціях, Декадах студентської науки МДУ, у студентських наукових товариствах «Парадигма» і «Контент».
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Класифікатор професій ДК 003:2010; Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип.81 «Культура та мистецтва», 2000. 1229.6 Керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту
1492 Менеджери (управителі) у сфері культури, відпочинку та спорту
3340 Інструктор культурно-просвітнього закладу
3310 Культорганізатор дитячих позашкільних закладів
2352, 2455.2 студії за видами мистецтв та художньої творчості, любительського об’єднання. Клубу за інтересами
2455.2 Методист культурно-освітнього закладу
3474 Організатор культурно-дозвілєвої діяльності
3476 Організатори у сфері культури та мистецтва
3479 Інші фахівці у сфері культури та мистецтва
3414 Організатор подорожей (екскурсій)
2359.2 Організатор позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми
5149 Організатор ритуалу
3476 Організатор театралізованих народних свят та обрядів
3417 Оцінювач-експерт
Згідно з International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) бакалавр з культурології може обіймати такі посади:
23 Teaching professionals (2355 Other arts teachers)
26 Legal, social and cultural professionals (265 Creative and performing artists)
34 Legal, social, cultural and related associate professionals (343 Artistic, cultural associate professionals)
Продовження освіти
Особа, яка здобула вищу освіту першого (бакалаврського) рівня, має право продовжити навчання за другим (магістерським) рівнем, а також здобувати додаткові кваліфікації у системі освіти дорослих.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване та проблемно-орієнтоване навчання, що базується на застосуванні інноваційних підходів та інтерактивних освітніх технологій. Теоретичне навчання здійснюється на основі поєднання лекційних, семінарських (практичних), лабораторних занять, дискусії, ділових ігор, підготовкою презентацій з самостійною роботою студента. Практична підготовка передбачає проходження різних видів практики.
Система оцінювання
Формами підсумкового контролю є екзамени, заліки, а також диференційовані заліки, які проводяться для оцінювання якості виконання та захисту курсової роботи, звітів з практик. Проміжний та поточний контроль здійснюється у формі виконання контрольних робіт; підготовки та захисту проектів, презентацій (Power Point), реферативних досліджень; здійснення кейс-стаді тощо. Кваліфікаційний комплексний іспит; кваліфікаційна робота, яка оформлена згідно із визначених вимог.
Програмні компетентності
Загальні
1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
5. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
6. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
7. Здатність працювати автономно. 8. Здатність працювати в команді.
9. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
10. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; 12. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя
Спеціальні
1. Здатність презентувати результати професійної діяльності в усній та письмовій формі, надавати відповідну аргументацію.
2. Здатність визначати ступінь цінності та унікальності об’єктів культури у українському та міжнародному контекстах.
3. Здатність критично аналізувати культурні явища та процеси з використанням загальнонаукових та спеціальних наукових методів;
4. Здатність розуміти та інтерпретувати джерела культури (писемні, речові, візуальні) з урахуванням різних контекстів (історичного, соціального, антропологічного, політичного, релігійного, екологічного тощо).
5. Здатність використовувати різноманітні джерела інформації та методологічний апарат культурології для виявлення, аналізу культурних потреб суспільства.
6. Здатність аналізувати культурну політику в інституціях різних рівнів.
7. Здатність обґрунтовувати рішення щодо врегулювання відносин у сфері культури на основі розуміння специфіки соціокультурних процесів.
8. Здатність створювати аналітичні звіти, розробляти рекомендації та генерувати проекти (культурно-мистецькі, художні та дозвіллєві) щодо об'єктів професійної діяльності, використовуючи актуальну нормативну основу.
9. Здатність оцінювати матеріальну та духовну цінність об’єкта культурної спадщини різних історичних періодів та географічних ареалів. 10. Здатність популяризувати знання про культуру та поширювати інформацію культурологічного змісту використовуючи сучасні інформаційні, комунікативні засоби та візуальні технології.
11. Здатність організувати культурні події, використовуючи сучасні методи та технології.
12. Здатність дотримуватися стандартів професійної етики та міжкультурної комунікації.
13. Здатність розуміти розмаїття і переваги творчого самовираження в різних культурах.
14. Здатність осмислювати зв’язок місцевої, національної, європейської, світової культур.
15. Здатність орієнтуватись в розмаїтті культурної спадщини, традицій, культурних продуктів.
16. Здатність виробляти і розуміти різні способи передачі ідей між творцем, учасником та аудиторією в письмових, друкованих, цифрових текстах, виставковій діяльності, різних формах і видах мистецтва, ритуалах і гібридних формах.
17. Здатність виражати і поважати різноманіття проявів культурного життя і мистецтва.
18. Здатність до відповідального ставлення до інтелектуальної і культурної власності.
Програмні результати навчання
РН -1. Мати навички критичного мислення, викладати у зрозумілий спосіб власні думки, здійснювати їх аргументацію.
РН -2. Аналізувати, коментувати, узагальнювати, наукові та аналітичні тексти культурологічного характеру.
РН -3. Створювати логічно і структурно організовані тексти з питань культурології, відповідно до спеціалізації.
РН -4. Знати та розуміти теоретичні підходи до визначення культури, її проявів та форм існування.
РН -5. Збирати, упорядковувати та аналізувати інформацію щодо культурних явищ, подій та історико-культурних процесів.
РН -6. Виявляти, перевіряти та узагальнювати інформацію щодо різноманітних контекстів культурної практики, визначати ступінь їх актуальності із застосуванням релевантних джерел, інформаційних, комунікативних засобів та візуальних технологій.
РН -7. Розуміти чинники культурної динаміки, принципи періодизації культурних процесів, їх специфічні риси та характеристики.
РН -8. Інтерпретувати культурні джерела (речові, друковані, візуальні, художні) з використанням спеціальної літератури та визначених методик, аргументовано викладати умовиводи щодо їх змісту.
РН -9. Аналізувати ефективність культурних політик, технологій реалізації культурних ідей у контексті конкретних параметрів їх впровадження.
РН -10. Розпізнавати та класифікувати різні типи культурних продуктів, визначати їх якісні характеристики на основі комплексного аналізу.
РН -11. Здійснювати експертну оцінку культурних об’єктів за заданими критеріями та надавати рекомендації щодо їх соціальної актуалізації.
РН -12. Обґрунтовувати, розробляти та реалізовувати культурні події та проекти з дотриманням законодавства та у відповідності до визначених мети та завдань.
РН -13. Презентувати знання про культуру відповідно до спеціалізації представників різних професійних груп та здобувачів освіти.
РН -14. Вести публічну дискусію та підтримувати діалог з питань української культури з фахівцями та нефахівцями.
РН -15. Вільно спілкуватися з професійних питань усно та письмово державною та іноземними мовами з урахуванням мети спілкування та соціокультурних особливостей його контексту.
РН -16. Визначати, формулювати та аргументувати власну громадянську та професійну позицію щодо актуальних суспільних питань.

Обов'язкові дисципліни

Студенти що навчаються за освітньою програмою «Культурологія, організація культурно-дозвіллєвої діяльності» під час навчання мають можливість самостійно обрати 25% навчальних дисциплін з каталогу вибіркових дисциплін

Викладачі освітньої програми

Ольга Демідко
Ольга Демідко [email protected]

доцент кафедри культурології, кандидат історичних наук

Академічні профілі
Юзеф Нікольченко
Юзеф Нікольченко [email protected]

доцент кафедри культурології, Заслужений працівник культури України

Академічні профілі
Юлія Сабадаш
Юлія Сабадаш [email protected]

завідувач кафедри культурології, доктор культурології, професор

Академічні профілі
Ірина Сікорська
Ірина Сікорська [email protected]

Директор Центру міжнародної освіти, доцент кафедри культурології, кандидат наук з державного управління, доцент

Академічні профілі
Степан Янковський
Степан Янковський [email protected]

доцент кафедри культурології, доктор філософських наук, доцент

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами