доктор філософії

Освітньо-наукова програма «Культурологія»

Здобуття ступеня доктор філософії у галузі «Гуманітарні науки» за спеціальністю «Культурологія» – це складний процес гармонічного поєднання самовідданої і допитливої праці над темою особистого наукового проєкту та актуальних питань суспільного розвитку, з метою набуття кваліфікації експерта з проблем культурного життя.

Здобувач поглиблює знання теоретичної та практичної складових культурології, культурологічної освіти, вдосконалює свої мовні компетентності та комунікативні навички. Здобуття наукового ступеня є першим кроком самоактуалізації особистості в науковій, творчій, освітянській, громадській, політичній діяльності.

Умови вступу Дізнайтесь про правила прийому на освітню програму "Культурологія"
Степан Янковський
Степан Янковський [email protected] гарант освітньо-наукової програми, доктор філософських наук, доцент

Навчання за програмою надає низку ключових переваг:

  • Зростання дослідницьких можливостей завдяки поглибленому вивченню обраної теми, системній участі в науково-комунікативних заходах і дискусіях.
  • Доступність змін траєкторії професійної діяльності завдяки можливості обіймати наукові посади.
  • Гарантоване підвищення кваліфікації у сфері культури.
  • Запорука кар’єрного зростання в сферах освіти і культури.
  • Забезпечення підвищення заробітної плати завдяки наданню консультативних послуг у сфері культури.
  • Реалізація академічної свободи завдяки максимальному забезпеченню вивчення профільних дисциплін.
  • Здобуття наукового ступеня є свідченням особистого вміння і здатності визначати напрямки професійного зростання та самовдосконалення.
Профіль освітньо-наукової програми «Культурологія»
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтесь про правила прийому на освітню програму "Культурологія"
Галузь знань
Гуманітарні науки
Спеціальність
Культурологія
Освітня кваліфікація
Доктор філософії з культурології
Обсяг програми
48 кредитів ЄКТС, 4 роки
Мова викладання
українська
Мета програми
Підготовка компетентного конкурентоспроможного доктора філософії за спеціальністю «Культурологія», здатного застосувати теоретичні знання, практичні вміння та навички для проведення оригінального наукового дослідження, результати якого матимуть беззаперечну наукову новизну, інновативність, вагоме теоретичне і практичне значення, здійснення аналітичної, науково-організаційної, педагогічної та практичної діяльності в галузі культурології, викладання у закладах вищої освіти.
Характеристика програми)
Предметна область
Об’єктами вивчення є культурні процеси, явища, стани та ознаки, їх усвідомлення, інтерпретація та моделювання; соціокультурні інститути та практики, що забезпечують формування культурних норм та цінностей, cпособи їх втілення й використання.

Цілі навчання: підготовка висококваліфікованих докторів філософії за фахом; формування активного дослідника, для якого властиві знання власного фаху і предмету дослідження, ґрунтовна обізнаність із методологічними підходами і сучасними методами культурологічного дослідження; володіння на високому рівні навичками і технологіями пошуку та обробки наукової інформації; застосування набутих компетентностей у викладацькій, комунікаційній, аналітично-консультативній та менеджерській діяльності.

Теоретичний зміст предметної області – система наукових ідей, підходів, концепцій, теорій щодо культури; ключові поняття та принципи аналізу культурних процесів та явищ.

Методи, методики та технології: загальнонаукові методи; теоретичні, емпіричні та експлікативні методи наукового пізнання; методи збору та обробки і співставлення інформації щодо культурних об’єктів та практик, технології популяризації знань щодо культури та регулювання відносин у соціокультурній сфері.

Інструменти та обладнання: комп’ютерні центри з доступом до мережі Інтернет; наукова бібліотека із спеціалізованими читальними залами з електронними каталогами; мультимедійні та аудиторії; Студія культуротворчого пефомансу.
Фокус програми
Програма фокусується на вивченні здобувачами сучасної наукової методології і набутті вмінь їх застосування в професійній діяльності культуролога-науковця. Враховуючи потенційні можливості професорсько-викладацького складу здобувачі мають можливість спеціалізуватися на проблематиці теоретичних аспектів культурології, історії української культури, культури розмаїття, культурної тощо.
Орієнтація програми
Академічна, дослідницька
Особливості програми
ОНП розроблена з урахуванням досвіду підготовки докторів філософії з культурології в провідних українських університетах і підготовки наукових кадрів зі спеціальності та передбачає теоретичну, професійно-практичну, дидактичну та наукову підготовку фахівців.
Підібрані дисципліни загальної та професійної підготовки сприяють формуванню у аспірантів вміння аналітично, критично, логічно та творчо мислити, самостійно планувати наукове дослідження відповідно до наукових зацікавлень та спеціалізації, оволодіння методологічним інструментарієм наукових досліджень у сфері культурології, історії культури та прикладної культурології.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування випускників
Після завершення навчання здобувач має можливість реалізації у науковій та викладацькій діяльності у закладах освіти та наукових установах, музеях, робота в органах державної влади і місцевого самоврядування; в аналітично-інформаційних інституціях; у друкованих та електронних засобах масової інформації, закладах культури, управління культури, підприємства, організації установи, які здійснюють діяльність у сфері гуманітарних наук.
Посади згідно з класифікатором професій в Україні:
1210.1 Директор науково-дослідного інституту
1229.4 Директор центру підвищення кваліфікації
1237 Керівник науково-дослідного підрозділу
1237.1 Голова ради (наукової, експертної)
1237.2 Завідувач (начальник) відділу (науково-дослідного), учений секретар
1238 Керівники проектів та програм
2310.2 Асистент, викладач вищого навчального закладу
2359.2 Лектор
2419.3 Радник (органи державної влади, місцевого самоврядування)
Подальше навчання
Доктор філософії має право на здобуття наукового ступеня доктора наук
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Теоретичне навчання здійснюється на основі поєднання лекційних та семінарських (практичних) занять з самостійною роботою здобувача вищої освіти. Практична підготовка передбачає науково-дослідну або асистентську практики
Система оцінювання
Усні та письмові екзамени, заліки, а також диференційовані заліки, які проводяться для оцінювання якості виконання та захисту звітів з науково-дослідної або асистентської практик. Проміжний та поточний контроль здійснюється у формі виконання індивідуальних науководослідних завдань (написання есе, наукових статей, виступів на конференціях, створення презентацій, проєктна робота тощо)
Програмні компетентності
Загальні
ЗК-1. Оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими на формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору
ЗК-2. Здобуття знань зі спеціальності 034 Культурологія, зокрема засвоєння основних сучасних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, стану розвитку культурологічної науки, оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму
ЗК-3. Набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження українською мовою, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, організації та проведення навчальних занять, управління науковими проектами та або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності
ЗК-4. Здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів зі спеціальності
ЗК-5. Набуття досвіду міжкультурної наукової комунікації, а також взаємодії з представниками культурологічної спільноти України і зарубіжжя
Спеціальні
СК-1. Здатність аналізувати комплексні фактори соціокультурного розвитку та взаємодію з іншими культурами
СК-2. Здатність розробляти і викладати культурологічні дисципліни в закладах освіти
СК-3. Здатність дотримуватись етики досліджень, а також правил академічної доброчесності в наукових дослідженнях та науковопедагогічній діяльності
СК-4. Здатність ініціювати, розробляти, просувати самостійні наукові проєкти у галузі культури
СК-5. Здатність завершити проєкт у визначені терміни
СК-6. Здатність проявляти лідерські якості при реалізації інноваційних науково-дослідних проєктів у галузі культури
СК-7. Здатність враховувати значущість впливу конвенційнихпрактик у формуванні громадсько-культурного та культурно-мистецького середовищ у поліетнічному регіоні
СК-8. Здатність організовувати, модерувати наукову дискусію, аргументовано висловлювати власну точку зору, інтерпретувати факти, явища, процеси в галузі культури
СК-9. Здатність розвивати і активно підтримувати наукову комунікацію у галузі культурології і міждисциплінарній сфері
СК-10. Здатність прогнозувати і оцінювати соціальні процеси та явища у галузі культури
Програмні результати навчання
РН-1. Керуватися принципами наукової етики, не допускати плагіату, привласнення наукових ідей, фальсифікацій, діяти у відповідності до вимог інтелектуальної чесності та нетерпимості до порушення академічної доброчесності
РН-2. Вміти систематизувати, узагальнювати, аналізувати суспільні процеси, вирішувати завдання, що виникають у науковій діяльності; застосовувати у процесі пізнання емпіричні та теоретичні методи, критично оцінювати результати науково-дослідної роботи, визначати перспективи подальших досліджень
РН-3. Вміти здійснювати автономний науковий пошук, самостійний відбір джерел, обробку інформації в фундаментальних та прикладних дослідженнях культурологічної науки, проєктувати та презентувати ґрунтовне наукове дослідження
РН-4. Вміти комунікувати з колегами, широкою науковою спільнотою та громадськістю з питань, що стосуються сфери наукових та експертних знань
РН-5. Вміти застосовувати у науковій та викладацькій діяльності категорійно-понятійний апарат, новітні теорії, концепції, загальнонаукові та спеціальні методи
РН-6. Вміти використовувати міждисциплінарні підходи для проведення порівняльних досліджень соціальних процесів, їх узагальнення; встановлювати спільне та відмінне у світовій та українській культурі
РН-7. Застосовувати різноманітну джерельну базу для реконструкції світової та української культури, здійснювати історіографічний аналіз досліджуваної проблеми, розуміти потребу безперервного саморозвитку та самовдосконалення
РН-8. Вміти здійснювати самоаналіз проведених занять, застосовувати методи діагностики знань студентів, новітні педагогічні технології, активні та інтерактивні методи навчання
РН-9. Застосовувати академічну українську та іноземні мови у професійній діяльності

Викладачі освітньо-наукової програми

Ігор Гудима
Ігор Гудима [email protected]

професор кафедри філософії та соціології, доктор філософських наук, доцент

Академічні профілі
Леніна Задорожна-Княгницька
Леніна Задорожна-Княгницька [email protected]

декан психолого-педагогічного факультету, професор кафедри педагогіки та освіти, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Марія Коновалова
Марія Коновалова [email protected]

доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Володимир Омельченко
Володимир Омельченко [email protected]

професор кафедри менеджменту та фінансів, доктор економічних наук, професор

Академічні профілі
Олена Павленко
Олена Павленко [email protected]

професор кафедри англійської філології, доктор філологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Юлія Сабадаш
Юлія Сабадаш [email protected]

завідувач кафедри культурології, доктор культурології, професор

Академічні профілі
Степан Янковський
Степан Янковський [email protected]

доцент кафедри культурології, доктор філософських наук, доцент

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами