магістр

Освітня програма «Культурологія, культурне розмаїття та розвиток громад»

Це єдина і унікальна освітньо-професійна програма в Україні.

Якщо ви хочете навчитися розробляти й реалізовувати проєкти культурного та гуманітарного спрямування, обіймати посади керівника державних установ культури і мистецтв, здійснювати аналіз, оцінку і прогнозування культурних, соціальних та політичних процесів із застосуванням фахових знань, стати фахівцем з культурного розмаїття, працювати в організаційних, видавничих, управлінських, експертно-консультативних, проєктувально-аналітичних структурах у відповідних наукових, культурних та освітніх інституціях, фондах, громадських організаціях, видавництвах, готувати аналітичні матеріали із гуманітарних питань, викладати культурологічні дисципліни, бути експертом з оцінки культурних цінностей, ви точно маєте вступити на цю освітню програму.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на програму "Культурологія, культурне розмаїття та розвиток громад"
Юлія Сабадаш
Юлія Сабадаш [email protected] гарант освітньо-професійної програми, доктор культурології, професор

Магістранти вивчають подієву культуру, культурно-дозвіллєву діяльність громад, державне управління галуззю культури, культурне розмаїття та етнокультурні регіони України. Творчий розвиток молоді забезпечує «Студія культуротворчого перформансу», на базі якої проходять майстер-класи, зустрічі з діячами культури, творчі презентації, розробка культурних проєктів. Практична підготовка майбутніх фахівців проходить в департаментах і закладах культури, культурно-громадського розвитку.

Профіль освітньої програми «Культурологія, культурне розмаїття та розвиток громад»
Вартість навчання (денна форма)
33300 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
18041 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на програму "Культурологія, культурне розмаїття та розвиток громад"
Галузь знань
Гуманітарні науки
Спеціальність
Культурологія
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Магістр культурології
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Магістр
Спеціальність 034 «Культурологія»
Освітня програма «Культурологія, культурне розмаїття та розвиток громади»
Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Мова викладання
українська
Наявність акредитації
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти Сертифікат №3953
Переглянути сертифікат
Мета програми
Підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців-культурологів, які на основі інноваційних підходів до вирішення складних задач і проблем здатні опанувати різноманітні сфери суспільної діяльності, їх територіальної специфіки й особливостей з метою з’ясування функцій і значення історично сформованого регіону в системі культурних надбань українського народу, європейської спільноти та людства у цілому.
Характеристика програми)
Предметна область
Об’єкти вивчення та діяльності:
- культурні процеси, явища, стани та ознаки, їх усвідомлення, інтерпретація та моделювання;
- соціокультурні інститути та практики, що забезпечують формування культурних норм та цінностей, способи їх втілення та використання.
Фокус програми
Підготовка культурологів, фахівців з культурного розмаїття та розвитку громади.
Ключові слова: культурологія, культурне розмаїття, громада, теорія культури, культурна регіоналістика, подієва культура та культура управління.
Орієнтація програми
Освітньо-професійна
Особливості програми
Особливість програми полягає у якісній підготовці кваліфікованих випускників освітньої програми – магістрів культурології, фахівців з культурного розмаїття та розвитку громади, які на основі отриманих за час навчання знань здатні використовувати переваги креативного і критичного мислення, професійного уміння моделювати, аналізувати та прогнозувати динаміку культуротворчих процесів, формулювати стратегічні завдання управління в установах і закладах культури, працювати в умовах полікультурного суспільства, володіти професійною майстерністю, мати особистий високий рівень культури; враховувати різноманітні потреби всіх членів громади та розмаїття спільнот, які її створюють. Унікальність програми – відсутність аналогів в Українському Північному Приазов’ї і Україні та забезпечення необхідні потреби у висококваліфікованих культурологах, фахівцях з культурного розмаїття та розвитку громади.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Працевлаштування в науково-дослідних установах, закладах освіти, організаціях культури і мистецтв, органах державної влади та місцевого самоврядування.
Продовження освіти
Право продовжити навчання на третьому (докторському) освітньо-науковому рівні, а також здобувати додаткові кваліфікації у системі освіти дорослих.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване та проблемно-орієнтоване навчання, що базується на застосуванні інноваційних підходів та інтерактивних освітніх технологій.
Теоретичне навчання здійснюється на основі поєднання лекційних, семінарських (практичних), лабораторних занять, дискусії, ділових ігор, підготовкою презентацій з самостійною роботою студента.
Практична підготовка передбачає проходження різних видів практики.
Система оцінювання
Формами підсумкового контролю є екзамени, заліки, а також диференційовані заліки, які проводяться для оцінювання якості виконання та захисту курсової роботи, звітів з практик.
Програмні компетентності
Загальні
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
Здатність спілкуватися іноземною мовою.
Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
Здатність приймати обґрунтовані рішення.
Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
Здатність виявляти ініціативу та підприємність.
Здатність розробляти та управляти проєктами.
Спеціальні
Усвідомлення взаємозв’язку культурних текстів та контекстів.
Здатність до оцінювання та аналізу інформації у процесі реалізації професійної діяльності.
Здатність виявляти культурні потреби суспільства та його окремих груп та визначати шляхи їх задоволення, забезпечувати культурні права і свободи людини.
Усвідомлення соціальної та етичної місії культуролога, а також можливостей та особливостей практичного використання культурологічного знання.
Здатність до ефективної взаємодії з представниками інших професій, а також до залучення до розв’язання проблем культури представників громадськості. 6. Здатність критично осмислювати історичні здобутки та новітні досягнення культури.
Здатність професійно діагностувати, прогнозувати, проектувати й моделювати культурний розвиток різних культурних регіонів, художньої та візуальної культури.
Здатність організовувати та керувати установами в галузі культури, відповідними структурними підрозділами підприємств, установ, організацій, враховуючи економічні, законодавчі й етичні аспекти.
Здатність надавати експертну оцінку, консультаційні послуги, здійснювати комунікацію, проєктувати навчання для зацікавлених сторін у секторі культури.
Здатність застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, сучасні наукові здобутки культурології з метою критичного осмислення проблем інноваційного розвитку сфери культури.
Здатність виявляти повагу до культурних потреб кожного, визначати унікальну неповторність розмаїття культурних чинників сталого розвитку громади.
Здатність критично оцінювати результати діяльності команд та колективів, установ, структурних підрозділів у секторі культури, враховуючи аспекти соціальної та етичної відповідальності.
Програмні результати навчання
Розуміти специфіку та особливості реалізації культурних ідей, образів, та смислів, а також критично оцінювати можливості їхньої інтерпретації для розв’язання суспільно-значимих проблем.
Аналізувати текстові та візуальні джерела інформації щодо культурних явищ та процесів, верифікувати інформацію у відповідності до професійних задач.
Аналізувати культурні права та свободи людини, форми та механізми їхньої ідентифікації, інкультурації, культурної адаптації з врахуванням регіональної специфіки.
Популяризувати професію культуролога, дотримуючись етичних принципів.
Організовувати та підтримувати комунікації з органами влади, науково-дослідними установами, інформаційно-аналітичними службами, засобами масової інформації з питань культури.
Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово для обговорення професійних питань, презентації результатів досліджень та проектів.
Оцінювати історичні здобутки та новітні досягнення культурології.
Приймати ефективні рішення щодо розв’язання складних задач і практичних проблем культурного розвитку суспільства.
Організовувати й управляти діяльністю закладів культури та відповідними структурними підрозділами підприємств і установ.
Мати навички вироблення та ухвалення рішень з управління закладами та установами культури чи відповідними структурними підрозділами у непередбачуваних робочих та/або навчальних контекстах.
Мати навички організації та керівництва професійним розвитком осіб та груп у галузі культури.
Розуміти і застосовувати методи та засоби стратегічного планування, прогнозування, моделювання культурологічних заходів у розв’язанні комплексних задач культурної політики і забезпечення інноваційного розвитку соціокультурного середовища.
Здійснювати експертну оцінку культурних благ, послуг, потреб, культурних практик, культурно-мистецьких та дозвіллєвих проєктів.

Викладачі освітньої програми

Ольга Демідко
Ольга Демідко [email protected]

доцент кафедри культурології, кандидат історичних наук

Академічні профілі
Юзеф Нікольченко
Юзеф Нікольченко [email protected]

доцент кафедри культурології, Заслужений працівник культури України

Академічні профілі
Юлія Сабадаш
Юлія Сабадаш [email protected]

завідувач кафедри культурології, доктор культурології, професор

Академічні профілі
Ірина Сікорська
Ірина Сікорська [email protected]

Директор Центру міжнародної освіти, доцент кафедри культурології, кандидат наук з державного управління, доцент

Академічні профілі
Степан Янковський
Степан Янковський [email protected]

доцент кафедри культурології, доктор філософських наук, доцент

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами