бакалавр

Освітня програма «Кібербезпека»

Програма спрямована на підготовку фахівців, які здатні запобігати кібератакам і втручанню на об’єкти інформаційної діяльності. Її обирають ті, хто прагне навчитися захищати мережі та системи, встановлювати й оновлювати апаратне і програмне забезпечення, забезпечувати безпеку організації.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на освітню програму "Кібербезпека"
Ганна Мартинюк
Ганна Мартинюк [email protected] гарант освітньої програми, кандидат технічних наук, доцент

Студенти вивчають комплекс дисциплін, спрямований на опанування знань та навичок, які необхідні молодшому адміністратору систем і мереж. Велика увага приділяється програмуванню, комп'ютерним мережам, дисциплінам, пов'язаним з захистом інформації. Заняття проводяться на сучасному обладнанні в лабораторії з кібербезпеки, а також на платформі тренінгового інституту Fortinet. Теоретичні знання і практичні вміння майбутні фахівці підкріплюють під час проходження практик на різних підприємствах.

Профіль освітньої програми «Кібербезпека»
Вартість навчання (денна форма)
37480 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
13120 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на освітню програму "Кібербезпека"
Галузь знань
Інформаційні технології
Спеціальність
Кібербезпека та захист інформації
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Бакалавр з кібербезпеки
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність 125 «Кібербезпека»
Освітня програма «Кібербезпека»
Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Мова викладання
українська
Наявність акредитації
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти Сертифікат №7714
Переглянути сертифікат
Мета програми
Підготовка кваліфікованих, конкурентоспроможних, інтегрованих у європейський та світовий науково-освітній простір фахівців з інформаційної та кібербезпеки, здатних вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми інформаційної безпеки, захищеності інформаційного і кіберпросторів держави в цілому та окремих суб’єктів.
ОПП Кібербезпека відповідає місії МДУ, у якій наголошується щодо продукування та реалізації проривних моделей розвитку людського капіталу, зміцнення науково-освітнього та інноваційного потенціалу України.
Характеристика програми)
Предметна область
Об’єкти професійної діяльності випускників:
- об’єкти інформатизації, включаючи комп’ютерні, автоматизовані, телекомунікаційні, інформаційні, інформаційно-аналітичні, інформаційно-телекомунікаційні системи, інформаційні ресурси й технології;
- технології забезпечення безпеки інформації;
- процеси управління інформаційною та/або кібербезпекою об'єктів, що підлягають захисту.

Теоретичний зміст предметної області.
Знання:
- законодавчої, нормативно-правової бази України та вимог відповідних міжнародних стандартів і практик щодо здійснення професійної діяльності;
- принципів супроводу систем та комплексів інформаційно та/або кібербезпеки;
- теорії, моделей та принципів управління доступом до інформаційних ресурсів; теорії систем управління інформаційною
та/або кібербезпекою;
- методів та засобів виявлення, управління та ідентифікації ризиків;
- методів та засобів оцінювання та забезпечення необхідного рівня захищеності інформації;
- методів та засобів технічного та криптографічного захисту інформації;
- сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
- сучасного програмно-апаратного забезпечення інформаційно-комунікаційних технологій;
- автоматизованих систем проектування.

Методи, методики та технології:
Методи, методики, інформаційно-комунікаційні технології та інші технології забезпечення інформаційної та/або кібербезпеки.

Інструменти та обладнання:
- системи розробки, забезпечення, моніторингу та контролю процесів інформаційної та/або кібербезпеки;
- сучасне програмно-апаратне забезпечення інформаційно-комунікаційних технологій.
Фокус програми та спеціалізації
Загальна підготовка фахівців в галузі інформаційних технологій, які володіють компетентностями, необхідними для встановлення та підтримки мереж та систем, їх конкретних компонентів; адміністрування системи управління даними, що дозволяють безпечно зберігати, запитувати, захищати та використовувати дані.
Ключові слова: кібербезпека, криптографичний захист інформації, технічний захист інформації, моделі управління доступом, ідентифікація кіберзагроз, інформаційно-комунікаційні технології.
Орієнтація програми
Освітньо-професійна
Особливості програми
Особливість програми полягає у комплексному підході, який орієнтований на підготовку фахівця з потужною теоретичною та практичною базою для підготовки адміністратора мереж та систем. Освітня програма корелюється з професійним стандартом «Адміністратор мереж та систем» затвердженого Наказом Адміністрації Держспецзв’язку № 25 від 25 листопада 2022 р.
Особливість програми досягається шляхом використання новітнього програмного забезпечення та устаткування, яке надане за підтримки компанії Rolls-Royce Power Systems та Проєкту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України», а також за можливості використовувати в навчальному процесі матеріали Fortinet Network Security Academy Program.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Бакалавр з кібербезпеки здатний виконувати професійні види робіт згідно з Національною рамкою кваліфікацій та Національним класифікатором України, а також з професійним стандартом «Адміністратор мереж та систем» затвердженого Наказом Адміністрації Держспецзв’язку № 25 від 25 листопада 2022 р.
Основна:
2139.2 Молодший адміністратор мереж і систем.
Додаткова:
3121 Фахівець з інформаційних технологій.
3119 Технік (сфера захисту інформації).
3439 Фахівець з організації інформаційної безпеки. Фахівець із організації захисту інформації з обмеженим доступом.
Продовження освіти
Можливість продовжити навчання за освітньою програмою ступеня магістра
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване та проблемно-орієнтоване навчання, що базується на застосуванні інноваційних підходів та інтерактивних освітніх технологій. Теоретичне навчання здійснюється на основі поєднання лекційних, семінарських (практичних) та лабораторних занять з самостійною роботою студента. Практична підготовка передбачає проходження навчальної, виробничої те переддипломної практик.
Система оцінювання
Формами підсумкового контролю є екзамени, заліки, а також диференційовані заліки, які проводяться для оцінювання якості виконання та захисту індивідуальних проектних завдань та звітів з практики. Проміжний та поточний контроль здійснюється у формі виконання модульних контрольних робіт; підготовки та захисту проєктів, презентацій, реферативних досліджень; здійснення кейс-стаді тощо
Програмні компетентності
Інтегральна компетентність
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практи-чні проблеми у галузі забезпечення інформаційної безпеки і/або кібербезпеки, що характеризується комплексністю та неповною визначеністю умов.
Загальні
1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
2. Знання та розуміння предметної області та розуміння профе-сії.
3.Здатність професійно спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово.
4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми за профе-сійним спрямуванням.
5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації.
6. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспіль-ства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демок-ратичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Ук-раїні.
7. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розви-тку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ве-дення здорового способу життя.
8. Здатність до адаптації та дії у новій ситуації.
9. Здатність до вибору стратегії спілкування, працювати в ко-манді.
10. Здатність дотримуватися правил та норм з безпеки та охорони праці, зокрема щодо безпечної експлуатації електронного уста-ткування та електричного обладнання.
Фаховi
1. Здатність застосовувати законодавчу та нормативно-правову бази, а також державні та міжнародні вимоги, практики і стан-дарти з метою здійснення професійної діяльності в галузі інфо-рмаційної та/або кібербезпеки.
2. Здатність до використання інформаційно-комунікаційних тех-нологій, сучасних методів і моделей інформаційної безпеки та/або кібербезпеки.
3. Здатність до використання програмних та програмно-апаратних комплексів засобів захисту інформації в інформацій-но-телекомунікаційних (автоматизованих) системах.
4. Здатність забезпечувати неперервність бізнесу згідно встанов-леної політики інформаційної та /або кібербезпеки.
5. Здатність забезпечувати захист інформації, що обробляється в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах з метою реалізації встановленої політики інформаційної та /або кібербезпеки.
6. Здатність відновлювати штатне функціонування інформацій-них, інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) сис-тем після реалізації загроз, здійснення кібератак, збоїв та відмов різних класів та походження.
7. Здатність впроваджувати та забезпечувати функціонування комплексних систем захисту інформації (комплекси норматив-но-правових, організаційних та технічних засобів і методів, про-цедур, практичних прийомів та ін.).
8. Здатність здійснювати процедури управління інцидентами, проводити розслідування, надавати їм оцінку.
9. Здатність здійснювати професійну діяльність на основі впро-вадженої системи управління інформаційною та /або кібербез-пекою.
10. Здатність застосовувати методи та засоби криптографічного та технічного захисту інформації на об’єктах інформаційної діяль-ності.
11. Здатність виконувати моніторинг процесів функціонування інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних (автоматизо-ваних) систем згідно встановленої політики інформаційної та /або кібербезпеки.
12. Здатність аналізувати, виявляти та оцінювати можливі загрози, уразливості та дестабілізуючі чинники інформаційному простору та інформаційним ресурсам згідно з встановленою політикою інформаційної та /або кібербезпеки.
13. Здатність розроблювати та документувати стандартні опера-ційні процедури адміністрування систем щодо захисту інформа-ції
14. Здатність підтримувати програмне та інше забезпечення сис-тем управління базами даних
15. Здатність впроваджувати стандарти управління даними, ви-моги і специфікації.
16. Здатність проводити періодичне обслуговування системи та мережі
17. Здатність вирішувати проблеми з апаратним /програмним інтерфейсом та проблеми сумісності.
Програмні результати навчання
1. застосувати знання державної та іноземних мов з метою забезпечення ефективності професійної комунікації;
2. організувати власну професійну діяльність, обирати оптимальні методи та способи розв’язування складних спеціалізованих задач та практичних проблем у професійній діяль-ності, оцінювати їхню ефективність;
3. використовувати результати самостійного пошуку, аналізу та синтезу інформації з різних джерел для ефективного рішення спеціалізованих задач професійної діяльності;
4. аналізувати, аргументувати, приймати рішення при розв’язанні складних спеціалізованих задач та практичних проблем у професійній діяльності, які характеризуються комплексністю та неповною визначеністю умов, відповідати за прийняті рішення;
5. адаптуватися в умовах частої зміни технологій професійної діяльності, прогнозувати кінцевий результат;
6. критично осмислювати основні теорії, принципи, методи і поняття у навчанні та профе-сійній діяльності.
7. діяти на основі законодавчої та нормативно-правової бази України та вимог відповідних стандартів, у тому числі міжнародних в галузі інформаційної та /або кібербезпеки;
8. готувати пропозиції до нормативних актів щодо забезпечення інформаційної та /або кі-бербезпеки;
9. впроваджувати процеси, що базуються на національних та міжнародних стандартах, виявлення, ідентифікації, аналізу та реагування на інциденти інформаційної та /або кібер-безпеки;
10. виконувати аналіз та декомпозицію інформаційно-телекомунікаційних систем;
11. виконувати аналіз зв’язків між інформаційними процесами на віддалених обчислюва-льних системах;
12 розробляти моделі загроз та порушника;
13 аналізувати проекти інформаційно-телекомунікаційних систем базуючись на стандар-тизованих технологіях та протоколах передачі даних;
14 вирішувати завдання захисту програм та інформації, що обробляється в інформацій-но-телекомунікаційних системах програмно-апаратними засобами та давати оцінку резуль-тативності якості прийнятих рішень;
15 використовувати сучасне програмно-апаратне забезпечення інформацій-но-телекомунікаційних технологій;
16 реалізовувати комплексні системи захисту інформації в автоматизованих системах (АС) організації (підприємства) відповідно до вимог нормативно-правових документів;
17 забезпечувати процеси захисту та функціонування інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) систем на основі практик, навичок та знань, щодо структурних (структу-рно-логічних) схем, топології мережі, сучасних архітектур та моделей захисту електронних інформаційних ресурсів з відображенням взаємозв’язків та інформаційних потоків, процесів для внутрішніх і віддалених компонент;
18 використовувати програмні та програмно-апаратні комплекси захисту інформаційних ресурсів;
19 застосовувати теорії та методи захисту для забезпечення безпеки інформації в інформа-ційно-телекомунікаційних системах;
20 забезпечувати функціонування спеціального програмного забезпечення, щодо захисту інформації від руйнуючих програмних впливів, руйнуючих кодів в інформацій-но-телекомунікаційних системах;
21 вирішувати задачі забезпечення та супроводу (в тому числі: огляд, тестування, підзвіт-ність) системи управління доступом згідно встановленої політики безпеки в інформаційно- телекомунікаційних (автоматизованих) системах;
22 вирішувати задачі управління процедурами ідентифікації, автентифікації, авторизації процесів і користувачів в інформаційно-телекомунікаційних системах згідно встановленої політики інформаційної та /або кібербезпеки;
23 реалізовувати заходи з протидії отриманню несанкціонованого доступу до інформацій-них ресурсів і процесів в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних (автоматизо-ваних) системах;
24 вирішувати задачі управління доступом до інформаційних ресурсів та процесів в інфо-рмаційних та інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах на основі мо-делей управління доступом (мандатних, дискреційних, рольових);
25 забезпечувати введення підзвітності системи управління доступом до електронних ін-формаційних ресурсів і процесів в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах з використанням журналів реєстрації подій, їх аналізу та вста-новлених процедур захисту;
26 впроваджувати заходи та забезпечувати реалізацію процесів попередження отриманню несанкціонованого доступу і захисту інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) систем на основі еталонної моделі взаємодії відкритих систем;
27 вирішувати задачі захисту потоків даних в інформаційних, інформацій-но-телекомунікаційних (автоматизованих) системах;
28 аналізувати та проводити оцінку ефективності та рівня захищеності ресурсів різних кла-сів в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах в ході проведення випробувань згідно встановленої політики інформаційної та /або кібербезпеки;
29 здійснювати оцінювання можливості реалізації потенційних загроз інформації, що об-робляється в інформаційно-телекомунікаційних системах та ефективності використання комплексів засобів захисту в умовах реалізації загроз різних класів;
30 здійснювати оцінювання можливості несанкціонованого доступу до елементів інформа-ційно-телекомунікаційних систем;
31 застосовувати теорії та методи захисту для забезпечення безпеки елементів інформа-ційно-телекомунікаційних систем;
32 вирішувати задачі управління процесами відновлення штатного функціонування інфор-маційно-телекомунікаційних систем з використанням процедур резервування згідно вста-новленої політики безпеки;
33 вирішувати задачі забезпечення безперервності бізнес процесів організації на основі теорії ризиків;
34 приймати участь у розробці та впровадженні стратегії інформаційної безпеки та/або кібербезпеки відповідно до цілей і завдань організації;
35 вирішувати задачі забезпечення та супроводу комплексних систем захисту інформації, а також протидії несанкціонованому доступу до інформаційних ресурсів і процесів в інфор-маційних та інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах згідно встанов-леної політики інформаційної і\або кібербезпеки;
36 виявляти небезпечні сигнали технічних засобів;
37 вимірювати параметри небезпечних та завадових сигналів під час інструментального контролю процесів захисту інформації та визначати ефективність захисту інформації від витоку технічними каналами відповідно до вимог нормативних документів системи техніч-ного захисту інформації;
38 інтерпретувати результати проведення спеціальних вимірювань з використанням техні-чних засобів, контролю характеристик інформаційно-телекомунікаційних систем відповідно до вимог нормативних документів системи технічного захисту інформації;
39 проводити атестацію (спираючись на облік та обстеження) режимних територій (зон), приміщень тощо в умовах додержання режиму секретності із фіксуванням результатів у ві-дповідних документах;
40 інтерпретувати результати проведення спеціальних вимірювань з використанням техні-чних-засобів, контролю характеристик ITC відповідно до вимог нормативних документів системи технічного захисту інформації;
41 забезпечувати безперервність процесу ведення журналів реєстрації подій та інцидентів на основі автоматизованих процедур;
42 впроваджувати процеси виявлення, ідентифікації, аналізу та реагування на інциденти інформаційної і/або кібербезпеки;
43 застосовувати національні та міжнародні регулюючі акти в сфері інформаційної безпеки та/ або кібербезпеки для розслідування інцидентів;
44 вирішувати задачі забезпечення безперервності бізнес-процесів організації на основі теорії ризиків та встановленої системи управління інформаційною безпекою, згідно з віт-чизняними та міжнародними вимогами та стандартами;
45 застосовувати різні класи політик інформаційної безпеки та/ або кібербезпеки, що ба-зуються на ризик-орієнтованому контролі доступу до інформаційних активів;
46 здійснювати аналіз та мінімізацію ризиків обробки інформації в інформацій-но-телекомунікаційних системах;
47 вирішувати задачі захисту інформації, що обробляється в інформацій-но-телекомунікаційних системах з використанням сучасних методів та засобів криптогра-фічного захисту інформації;
48 виконувати впровадження та підтримку систем виявлення вторгнень та використовувати компоненти криптографічного захисту для забезпечення необхідного рівня захищеності ін-формації в інформаційно-телекомунікаційних системах;
49 забезпечувати належне функціонування системи моніторингу інформаційних ресурсів і процесів в інформаційно-телекомунікаційних системах;
50 забезпечувати функціонування програмних та програмно-апаратних комплексів вияв-лення вторгнень різних рівнів та класів (статистичних, сигнатурних, статистич-но-сигнатурних);
51 підтримувати працездатність та забезпечувати конфігурування систем виявлення вторг-нень в інформаційно-телекомунікаційних системах;
52 використовувати інструментарій для моніторингу процесів в інформацій-но-телекомунікаційних системах;
53 вирішувати задачі аналізу програмного коду на наявність можливих загроз;
54 усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необ-хідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод і громадянина в Україні.

Обов'язкові дисципліни

Теорія інформації та кодування Академічне письмо Основи автоматизованої обробки інформації Комп'ютерна графіка Дискретна математика Безпека життєдіяльності Українознавчі студії (ОП «Кібербезпека») Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах Основи кібербезпеки Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки Програмування Англійська мова (ОП «Кібербезпека»)

Студенти що навчаються за освітньою програмою «Кібербезпека» під час навчання мають можливість самостійно обрати 25% навчальних дисциплін з каталогу вибіркових дисциплін

Викладачі освітньої програми

Олексій Альохін
Олексій Альохін [email protected]

професор кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, доктор економічних наук, професор

Академічні профілі
Ольга Демідко
Ольга Демідко [email protected]

доцент кафедри культурології, кандидат історичних наук

Академічні профілі
Ірина Деснова
Ірина Деснова [email protected]

в.о. завідувача кафедри практичної психології, кандидат педагогічних наук, доцент

Академічні профілі
Юрій Дрейс
Юрій Дрейс [email protected]

доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент

Академічні профілі
Ганна Мартинюк
Ганна Мартинюк [email protected]

в. о. завідувача кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент

Академічні профілі
Надія Марченко
Надія Марченко [email protected]

доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент

Академічні профілі
Христина Мітюшкіна
Христина Мітюшкіна [email protected]

завідувач кафедри раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Андрій Міщенко
Андрій Міщенко [email protected]

професор кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, доктор технічних наук, професор

Академічні профілі
Ольга Моргунова
Ольга Моргунова [email protected]

доцент кафедри англійської філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Ганна Омельченко
Ганна Омельченко [email protected]

доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Андрій Охріменко
Андрій Охріменко [email protected]

старший викладач кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, кандидат технічних наук

Академічні профілі
Ольга Савченко
Ольга Савченко [email protected]

старший викладач кафедри системного аналізу та інформаційних технологій

Академічні профілі
Альона Стадник
Альона Стадник [email protected]

доцент кафедри філософії та соціології, кандидат соціологічних наук, доцент

Академічні профілі
Анжеліка Стахова
Анжеліка Стахова [email protected]

доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент

Академічні профілі
Діана Шебаніц
Діана Шебаніц [email protected]

доцент кафедри права, кандидат історичних наук , доцент

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами