магістр

Освітня програма «Керування документаційними процесами та розвиток цифрової громади»

Програма спрямована підготувати фахівців на керівні посади у службах документаційного забезпечення, відділах кадрів, інформаційних службах. Випускники здатні розв'язувати складні задачі і проблеми функціонування систем електронного документообігу, організовувати керування документаційними процесами в органах державної влади та місцевого самоврядування для сталого розвитку цифрових громад України.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу Дізнайтесь правила вступу на програму "Керування документаційними процесами та розвиток цифрової громади"
Оксана Федотова
Оксана Федотова [email protected] гарант освітньо-професійної програми, доктор історичних наук, професор

Магістранти вивчають документну комунікацію, цифровізацію документаційних процесів, методику документознавчих досліджень, захист управлінської інформації в цифровому та паперовому середовищах, документування діяльності HR-служби, консолідовану інформацію, інформаційно-аналітичне забезпечення управління. Практичні навички майбутні фахівці набувають у службах діловодства, відділах кадрів, архівних відділах, центрах надання адміністративних послуг.

Профіль освітньої програми «Керування документаційними процесами та розвиток цифрової громади»
Вартість навчання (денна форма)
33300 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
18041 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтесь правила вступу на програму "Керування документаційними процесами та розвиток цифрової громади"
Галузь знань
Культура і мистецтво
Спеціальність
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Магістр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи
Освітня кваліфікація
Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Освітня програма «Керування документаційними процесами та розвиток цифрової громади»
Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Мова викладання
українська
Наявність акредитації
Міністерство освіти і науки України Сертифікат НД №0585923
Переглянути сертифікат
Мета програми
Метою освітньої програми є сформувати у студентів загальні і професійні компетентності в галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи, що направлені на здобуття студентом знань та вмінь щодо впровадження та використання інформаційних систем і технологій, документно-інформаційного забезпечення управління.
Характеристика програми)
Предметна область
Об’єкти вивчення та діяльності: інформаційна, бібліотечна та архівна справа.

Цілі навчання: підготовка фахівців з документно-інформаційного забезпечення управління, які на основі ґрунтовних теоретичних знань предметної області, сформованих здатностей раціонального і креативного мислення, розвинутих навичок аналізу, моделювання та прогнозування управлінських процесів, здатні забезпечувати обґрунтування та імплементацію інноваційних стратегічних рішень щодо документно-інформаційного забезпечення управління в органах державної влади та місцевого самоврядування, установах, організаціях та на підприємствах різних форм власності. Під час розробки освітньої програми та формування її освітніх компонентів враховано досвід провідних українських та зарубіжних закладів вищої освіти щодо реалізації програм з інформаційної, бібліотечної та архівної справи.

Теоретичний зміст предметної області – система наукових ідей, підходів, концепцій, теорій щодо інформаційної, бібліотечної та архівної справи; поняття та принципи аналізу документознавчих процесів та явищ.

Методи, методики та технології: методи та методики пошуку, систематизації, аналізу та інтерпретації інформації.

Інструменти та обладнання: аудіовізуальні засоби; програмне забезпечення; мережа Internet; інформаційно-комунікаційне обладнання; системи електронного документообігу, електронні бібліотеки та архіви.
Фокус програми
Підготовка документознавців, архівознавців, фахівців з керування документацією та інформаційної підтримки управлінських рішень.
Орієнтація програми
Освітньо-професійна
Особливості програми
Особливість ОП. Випускники освітньої програми є магістрами з документознавства, які, на основі отриманих за час навчання знань здатні використовувати переваги креативного і критичного мислення, професійного уміння моделювати, аналізувати та прогнозувати, вирішувати слабкоструктуровані завдання з керування документаційними процесами в умовах цифровізації громади.

Унікальність ОП. Освітня програма забезпечує необхідні потреби у висококваліфікованих документознавцях, фахівцях з інформаційної підтримки прийняття управлінських рішень, здатних керувати документаційними процесами в умовах трансформації громад в напрямі їх диджиталізації, та немає аналогів в Україні.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Працевлаштування в науково-дослідних установах, закладах освіти, органах державної влади та місцевого самоврядування, службах діловодства, відділах кадрів організацій будь-якої форми власності. Класифікатор професій ДК 003:2010; Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Професійні назви робіт, які виконувати магістр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи (посади заступників):
1229 Керівники інших основних підрозділів:
1229.3 Керівні працівники апаратів місцевих органів державної влади (завідувач відділу, завідувач головний фахівець, начальник відділу, начальник служби, завідувач сектором апарату)
1229.6 керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту (головний бібліограф, головний бібліотекар, головний зберігач фондів, головний редактор творчого об’єднання, завідувач бібліотек)
1229.7 Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності (завідувач (начальник) приймальні, завідувач відділу, завідувач відділення, завідувач групи, завідувач архіву, завідувач архівосховища, начальник сектора, завідувач сектора, керівник групи
123 Керівники функціональних підрозділів:
1231 Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники (начальник бюро, (функціональний підрозділ), завідувач (начальник) секретаріату, завідувач канцелярії)
1232 Керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин (начальник відділу кадрів, начальник відділу підготовки кадрів)
131 Керівники малих підприємств без апарату управління:
1317 Керівники малих підприємств без апарату управління в комерційному обслуговуванні
1319 Керівники інших малих підприємств без апарату управління
2131.2 Аналітик з комп’ютерних комунікацій
2149 Професіонали у сфері державної служби, маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності
243 Професіонали в сфері архівної справи, зберігання музейних та бібліотечних фондів
2431 Професіонали в галузі архівної справи, зберігання музейних та бібліотечних фондів
2431.1 Наукові співробітники (архівна справа, музеєзнавство)
2432 Професіонали у сфері бібліотечної справи та кінопрограм
2432.1 Наукові співробітники (бібліотечна справа, кінопрограми)
2433 Професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу
2433.1 Наукові співробітники (інформаційна аналітика)
2433.2. Професіонали в галузі інформації та інформаційної аналітики
Продовження освіти
Право продовжити навчання на третьому (докторському) освітньо-науковому рівні, а також здобувати додаткові кваліфікації у системі освіти дорослих.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване та проблемно-орієнтоване навчання, що базується на застосуванні інноваційних підходів та інтерактивних освітніх технологій. Теоретичне навчання здійснюється на основі поєднання лекційних, семінарських (практичних), лабораторних занять, дискусії, ділових ігор, підготовкою презентацій з самостійною роботою студента. Практична підготовка передбачає проходження різних видів практики.
Система оцінювання
Формами підсумкового контролю є екзамени, заліки, а також диференційовані заліки, які проводяться для оцінювання якості виконання та захисту кваліфікаційної роботи, звітів з практик. Проміжний та поточний контроль здійснюється у формі виконання контрольних робіт; підготовки та захисту проектів, презентацій (Power Point), реферативних досліджень; здійснення кейс-стаді тощо. Кваліфікаційна робота, яка оформлюється згідно із визначеними вимогами.
Програмні компетентності
Загальні
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК 3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК 4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
ЗК 5. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
ЗК 6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
Спеціальні
СК 1. Здатність до формування ефективної системи управління інформаційною, бібліотечною та архівною діяльністю.
СК 2. Здатність організовувати роботу та здійснювати керівництво інформаційно-аналітичними структурними підрозділами на підприємствах, в організаціях та установах, зокрема в архівних та бібліотечних.
СК 3. Здатність використовувати автоматизовані технології для вирішення практичних, управлінських, науково-дослідних і прогностичних завдань у професійній діяльності.
СК 4. Здатність застосовувати технології та процедури аналітико- синтетичного опрацювання наукової та управлінської інформації.
СК 5. Здатність відстежувати тенденції розвитку предметної сфери шляхом проведення аналізу інформаційних потоків та масивів.
СК 6. Здатність застосовувати комп’ютерні технології з метою вдосконалення професійної діяльності, розуміти принципи проектування та функціонування автоматизованих БД, семантичного вебу, веб-сервісів та соціальних медіа.
СК 7. Здатність використовувати у фаховій діяльності знання наукових принципів та методів архівознавства та бібліотекознавства, стратегії, моделі, стандарти та методи розвитку й адміністрування бібліотечних та архівних систем.
СК 8. Володіння науково-методичними засадами навчання та інноваційними підходами до фахової підготовки інформаційних фахівців; планування власної науково- педагогічної діяльності.
СК 9. Здатність організовувати та реалізовувати маркетингову діяльність інформаційних установ.
СК 10. Здатність забезпечувати ефективне управління інноваційними проектами.
СК 11. Здатність визначати специфіку предметної сфери діяльності для формулювання завдань автоматизації інформаційних процесів.
СК 12. Здатність здійснювати інформаційний моніторинг.
Програмні результати навчання
РН 1. Формувати стратегії системної організації, модернізації, підвищення ефективності управління інформаційною, бібліотечною та архівною діяльністю. РН 2. Здійснювати організацію та управління інформаційно-аналітичною діяльністю на підприємствах та установах.
РН 3. Розробляти проекти автоматизації формування інформаційних ресурсів бібліотечних та архівних установ.
РН 4. Застосовувати технології створення та підтримки функціонування електронних бібліотек та архівів, вивчення та задоволення інформаційних потреб користувачів.
РН 5. Здійснювати процедури аналітико-синтетичного опрацювання наукової та управлінської інформації.
РН 6. Володіти методиками бібліо- та вебометричного аналізу інформаційних потоків та масивів.
РН 7. Розробляти моделі предметної галузі, застосовувати принципи проектування автоматизованих БД, семантичного вебу, веб-сервісів та соціальних медіа в інформаційній діяльності.
РН 8. Створювати та реалізовувати затребувані споживачами інформаційні продукти та послуги.
РН 9. Здійснювати маркетингові дослідження ринку інформаційних продуктів та послуг.
РН 10. Використовувати прикладні соціокомунікативні технології для організації ефективного спілкування на професійному, науковому та соціальному рівнях на засадах толерантності, діалогу і співробітництва.
РН 11. Застосувати законодавчі та нормативні документи, що регулюють функціонування інформаційної сфери.
РН 12. Використовувати знання та навички щодо проведення збору даних, моделювання документно-інформаційних систем і їх ресурсів при аналізі конкурентоспроможності установи.
РН 13. Застосовувати прикладне програмне забезпечення для вирішення управлінських та/або наукових завдань на основі поєднання інтелектуальних здібностей людини з функціональними можливостями інформаційних систем.
РН 14. Використовувати методи проведення експертизи цінності, систематизації, обліку документів та формування архівних фондів.
РН 15. Застосовувати законодавство, що регулює управління авторськими правами в інформаційній галузі.

Викладачі освітньої програми

Марина Белла
Марина Белла [email protected]

доцент кафедри інформаційної діяльності, кандидат наук із соціальних комунікацій

Академічні профілі
В'ячеслав Кудлай
В'ячеслав Кудлай [email protected]

завідувач кафедри інформаційної діяльності, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент

Академічні профілі
Ірина Петрова
Ірина Петрова [email protected]

доцент кафедри інформаційної діяльності, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
Оксана Федотова
Оксана Федотова [email protected]

професор кафедри інформаційної діяльності, доктор історичних наук, старший науковий співробітник

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами