доктор філософії

Освітньо-наукова програма «Історія та археологія»

Підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних професіоналів (докторів філософії) за спеціальністю «Історія та археологія» ведеться з урахуванням останніх світових тенденцій в сфері сучасної науки та освіти, Здатністю самостійно вирішувати складні наукові та науково-практичні завдання у сфері гуманітарних наук, здійснювати інноваційну, педагогічно-організаційну та практичну діяльність на основі опанованих теоретичних знань та методів історичних досліджень.

Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на програму "Історія та археологія"
Володимир Романцов
Володимир Романцов [email protected] гарант освітньо-наукової програми, доктор історичних наук, професор

Протягом навчання здобувачі ступеня доктора філософії долучаються до наукових досліджень за підтримкою наукових керівників і професорсько-викладацького складу групи забезпечення, мають можливості апробації результатів наукової роботи та поглиблення знань з іноземної мови, долучаючись до роботи міжнародних науково-практичних конференцій і беручи участь у програмах академічної мобільності, стажуваннях, проєктах міжнародного співробітництва.

Профіль освітньо-наукової програми «Історія та археологія»
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на програму "Історія та археологія"
Галузь Знань
03 Гуманітарні науки
Спеціальність
032 Історія та археологія
Форма навчання
денна, заочна
Освітня кваліфікація
доктор філософії з історії та археології
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – доктор філософії
Галузь знань – Гуманітарні науки
Спеціальність – Історія та археологія
Наявність акредитації
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти Сертифікат №2099
Переглянути сертифікат
Мета програми
Підготовка компетентного конкурентоспроможного доктора філософії за спеціальністю 032 Історія та археологія, здатного застосувати теоретичні знання, практичні вміння та навички для проведення оригінального наукового дослідження, результати якого матимуть беззаперечну наукову новизну, інновативність, вагоме теоретичне і практичне значення, здійснення аналітичної, науково-організаційної, педагогічної та практичної діяльності в галузі історичної науки, викладання у закладах вищої освіти.
Характеристика програми)
Предметна область
Об’єктами вивчення є процеси історичного розвитку суспільства; соціальні явища в часі та просторі; археологія; історія України; історіографія; пам’ятки історії, археології та культури; історична регіоналістика, сучасний методологічний інструментарій; теоретичні концепції, які використовуються у процесі пізнавальної діяльності; історичні та історіографічні джерела.

Цілі навчання: підготовка висококваліфікованих докторів філософії за фахом; формування активного дослідника, для якого властиві знання власного фаху і предмету дослідження, ґрунтовна обізнаність із методологічними підходами і сучасними методами історичного дослідження; володіння на високому рівні навичками і технологіями пошуку та обробки наукової інформації; застосування набутих компетентностей у викладацькій, комунікаційній, аналітичноконсультативній та менеджерській діяльності.

Методи, методики та технології: загальнонаукові методи; теоретичні, емпіричні та експлікативні методи наукового пізнання; методи збору та обробки і співставлення інформації з історичних джерел; методи наукових досліджень історичних явищ; методики представлення результатів наукових досліджень та їхньої імплементації у навчальний процес.

Інструменти та обладнання: комп’ютерні центри з доступом до мережі Інтернет; наукова бібліотека із спеціалізованими читальними залами з електронними каталогами; редакційно-видавничий відділ; мультимедійні та відео-аудиторії; музей історії та археології МДУ, постійно діюча археологічна експедиція МДУ; лабораторія соціологічних досліджень МДУ.
Фокус програми
Програма фокусується на вивченні здобувачами сучасної наукової методології та дослідницьких методик і набутті вмінь їх застосування в професійній діяльності історика-науковця. Враховуючи потенційні можливості професорсько-викладацького складу здобувачі мають можливість спеціалізуватися на проблематиці історії України ХІХ – ХХІ ст., історичної демографії, регіоналістики, соціальної, повсякденної історії та археології. Ключові слова: історія України, локальна історія, історична регіоналістика, історія повсякдення, історія Південного Сходу України, історія Північного Приазов’я, археологія, соціальні трансформації, історіографія, джерелознавство.
Орієнтація програми
Академічна, дослідницька
Особливості програми
ОНП розроблена з урахуванням досвіду підготовки докторів філософії з історії в провідних українських університетах і підготовки наукових кадрів зі спеціальності та передбачає теоретичну, професійнопрактичну, дидактичну та наукову підготовку фахівців. Підібрані дисципліни загальної та професійної підготовки сприяють формуванню у аспірантів вміння аналітично, критично, логічно та творчо мислити, самостійно планувати наукове дослідження відповідно до наукових зацікавлень та спеціалізації, оволодіння методологічним інструментарієм наукових досліджень у сфері історії, археології та історіографії.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Після завершення навчання здобувач має можливість реалізації у науковій та викладацькій діяльності у закладах освіти та наукових установах, архівах, музеях, робота в органах державної влади і місцевого самоврядування; в аналітично-інформаційних інституціях; у друкованих та електронних засобах масової інформації. Посади згідно з класифікатором професій в Україні:
1237 Керівник науково-дослідного підрозділу
1237.1 Голова ради (наукової, експертної)
1237.2 Завідувач (начальник) відділу (науково-дослідного), учений секретар
1238 Керівники проектів та програм
2310.1 Доцент, професор кафедри
2310.2 Асистент, викладач вищого навчального закладу
2359.2 Лектор
2419.3 Радник (органи державної влади, місцевого самоврядування)
2431.1 Наукові співробітники (архівна справа, музеєзнавство)
2431.2 Експерт з комплектування музейного та виставочного фонду
2442.1 Наукові співробітники (археологія)
2442.2 Археолог
2443 Професіонали в галузі історії
2443.1 Наукові співробітники (історія)
2443.2 Історики
Продовження освіти
Доктор філософії має право на здобуття наукового ступеня доктора наук.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Теоретичне навчання здійснюється на основі поєднання лекційних та семінарських (практичних) занять з самостійною роботою здобувача вищої освіти. Практична підготовка передбачає проходження науково-дослідної або асистентської практики. Наукова складова визначається в індивідуальному плані наукової роботи здобувача. Науковий керівник здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією, надає консультації щодо змісту і методології наукових досліджень здобувача, контролює виконання індивідуального плану наукової роботи.
Система оцінювання
Усні та письмові екзамени, заліки, а також диференційовані заліки, які проводяться для оцінювання якості виконання та захисту звітів з науково-дослідної або асистентської практики. Проміжний та поточний контроль здійснюється у формі виконання індивідуальних науково-дослідних завдань (написання есе, наукових статей, виступи на конференціях, створення презентацій, проєктна робота тощо), модульних контрольних робіт.
Програмні компетентності
Загальні
ЗК-1. Оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими на формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору.
ЗК-2. Здобуття глибинних знань зі спеціальності 032 Історія та археологія, зокрема засвоєння основних сучасних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, стану розвитку історичної науки, оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму.
ЗК-3. Набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження українською мовою, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, організації та проведення навчальних занять, управління науковими проектами та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності.
ЗК-4. Здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів зі спеціальності.
Спеціальності
СК-1. Здобуття наукових знань з актуальних питань суспільних процесів історії України нового та новітнього часу, археології, локальної історії, української історіографії, розуміння власного внеску в історичну науку.
СК-2. Здатність знаходити, відбирати, контекстуалізувати, інтерпретувати, аналізувати архівний та опублікований документальний матеріал для розв’язання відповідних наукових завдань.
СК-3. Набуття навичок проєктування, здійснення та презентації комплексного історичного дослідження із застосуванням широкого кола сучасних прикладних методів, технологій та аналітичного інструментарія, керуючись принципами наукової етики та академічної доброчесності, вирішення науково-освітніх завдань.
СК-4. Здатність розв’язувати комплексні проблеми історичної науки, продукувати нові знання, які мають теоретичне та практичне значення, фахово розвиватися та самовдосконалюватися.
Програмні результати навчання
РН-1. Керуватися принципами наукової етики, не допускати плагіату, привласнення наукових ідей, фальсифікацій, діяти у відповідності до вимог інтелектуальної чесності та нетерпимості до порушення академічної доброчесності.
РН-2. Вміти систематизувати, узагальнювати, аналізувати суспільні процеси, вирішувати завдання, що виникають у науковій діяльності; застосовувати у процесі пізнання емпіричні та теоретичні методи, критично оцінювати результати науково-дослідної роботи, визначати перспективи подальших досліджень.
РН-3. Вміти здійснювати автономний науковий пошук, самостійний відбір історичних джерел, обробку інформації в фундаментальних та прикладних дослідженнях історичної науки, проєктувати та презентувати ґрунтовне наукове дослідження.
РН-4. Вміти комунікувати з колегами, широкою науковою спільнотою та громадськістю з питань, що стосуються сфери наукових та експертних знань.
РН-5. Вміти застосовувати у науковій та викладацькій діяльності категорійно-понятійний апарат, новітні теорії, концепції, загальнонаукові та спеціальні методи.
РН-6. Вміти використовувати міждисциплінарні підходи для проведення порівняльних досліджень соціальних процесів, їх узагальнення; встановлювати спільне та відмінне у світовій історії.
РН-7. Застосовувати різноманітну джерельну базу, історіографічний доробок для реконструкції історії України, здійснювати історіографічний аналіз досліджуваної проблеми, розуміти потребу безперервного саморозвитку та самовдосконалення.
РН-8. Вміти здійснювати самоаналіз проведених занять, застосовувати методи діагностики знань студентів, новітні педагогічні технології, активні та інтерактивні методи навчання.
РН-9. Застосовувати академічну українську та іноземні мови у професійній діяльності.

Обов'язкові дисципліни

Студенти що навчаються за освітньою програмою «Історія та археологія» під час навчання мають можливість самостійно обрати 25% навчальних дисциплін з каталогу вибіркових дисциплін

Викладачі освітньо-наукової програми

Віра Волониць
Віра Волониць [email protected]

доцент кафедри історії та археології, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
Ігор Гудима
Ігор Гудима [email protected]

професор кафедри філософії та соціології, доктор філософських наук, доцент

Академічні профілі
В'ячеслав Забавін
В'ячеслав Забавін [email protected]

доцент кафедри історії та археології, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
Леніна Задорожна-Княгницька
Леніна Задорожна-Княгницька [email protected]

декан психолого-педагогічного факультету, професор кафедри педагогіки та освіти, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Вадим Коробка
Вадим Коробка [email protected]

доцент кафедри історії та археології, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
Світлана Новікова
Світлана Новікова [email protected]

доцент кафедри історії та археології, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
Володимир Омельченко
Володимир Омельченко [email protected]

професор кафедри менеджменту та фінансів, доктор економічних наук, професор

Академічні профілі
Олена Павленко
Олена Павленко [email protected]

професор кафедри англійської філології, доктор філологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Володимир Романцов
Володимир Романцов [email protected]

завідувач кафедри історії та археології, доктор історичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Наталя Романцова
Наталя Романцова [email protected]

професор кафедри філософії та соціології, доктор історичних наук, доцент

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами