магістр

Освітня програма «Історія»

Програма надає ґрунтовні знання для проведення наукових досліджень з історії та археології, а також викладання історичних дисциплін у закладах вищої освіти. Випускники володіють сучасною науковою методологією та інноваційними технологіями викладання.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу Дізнайтесь більше про умови вступу на програму "Історія"
Віра Волониць
Віра Волониць [email protected] гарант освітньо-професійної програми, кандидат історичних наук, доцент

Магістранти вивчають організацію наукових досліджень, освітній менеджмент, педагогіку вищої школи, джерелознавство, сучасну історіографію України та зарубіжних країн, історію Північного Приазов’я і Маріупольського повіту, історичну демографію, сучасні дослідження археологічної експедиції університету. У рамках асистентської практики майбутні фахівці готуються до викладання у закладах вищої освіти, оволодіваючи сучасними методами організації навчального процесу.

Профіль освітньої програми «Історія»
Вартість навчання (денна форма)
33300 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
18041 ₴/рік
Умови вступу Дізнайтесь більше про умови вступу на програму "Історія"
Галузь знань
Гуманітарні науки
Спеціальність
Історія та археологія
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Магістр історії та археології. Викладач закладу вищої освіти
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти –Магістр
Спеціальність 032 «Історія та археологія»
Освітня програма «Історія»
Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Мова викладання
українська
Наявність акредитації
Міністерство освіти і науки України Сертифікат НД №0585925
Переглянути сертифікат
Мета програми
Метою освітньо-професійної програми є підготовка компетентних конкурентоспроможних фахівців у сфері історії та археології, набуття компетентностей, необхідних для досліджень історичних процесів, самостійної науково-дослідної, науково-організаційної, проектної та інноваційної практичної діяльності у галузі історичної науки, культури, охорони культурної спадщини, викладацької роботи у закладах вищої освіти.
Характеристика програми)
Предметна область
Обʼєктами вивчення с процеси історичного розвитку суспільства: соціальні явища в часі та просторі, археологія, історія України, історіографія, памʼятки історії, археології та культури, історична регіоналістика, сучасний методологічний інструментарій, теоретичні концепції, які використовуються у процесі пізнавальної діяльності, історичні та історіографічні джерела.

Цілі навчання: підготовка висококваліфікованих магістрів спеціальності 032 Історія та археологія за предметно спеціалізацією «Історія», набуття здобувачами поглиблених теоретичних знань та практичних умінь і навичок, загальних засад методології наукової тa професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного проведення наукових досліджень та провадження іннованійної діяльності у викладацькій, аналітично-
консультативній та менеджерській діяльності.

Методи, методики та технології: традиційні та інноваційні інтерактивні методи й інноваційні технології навчання, що грунтуються на компетентнісному та діяльнісному підходах до навчання.

Інструменти та обладнання: компʼютерні центри з доступом до мережі Інтернет, наукова бібліотека із спеціалізованими читальними залами з електронними каталогами, редакційно-видавничий відділ, мультимедійні та відео-аудиторії, музей історії та археології МДУ, постійно діюча археологічна експедиція МДУ, лабораторія соціологічних досліджень МДУ.
Фокус програми
Програма фокусується на формуванні та розвитку професійних компетентностей у сфері історичної науки, вивченні здобувачами сучасної наукової методології в галузі історії та археології, інноваційних методів виклалання історії в заклалах вищої освіти, проведення комплексних історичних досліджень.
Орієнтація програми
Академічна. прикладна. Програма орієнтована на засвоєння студентами здобутків світової та вітчизняної історичної науки, сучасних методів видобування пового знання, його самостійну, творчу, фахову інтерпретацію та засобів формування історичної культури суспільства.
Особливості програми
ОПП розроблена з урахуванням досвіду підготовки магістрів з історії та археології в провідних українських університетах і підготовки кадрів зі спеціальності та передбачає теоретичну, професійно-практичну, дидактичну та наукову підготовку фахівців. Підібрані дисципліни загальної та професійної підготовки сприяють формуванню у здобувачів вміння аналітично, критично, логічно та творчо мислити, оволодінню методологічним інструментарієм наукових досліджень у сфері історії, археології та історіографії та методики навчання.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Випускники можуть працювати в науковій, організаційно-управлінській та освітній галузях: на викладацьких та інших посадах у закладах загальної середньої освіти, ЗВО 1-4 рівнів акредитації: в органах державної влади і місцевого самоврядування; в аналітично-інформаційних інституціях; у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-технологіях: у соціальних і культурних закладах, громадських організаціях, партіях тощо.
Посади згідно з класифікатором професій в Україні:
2310.2 Асистент, викладач вищого начального закладу
2359.2 Лектор
2431.1 Науковий співробітник (архівна справа, музесзнавство)
2431.2 Архівіст. експерт з комплектування музейного та виставочного фонду, зберігач експонатів, зберігач фондів
2442.2 Археолог
3414 Екскурсовод
2481.2 Екскурсознавець
2443 Професіонали в галузі історії
2310.2 Викладач вищого начального закладу
2443.2 Історик, консультант з питань історії
2419.3 Радник (органи державної влади, місцевого самоврядування)
Продовження освіти
Можливість навчатися за програмою третього рівня вищої освіти.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване проблемно-орієнтоване навчання, яке проводиться у формі лекцій, семінарів, консультацій, самостійного вивчення, виконання кваліфікаційної роботи на оспові підручників, посібників, монографій, періодичних наукових видань, історичних джерел, нормативно-правових актів
тощо.
Система оцінювання
Усні та письмові екзамени, заліки. а також диференційовані заліки. які проводяться для оцінювання якості виконання та захисту звітів з науково-дослідної або асистентської практики.
Проміжний та поточний контроль здійснюється у формі виконання індивідуальних науково-дослідних завдань (написання есе, наукових статей, виступи на конференціях, створення презентацій, проєктна робота тощо), модульних контрольних робіт.
Підсумкова державна атестація здійснюється y формі комплексного державного екзамену зі спеціальності та захисту кваліфікаційної роботи.
Програмні компетентності
Загальні
ЗК-1. Здобуття глибоких знань зі спеціальності 032 Історія та археологія, зокрема засвоєння основних сучасних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, стану розвитку історичної науки, оволодіння термінологією.
3К-2. Оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими на формування системного наукового світогляду, професійної
етики та загального культурного кругозору.
ЗК-3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.
ЗК-4. Здатність робити смислові узагальнення та висновки, виявляти в інформаційних даних і концептах хиби й вразливі місця, суперечності та неповноту аргументації.
ЗК-5. Готовність до пізнання пового і неперервного навчання, до опанування нових знань та стратегій/способів мислення.
ЗК-6. Здатність до безперервного та активного навчання, самоосвіти, постійного підвищення кваліфікації.
ЗК-7. Критичність та самокритичність мислення.
ЗК-8. Схильність до самоперевірки отриманих результатів, турбота про якісне виконання професійних завдань.
ЗК-9. Здатність брати участь в інтелектуальних дискусіях, використовувати ввічливі форми звернення до опонента, концентруватися на значущих складових судження, не переходячи на особистості.
ЗК-10. Здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи іноземного мовою в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів зі спеціальності.
ЗК-11. Відкритість, здатність сприймати та враховувати зауваги, оптимізувати власну позицію в процесі обговорення, налаштованість на діалог, залучення у власні міркування висловлених слушних ідей.
ЗК-12. Здатність вдосконаловати власне навчання і виховання, включно з розробленням навчальних і дослілницьких навичок.
Спеціальні
СК- 1. Знання основ методики викладання історії в закладах вищої освіти.
СК-2. Фахове володіння основами дидактики, педагогічною культурою, загальними принципами організації навчання та виховання.
СК-3. Використовувати набуті психолого-педагогічні і методичні прийоми для викладання історичних дисциплін в закладах вищої освіти.
СК-4. Критичне усвідомлення взаємозвʼязку між фактами, подіями, явищами і процесами у минулому та сучасності.
СК-5. Критичне усвідомлення відмінностей в історіографічних поглядах різних періодів та у різних контекстах.
СК-6. Розуміння соціальних функцій історика, можливостей використання історії та зловживання історією.
СК-7. Здатність спілкуватися державною мовою, рідною мовою та очнією з іноземних мов із використанням термінів і методик, прийнятих в фаховому середовищі.
СК-8. Знання, вміння і навички опрацювання наукових та інформаційних джерел й використання інформаційно-пошукових інструментів, таких як: бібліографічні довідники, путівники до архівних фондів. архівні описи та посилання на електронні ресурси.
СК-9. Знання та вміння використовувати різноманітні методи виявлення та опрацовання історичних і археологічних джерел, зокрема інструментарій спеціальних історичних дисциплін, новітні компʼютерні технології для пошуку та обробки історичних або повʼязаних із ними даних.
СК-10. Здатність використовувати у фаховій діяльності знання з гуманітарних дисциплін, вміння аналізувати, оцінювати і прогнозувати політичні, економічні, культурні й соціальні події та явища.
СК-11. Вміння коментувати, анотувати або редагувати тексти і документи відповідно до певних критеріїв, представити результати наукових досліджень в друкованій формі, проводити їх презентацію.
СК-12. Знати і володіти на фаховому рівні методами викладання історії та суміжних дисциплін у закладах вищої освіти.
Програмні результати навчання
РН-1. Керуватися принципами наукової етики, не допускати плагіату, привласнення наукових ідей, фальсифікацій. діяти у відповідності до вимог інтелектуальної чесності та нетерпимості до порушения академічної доброчесності.
РН-2. Вміти систематизувати, узагальнювати, аналізувати суспільні процеси, вирішувати завдання, що виникають у науковій діяльності, застосовувати у процесі пізнання емпіричні та теоретичні методи, критично оцінювати результати науково-дослідної роботи, визначати перспективи подальших досліджень.
РН-3. Вміти здійснювати автономний науковий пошук, самостійний відбір історичних джерел, обробку інформації в фундаментальних та прикладних дослідженнях історичної науки, проєктувати та презентувати грунтовне наукове дослідження.
РН-4. Вміти комунікувати з колегами, широкою науково спільнотою та громадськістю з питань, що стосуються сфери наукових та експертних знань.
РН-5. Вміти застосовувати у науковій та викладацькій діяльності категорійно-понятійни апарат, новітні теорії, концепції, загальнонаукові та спеціальні методи.
РН-6. Вміти використовувати міждисципліпарні підходи для проведення порівняльних досліджень соціальних процесів, їх узагальнення, встановлювати спільне та відмінне у світовій історії.
РІ-7. Застосовувати різноманітну джерельну базу, історіографічний доробок для реконструкції історії України, здійснювати історіографічний аналіз досліджуваної проблеми, розуміти потребу безперервного саморозвитку та самовдосконалення.
РН-8. Вміти здійснювати самоаналіз проведених занять, застосовувати методи діагностики знань студентів, повітні педагогічні технології, активні та інтерактивні методи навчання.
РН-9. Застосовувати академічну українську та іноземні мови у професійній діяльності.
РН-10.Вміти застосовувати методики різних стадій археологічних досліджень;
РН-11.Вміти здійснювати фіксацію, консервацію, реставрацію та реконструкцію археологічних обʼектів.

Викладачі освітньої програми

Світлана Арабаджи
Світлана Арабаджи [email protected]

доцент кафедри історії та археології, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
Віра Волониць
Віра Волониць [email protected]

доцент кафедри історії та археології, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
В'ячеслав Забавін
В'ячеслав Забавін [email protected]

доцент кафедри історії та археології, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
Вадим Коробка
Вадим Коробка [email protected]

доцент кафедри історії та археології, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
Юлія Коробка
Юлія Коробка [email protected]

доцент кафедри історії та археології, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
Марина Нетреба
Марина Нетреба [email protected]

доцент кафедри педагогіки та освіти, кандидат філологічних наук

Академічні профілі
Марія Нікольченко
Марія Нікольченко [email protected]

доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Лариса Присяжнюк
Лариса Присяжнюк [email protected]

доцент кафедри педагогіки та освіти, кандидат педагогічних наук, доцент

Академічні профілі
Володимир Романцов
Володимир Романцов [email protected]

завідувач кафедри історії та археології, доктор історичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Наталя Романцова
Наталя Романцова [email protected]

професор кафедри філософії та соціології, доктор історичних наук, доцент

Академічні профілі
Михайло Тарапатов
Михайло Тарапатов [email protected]

старший викладач кафедри прикладної філології

Академічні профілі
Наталя Шипік
Наталя Шипік [email protected]

доцент кафедри історії та археології, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами