бакалавр

Освітня програма «Історія»

Без знання історії неможливо будувати майбутнє. Освітня програма передбачає вивчення комплексу дисциплін не тільки з історії, а й із археології, музеєзнавства, історичного краєзнавства, поглиблену підготовку з іноземної мови. У межах практичної підготовки майбутні фахівці беруть участь в археологічній експедиції, яка наразі проходить за кордоном, набувають професійні навички під час музейної, краєзнавчої та архівної практик.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу Дізнайтеся правила прийому на освітню програму «Історія»
Світлана Новікова
Світлана Новікова [email protected] гарант освітньої програми, кандидат історичних наук, доцент

Окрім навчання студенти мають можливість долучитися до роботи історико-археологічного та краєзнавчого товариств, історичних читань, наукових конференцій, створення віртуальних екскурсій, настільних історичних ігор і квестів на історичну тематику. Знання мови дає змогу молоді брати участь у міжнародних освітньо-культурних стажуваннях. 

Профіль освітньої програми «Історія»
Вартість навчання (денна форма)
23700 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
14600 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтеся правила прийому на освітню програму «Історія»
Галузь знань
Гуманітарні науки
Спеціальність
Історія та археологія
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Бакалавр з історії та археології
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність 032 «Історія та археологія»
Освітня програма «Історія»
Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Мова викладання
українська
Наявність акредитації
Міністерство освіти і науки України Сертифікат НД №0585910
Переглянути сертифікат
Мета програми
Надати базову фахову підготовку з історії та археології, а також міждисциплінарну та багатопрофільну підготовку фахівців, що володіють науковим інструментарієм для теоретичних та експериментальних досліджень; для практичної діяльності в архівно-джерелознавчій, пам’яткоохоронній, музейній та краєзнавчій роботі. Сформувати фахові компетентності для реалізації професійних завдань в галузі історії України, всесвітньої історії, археології, музеєзнавства, історичного краєзнавства, джерелознавства з можливостями подальшого навчання за другим (магістерським) рівнем.
Характеристика програми)
Предметна область
Об’єкт вивчення: минуле людства, України та інших країн в усіх його проявах.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, у сфері історії та археології.

Теоретичний зміст предметної області: становить система наукових теорій, концепцій, принципів, категорій, методів і понять, які використовуються в процесі вивчення минулого різних суспільств та їх сегментів, явищ, персоналій, сукупності матеріальних, побутових, духовних, соціальних аспектів в конкретному просторовому та часовому періоді.

Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні історичні методи аналізу подій, структур, процесів, культур та персоналій, методи і методики дослідження історичних джерел та археологічних культур, інформаційно-комунікаційні технології.

Інструменти та обладнання: програмне забезпечення, мультимедійні засоби; системи електронних бібліотек та архівів; автоматизовані бібліотечно-інформаційні системи; системи опрацювання текстової та графічної інформації.
Фокус програми
Спеціальна освіта за спеціальністю «Історія та археологія» з акцентом на регіональному контексті вивчення історії, соціальному, музеєзнавчому та архівознавчому компоненті.
Орієнтація програми
Академічна, професійна
Особливості програми
При розробці освітньої програми та формуванні її освітніх компонентів враховано досвід провідних вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти щодо реалізації програм історичної освіти, зокрема новітні підходи у вивченні історії та використання сучасних інформаційних технологій. Освітня програма передбачає також поглиблену підготовку з іноземної мови. Формування практичних навичок у здобувачів вищої освіти забезпечується проходженням навчальних та виробничої практик. Участь в роботі археологічної експедиції МДУ (Донецька обл., Закарпатська обл., Словацька Республіка), участь у краєзнавчих польових дослідженнях; практичні заняття в різнопрофільних музеях та архівах України.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Кваліфікація «Бакалавр історії та археології» передбачає посади в архівних, пам’яткоохоронних, народознавчих та музейних установах, органах державної влади і місцевого самоврядування, у громадських організаціях та партіях, аналітично-інформаційних інституціях, медіа-засобах та засобах комунікації на посадах, які вимагають фахової історичної підготовки.
Класифікатор професій професій ДК 003:2010
2431.1 Молодший науковий співробітник (архівна справа, музеєзнавство)
2431.2 Зберігач експонатів, зберігач фондів
2442.1 Молодший науковий співробітник (археологія)
2442.2 Археолог
2443.1 Молодший науковий співробітник (історія)
2443.2 Історик, консультант з питань історії, консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях)
Продовження освіти
Другий (магістерський) освітній ступінь за відповідною або суміжною спеціалізацією (спеціальністю).
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Стиль навчання: студентоцентрований, професійно-орієнтований, комунікативно-спрямований на засадах компетентнісного, системного та інтегративного підходів. Лекційні курси поєднуються з семінарами, дискусіями та підготовкою презентацій, індивідуальних науково-дослідних проектів, консультаціями з викладачами.

Форми: теоретичне навчання здійснюється на основі поєднання лекційних та практичних занять з самостійною роботою. Передбачено широке використання елементів дистанційного навчання. Практична підготовка реалізується через проходження навчальних (археологічної, музейної, краєзнавчої) та виробничої (архівно-музейної) практик.

Методи: інтегровані, методи проблемного, проблемно-пошукового навчання, інтерактивного та діалогічного навчання.
Система оцінювання
Формами підсумкового контролю з навчальних дисциплін є усні та письмові екзамени, заліки, диференційовані заліки, захист курсових робіт, захист звітів практик, випускова кваліфікаційна атестація.
Проміжний та поточний контроль здійснюється у формі виконання модульних контрольних робіт; підготовки та захисту індивідуальних проектів, презентацій, реферативних досліджень. Підсумкова атестація здійснюється у формі комплексного кваліфікаційного екзамену з історії та археології.
Програмні компетентності
Загальні
ЗК-1. Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, свідомлювати цінності громадянського (вільного, демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК-2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК-3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.
ЗК-4. Здатність спілкувати державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК-5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК-6. Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК-7. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК-8. Здатність застосовувати зання в практичних ситуаціях.
ЗК-9. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК-10. Здатність працювати у команді.
Спеціальні
СК-1. Усвідомлення взаємозв’язку між фактами, подіями, явищами і процесами в минулому та сучасності.
СК-2. Усвідомлення відмінностей в історіографічних поглядах різних періодів та в різних контекстах.
СК-3. Усвідомлення соціальних функцій історика, розуміння можливості використання історії для досягнення політичних цілей, в тому числі наслідків зловживання історією.
СК-4. Здатність використовувати у професійній діяльності наукові праці та інформаційно-довідкові видання (бібліографічні довідники, путівники до архівних фондів, архівні описи тощо), сучасні інформаційно-пошукові системи.
СК-5. Здатність відшуковувати необхідні для освітньої та наукової діяльності історичні джерела (архівні та опубліковані документи, етнографічні, картографічні матеріали, музейні експонати, археологічні артефакти і т. п.).
СК-6. Здатність використовувати релевантні методи опрацювання історичних та археологічних джерел, зокрема інструментарій спеціальних історичних дисциплін, а також сучасні інформаційні технології для обробки історичних даних.
СК-7. Здатність використовувати фахові знання та професійні навички для виявлення, охорони та популяризації історико- культурної спадщини.
СК-8. Здатність використовувати у фаховій діяльності знання гуманітарних та соціальних наук, вміння аналізувати, оцінювати і прогнозувати політичні, економічні, культурні й соціальні події та явища.
СК-9. Здатність працювати з історичними текстами і документами, коментувати, анотувати їх відповідно до певних критеріїв; презентувати і обговорювати результати наукових досліджень.
СК-10. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією.
СК-11. Здатність здійснювати та організовувати археологічну діяльність.
СК-12. Здатність робити відбір та прийняття на збереження артефактів і документів у відповідності до нормативів, організовувати археографічну діяльність, роботу в архівах та музеях, державних наукових та науково-дослідних установах у відповідності з прийнятими правилами та нормами.
Програмні результати навчання
РН-1. Знати найважливіші факти історичного минулого українського народу і історії людства загалом, а також мати більш глибокі знання про певний історичний період або проблему.
РН-2. Розуміти контекст і причини відповідних історичних подій та використовувати ці знання у професійній діяльності.
РН-3. Знати основні підходи до вивчення вітчизняної та світової історії, принципи і методи історичного пізнання, основні типи і види історичних джерел.
РН-4. Володіти понятійно-категоріальним апаратом історичної науки, професійно оперувати науковими термінами, прийнятими у фаховому середовищі.
РН-5. Вміти працювати з письмовими, речовими, етнографічними, усними, архівними та іншими історичними джерелами.
РН-6. Виявляти взаємозв’язки між процесами у минулому та на сучасному етапі, аналізувати суспільні процеси в історії України у контексті європейської та світової історії.
РН-7. Розуміти і виявляти відмінності в історіописанні, поглядах на минуле представників різних епох та у різних контекстах.
РН-8. Брати участь у плануванні та виконанні наукових досліджень у сфері історії, презентувати результати досліджень, аргументувати висновки.
РН-9. Мати навички організації практичного вирішення питань історичної пам’яті та охорони матеріальної й нематеріальної культурної спадщини України.
РН-10. Застосовувати сучасні методики у процесі популяризації історії та археології, а також здійсненні різних видів педагогічної діяльності.
РН-11. Здійснювати аналіз ситуацій з урахуванням історичного контексту та/або історичних передумов.
РН-12. Здійснювати комунікацію з професійних питань з представниками наукових, громадських, релігійних і національно-культурних організацій і спільнот
РН-13. Розуміти загальні та специфічні риси історичного розвитку різних регіонів України, Європи та світу, фактори, що зумовлюють різноманіття культур та національних спільнот, ефективно співпрацювати з носіями різних історичних та культурних цінностей.
РН-14. Вміти акумулювати та поширювати кращий досвід професійної діяльності, інтегрувати досягнення інших наук для вирішення актуальних проблем історії та археології.

Обов'язкові дисципліни

Студенти що навчаються за освітньою програмою «Історія» під час навчання мають можливість самостійно обрати 25% навчальних дисциплін з каталогу вибіркових дисциплін

Викладачі освітньої програми

Віра Волониць
Віра Волониць [email protected]

доцент кафедри історії та археології, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
В'ячеслав Забавін
В'ячеслав Забавін [email protected]

доцент кафедри історії та археології, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
Вадим Коробка
Вадим Коробка [email protected]

доцент кафедри історії та археології, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
Світлана Новікова
Світлана Новікова [email protected]

доцент кафедри історії та археології, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
Володимир Романцов
Володимир Романцов [email protected]

завідувач кафедри історії та археології, доктор історичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами