магістр

Освітня програма «Фізична культура»

Програма спрямована на підготовку фахівців, які здатні розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері фізичної культури та спорту. Випускники застосовують свої знання, вміння, організаторські та лідерські якості у закладах освіти, дитячо-юнацьких спортивних школах, спортивних клубах і фітнес-центрах, сприяючи розвитку спортивного потенціалу України.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу Дізнайтесь більше про умови вступу на програму "Фізична культура"
Вячеслав Мірошніченко
Вячеслав Мірошніченко [email protected] гарант освітньо-професійної програми, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

Магістранти вивчають педагогічні інновації, методику викладання спортивно-педагогічних дисциплін та проведення виховної роботи, методи функціональної діагностики у фізичному вихованні і спорті, педагогіку спортивної діяльності, методику педагогічних досліджень у фізичному вихованні. Обов’язковий компонент програми – педагогічна та науково-дослідна практика, яка проходить у рамках індивідуальної освітньої траєкторії кожного магістранта. Освітні стажування проходять у вишах-партнерах МДУ, зокрема в Університеті Західної Македонії (Грецька Республіка). 

Профіль освітньої програми «Фізична культура»
Вартість навчання (денна форма)
33300 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
18041 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтесь більше про умови вступу на програму "Фізична культура"
Галузь знань
Освіта
Спеціальність
Фізична культура і спорт
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Магістр фізичної культури і спорту. Викладач фізичного виховання. Тренер-викладач з виду спорту
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Магістр
Спеціальність 01 «Освіта»
Освітня програма «Фізична культура»
Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Мова викладання
українська
Наявність акредитації
Міністерство освіти і науки України Сертифікат УД №05009016
Переглянути сертифікат
Мета програми
Формування у випускників здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в процесі професійної діяльності у сфері фізичної культури і спорту, що передбачає застосування відповідних теорій та методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Характеристика програми)
Предметна область
Об’єкт навчання – забезпечення рухової активності людей з метою їх гармонійного, передусім фізичного, розвитку та ведення здорового способу життя; уніфіковане порівняння досягнень людей у фізичній, інтелектуальній та іншій підготовленостях шляхом проведення спортивних змагань та відповідної підготовки до них.

Цілі навчання – Формування професійних компетентностей майбутніх вчителів фізичної культури закладів середньої освіти, гімназій, ліцеїв.

Теоретичний зміст предметної області – знання з соціально-гуманітарних, фундаментальних та дисциплін професійної підготовки в обсязі, необхідному для вирішення професійно-прикладних та науково-дослідницьких завдань; загальних теорій та сучасних концепцій фізичної культури і спорту; знання законодавчих актів і нормативних документів; знання комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового спілкування, основ ділової іноземної мови, навички навчання, виховання та соціалізації особистості.

Методи, методики та технології - залучення різних груп населення до занять фізичною культурою і спортом; спортивного та кондиційного тренування і фізкультурно-спортивної реабілітації; профілактики захворювань та травматизму, надання долікарської допомоги, ведення здорового способу життя; організації та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів; управління суб’єктами сфери фізичної культури і спорту.

Інструменти та обладнання - Сучасне інформаційно-комунікативне обладнання, спеціалізоване методичне забезпечення. Прилади для діагностики функціонального стану, технічні прилади та тренажери для тренування та контролю функціонального стану, cпортивні зали, спортивний інвентар та обладнання.
Фокус програми
Акцент на організації освітнього процесу у межах викладання навчальних дисциплін за фахом у закладах вищої освіти з використанням сучасних інформаційних та педагогічних технологій.
Орієнтація програми
Академічна, професійна, дослідницька
Особливості програми
Формування висококваліфікованого фахівця, який володіє великим обсягом професійних компетентностей що обумовлює його здатність якісно працювати в сфері фізичної культури. Особливостями програми є: - практико-орієнтований підхід; - використання інноваційних підходів до викладання; - орієнтованість на особистісне зростання; - особистістно-орієнтований підхід до здобувачів, дотримання високих стандартів академічної доброчесності. Програма передбачає виробничу практику та предипломну практику в загальноосвітніх навчальних закладах. Програма передбачає участь магістрів у виконанні кафедральних тем, наукових проектів.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України:
–3475 Спортивний тренер, інструктор-методист
–2320 Викладач середніх навчальних закладів
–2310 Викладач університетів та вищих навчальних закладів
–1210.1 Директор школи (вищої спортивної майстерності, спеціалізованої дитячо-юнацької, спортивно-технічної і т. ін.)
–1210.1/ 21581 Начальник навчального (навчально-тренувального) центру
–1229.6 / 21839 Завідувач бази спортивної –1229.6 / 21541Завідувач спортивної споруди
–1229.6 / 24641Керівник фізичного виховання
–1229.6 Начальник команди з виду спорту (збірної, клубної)
–1229.6 Начальник (завідувач) тренажерного комплексу (залу)
Продовження освіти
Магістр за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» може продовжити навчання за програмою третього циклу FQ-EHEA, 8 рівня EQF-LLL та 9 рівня HPK, підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Освітній процес здійснюється на засадах компетентнісного підходу, студентоценризму, партнерства здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників, самоосвіти з використанням дистанційних освітніх технологій (на платформі Moodle), проблемно-орієнтованого навчання, інтеграції навчальної та наукової діяльності, професійної спрямованості.
Система оцінювання
Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти здійснюється за 100-бальною шкалою; 4-рівневою національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно); 2-рівневою національною шкалою (зараховано, незараховано); шкалою ECTS (А, В, С, D, E, F, FX). Бально-накопичувальна система передбачає оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти за всіма видами аудиторної та позааудиторної (самостійної) навчальної діяльності; спрямована на опанування навчального матеріалу з освітньої програми. Види контролю: поточний, періодичний та підсумковий/семестровий контроль. Форми контролю: усне та письмове опитування, тестові завдання; презентації, перевірка результатів виконання різноманітних індивідуальних завдань; захист звіту з виробничої практики; заліки, екзамени. Підсумкова атестація проводиться у формі публічного захисту дипломної (кваліфікаційної) роботи. Система оцінювання будується на умовах академічної доброчесності та прозорості.
Програмні компетентності
Загальні
ЗК 01. Здатність діяти етично, соціально відповідально та свідомо
ЗК 02. Здатність працювати в команді та автономно
ЗК 03. Здатність до пошуку інформації, її аналізу та критичного оцінювання
ЗК 04. Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях
ЗК 05. Здатність використовувати інформаційно-комунікаційні технології
ЗК 06. Здатність до самовдосконалення та саморозвитку
ЗК 07. Здатність вільно спілкуватися державною мовою (усно та письмово)
ЗК 08. Здатність використовувати знання іноземної мови в освітній діяльності
ЗК 09. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації на основі креативності
ЗК 10. Здатність розуміти стратегію сталого розвитку людства
ЗК 11. Здатність освоювати та вдосконалювати рухові уміння і навички з різних видів рухової активності та підтримувати загальний рівень фізичної активності і здоров’я
Спеціальні
КП 1. Здатність використовувати під час навчання та виконання професійних завдань знань про будову тіла людини та механізми життєдіяльності її організму, фізіологічні та біохімічні основи адаптації до фізичних навантажень різної спрямованості
КП 2. Здатність використовувати під час навчання та виконання професійних завдань знань про будову тіла людини та механізми життєдіяльності її організму, фізіологічні та біохімічні основи адаптації до фізичних навантажень різної спрямованості
КП 3. Здатність використовувати під час навчання та виконання професійних завдань базові знання з теорії і методики фізичного виховання
КП 4. Здатність застосовувати систему знань із загальної теорії і методики спортивної підготовки
КП 5. Здатність до загальної орієнтації у застосуванні основних теоретичних положень та технологій оздоровчо-рекреаційної рухової активності
КП 6. Здатність використовувати під час навчання та виконання професійних завдань базових знань з теорії та методики фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю
КП 7. Здатність використовувати під час навчання та виконання професійних завдань базових знань з історичних закономірностей та особливостей розвитку фізичної культури і спорту
КП 8. Здатність використовувати різні методи та прийоми навчання, виховання та соціалізації особистості
КП 9. Здатність визначати закономірності, розвиток і форми психічних проявів людини, а також формувати мотиваційно-ціннісні орієнтації особистості
КП 10. Здатність використовувати під час навчання та виконання професійних завдань базові знання із загальної теорії здоров’я та здатність до інтегрування знань про принципи, шляхи та умови ведення здорового способу життя
КП 11. Здатність організовувати діяльність та забезпечувати ефективне управління окремими суб’єктами сфери фізичної культури і спорту
КП 12. Здатність здійснювати підприємницьку діяльність у сфері фізичної культури і спорту
КП 13. Здатність використовувати спортивні споруди, спеціальне обладнання та інвентар
КП 14. Здатність здійснювати науково-дослідну діяльність у сфері фізичної культури і спорту
КП 15. Здатність здійснювати виміри у відповідності до метрологічних вимог, біомеханічний аналіз, синтез, моделювання фізичних вправ та керування рухами людини
КП 16. Здатність розв’язувати практичні проблеми за невизначених умов в окремих напрямах фізичної культури і спорту
Програмні результати навчання
РП 1. Знати підходи до забезпечення якісного виконання завдань професійної діяльності на основі інструкцій, методичних рекомендацій, встановлених норм, нормативів, технічних умов тощо; вносити рекомендації щодо введення нових чи зміни існуючих вимог до якості послуг у сфері фізичної культури і спорту
РП 2. Демонструвати уміння планувати, чітко формулювати цілі, застосовувати різноманітні методики, технології та практики тайм-менеджменту, які сприятимуть ефективній організації часу відповідно до особистісних та професійних потреб
РП 3. Демонструвати знання професійного дискурсу, термінології свого фаху, джерел поповнення лексики української та іноземної мови; показувати уміння спілкуватися українською мовою у професійному середовищі, уміння дотримуватися етики ділового спілкування; складати різні види документів, у тому числі іноземною мовою; пояснювати фахівцям і нефахівцям інформацію, ідеї, проблеми, рішення у сфері фізичної культури і спорту; аналізувати іншомовні джерела інформації для отримання даних, що є необхідними для виконання професійних завдань та прийняття професійних рішень
РП 4. Демонструвати уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел; здійснювати комунікаційну взаємодію за допомогою соціальних мереж; систематизувати прийоми створення, збереження, накопичення та інтерпретації даних з використанням сучасних інформаційних та комунікаційних технологій
РП 5. Демонструвати готовність до освоєння нового матеріалу та вміння оцінювати себе критично; демонструвати поглиблення базових знань з допомогою самоосвіти; демонструвати вміння представити і оцінити власний досвід та аналізувати й застосовувати досвід колег
РП 6. Демонструвати ефективну співпрацю в команді співробітників окремих суб’єктів сфери фізичної культури і спорту; володіти навичками оцінювання непередбачуваних проблем у професійній діяльності і обдуманого вибору шляхів їх вирішення, нести відповідальність за результати своєї професійної діяльності; дотримуватися етичних норм ділового спілкування та поведінки
РП 7. Оцінювати історичні процеси державно-політичного та соціально-економічного розвитку українського суспільства від найдавніших часів до сьогодення; розпізнавати сутність перетворень, що відбуваються в сучасній Україні, та визначати її місце у загальноєвропейському просторі
РП 8. Визначати основні економічні закони та категорії; знання базових методів пізнання і аналізу економічних процесів; описувати ринковий механізм та принципи його дії у сфері фізичної культури і спорту
РП 9. Аналізувати проблеми людини і світу у світоглядному контексті та застосовувати філософські категорії та поняття
РП 10. Виконувати визначені види рухових дій для занять масовим спортом; дотримуватися рекомендацій щодо тривалості та інтенсивності оздоровчої рухової активності протягом тижня; вести здоровий спосіб життя та здавати встановлені тести і нормативи щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України
РП 11. Визначати та демонструвати на препаратах, муляжах та іншому матеріалі будову опорно-рухового апарату, серцево-судинної, нервової та інших систем організму людини; пояснювати значення основних понять та визначень, що характеризують перебіг фізіологічних процесів в організмі людини; прогнозувати зміни функціональних процесів при емоційних та фізичних навантаженнях; описувати біохімічні механізми енергетичного та пластичного забезпечення м’язового скорочення
РП 12. Визначати синдроми поширених захворювань людини; виділяти причини, клінічну картину та засоби профілактики перенапруження систем організму осіб, які займаються фізичною культурою і спортом; діагностувати функціональний стан організму людини; застосовувати основні принципи та засоби надання долікарської допомоги у невідкладних станах та патологічних процесах в організмі; вибирати головні підходи та засоби збереження життя, здоров’я та захисту людей в умовах загрози і виникнення небезпечних та надзвичайних ситуацій; застосовувати гігієнічні заходи у процесі занять фізичною культурою і спортом; інтерпретувати основні положення раціонального природокористування, зокрема у сфері фізичної культури і спорту
РП 13. Демонструвати знання сучасної класифікації діагностичних підходів до оцінки здоров’я та використовувати сучасні методи діагностики індивідуального та громадського здоров’я. Розробляти рекомендації щодо профілактики хронічних неінфекційних захворювань, складати персональні програми оздоровлення на основі показників стану здоров’я та пропозицій ВООЗ; організовувати заходи залучення різних груп населення до здорового способу життя
РП 14. Пояснювати принципи, засоби та методи фізичного виховання; інтерпретувати теорію навчання рухових дій; описувати методики розвитку рухових якостей; визначати форми організації занять у фізичному вихованні; враховувати особливості фізичного виховання дітей та молоді
РП 15. Демонструвати знання теоретичних засад використання рухової активності людини під час дозвілля для формування здоров’я; описувати міжнародний досвід залучення осіб до рухової активності; проводити оцінку рухової активності; складати план кондиційного тренування; розробляти та організовувати фізкультурно-оздоровчі заходи для різних груп населення
РП 16. Обирати засоби, методи та форми фізкультурно-спортивної реабілітації відповідно до нозологічних особливостей осіб з інвалідністю; встановлювати контакт із особами різних нозологічних груп з врахуванням етико-деонтологічних аспектів діяльності для успішного забезпечення тренувального процесу та організації змагань
РП 17. Описувати особливості розвитку фізичної культури і спорту в різні історичні періоди у світі та Україні; аналізувати процес становлення та розвитку спорту, олімпійського руху та олімпійської освіти на міжнародному та національному рівнях
РП 18. Застосовувати базові знання з метрології та біомеханіки, виконувати необхідні виміри та розрахунки для обґрунтування засобів фізичної культури та особливостей спортивної техніки
РП 19. Інтерпретувати принципи, функції та методи управління; визначати особливості структури управляння у сфері фізичної культури і спорту; обґрунтовувати проекти управлінських рішень для забезпечення ефективної діяльності окремих суб’єктів сфери фізичної культури і спорту; використовувати спортивні споруди, спеціальне обладнання та інвентар; проводити моніторинг змін у законодавстві, орієнтуватися у нормативних актах сфери фізичної культури і спорту
РП 20. Знати основні поняття, принципи, методи та форми підприємницької діяльності в ринкових умовах господарювання у сфері фізичної культури і спорту; пояснювати показники та демонструвати результати економічної діяльності організації у сфері фізичної культури і спорту; здійснювати планування підприємницької діяльності та прогнозування розвитку суб’єктів фізичної культури і спорту. РП 21. Демонструвати знання наукової педагогічної термінології та уміння виявляти шляхи застосування педагогічних знань у практиці професійної діяльності; пояснювати дидактичні принципи та інтерпретувати особливості їх реалізації у навчальному процесі, володіти методами організації процесу навчання; визначати особливості формування особистості у різні вікові періоди
РП 22. Демонструвати знання основ психології особистості, характеристики психологічних процесів, психічних станів людини, психологічних якостей особистості, основ соціальної психології груп і колективу
РП 23. Здійснювати пошук нової інформації, що міститься в різноманітних друкованих та електронних джерелах, користуючись відповідними пошуковими методами і системами; володіти сучасними методами наукового дослідження, які застосовуються у сфері фізичної культури і спорту, використовувати методи математичної статистики, робити висновки у відповідності до поставлених завдань; здійснювати проектування наукової роботи; організовувати та здійснювати наукове дослідження з проблем фізичної культури і спорту

Викладачі освітньої програми

Наталя Воєвутко
Наталя Воєвутко [email protected]

доцент кафедри педагогіки та освіти, кандидат педагогічних наук, доцент

Академічні профілі
Леніна Задорожна-Княгницька
Леніна Задорожна-Княгницька [email protected]

декан психолого-педагогічного факультету, професор кафедри педагогіки та освіти, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Вячеслав Мірошніченко
Вячеслав Мірошніченко [email protected]

доцент кафедри педагогіки та освіти, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

Академічні профілі
Марія Нікольченко
Марія Нікольченко [email protected]

доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Євген Павленко
Євген Павленко [email protected]

старший викладач кафедри педагогіки та освіти

Академічні профілі
Віктор Рябченко
Віктор Рябченко [email protected]

доцент кафедри педагогіки та освіти, кандидат педагогічних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами