магістр

Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування»

Програма передбачає підготовку фахівців для фінансової сфери, які вміють об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються у суспільстві, розуміють суть і тенденції розвитку фінансових відносин. Випускники освітньої програми чітко уявляють як працює бізнес різних форм власності, де знайти резерви для зниження затрат та як ефективно використовувати робочу силу.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу Дізнайтесь більше про умови вступу на програму "Фінанси, банківська справа та страхування"
Вікторія Коверза
Вікторія Коверза [email protected] гарант освітньо-професійної програми, кандидат економічних наук, доцент

Магістранти вивчають фінансовий, податковий, страховий і бюджетний менеджмент, ринок фінансових послуг, управління фінансовою санацією підприємств, фінансову стратегію. Окрім української мови, дисципліни викладаються і англійською. Практику майбутні фахівці проходять на підприємствах фінансової, банківської та страхової діяльності. Високий рівень знань дозволяє магістрантам долучатися до міжнародних програм академічної мобільності, освітніх і наукових проєктів.

Профіль освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування»
Вартість навчання (денна форма)
48730 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
17060 ₴/рік
Умови вступу Дізнайтесь більше про умови вступу на програму "Фінанси, банківська справа та страхування"
Галузь знань
Управління та адміністрування
Спеціальність
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Магістр фінансів, банківської справи та страхування
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Магістр
Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондові ринки»
Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування»
Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Мова викладання
українська
Наявність акредитації
Міністерство освіти про акредитацію Серія УД №05003423
Переглянути сертифікат
Мета програми
Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми в процесі професійної діяльності або навчання у сфері, банківської справи, страхування та фондових ринків, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
Характеристика програми)
Предметна область
Об’єкт вивчення: принципи та механізми прогнозування фінансової діяльності суб’єктів фінансової системи, її ланок, сфер та ринку; засади державного регулювання фінансової політики.

Теоретичний зміст предметної області: поняття, категорії, теорії і концепції фінансової науки, які визначають тенденції і закономірності функціонування й розвитку фінансів, банківської справи, страхування та фондових ринків.

Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні методи досліджень закономірностей функціонування сучасної економіки на макро- і мікрорівні, економіко-математичні методи для вирішення економічних проблем і завдань управління, а також інноваційні методи, методики, технології фінансової науки і практики.

Інструменти та обладнання: сучасні інформаційні системи і технології, спеціалізоване програмне забезпечення, методичний інструментарій для організації та моделювання фінансів, банківської справи, страхування та фондових ринків, а також для збирання і аналізу даних.
Фокус програми
Загальний фокус програми: орієнтується на сучасні наукові дослідження в сфері управління та аналізу діяльності суб’єктів господарювання; враховує специфіку роботи організацій, установ та підприємств у сучасних умовах господарювання, орієнтує на актуальність в рамках якої студент визначає професійну та наукову кар’єру; базується на загальновідомих наукових результатах, із врахуванням сьогоднішнього стану фінансової та економічної системи. Спеціальний фокус програми: акцент на формуванні та розвитку професійних компетентностей для здійснення управління фінансовою діяльністю підприємств, установ, організацій різних форм власності; здійснення дослідницької діяльності.
Орієнтація програми
Освітньо-професійна програма базується на багатовекторній підготовці фахівців з системної організації фінансової діяльності фінансових та не фінансових корпорацій, установ та організацій сектора загального державного управління.
Особливості програми
В межах програми приділено посилену увагу питанням фінансової методології та правової аргументації інновацій у фінансовій сфері; викладення кількох дисциплін англійською мовою; практична підготовка передбачає отримання основних первинних практичних навичок і умінь, у тому числі навичок до критичного фінансового мислення.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Випускники можуть працювати в органах державного управління і контролю у сфері фінансів, податкового адміністрування, у банках і кредитних спілках, страхових та інвестиційних компаніях, у сфері грошового посередництва, недержавного пенсійного страхування; біржової діяльності, у підприємствах різних форм власності на посадах головних (провідних) спеціалістів, обіймати посади керівників департаментів та підрозділів фінансового профілю у фінансових інституціях та органах місцевого самоврядування. Випускники також можуть започатковувати власний бізнес.
Продовження освіти
Випускники мають право продовжити навчання на третьому освітньонауковому рівні вищої освіти (доктора філософії) та набувати додаткові кваліфікації в системі післядипломної освіти.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване та проблемно-орієнтоване навчання, що базується на застосуванні інноваційних підходів та інтерактивних освітніх технологій. Теоретичне навчання здійснюється на основі поєднання лекційних, семінарських (практичних), лабораторних занять, дискусії, ділових ігор, підготовкою презентацій з самостійною роботою студента. Практична підготовка передбачає проходження різних видів практики.
Система оцінювання
Оцінювання навчальних досягнень здійснюється в умовах кредитно-модульної організації освітнього процесу за 100-бальною (рейтинговою) шкалою ЄКТС (ECTS), національною 4-х бальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Форми контролю: поточний контроль - усне та письмове опитування, тестові завдання в тому числі комп’ютерне тестування, презентації тощо; підсумковий контроль – екзамени та заліки з урахуванням накопичених балів поточного контролю, захист звіту з практики; державна атестація – підготовка та публічний захист кваліфікаційноїроботи.
Програмні компетентності
Загальні
ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
ЗК02. Здатність спілкуватися іноземною мовою
ЗК03. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
ЗК04. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми
ЗК05. Здатність приймати обґрунтовані рішення
ЗК06. Навички міжособистісної взаємодії
ЗК07. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети
ЗК08. Здатність працювати в міжнародному контексті
ЗК09. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів)
Спеціальні
СК1. Здатність використовувати методологічний інструментарій та фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні для здійснення професійної та наукової діяльності
СК2. Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій, статистичну та аналітичну базу даних для діагностики і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання
СК3. Здатність фокусуватися на фінансовому результаті, застосовувати управлінські та комунікативні навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування, вирішувати конфліктні ситуації
СК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування
СК5. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію за блоками “Soft Skills”& “Hard Skills”
СК6. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв’язанні складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської справи та страхування, формувати структурно-логічний зв'язок та алгоритм їх розв’язання
СК7. Здатність до пошуку, використання, інтерпретації, класифікації та узагальнення інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування
СК8. Здатність застосовувати інноваційні підходи та інструменти дигіталізації в сфері фінансів, банківської справи та страхування
СК9. Здатність розробляти технічні завдання та документацію для проектування інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та страхування
Програмні результати навчання
ПР01. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності
ПР02. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
ПР03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності
ПР04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування
ПР05. Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово з професійних та наукових питань, презентувати і обговорювати результати досліджень.
ПР06. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях.
ПР07. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності
ПР08. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та страхування та управляти ними
ПР09. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування
ПР10. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання
ПР11. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень
ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів
ПР13. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її результатів

Обов'язкові дисципліни

Викладачі освітньої програми

Вікторія Коверза
Вікторія Коверза [email protected]

доцент кафедри менеджменту та фінансів, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Ганна Мартинюк
Ганна Мартинюк [email protected]

в. о. завідувача кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент

Академічні профілі
Вікторія Мацука
Вікторія Мацука [email protected]

доцент кафедри менеджменту та фінансів, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Олена Суздалєва
Олена Суздалєва [email protected]

доцент кафедри менеджменту та фінансів, кандидат наук з державного управління, доцент

Академічні профілі
Олена Ткаченко
Олена Ткаченко [email protected]

доцент кафедри менеджменту та фінансів, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Любов Шевченко
Любов Шевченко [email protected]

доцент кафедри менеджменту та фінансів, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Марина Шендригоренко
Марина Шендригоренко [email protected]

доцент кафедри менеджменту та фінансів, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами