бакалавр

Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування»

Фінансова та банківська сфери визнані ключовими каталізаторами сучасного глобального ринку. Уміння орієнтуватися в фінансах стало особливо важливим у змінливих умовах сьогодення, де зароджуються нові соціально-економічні парадигми фінансового сектору, що пропонують стабільну кар'єрну перспективу в надійному, але не надто складному середовищі.

Обрання спеціальності в сфері фінансів та банківської діяльності розкриває безліч можливостей. Ви станете експертом у фінансовому аналізі, плануванні і контролі, а здатність ефективно управляти фінансами стане вашим ключовим активом. Робота у цій галузі дозволить брати участь у стратегічних рішеннях компаній та банків, впливати на їхню стійкість та прибутковість, працювати як у державному секторі, так і в корпораціях різних розмірів, а також розвивати амбітні стартапи. Обираючи цю спеціальність, ви обриваєте шлях до власного успіху та професійного росту.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Олена Суздалєва
Олена Суздалєва [email protected] гарант освітньої програми, кандидат наук з державного управління, доцент

Студенти вивчають фінанси, банківську справу, економіку підприємств, страхування, податкову та бюджетну системи. Програмою навчання передбачені кейси, воркшопи, тренінги та ділові ігри для кращого засвоєння теоретичного матеріалу. Деякі професійні дисципліни викладаються англійською мовою. До навчання залучаються спеціалісти-практики зі сфери фінансів. 

Профіль освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування»
Вартість навчання (денна форма)
37480 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
13120 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Галузь знань
Управління та адміністрування
Спеціальність
Фінанси, банківська справа та страхування
Форма навчання
денна, заочна
Освітня кваліфікація
Бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність – 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Освітня програма – «Фінанси, банківська справа та страхування»
Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Мова навчання
українська
Наявність акредитації
Міністерство освіти і науки України Сертифікат УД №05003422
Переглянути сертифікат
Мета програми
Підготовка висококваліфікованих фахівців шляхом опанування теоретичних та практичних знань в галузі фінансів, банківської справи та страхування для виконання аналітичної, нормопроєктної, організаційної, обліково-статистичної, контрольної та інформаційної функцій.
Характеристика програми)
Предметна область
Економічні події, явища та правові відносини у фінансово-господарській діяльності суб’єктів господарювання.
Теоретичний зміст предметної області: вивчення явищ та процесів, пояснення фактів і прогнозування результатів у сфері управління, фінансів, банківської справи та страхування.
Методи, методики та технології: використання всезагального, загальнонаукового та конкретно-наукового методів для дослідження фінансових процесів. Інструменти та обладнання: володіння сучасними інформаційними та комунікаційними базами даних, Інтернет- ресурсами, а також програмними засобами з використанням фінансових, банківських та страхових інструментів.
Фокус програми
Загальний – орієнтується на сучасні наукові дослідження в сфері фінансів, банківської справи та страхування суб’єктів підприємництва; враховує специфіку роботи організацій, установ та підприємств у сучасних умовах господарювання, орієнтує на актуальність в рамках якої студент визначає професійну та наукову кар’єру; базується на загальновідомих наукових результатах, із врахуванням сьогоднішнього стану фінансової та економічної системи. Спеціальний – базується на положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з фінансів, банківської справи, страхування та аналізу, а також орієнтує на актуальні блоки, у рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар'єра.
Орієнтація програми
Багатовекторність підготовки фахівців з організації фінансової діяльності фінансових та не фінансових корпорацій, установ та організацій сектора загального державного управління.
Особливості програми
У межах програми приділено посилену увагу питанням фінансової методики, алгоритмів та системи; підготовка фахівців англійській мові за профілем; практична підготовка передбачає отримання основних первинних практичних навичок і умінь, у тому числі навичок до критичного фінансового мислення.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Випускники можуть працювати на посадах фахівців, експертів та інспекторів в органах державного управління і контролю у сфері фінансів, податкового адміністрування, у банках і кредитних спілках, страхових та інвестиційних компаніях, у сфері грошового посередництва, недержавного пенсійного страхування; біржової діяльності, у підприємствах різних форм власності; започатковувати власний бізнес.
Продовження освіти
Студенти продовжують навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
пасивні, активні; дистанційного, колективного та інтегративного навчання; позиційного та контекстного навчання, технологія співпраці.
Система оцінювання
Оцінювання навчальних досягнень студента здійснюється за взаємоузгодженими 4-х бальною («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») і вербальною («зараховано», «не зараховано) системами, шкалою навчального закладу (від 0 до 100 балів). Види контролю: поточний, модульний, підсумковий, самоконтроль. Форми контролю: усне та письмове опитування, тестові завдання за допомогою комп’ютера або дистанційних засобів навчання, захист індивідуальних робіт, атестація здобувачів вищої освіти, що проводиться у формі атестаційного(-их) екзамену(-ів).
Програмні компетентності
Загальні
ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК03. Здатність планувати та управляти часом.
ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК05. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.
ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК09. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК10. Здатність працювати у команді.
ЗК11. Здатність спілкуватися з представниками інших професій груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
ЗК12 Здатність працювати автономно.
ЗК13. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
ФК1. Здатність використовувати економічні закони і категорії розвитку фінансів, банківської справи та страхування
ФК2. Здатність використовувати основні методи макро- та мікроекономічного аналізу для розв’язання професійних задач
ФК3. Здатність розуміння генезису та закономірностей економічної системи
ФК4. Здатність використовувати теоретичний та методологічний інструментарій для моніторингу стану економічної системи яв цілому так і за окремими сегментами
ФК5. Здатність складати та аналізувати фінансово-економічну звітність суб’єктів господарювання
ФК6. Здатність здійснювати аналіз сучасного стану та визначати ефективність фінансової роботи суб’єктів господарювання
ФК7. Здатність оцінювати та аналізувати фінансовий стан господарюючого суб’єкта за їх окремими складовими
ФК8. Здатність до пошуку та використання інформації для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування
ПК9. Здатність застосовувати та володіти інформаційними технологіями у сфері фінансів, банківської справи та страхуванні
ПК10. Здатність використовувати нормативно-правову базу у сфері фінансів, банківської справи та страхуванні
ПК 11. Здатність з’ясовувати причино-наслідкові зв’язки, аналізувати внутрішню та зовнішню інформацію для формування аналітичних висновків
ПК 12. Здатність здійснювати планування, управління та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання
ПК 13. Здатність використовувати фінансовий інструментарій для забезпечення ефективного виконання фінансової роботи
ПК 14. Здатність організовувати та надавати фінансові послуги
ПК 15. Здатність використовувати знання і практичні навички у сфері регулювання фінансової системи
ПК 16. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою фахову підготовку у сфері фінансів
Програмні результати навчання
· Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем
· Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем
· Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури
· Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування
· Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування)
· Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач
· Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування
· Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти
· Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію
· Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем.
· Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування
· Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності
· Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів
· Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів
· Спілкуватись в усній та письмовій формі іноземною мовою у професійній діяльності
· Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати
· Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку
· Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні
· Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань
· Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення
· Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави
· Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, розуміти цінності
· Вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні
· Визначати досягнення і ідентифікувати цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя

Викладачі освітньої програми

Марина Горбашевська
Марина Горбашевська [email protected]

в.о. завідувача кафедри менеджменту та фінансів, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Ольга Захарова
Ольга Захарова [email protected]

в.о. завідувача кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Юлія Золотько
Юлія Золотько [email protected]

старший викладач кафедри англійської філології

Академічні профілі
Вікторія Іванова
Вікторія Іванова [email protected]

доцент кафедри раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Ганна Мартинюк
Ганна Мартинюк [email protected]

в. о. завідувача кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент

Академічні профілі
Надія Марченко
Надія Марченко [email protected]

доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент

Академічні профілі
Вікторія Мацука
Вікторія Мацука [email protected]

доцент кафедри менеджменту та фінансів, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Ольга Моргунова
Ольга Моргунова [email protected]

доцент кафедри англійської філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Марія Нікольченко
Марія Нікольченко [email protected]

доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Ганна Омельченко
Ганна Омельченко [email protected]

доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Олена Суздалєва
Олена Суздалєва [email protected]

доцент кафедри менеджменту та фінансів, кандидат наук з державного управління, доцент

Академічні профілі
Анастасія Трофименко
Анастасія Трофименко [email protected]

доцент кафедри політології та міжнародних відносин, кандидат політичних наук, доцент

Академічні профілі
Діана Шебаніц
Діана Шебаніц [email protected]

доцент кафедри права, кандидат історичних наук , доцент

Академічні профілі
Любов Шевченко
Любов Шевченко [email protected]

доцент кафедри менеджменту та фінансів, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Марина Шендригоренко
Марина Шендригоренко [email protected]

доцент кафедри менеджменту та фінансів, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Наталя Шипік
Наталя Шипік [email protected]

доцент кафедри історії та археології, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами