доктор філософії

Освітньо-наукова програма «Порівняльне літературознавство»

Здобуття ступеня доктор філософії у галузі «Філологія» за спеціальністю «Порівняльне літературознавство» – це реалізація складного і водночас захоплюючого дослідження з актуальної літературознавчої проблематики з метою набуття кваліфікації фахівця з літературознавства, викладача літературознавчих дисциплін у вищій школі.

Умови вступу на програму Дізнайтесь умови вступу на програму "Порівняльне літературознавство"
Наталія Городнюк
Наталія Городнюк [email protected] гарант освітньо-наукової програми, доктор філологічних наук, доцент

Здобувач поглиблює знання теоретичної та практичної складових теорії та історії літератури, вдосконалює навички аналізу й інтерпретації тексту та здобуває навики компаративного аналізу. Здобуття наукового ступеня є першим кроком самоактуалізації особистості в науковій, творчій та освітянській діяльності.

Профіль освітньо-наукової програми «Порівняльне літературознавство»
Умови вступу на програму Дізнайтесь умови вступу на програму "Порівняльне літературознавство"
Галузь Знань
03 Гуманітарні науки
Спеціальність
035 Філологія
Форма навчання
денна, заочна
Освітня кваліфікація
доктор філософії за спеціальністю «Філологія»
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – доктор філософії
Галузь знань – Гуманітарні науки
Спеціальність – Філологія
Мета програми
Метою освітньо-наукової програми є підготовка здобувачів третього освітньонаукового рівня до самостійного вирішення комплексних наукових та практичних проблем у галузі філології, формування компетентностей, необхідних для створення нових знань і практик, генерування ідей, пошуків шляхів вирішення квестій у науковій, педагогічній, духовно-культурній, комунікативній сферах.
Характеристика програми)
Предметна область
Об’єкти вивчення – література й усна народна творчість, жанрово-стильові різновиди текстів, художній переклад, літературне редагування.

Цілі навчання: підготовка висококваліфікованих докторів філософії з філології; формування компетентностей, необхідних для інноваційної науководослідницької діяльності в галузі філології, пошуку та аналізу наукової інформації; опанування сучасних методів філологічних досліджень в галузі літературознавства та компаративістики; застосування набутих компетентностей у дослідницькій, викладацькій, комунікативній, редакторській діяльності.

Методи, методики та технології: критичний аналіз, оцінка і синтез нових та складних ідей у сфері філології; загальнонаукові, філологічні, статистичні методи дослідження тексту та інформаційно-комунікаційні технології наукових досліджень у сфері філології.

Інструменти та обладнання: комп’ютерні центри з доступом до мережі Інтернет; наукова бібліотека із спеціалізованими читальними залами з електронними каталогами; мультимедійні та відео-аудиторії; цифрова лабораторія мовної підготовки.
Фокус програми
Програма фокусується на формуванні комплексного розуміння сучасної літературознавчої площини з урахуванням особливостей усної народної творчості та сучасних надбань перекладознавства; проведенні наукових досліджень на основі сучасної наукової методології та дослідницьких методик і набутті вмінь їх застосування в професійній діяльності філолога-науковця. Беручи до уваги досвід та результати наукових досліджень професорськовикладацького складу, здобувачі мають можливість спеціалізуватися на проблематиці теоретичних та історичних аспектів літературознавства, компаративістики. Ключові слова: світова література, компаративістика (порівняльне літературознавство), теорія літератури, перекладознавство
Орієнтація програми
Академічна, дослідницька.
Особливості програми
Особливістю ОНП є гармонійне комбінування теоретичного та діяльнісного компонентів підготовки конкурентоспроможного доктора філософії з урахуванням актуальних потреб філологічної практики. Унікальність ОНП полягає у комплексному підході до сучасних філологічних проблем через поєднання літературознавства та компаративістики задля розуміння національної та регіональної унікальності у світовому літературному діалозі. Дисципліни професійної підготовки спрямовані на формування сучасних дослідників, філологів-літературознавців, з акцентом на міжкультурний вектор.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Після завершення навчання здобувач має можливість реалізації у науковій та викладацькій діяльності у закладах освіти та наукових установах, видавництвах, у друкованих та електронних засобах масової інформації, організаціях та установах, які здійснюють діяльність у сфері гуманітарних наук. Посади згідно з Національним класифікатором професій в Україні ДК003:2010:
2310 Викладачі закладів вищої освіти
2444.1 Філолог-дослідник
2444.1 Молодший науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади)
2444.2 Редактор-перекладач
2451.1 Літературознавець
2451.2 Редактор науковий
2451.2 Літературний співробітник
2451.2 Редактор літературний
Продовження освіти
Доктор філософії має право здобути науковий ступінь доктора наук, брати участь у дослідницьких та стипендіальних програмах в Україні та за кордоном.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Теоретичне навчання здійснюється на основі поєднання лекційних та семінарських (практичних) занять з самостійною роботою здобувача вищої освіти. Практична підготовка передбачає проходження науково-дослідної або асистентської практики. Підходи до викладання та навчання: проблемноорієнтований, компетентнісний, системний, міждисциплінарний та інтерактивний.
Система оцінювання
Оцінювання здійснюється через вимірювання результатів навчання як у формі поточного (тести, презентації, індивідуальні проєкти, наукові статті, виступи на конференціях), проміжного (усні та письмові екзамени, заліки / диференційований залік, для оцінювання результатів та звітів науково-дослідної або асистентської практики, річний звіт відповідно до індивідуального плану).
Програмні компетентності
Загальні
ЗК01. Оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими на формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору;
ЗК02. Здобуття глибинних знань із спеціальності, зокрема засвоєння основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань за обраною спеціальністю, оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму;
ЗК03. Набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження українською мовою, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, організації та проведення навчальних занять, управління науковими проектами та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності;
ЗК04. Здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів зі спеціальності.
Спеціальної
СК01. Здатність розв’язувати широке коло проблем і завдань у галузі філології, зокрема літературознавства та компаративістики, спираючись на історію розвитку та сьогодення наукових літературознавчих знань, формування та актуальний стан літературознавчої термінології, на основі розуміння їх природи, чинників упливу, тенденцій розвитку і з використанням теоретичних та експериментальних методів.
СК02. Здатність до пошуку, систематизації, критичного аналізу та обробки інформації із різних джерел для реалізації філологічного дослідження, керуючись принципами наукової етики та академічної доброчесності.
СК03. Здатність планувати і здійснювати комплексні міждисциплінарні філологічні дослідження на основі системного наукового світогляду із застосуванням сучасних інформаційних і комунікаційних технологій, працювати в міжнародному науковому просторі, зокрема брати участь у роботі міжнародних дослідницьких колективів – для розв’язання різноманітних фахових вузькоспеціальних та загальних завдань, пов’язаних із фаховою підготовкою.
СК04. Здатність до лінгвокреативної інноваційної діяльності в межах власного філологічного дослідження.
СК05. Здатність до викладацької діяльності в межах спеціальності «Філологія».
Програмні результати навчання
РН01. На основі системного наукового світогляду аналізувати складні явища суспільного життя, пов’язувати загальнофілософські проблеми з вирішенням завдань, що виникають у професійній та науково-інноваційній діяльності, застосовувати емпіричні й теоретичні методи пізнання.
РН02. Планувати і здійснювати філологічні дослідження, уміти проводити огляд, критичний аналіз, оцінку й узагальнення різних наукових поглядів у галузі дослідження, формулювати, обґрунтовувати й представляти результати власних наукових досліджень, працювати в команді дослідників, дотримуватись норм наукової етики при здійсненні науково-інноваційної діяльності та проведенні власного дослідження.
РН03. Використовувати основні методи та засоби отримання, збереження, переробки інформації за допомогою сучасних ІКТ, планувати та здійснювати науково-дослідну роботу за допомогою ефективного використання ІКТ, застосувати вміння пошуку інформації в спеціалізованій літературі, використовуючи різноманітні ресурси: журнали, бази даних, on-line ресурси.
РН04. Застосовувати знання методів та технологій наукової комунікації державною та іноземною мовами; стилістичні особливості представлення результатів наукової діяльності в усній та письмовій формі, навичок аналізу наукових текстів державною та іноземною мовами, здійснювати професійну діяльність державною та іноземною мовами.
РН05. Використовувати сучасні засоби і технології організації та здійснення освітнього процесу, знати систему вищої освіти в Україні, специфіку професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи; використовувати законодавче та нормативно-правове забезпечення вищої освіти, здійснювати відбір та використання методів викладання з врахуванням специфіки напряму підготовки, розробляти та впроваджувати новий контент у викладацькій діяльності для синхронізації наукової та освітньої сфер.
РН06. Застосовувати системні знання основних класичних та новітніх літературознавчих концепцій, історико-літературних подій вітчизняного та світового літературного процесу у динаміці притаманних їм напрямів, течій і стилів, природи і сутності національних літературних традицій.
РН07. Розв’язувати проблемні питання сучасної компаративістики на основі глибинного й критичного аналізу літературних напрямів і течій, культурно-історичної епохи, художньої свідомості з використанням теоретичних та експериментальних методів.

Викладачі освітньо-наукової програми

Наталія Городнюк
Наталія Городнюк [email protected]

професор кафедри англійської філології, доктор філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Ігор Гудима
Ігор Гудима [email protected]

професор кафедри філософії та соціології, доктор філософських наук, доцент

Академічні профілі
Леніна Задорожна-Княгницька
Леніна Задорожна-Княгницька [email protected]

декан психолого-педагогічного факультету, професор кафедри педагогіки та освіти, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Марія Коновалова
Марія Коновалова [email protected]

доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Володимир Омельченко
Володимир Омельченко [email protected]

професор кафедри менеджменту та фінансів, доктор економічних наук, професор

Академічні профілі
Олена Павленко
Олена Павленко [email protected]

професор кафедри англійської філології, доктор філологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами