магістр

Освітня програма «Екологія та охорона навколишнього середовища»

Only one Earth! Тільки одна Земля!

Запрошуємо всіх, хто небайдужий до збереження нашої планети, стати фахівцем з цього питання. Студенти освітньої програми вивчають вплив антропогенної діяльності на стан довкілля, способи мінімізації негативного впливу на екосистеми, методи екологічних досліджень і вибір оптимальних рішень для охорони та раціонального використання природних ресурсів.

Стати магістром з екології означає впливати, як координатор екологічних проєктів у промислових і громадських організаціях, дослідницьких інститутах, відомствах з охорони природи, заповідниках і рекреаційних територіях на відновлення та збереження довкілля для нас і майбутніх поколінь.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу на програму Дізнайтесь умови вступу на програму "Екологія та охорона навколишнього середовища"
Христина Мітюшкіна
Христина Мітюшкіна [email protected] гарант освітньо-професійної програми, кандидат економічних наук, доцент

Програма спрямована на формування компетентностей ґрунтовного аналізу існуючих проблем довкілля та пошуку шляхів їх вирішення. Вона формує навички застосування нормативної бази з екології та екологічних стандартів на промисловому виробництві, вимірювання параметрів стану води, повітря, землі, флори, фауни та подальший їхній аналіз, проведення лабораторних чи польових досліджень, визначення ступеня шкідливого впливу діяльності людини на природу, розробка заходів щодо поліпшення якості життя людей і навколишнього природного середовища.

Будуємо екологічне майбутнє разом!

Профіль освітньої програми «Екологія та охорона навколишнього середовища»
Вартість навчання (денна форма)
33300 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
18041 ₴/рік
Умови вступу на програму Дізнайтесь умови вступу на програму "Екологія та охорона навколишнього середовища"
Галузь знань
Природничі науки
Спеціальність
Екологія
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Магістр з екології
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Магістр
Спеціальність 101 «Екологія»
Освітня програма «Екологія та охорона навколишнього середовища»
Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Мова викладання
українська
Наявність акредитації
Міністерство освіти і науки України НД №0592995
Переглянути сертифікат
Мета програми
Підготовка висококваліфікованих і професійних екологів, здатних вирішувати наукові задачі та питання щодо зменшення рівня антропогенного впливу на природне середовище, розробки ефективних природоохоронних заходів, а також розв’язувати практичні завдання у галузі екології та охорони навколишнього середовища.
Характеристика програми)
Предметна область
Об'єкт: структура та функціональні компоненти екосистем різного рівня та походження, антропогенний вплив на довкілля та оптимізація природокористування.

Ціль навчання: формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застоування в професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокристування через теоретичне та практичне навчання.

Теоретичний зміст предметної області. Поняття, концепції, принципи природничих наук, сучасної екології та їх використання для охорони навколишнього середовища, збалансованого природокористування та сталого розвитку. Застосування концепцій, теорій та наукових методів природничиї наук для розв'язання спеціалізованих задач та вирішення практичних екологічних проблем, які характеризуються комплексністю, невизначеністю умов.

Методи, методики та технології. Здобувач має оволодіти методами збирання, обробки та інтерпритації результатів екологічних досліджень, навчиками науково-виробничої, проєктної, організаційної та управлінської діяльності в сфері екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування.

Інструменти та обладнання: обладнання, устаткування та програмне забезпечення, необхідне для натурних, лабораторних та дистанційних досліджень будови та властивостей екологічних систем різного рівня та походження.
Фокус програми
Загальний. Акцент на широкому огляді та глибоких знаннях з коеволюції суспільства і природи, сталого розвитку систем різного рівня та походження.
Орієнтація програми
Акцент на особистісних та групових компетентностях дослідження, сильній акцент на письмовій та інших формах комунікації рідною мовою та вільне володіння іноземною мовою.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Випускники можуть обіймати посади: еколога, викладача вищого навчального закладу, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, наукового співробітника-консультанта, інженера-дослідника, інженера-лаборанта, інженера з відтворення природних систем, інженера з природокористування, фахівця з екологічної освіти.
Продовження освіти
Можливість навчання за програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, підвищення кваліфікації.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Викладання проводяться у вигляді лекцій, практичних (семінарських) занять, індивідуальних занять, консультацій з викладачами, самостійної роботи студентів. Під час першого року навчання студент обирає напрям досліджень кваліфікаційної роботи та обговорює свій вибір з науковим керівником. Впродовж третього семестру студенти проходять науково-досліднку практику виключно з виконанням кваліфікаційної роботи.
Система оцінювання
Оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюється за національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно; зараховано, незараховано); 100-бальною шкалою та шкалою ЄКТС (А, В, С, D, E, FX, F).

Види контролю: поточний контроль, письмові та усні екзамени, заліки, презентації, проходження практик, державна атестація у вигляді захисту кваліфікаційної роботи.
Програмні компетентності
Загальні
1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
2. Здатність приймати обґрунтовані рішення
3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
4. Здатність розробляти та управляти проектами
5. Здатність спілкуватися іноземною мовою
6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
7. Здатність мотивувати людей та рухатись до спільної мети
Спеціальні (фахові, предметні)
1. Обізнаність на рівні новітніх досягнень, необхідних для дослідницької та/або інноваційної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування
2. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному осмисленні екологічних проблем
3. Здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур дослідницької та/або інноваційної діяльності
4. Здатність застосовувати нові підходи до аналізу та прогнозування складних явищ, критичного осмислення проблем у професійній діяльності
5. Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та нефахівців
6. Здатність управляти стратегічним розвитком команди в процесі здійснення професійної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування
7. Здатність до організації робіт, пов’язаних з оцінкою екологічного стану, захистом довкілля та оптимізацією природокористування, в умовах неповної інформації та суперечливих вимог
8. Здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі інноваційних підходів у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування
9. Здатність самостійно розробляти екологічні проекти шляхом творчого застосування існуючих та генерування нових ідей
10. Здатність оцінювати рівень негативного впливу природних та антропогенних факторів екологічної небезпеки на довкілля та людину
Програмні результати навчання
1. Знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук про довкілля
2. Уміти використовувати концептуальні екологічні закономірності у професійній діяльності
3. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції природознавства, сталого розвитку і методології наукового пізнання
4. Знати правові та етичні норми для оцінки професійної діяльності, розробки та реалізації соціально-значущих екологічних проектів в умовах суперечливих вимог
5. Демонструвати здатність до організації колективної діяльності та реалізації комплексних природоохоронних проектів з урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень
6. Знати новітні методи та інструментальні засоби екологічних досліджень, у тому числі методи та засоби математичного і геоінформаційного моделювання
7. Уміти спілкуватися іноземною мовою в науковій, виробничій та соціально-суспільній сферах діяльності
8. Уміти доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу
9. Знати принципи управління персоналом та ресурсами, основні підходи до прийняття рішень в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог
10. Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів захисту навколишнього середовища
11. Уміти використовувати сучасні інформаційні ресурси з питань екології, природокористування та захисту довкілля
12. Уміти оцінювати ландшафтне і біологічне різноманіття та аналізувати наслідки антропогенного впливу на природні середовища
13. Уміти оцінювати потенційний вплив техногенних об’єктів та господарської діяльності на довкілля
14. Застосовувати нові підходи для вироблення стратегії прийняття рішень у складних непередбачуваних умовах
15. Оцінювати екологічні ризики за умов недостатньої інформації та суперечливих вимог
16. Вибирати оптимальну стратегію господарювання та/або природокористування в залежності від екологічних умов
17. Критично осмислювати теорії, принципи, методи і поняття з різних предметних галузей для вирішення практичних задач і проблем екології
18. Уміти використовувати сучасні методи обробки і інтерпретації інформації при проведенні інноваційної діяльності
19. Уміти самостійно планувати виконання інноваційного завдання та формулювати висновки за його результатами
20. Володіти основами еколого-інженерного проектування та еколого-експертної оцінки впливу на довкілля

Викладачі освітньої програми

Наталя Балабанова
Наталя Балабанова [email protected]

доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, кандидат наук з державного управління, доцент

Академічні профілі
Вікторія Зеленська
Вікторія Зеленська [email protected]

доцент кафедри раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, кандидат біологічних наук, доцент

Академічні профілі
Вікторія Іванова
Вікторія Іванова [email protected]

доцент кафедри раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Христина Мітюшкіна
Христина Мітюшкіна [email protected]

завідувач кафедри раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Володимир Омельченко
Володимир Омельченко [email protected]

професор кафедри менеджменту та фінансів, доктор економічних наук, професор

Академічні профілі
Олена Пастернак
Олена Пастернак [email protected]

доцент кафедри раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, кандидат хімічних наук, доцент

Академічні профілі
Ірина Петрик
Ірина Петрик [email protected]

старший викладач кафедри раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами