бакалавр

Освітня програма «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Вибір професії – це перший крок до того, щоб стати архітектором майбутнього. Не втрать свій шанс стати частиною майбутнього, де природа і людина живуть у гармонії.

Сучасний світ стоїть перед низкою глобальних проблем, пов'язаних із забрудненням довкілля, втратою біорізноманіття та виснаженням природних ресурсів. Ви, як майбутні фахівці з екології, матимете можливість зробити свій внесок у розв'язання цих проблем та створити суспільство сталого розвитку.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Олена Пастернак
Олена Пастернак [email protected] гарант освітньої програми, кандидат хімічних наук, доцент

Програма навчання надає базові знання з екології, технологій збалансованого природокористування та інноваційних методів охорони довкілля. Ви матимете можливість вивчати екосистеми на місцевому та глобальному рівнях, а також реалізувати свої ідеї через наукові дослідження та практичну діяльність.

Запрошуємо тих, хто готовий будувати стале майбутнє. Приєднуйся до екологічної родини МДУ!

Профіль освітньої програми «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Вартість навчання (денна форма)
23700 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
14600 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Галузь знань
Природничі науки
Спеціальність
Екологія
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Бакалавр з екології
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність 101 «Екологія»
Освітня програма «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Мова викладання
українська
Наявність акредитації
Національне агентство із забезпечення якості освіти Сертифікат №1856
Переглянути сертифікат
Мета програми
Програма пропонує комплексний підхід до вивчення питань у галузі екології, охорони навколишнього середовища та природокористування через теоретичне та практичне навчання. Метою програми є формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування; самореалізацію в професійній і громадській діяльності; до саморозвитку й самовдосконалення на засадах інтеграції національних, європейських і світових цінностей, принципах сталого розвитку, та досягнень у галузі охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки.
Характеристика програми)
Предметна область
Об’єкт: структура та функціональні компоненти екосистем різного рівня та походження; антропогенний вплив на довкілля та оптимізація природокористування.

Теоретичний зміст предметної області. Поняття, концепції, принципи природничих наук, сучасної екології та їх використання для охорони навколишнього середовища, збалансованого природокористування та сталого розвитку.

Методи, методики та технології. Здобувач має оволодіти методами збирання, обробки та інтерпретації результатів екологічних досліджень.

Інструменти та обладнання: обладнання, устаткування та програмне забезпечення, необхідне для натурних, лабораторних та дистанційних досліджень будови та властивостей екологічних систем різного рівня та походження.
Фокус програми
Загальна програма робить акцент на здобуття навичок та знань з екології, охорони навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування. Програма передбачає опанування студентами базових фундаментальних дисциплін, важливих для розуміння природних процесів, формування компетентностей, необхідних для моніторингу, дослідження та управління природними та антропогенними процесами. Програма дає можливість для професійної зайнятості та подальшої освіти.
Орієнтація програми
Програма професійна: структура програми передбачає динамічне та інтерактивне навчання. Програма пропонує комплексний підхід до вирішення сучасних екологічних проблем на локальному, регіональному та національному рівнях. Дисципліни та модулі програми засновані на теоретичних знаннях, які тісно пов’язані з практичними навичками. Програма дозволяє студентам набути необхідних навичок в галузі охорони навколишнього природного середовища.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Бакалавр з екології може обіймати такі посади згідно Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010):
3111 Технік-метеоролог
3211 Технік-еколог
3212 Інспектор з охорони природи; Фахівець садово-паркового господарства; Інспектор з використання водних ресурсів; Інспектор із захисту рослин
3439 Інспектор державний з техногенного та екологічного нагляду; Державний інспектор з карантину рослин; Організатор природокористування; Інспектор державний з техногенного та екологічного нагляду; Інспектор з охорони природо-заповідного фонду; Інспектор державний рибоохорони; Державний інспектор з нагляду за ядерною та радіаційною безпекою; Громадський інспектор з використання та охорони земель.
Продовження освіти
Можливість навчання за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Викладання проводиться у вигляді лекцій, практичних (семінарських), лабораторних занять, індивідуальних занять, консультацій, практикумів, самостійної роботи студентів, проходження практики.
Система оцінювання
Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи. Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання складної кваліфікаційної роботи спеціалізованої задачі та/або практичної проблеми у сфері екології, охорони довкілля, збалансованого природокористування і сталого розвитку, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, потребує застосування теоретичних положень і методів наук про довкілля.
Програмні компетентності
Загальні
КЗ-1. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності.
КЗ-2. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
КЗ-3. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
КЗ-4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
КЗ-5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
КЗ-6. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). КЗ-7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
КЗ-8. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
КЗ-9. Здатність працювати в команді.
КЗ-10. Навички міжособистісної взаємодії.
КЗ-11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
КЗ-12. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
КЗ-13. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
КЗ-14. Знання основ безпеки життєдіяльності і здоров’я людини, здатність їх дотримуватися у процесі професійної діяльності.
КЗ-15. Здатність застосовувати зання і розуміння природничих наук для вирішення екологічних задач.
КЗ-16. Здатніть до опанування теоретичних основ наук про Землю як комплексну природну систему.
Спеціальні
КП-1. Знання та розуміння теоретичних основ екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.
КП-2. Здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та принципів природничих наук.
КП-3. Розуміння основних теоретичних положень, концепцій та принципів математичних та соціально-економічних наук.
КП-4. Знання сучасних досягнень національного та міжнародного екологічного законодавства.
КП-5. Здатність до оцінки впливу процесів техногенезу на стан навколишнього середовища та виявлення екологічних ризиків, пов’язаних з виробничою діяльністю.
КП-6. Здатність до використання основних принципів та складових екологічного управління.
КП-7. Здатність проводити екологічний моніторинг та оцінювати поточний стан навколишнього середовища.
КП-8. Здатність обґрунтовувати необхідність та розробляти заходи, спрямовані на збереження ландшафтно-біологічного різноманіття та формування екологічної мережі.
КП-9. Здатність до участі в розробці системи управління та поводження з відходами виробництва та споживання.
КП-10. Здатність до використання сучасних інформаційних ресурсів для екологічних досліджень.
КП-11. Здатність інформувати громадськість про стан екологічної безпеки та збалансованого природокористування.
КП-12. Здатність до опанування міжнародного та вітчизняного досвіду вирішення регіональних та транскордонних екологічних проблем.
КП-13. Здатність до участі в управлінні природоохоронними діями та/або екологічними проектами.
КП-14. Здатність до оцінки економічних збитків від забруднення довкілля.
КП-15. Здатність до вибору оптимального варіанту здійснення ресурсозберігаючих заходів з урахуванням регіональних потреб.
КП-16. Здатність до проведення процедури екологічного аудиту у діяльності суб’єктів господарювання з урахуванням регіональних особливостей.
КП-17. Здатність до використання кращих світових практик в дослідженні різних видів екологічних небезпек та побудови систем захисту довкілля.
КП-18. Здатність до визначення впливу негативних факторів на елементи екосистеми.
Програмні результати навчання
РН-1. Демонструвати розуміння основних принципів управління природоохоронними діями та/або екологічними проектами.
РН-2. Розуміти основні екологічні закони, правила та принципи охорони довкілля та природокористування.
РН-3. Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та оптимального природокористування.
РН-4. Використовувати принципи управління, на яких базується система екологічної безпеки.
РН-5. Знати концептуальні основи моніторингу та нормування антропогенного навантаження на довкілля.
РН-6. Виявляти фактори, що визначають формування ландшафтно- біологічного різноманіття.
РН-7. Розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища із застосуванням загальноприйнятих та/або стандартних підходів та міжнародного і вітчизняного досвіду.
РН-8. Уміти проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел для прийняття обґрунтованих рішень.
РН-9. Демонструвати навички оцінювання непередбачуваних екологічних проблем і обдуманого вибору шляхів їх вирішення.
РН-10. Уміти застосовувати програмні засоби, ГІС-технології та ресурси Інтернету для інформаційного забезпечення екологічних досліджень.
РН-11. Уміти прогнозувати вплив технологічних процесів та виробництв на навколишнє середовище.
РН-12. Брати участь у розробці та реалізації проектів, направлених на оптимальне управління та поводження з виробничими та муніципальними відходами.
РН-13. Уміти формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою донесення ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері екології.
РН-14. Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого загалу, робити презентації та повідомлення.
РН-15. Уміти пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки впровадження екологічних проектів.
РН-16. Вибирати оптимальну стратегію проведення громадських слухань щодо проблем та формування територій природно-заповідного фонду та екологічної мережі.
РН-17. Усвідомлювати відповідальність за ефективність та наслідки реалізації комплексних природоохоронних заходів.
РН-18. Поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання результату з акцентом на професійну сумлінність та відповідальність за прийняття рішень.
РН-19. Підвищувати професійний рівень шляхом продовження освіти та самоосвіти.
РН-20. Уміти формувати запити та визначати дії, що забезпечують виконання норм і вимог екологічного законодавства.
РН-21. Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних.
РН-22. Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо збереження довкілля із залученням громадськості.
РН-23. Демонструвати навички впровадження природоохоронних заходів та проектів.
РН-24. Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
РН-25. Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.
РН-26. Демонструвати навички оцінювання регіональних екологічних проблем і обдуманого вибору шляхів їх вирішення.
РН-27. Ідентифікувати екологічні небезпеки та можливі їх джерела, оцінювати їх наслідки.
РН-28. Визначати фізико-математичні і хіміко-біологічні особливості перебігу процесів в навколишнього середовища за участю екотоксикантів в регіонах з підвищенним антропогенним навантаженням.

Обов'язкові дисципліни

Студенти що навчаються за освітньою програмою «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» під час навчання мають можливість самостійно обрати 25% навчальних дисциплін з каталогу вибіркових дисциплін

Викладачі освітньої програми

Вікторія Зеленська
Вікторія Зеленська [email protected]

доцент кафедри раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, кандидат біологічних наук, доцент

Академічні профілі
Вікторія Іванова
Вікторія Іванова [email protected]

доцент кафедри раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Юлія Ковейно
Юлія Ковейно [email protected]

старший викладач кафедри права

Академічні профілі
Ганна Мартинюк
Ганна Мартинюк [email protected]

в. о. завідувача кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент

Академічні профілі
Христина Мітюшкіна
Христина Мітюшкіна [email protected]

завідувач кафедри раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Марія Нікольченко
Марія Нікольченко [email protected]

доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Ганна Омельченко
Ганна Омельченко [email protected]

доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Олена Пастернак
Олена Пастернак [email protected]

доцент кафедри раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, кандидат хімічних наук, доцент

Академічні профілі
Ірина Петрик
Ірина Петрик [email protected]

старший викладач кафедри раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук

Академічні профілі
Альона Стадник
Альона Стадник [email protected]

доцент кафедри філософії та соціології, кандидат соціологічних наук, доцент

Академічні профілі
Анастасія Трофименко
Анастасія Трофименко [email protected]

доцент кафедри політології та міжнародних відносин, кандидат політичних наук, доцент

Академічні профілі
Наталя Шипік
Наталя Шипік [email protected]

доцент кафедри історії та археології, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами