бакалавр

Освітня програма «Дошкільна освіта»

Світ дошкільного дитинства – це світ відкриттів, допитливості та невичерпної енергії, а також надзвичайно важлива і відповідальна галузь освіти, яка має велике значення для майбутнього суспільства. Робота з дітьми віком від народження до шести років вимагає особливого підходу, терпіння і професійної підготовки. 

Якщо ви відчуваєте в собі покликання до виховання та навчання маленьких українців, то наша освітня програма – це ваш шлях до реалізації свого потенціалу і можливість забезпечити майбутнє нових поколінь. Ви допоможете дітям здійснити свої перші кроки в світ знань та розвитку. Ваша робота буде наповнена радістю та задоволенням від творчого спілкування з дітьми.

Запрошуємо стати частиною цього неймовірного та важливого шляху, приєднавшись до нашої команди. Ми віримо у вашу здатність і бажання змінити світ на краще через виховання та освіту!

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на освітню програму "Дошкільна освіта"
Юлія Демидова
Юлія Демидова [email protected] гарант освітньої програми, кандидат педагогічних наук, доцент

Освітня програма «Дошкільна освіта» спрямована на розвиток загальних і фахових компетентностей для успішного здійснення професійно-педагогічної діяльності з дітьми раннього та дошкільного віку. Її обирають ті, хто прагне стати кваліфікованими конкурентоспроможними фахівцями дошкільного профілю, демонструвати сучасне педагогічне мислення та володіти інноваційними технологіями виховання дітей.

Під час викладання фахових дисциплін використовуються інтерактивні освітні технології. Студенти беруть участь у майстер-класах, відвідують лекції-презентації, долучаються до дискусій. Здобути перший професійних досвід майбутнім фахівцям допомагають щосеместрові навчальні та виробничі практики на базі закладів дошкільної освіти.

Профіль освітньої програми «Дошкільна освіта»
Вартість навчання (денна форма)
17100 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
10400 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на освітню програму "Дошкільна освіта"
Галузь знань
Освіта/Педагогіка
Спеціальність
Дошкільна освіта
Форми навчання
денна, заочна
Освітня кваліфікація
Бакалавр з дошкільної освіти
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність 012 «Дошкільна освіта»
Освітня програма «Дошкільна освіта»
Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Мова викладання
українська
Наявність акредитації
Міністерство освіти і науки України Сертифікат НД №0585907
Переглянути сертифікат
Мета програми
Формування у здобувачів вищої освіти загальних і фахових компетентностей для успішного здійснення професійно-педагогічної діяльності з дітьми раннього та дошкільного віку; підготовка кваліфікованих конкурентоспроможних фахівців дошкільного профілю, які демонструють сучасне педагогічне мислення, володіють інноваційними технологіями навчання дітей дошкільного віку, здатні розв’язувати педагогічні завдання, що виникають у практичній діяльності.
Характеристика програми)
Предметна область
Обов’язкова частина – 75%; варіативна частина – 25%.
Фокус програми
Загальна
Орієнтація програми
Академічна, професійна
Особливості програми
Забезпечується правом вільного вибору здобувачем освіти елективних дисциплін, що дозволяють майбутньому фахівцю побудувати власну стратегію педагогічної підготовки та сталого професійного самостійного розвитку в руслі загальноєвропейської концепції «освіта впродовж життя». Реалізація інноваційної моделі професійної підготовки дошкільних педагогів передбачає формування практико- та дослідно- орієнтованого, мобільного в Україні та поза її межами педагога дошкільної освіти зі сформованим комплексом професійних та soft skills компетентностей відповідно до європейських стандартів. Програмою передбачається рівнопорційне співвідношення між практичною і теоретичною підготовкою (співвідношення близько 50%); урізноманітнення форм, методів і засобів професійної підготовки (участь в освітніх програмах для громадськості і центрах транскультурної педагогіки, майстер- класи, мінні-викладання, лекції-презентації, лекції-дискусії тощо).
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Бакалавр з дошкільної освіти може обіймати такі посади:
Вихователь дошкільного навчального закладу;
Фахівці з дошкільного виховання;
Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності;
Вихователь;
Вихователь дитячого садка (ясел-садка).
Згідно з International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) бакалавр дошкільної освіти може обіймати такі посади: Primary School and Early Childhood Teachers
Продовження освіти
Можливість продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване та проблемно-орієнтоване навчання, що базується на застосуванні інноваційних підходів та інтерактивних освітніх технологій. Теоретичне навчання здійснюється на основі поєднання лекційних, семінарських (практичних) та лабораторних занять із самостійною роботою студента. Практична підготовка передбачає щосеместрове проходження пропедевтичної та виробничих практик протягом всього періоду навчання на бакалавраті.
Система оцінювання
Формами підсумкового контролю є екзамени, заліки, а також диференційовані заліки, які проводяться для оцінювання якості виконання та захисту курсових робіт та звітів з практики. Проміжний та поточний контроль здійснюється у формі виконання модульних контрольних робіт; підготовки та захисту проєктів, презентацій, реферативних досліджень тощо.
Програмні компетентності
Загальні
Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного)суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
Здатність зберігати та приумножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та в розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
Здатність до міжособистісної взаємодії.
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
Здійснення безпечної діяльності.
Спеціальні
Здатність працювати з джерелами навчальної та наукової інформації.
Здатність до розвитку в дітей раннього і дошкільного віку базових якостей особистості (довільність, самостійність, креативність, ініціативність, свобода поведінки, самосвідомість, самооцінка, самоповага).
Здатність до розвитку допитливості, пізнавальної мотивації, пізнавальних дій у дітей раннього і дошкільного віку.
Здатність до формування у дітей раннього і дошкільного віку первинних уявлень про предметне, природне, соціальне довкілля, властивості і відношення предметів; розвитку самосвідомості («Я» дитини і його місце в довкіллі).
Здатність до розвитку в дітей раннього і дошкільного віку мовлення як засобу спілкування і взаємодії з однолітками і дорослими.
Здатність до виховання в дітей раннього і дошкільного віку навичок свідомого дотримання суспільно визнаних морально- етичних норм і правил поведінки.
Здатність до національно-патріотичного виховання дітей раннього і дошкільного віку (любов до Батьківщини, рідної мови, рідного міста, поваги до державних символів України).
Здатність до формування в дітей раннього і дошкільного віку навичок екологічно безпечної поведінки і діяльності у побуті, природі й довкіллі.
Здатність до розвитку перцептивних, мнемічних процесів, різних форм мислення та свідомості у дітей раннього і дошкільного віку.
Здатність складати Індивідуальну програму розвитку та необхідні для навчання дітей з особливими освітніми потребами документи, бути знайомими з універсальним дизайном в освіті та розумним пристосуванням.
Здатність до формування у дітей раннього і дошкільного віку елементарних уявлень про різні види мистецтва і засоби художньої виразності (слово, звуки, фарби тощо).
Здатність до фізичного розвитку дітей раннього і дошкільного віку, корекції і зміцнення їхнього здоров’я засобами фізичних вправ і рухової активності.
Здатність до організації і керівництва ігровою (провідною), художньо-мовленнєвою і художньо-продуктивною (образотворча, музична, театральна) діяльністю дітей раннього і дошкільного віку.
Здатність до формування у дітей раннього і дошкільного віку навичок здорового способу життя як основи культури здоров’я (валеологічної культури) особистості.
Здатність до індивідуального і диференційованого розвитку дітей раннього і дошкільного віку з особливими потребами відповідно до їхніх можливостей.
Здатність до виховання в дітей раннього і дошкільного віку толерантного ставлення та поваги до інших, попередження та протидії боулінгу.
Здатність нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах праці.
Здатність знаходити, опрацьовувати потрібну освітню інформацію та застосовувати її в робот і з дітьми, батьками.
Здатність до комунікативної взаємодії з дітьми, батьками, колегами.
Програмні результати навчання
Розуміти і визначати педагогічні умови, закономірності, принципи, мету, завдання, зміст, організаційні форми, методи і засоби, що використовуються в роботі з дітьми від народження до навчання у школі; знаходити типові ознаки і специфіку освітнього процесу і розвитку дітей раннього і дошкільного віку.
Розуміти, описувати й аналізувати процеси розвитку, навчання та виховання дітей раннього і дошкільного віку з використанням базових психологічних і педагогічних понять та категорій.
Розуміти природу і знати вікові особливості дітей з різними рівнями розвитку, особливості розвитку обдарованих дітей, індивідуальні відмінності дітей з особливими освітніми потребами.
Розуміти і визначати особливості провідної – ігрової та інших видів діяльності дітей дошкільного віку, способи їх використання в розвитку, навчанні і вихованні дітей раннього і дошкільного віку.
Здійснювати взаємодію в роботі закладу дошкільної освіти, сім’ї та школи. Залучати батьків до організації освітнього процесу з дітьми раннього і дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти.
Встановлювати зв’язок між педагогічними впливами та досягнутими дітьми результатами.
Планувати освітній процес в закладах дошкільної освіти з урахуванням вікових та індивідуальних можливостей дітей раннього і дошкільного віку, дітей з особливими освітніми потребами та складати прогнози щодо його ефективності.
Вміти складати індивідуальні програми розвитку для дітей з особливими освітніми потребами та необхідні для навчання документи; бути знайомим з універсальним дизайном в освіті та розумним пристосуванням.
Розуміти історію та закономірності розвитку дошкільної освіти. Аналізувати педагогічні системи минулого та творчо трансформувати їх потенціал у сучасний навчально-виховний простір закладу дошкільної освіти.
Бути знайомим з програмою раннього втручання, розуміти можливості опори на нього в подальшій роботі з дітьми з особливими освітніми потребами.
Бути знайомим з ознаками булінгу. Вміти використовувати прийоми попередження та протидії йому.
Будувати цілісний освітній процес з урахуванням основних закономірностей його перебігу. Оцінювати власну діяльність як суб’єкта педагогічної праці.
Здійснювати управління якістю освітнього процесу, керуючись психолого- педагогічними принципами його організації в системі дошкільної освіти та взаємодії з сім’єю.
Мати навички збереження та зміцнення психофізичного і соціального здоров’я дітей.
Визначати завдання і зміст різних видів діяльності дітей раннього і дошкільного віку на основі програм дошкільної освіти та знань про культурно-історичний досвід українського народу, загальнолюдські культурні та етико-естетичні цінності.
Проектувати педагогічні заходи із залученням фахівців суміжних галузей, батьків, громадських діячів та ін. для реалізації завдань всебічного розвитку дітей.
Здійснювати суб’єкт-суб’єктну взаємодію і розвивальне міжособистісне педагогічне спілкування з дітьми дошкільного віку та особистісно і соціально зорієнтоване спілкування з батьками.
Володіти технологіями організації розвивального предметно-ігрового, природно- екологічного, пізнавального, мовленнєвого середовища в різних групах раннього і дошкільного віку.
Збирати та аналізувати дані про індивідуальний розвиток дитини.
Враховувати рівні розвитку дітей при виборі методик і технологій навчання і виховання, при визначенні зони актуального розвитку дітей та створенні зони найближчого розвитку.
Розробляти індивідуальні програми соціалізації й адаптації дітей раннього і дошкільного віку.
Дотримуватись умов безпеки життєдіяльності дітей раннього і дошкільного віку.

Викладачі освітньої програми

Юлія Демидова
Юлія Демидова [email protected]

відповідальний секретар приймальної комісії, завідувач кафедри дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент

Академічні профілі
Ольга Демідко
Ольга Демідко [email protected]

доцент кафедри культурології, кандидат історичних наук

Академічні профілі
Ірина Деснова
Ірина Деснова [email protected]

в.о. завідувача кафедри практичної психології, кандидат педагогічних наук, доцент

Академічні профілі
Юрій Дрейс
Юрій Дрейс [email protected]

доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент

Академічні профілі
Катерина Крутій
Катерина Крутій [email protected]

професор кафедри дошкільної освіти, доктор педагогічних наук, професор

Академічні профілі
Світлана Макаренко
Світлана Макаренко [email protected]

доцент кафедри дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент

Академічні профілі
Ольга Моргунова
Ольга Моргунова [email protected]

доцент кафедри англійської філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Марія Нікольченко
Марія Нікольченко [email protected]

доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Ганна Омельченко
Ганна Омельченко [email protected]

доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Ірина Петрик
Ірина Петрик [email protected]

старший викладач кафедри раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук

Академічні профілі
Ольга Пучина
Ольга Пучина [email protected]

доцент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук

Академічні профілі
Альона Стадник
Альона Стадник [email protected]

доцент кафедри філософії та соціології, кандидат соціологічних наук, доцент

Академічні профілі
Анастасія Трофименко
Анастасія Трофименко [email protected]

доцент кафедри політології та міжнародних відносин, кандидат політичних наук, доцент

Академічні профілі
Ольга Фунтікова
Ольга Фунтікова [email protected]

професор кафедри дошкільної освіти, доктор педагогічних наук, професор

Академічні профілі
Діана Шебаніц
Діана Шебаніц [email protected]

доцент кафедри права, кандидат історичних наук , доцент

Академічні профілі
Наталя Шипік
Наталя Шипік [email protected]

доцент кафедри історії та археології, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами