магістр

Освітня програма «Дошкільна освіта. Інклюзія»

Освіта має великий вплив на майбутнє суспільства та вимагає високого рівня соціальної відповідальності. Освітня програма розроблена з метою підготовки кваліфікованих фахівців – організаторів дошкільної освіти і керівників закладів дошкільної освіти, готових до забезпечення всебічного розвитку дітей та постійного підвищення якості дошкілля.

Пам'ятайте, що саме вам створювати умови для гармонійного розвитку маленьких особистостей. Приймайте цей виклик, вступайте, навчайтесь, здійснюйте мрії та робіть майбутнє наших дітей щасливішим!

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу Дізнайтесь більше про умови вступу на програму "Дошкільна освіта. Інклюзія"
Світлана Макаренко
Світлана Макаренко [email protected] гарант освітньо-професійної програми, кандидат педагогічних наук, доцент

Під час підготовки фахівців велику увагу приділено організації інклюзивної дошкільної освіти, доступної для всіх дітей, з повагою до їх інакшості та різноманітності.

Ви отримаєте фундаментальні знання щодо законодавства у сфері дошкільної освіти та управління дошкільними закладами, вивчатимете найкращі управлінські та педагогічні практики, розвиватимете власні лідерські та адміністративні навички.

Профіль освітньої програми «Дошкільна освіта. Інклюзія»
Вартість навчання (денна форма)
33300 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
18041 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтесь більше про умови вступу на програму "Дошкільна освіта. Інклюзія"
Галузь знань
Освіта/Педагогіка
Спеціальність
Дошкільна освіта
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Магістр з дошкільної освіти
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Магістр
Спеціальність 012 «Дошкільна освіта»
Освітня програма «Дошкільна освіта. Інклюзія»
Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Мова викладання
українська
Наявність акредитації
Міністерство освіти і науки України Сертифікат НД №0585922
Переглянути сертифікат
Мета програми
Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні завдання у сфері організації різних форм дошкільної освіти (у т.ч., з інклюзією) та викладання дошкільної освіти у ЗВО, що потребує інновацій та/або досліджень у ситуаціях невизначеності умов і вимог. Цілі ОПП відповідають стратегії та місії Маріупольського державного університету щодо продукування й реалізації проривних моделей розвитку людського капіталу, зміцнення науково-освітнього та інноваційного потенціалу України; спрямовані на підготовку конкурентоспроможних фахівців, які володіють фаховими компетентностями, освітньою та психолого-педагогічною інноватикою, методами організації наукового пошуку, здатні вирішувати нестандартні завдання в галузі дошкільної та вищої освіти, ефективно інтегруватися до європейського і світового освітнього простору.
Характеристика програми)
Предметна область
Об’єкти вивчення та діяльності: - організація дошкільної освіти (у т.ч. з інклюзією — для дітей з особливими освітніми потребами); - освітня і психолого-педагогічна інноватика; - організація і забезпечення освітнього процесу в закладах вищої освіти з підготовки фахівців для системи дошкільної освіти.

Ціль навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні завдання дошкільної освіти, що потребують досліджень та/або інновацій.

Теоретичний зміст предметної області: дошкільна освіта, підготовка майбутніх фахівців до професійної діяльності, освітні технології навчання дошкільників, управління закладом дошкільної освіти, моніторинг якості дошкільної освіти.

Методи, методики та технології: теоретичні, емпіричні методи, методи індивідуалізації навчання та інтегрованого навчання, ІT-технології, особистісно-орієнтована технологія, технології відкритого навчання, інформаційно-комунікаційні технології, технологія співробітництва.

Інструменти та обладнання: мультимедійне обладнання, інтерактивна дошка, онлайн інструменти інтерактивного навчання.
Фокус програми
Підготовка фахівців в галузі організації дошкільної освіти (у т.ч. з інклюзією) та підготовки фахівців для системи дошкільної освіти в закладах вищої освіти.
Орієнтація програми
Освітньо-професійна
Особливості програми
Особливість освітньо-професійної програми — в інтеграції знань у сфері дошкільної та інклюзивної освіти, спеціальної педагогіки, психології, що надає можливість здійснювати підготовку фахівців до розв’язання комплексних та різносторонніх завдань у галузі роботи з дітьми дошкільного віку, у т.ч. із ООП;
- в інтеграції основ управлінської культури директора ЗДО з технологічними аспектами організації методичної роботи у дошкільному закладі (у т.ч. — з інклюзією) та організації вищої освіти фахівців з дошкільної освіти.

Здобувачі вищої освіти проходять п'ять видів практики, спрямованої на: формування практичних навичок педагогічної діяльності в інклюзивних групах ЗДО; організації адміністративної, господарчої, методичної, моніторингової роботи на рівні директора/методиста закладу дошкільної освіти та методиста-консультанта ЦПРПП, спеціаліста з дошкільної освіти органу управління освітою територіальної громади (ТГ); викладацької діяльності в закладах вищої освіти з підготовки фахівців для системи дошкільної освіти та переддипломної науково-дослідної діяльності у закладах дошкільної освіти.

При розробці освітньої програми враховано потреби регіону та країни в цілому (особливо в нинішньому воєнному та подальшому повоєнному стані) у фахівцях з інклюзивної дошкільної освіти — асистентах вихователя, вихователях інклюзивних груп, вихователях-методистах та керівниках ЗДО (у т.ч., з інклюзією), здатних організовувати відповідну роботу з дітьми.

Освітня програма передбачає поглиблену іншомовну підготовку. При розробці освітньо-професійної програми та формуванні її освітніх компонентів враховано досвід провідних вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти щодо реалізації програм дошкільної освіти, орієнтованих на європейські цінності.

ОПП «Дошкільна освіта. Інклюзія» відрізняється від подібних програм інших закладів вищої освіти України тим, що готує фахівця широкого профілю: від асистента вихователя, вихователя до вихователя-методиста і керівника будь-якої форми організації дошкільної освіти, у т.ч. з інклюзією (інституційної (державних, приватних, комунальних, корпоративних дошкільних закладів різних типів) або індивідуальної (гувернер, сімейний педагог, педагогічний патронаж) — до консультанта ЦПРПП та спеціаліста органу управління освіти ТГ.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Працевлаштування в закладах дошкільної освіти всіх типів та форм власності (у т.ч. з інклюзією), органах управління освітою та Центрах професійного розвитку педагогічних працівників (ЦПРПП), науково-методичних установах, закладах вищої освіти. Види економічної діяльності (за КВЕД 009:2010): Дошкільна освіта, код КВЕД – 85.1; Професійні види робіт (за ДК 003:2010):
Керівник (директор) закладу дошкільної освіти, код КП – 1210.1
Завідувач дитячого садка (дитячих ясел, ясел-садка), код КП – 21879
Менеджер (управитель) систем якості (012 Дошкільна освіта), код КП –1493
Вихователь закладу дошкільної освіти, код КП – 233
Гувернер, код КП – 5131
Вихователь-методист, код КП – 2351.2
Методист дошкільної освіти, код КП – 2332
Інспектор з дошкільного виховання, код КП – 2352 (22568)
Інспектор-методист, код КП – 2352 (22568)
Викладач закладу фахової передвищої освіти, код КП – 2320
Асистент, код КП – 2310.2 (20199)
Викладач закладів вищої освіти, код КП – 2310.2
Згідно з International Standard Classification of Occupation 2008 (ISCO-08), магістр може обіймати такі посади:
1341 Child Care Services Managers
1345 Education Managers
2351 Education Methods Specialists
Продовження освіти
Можливість продовження освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти - «Доктор філософії». Набуття додаткових кваліфікацій у системі освіти дорослих.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентрований, проблемно-орієнтований, професійно-орієнтований, комунікативний, міждисциплінарний підходи до навчання на основі інноваційних та інтерактивних технологій. =
Теоретичні, емпіричні методи, методи індивідуалізації навчання та інтегрованого навчання, ІT-технології, особистісно-орієнтовані технології, технології відкритого навчання, інформаційно-комунікаційні технології, технології співробітництва, самонавчання, змішаного та перевернутого навчання.
Теоретичне навчання здійснюється на основі поєднання лекційних та семінарських (практичних) занять, контактних консультацій з викладачами або з науковим керівником — із самостійною роботою здобувачів освіти. Практична підготовка передбачає проходження п'яти видів виробничої практики.
Система оцінювання
Оцінювання навчальних досягнень здійснюється в умовах кредитно-модульної системи організації освітнього процесу за 100-бальною (рейтинговою) шкалою ЄКТС (ECTS), національною 4-х бальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Проміжний, поточний контроль здійснюється у формі поточного усного або письмового опитування, модульного тестового контролю, тестування, виконання модульних контрольних робіт; підготовки есе, презентацій, реферативних досліджень, творчих практичних завдань; захисту проєктів, тематичних досліджень, звітів; розробки портфоліо або кейс-стаді; само- та взаєморефлексії тощо.
Формами підсумкового контролю є усні та письмові екзамени, заліки, а також диференційовані заліки щодо оцінювання якості виконання та захисту курсових робіт і звітів з практики.
Підсумкова атестація здійснюється у формі публічного захисту випускної кваліфікаційної роботи як результату самостійного наукового дослідження магістранта з експериментальною складовою.
Програмні компетентності
Загальні
КЗ-1. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
КЗ-2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
КЗ-3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
КЗ-4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
КЗ-5. Здатність працювати в команді.
КЗ-6. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
КЗ-7. Здатність вільно спілкуватися (усно і письмово) державною мовою та іноземною — при обговоренні професійних питань у сфері дошкільної та інклюзивної освіти.
КЗ-8. Здатність до впевненого і критичного використання цифрових технологій і ресурсів, цифрового освітнього середовища у професійній діяльності, повсякденному житті, комунікації.
КЗ-9. Здатність до виявлення ініціативи та підприємливості в умовах ринкової економіки.
Спеціальні
КС-1. Здатність організовувати освітній процес у закладах дошкільної освіти з використанням сучасних засобів, методів, прийомів, технологій.
КС-2. Здатність здійснювати методичний супровід освітньої діяльності закладу дошкільної освіти.
КС-3. Здатність до психолого-педагогічного керівництва особистісним розвитком дітей раннього і дошкільного віку, зокрема, дітей з особливими освітніми потребами.
КС-4. Готовність до організації фінансово-господарської діяльності закладів дошкільної освіти.
КС-5. Здатність створювати та впроваджувати в практику наукові розробки, спрямовані на підвищення якості освітньої діяльності та освітнього середовища в системі дошкільної, зокрема, інклюзивної освіти.
КС-6. Здатність здійснювати просвітницьку діяльність з метою підвищення психолого-педагогічної компетентності вихователів, батьків, громадськості. КС-7. Здатність до організації співпраці закладу дошкільної освіти з різними соціальними інституціями, категоріями фахівців, до партнерства з батьками. КС-8. Здатність здійснювати нормативно-правове регулювання діяльності закладу дошкільної освіти, керуючись законодавчими документами та основами професійної етики.
КС-9. Здатність до самоосвіти, самовдосконалення, самореалізації в професійній діяльності та до конкурентної спроможності на ринку праці.
КС-10. Здатність до організації процесу розвитку, навчання, виховання й соціалізації дітей з ООП відповідно до нормативно-правових вимог; до створення умов для ефективного функціонування команди психолого-педагогічного супроводу щодо забезпечення реалізації індивідуальних освітніх програм дітей з ООП.
КС-11. Здатність до проєктування та аналізу ефективності організації здорового, безпечного, розвивального, інклюзивного освітнього простору ЗДО з урахуванням вікових особливостей, психічного розвитку та потреб здобувачів освіти, на засадах принципів універсального дизайну та розумного пристосування.
КС-12. Здатність до участі в роботі кафедри закладу вищої освіти щодо здійснення викладання, консультативної підтримки та об’єктивного оцінювання результатів навчання студентів, організації освітніх заходів.
Програмні результати навчання
РН-1. Критично осмислювати концептуальні засади, цілі, завдання, принципи функціонування дошкільної освіти в Україні.
РН-2. Впроваджувати інформаційні та комунікаційні технології і генерувати нові ідеї в організації освітнього процесу закладів дошкільної освіти різного типу.
РН-3. Встановлювати взаємодію з різними соціальними інституціями, категоріями фахівців та батьками з метою забезпечення якості дошкільної освіти, реалізації дослідницьких та інноваційних проєктів.
РН-4. Аналізувати й порівнювати результати педагогічного впливу на індивідуальний розвиток дитини дошкільного віку в різних видах діяльності.
РН-5. Організовувати методичний супровід освітньої діяльності в мультикультурному та інклюзивному середовищі закладу дошкільної освіти для формування в дітей толерантного ставлення до інакшості, поваги до різних національностей та здатності до взаємодії.
РН-6. Здійснювати психолого-педагогічне керівництво індивідуальним розвитком особистості дитини.
РН-7. Знати і використовувати в практичній діяльності законодавчу базу дошкільної освіти.
РН-8. Виявляти та відтворювати в практичній діяльності вихователя закладу дошкільної освіти передовий педагогічний досвід та результати досліджень.
РН-9. Застосовувати в професійній діяльності сучасні дидактичні та методичні засади викладання психолого-педагогічних дисциплін і обирати відповідні технології та методики.
РН-10. Володіти уміннями й навичками аналізу, прогнозування, планування, організації освітнього процесу в закладі дошкільної освіти з урахуванням принципів дитиноцентризму, здоров’язбереження, інклюзії, розвивального навчання, особистісно-орієнтованого підходу, суб’єкт-суб’єктної взаємодії.
РН-11. Організовувати харчування, медичне обслуговування, оздоровлення дітей.
РН-12. Уміти планувати та координувати фінансово-господарську діяльність закладів дошкільної освіти.
РН-13. Знати сучасні теоретичні основи інклюзивної освіти, застосовувати їх для організації дошкільної освіти дітей з особливими освітніми потребами.
РН-14. Організовувати створення здоров’язбережувального, безпечного, розвивального, інклюзивного освітнього простору, вільного від насильства та булінгу.
РН-15. Володіти вміннями викладання та оцінювання студентів у закладах вищої освіти з підготовки фахівців для системи дошкільної освіти.

Викладачі освітньої програми

Юлія Демидова
Юлія Демидова [email protected]

відповідальний секретар приймальної комісії, завідувач кафедри дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент

Академічні профілі
Юлія Золотько
Юлія Золотько [email protected]

старший викладач кафедри англійської філології

Академічні профілі
Катерина Крутій
Катерина Крутій [email protected]

професор кафедри дошкільної освіти, доктор педагогічних наук, професор

Академічні профілі
Світлана Макаренко
Світлана Макаренко [email protected]

доцент кафедри дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент

Академічні профілі
Марія Нікольченко
Марія Нікольченко [email protected]

доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Ольга Фунтікова
Ольга Фунтікова [email protected]

професор кафедри дошкільної освіти, доктор педагогічних наук, професор

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами