бакалавр

Освітня програма «Документознавство, керування документаційними процесами»

Програма спрямована навчити організовувати комунікаційний процес за допомогою документів у будь-яких установах. Її обирають ті, хто прагне отримати ґрунтовні знання з інформаційних технологій та електронного документообігу.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на програму "Документознавство, керування документаційними процесами"
В'ячеслав Кудлай
В'ячеслав Кудлай [email protected] гарант освітньої програми, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент

Студенти вивчають діловодство, архівну справу, інформаційні технології в управлінській діяльності, книгознавство, офіс-менеджмент, електронний документообіг. Зустрічі з документознавцями-практиками допомагають безпосерньо дізнаватися про спиціфіку майбутньої професії та переймати корисний досвід. Практичні навички студенти набувають у службах діловодства, відділах кадрів, архівних підрозділах, бібліотеках.

Профіль освітньої програми «Документознавство, керування документаційними процесами»
Вартість навчання (денна форма)
23700 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
14600 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на програму "Документознавство, керування документаційними процесами"
Галузь знань
Культура і мистецтво
Спеціальність
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Бакалавр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи, керування документаційними процесами
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Освітня програма «Документознавство, керування документаційними процесами»
Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Мова викладання
українська
Наявність акредитації
Міністерство освіти і науки України Сертифікат НД №0585908
Переглянути сертифікат
Мета програми
Надати студентам загальні і професійні компетентності в галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи, що направлені на здобуття студентом знань та вмінь щодо впровадження та використання інформаційних систем і технологій, документно- інформаційного забезпечення управління.
Характеристика програми)
Предметна область
Об’єкти вивчення та діяльності: документознавство, керування документаційними процесами, інформаційна, бібліотечна та архівна справа; основні предмети – документознавчі дисципліни, архівознавчі дисципліни, ділові комунікації, дисципліни з інформаційної діяльності; принципи та архітектура побудови автоматизованих інформаційно- пошукових систем, проблемно-орієнтованих баз та банків даних. Нормативна частина – 75%, варіативна частина – 25%.
Цілі навчання: уміння використовувати знання з інформаційної, бібліотечної та архівної справи, застосовувати навички управління виробництвом та використання інформаційних ресурсів, продуктів та послуг.
Теоретичний зміст предметної області – закономірності функціонування інформаційних та документних систем установ; технології управління інформаційними, архівними та бібліотечними ресурсами.
Методи, методики та технології: методи та технології інформаційної, бібліотечної та архівної діяльності; методи та технології формування та організації використання інформаційних, бібліотечних та архівних ресурсів, управління документаційними процесами, аналітико-синтетичного опрацювання інформації, комплексний аналіз діяльності документно-інформаційної установи.
Інструменти та обладнання: комп’ютерне, мережеве та програмне забезпечення, мультимедійні засоби; системи електронного документообігу, електронних бібліотек та архівів; системи опрацювання текстової та графічної інформації.
Фокус програми
Загальна програма: документознавство, керування документаційними процесами. Акцент робиться на здобутті знань документно-інформаційної діяльності, що передбачає визначену зайнятість та можливість подальшої освіти та кар’єрного зростання: магістерські професійні та наукові програми.
Орієнтація програми
Академічна, професійна
Особливості програми
Випускники освітньої програми є фахівцями з документознавства, керування документаційними процесами, які на основі ґрунтовних теоретичних знань предметної області, сформованих здатностей раціонального і креативного мислення, розвинутих навичок аналізу, моделювання та прогнозування управлінських процесів, здатні забезпечувати обґрунтування та імплементацію інноваційних стратегічних рішень щодо функціонування документно-інформаційних систем в сучасних органах влади, установах, організаціях та на підприємствах незалежно від форм власності. При розробці освітньої програми та формуванні її освітніх компонентів враховано досвід провідних вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти щодо реалізації програм документознавчої освіти. Мета реалізації ОП тісно корелює з місією та стратегією МДУ у частині підготовки фахівців-документознавців, які на основі інноваційних підходів до вирішення складних задач і проблем здатні впроваджувати та використовувати нових конкурентоспроможних технологій керування документаційними процесами в органах державної влади, місцевого самоврядування, організацій, установ та підприємств, сприяючи їх ефективній співпраці зі стейкхолдерами на міжнародному рівні. Освітня програма забезпечує необхідні потреби у висококваліфікованих фахівцях з управлінського документознавства, аналогів яким немає в Донецькій області. Реалізації ОП сприяє скерована викладачами кафедри наукова діяльність студентів, зокрема їхня активна участь у всеукраїнських та міжнародних наукових і науково- практичних конференціях, Декадах студентської науки МДУ, у студентських наукових товариствах «Контент» і «Парадигма».
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Сфера працевлаштування випускників: органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, організації, інформаційні установи різного рівня та форм власності.
Професійні назви робіт за класифікатором професій (ДК 003:2010):
343 – Технічні фахівці в галузі управління
3431 – Секретарі адміністративних органів
2431 – Професіонали в галузі архівної справи, зберігання музейних та бібліотечних фондів
2432 –Професіонали в сфері бібліотечної справи та кіно програм
2433 – Професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу
3434.1 – Помічники керівників підприємств, установ та організацій
3435 – Організатори діловодства
3435.1– Організатор діловодства (державні установи)
3435.2– Організатор діловодства (культура)
3436 –Помічники керівника
3436.1– Помічник керівника підприємства (установи, організації)
3436.1 – Референт
3436.2 – Помічник керівника іншого основного підрозділу
3436.3 – Помічник керівника малого підприємства без апарату управління
4141 – Архіваріус
4141 – Конторський (офісний) службовець (бібліотека)
4141 – Конторський (офісний) службовець (копіювання документів)
4141 – Конторський (офісний) службовець (систематизація документів)
4141 – Конторський (офісний) службовець (фотокопіювання)
4141 – Оброблювач інформаційного матеріалу
4141 – Підбирач довідкового та інформаційного матеріалу
Професійні назви робіт за International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08): 33 – Business and administration associate professionals (професіонал у сфері бізнесу та адміністрування)
333 – Business services agents (діловий представник)
334 – Administrative and specialized secretaries (адміністративний та спеціальний секретар)
335 – Regulatory government associate professionals (професіонал у сфері державного управління)
34 – Legal, social, cultural and related associate professionals (професіонал у юридичній, соціальній, культурній та суміжних сферах)
341 – Legal, social and religious associate professionals (професіонал у юридичній, соціальній та релігійній сферах)
35 – Information and communications technicians (фахівець з інформаційно-комунікаційних технологій)
351 – Information and communications technology operations and user support technicians (фахівець служби підтримки користувачів та інформаційно-комунікаційних систем)
352 – Telecommunications and broadcasting technicians (технічний фахівець у сфері телекомунікацій та електронних ЗМІ).
Продовження освіти
Особа, яка здобула вищу освіту першого (бакалаврського) рівня, має право продовжити навчання за другим (магістерським) рівнем, а також здобувати додаткові кваліфікації у системі освіти дорослих.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване та проблемно-орієнтоване навчання, що базується на застосуванні інноваційних підходів та інтерактивних освітніх технологій. Теоретичне навчання здійснюється на основі поєднання лекційних, семінарських (практичних), лабораторних занять, дискусії, ділових ігор, підготовкою презентацій з самостійною роботою студента. Практична підготовка передбачає проходження різних видів практики.
Система оцінювання
Формами підсумкового контролю є екзамени, заліки, а також диференційовані заліки, які проводяться для оцінювання якості виконання та захисту курсової роботи, звітів з практик. Проміжний та поточний контроль здійснюється у формі виконання контрольних робіт; підготовки та захисту проектів, презентацій (Power Point), реферативних досліджень; здійснення кейс-стаді тощо. Кваліфікаційна робота, яка оформлена згідно із визначених вимог.
Програмні компетентності
Загальні
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності.
Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
Здатність спілкуватись іноземною мовою.
Навички використання інформаційних і комунікативних технологій.
Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
Здатність працювати в команді.
Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
Здатність реалізувати свої права та обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свободи людини і громадянина в Україні.
Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Спеціальні
Здатність здійснювати відбір, аналіз, оцінку, предметні) систематизацію, моніторинг, організацію, зберігання, компетентності розповсюдження та надання в користування інформації та знань у будь-яких форматах.
Здатність використовувати методи систематизації, пошуку, збереження, класифікації інформації для різних типів контенту та носіїв.
Здатність використовувати сучасні прикладні комп’ютерні технології, програмне забезпечення, мережеві та мобільні технології для вирішення професійних завдань.
Здатність аналізувати закономірності розвитку, документно-інформаційних потоків та масивів, як штучно створеної підсистеми соціальних комунікацій.
Здатність створювати чітку, стислу та точну управлінську документацію відповідно до чинних стандартів.
Здатність підтримувати ділову комунікацію з усіма суб’єктами інформаційного ринку, користувачами, партнерами, органами влади та управління, засобами масової інформації.
Здатність впроваджувати інноваційні технології виробництва інформаційних продуктів і послуг, підвищення якості інформаційного обслуговування користувачів інформаційних, бібліотечних та архівних установ.
Здатність проектувати та створювати документно-інформаційні ресурси, продукти та послуги.
Здатність використовувати PR та інші прикладні соціокомунікаційні технології в умовах сучасної інформаційно-технологічної інфраструктури.
Здатність адмініструвати соціальні мережі, електронні бібліотеки та архіви.
Здатність використовувати автоматизовані інформаційно-пошукові системи, організовувати електронні бібліотеки та архіви.
Здатність створювати, наповнювати та забезпечувати функціонування веб-сайтів та веб-спільнот у мережі Інтернет.
Здатність опановувати і використовувати технології електронного урядування та електронного документообігу.
Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності, постійного підвищення рівня інформаційної культури.
Знання нормативно-методичних засад організації діловодства в Україні.
Здатність опановувати та застосовувати технології системного аналізу інформаційної діяльності.
Здатність до організації та керування документаційними процесами органів державної влади, місцевого самоврядування, установ, організацій та підприємств.
Здатність до формування інформаційного контенту, просування продукції, зокрема, в глобальній мережі.
Здатність аналізувати особливості розвитку інформаційного ринку продуктів та послуг для підтримки ефективної комерційної діяльності в інформаційній сфері.
Програмні результати навчання
Знати і розуміти наукові засади організації, модернізації та впровадження новітніх технологій в інформаційній, бібліотечній та архівній діяльності.
Впроваджувати та використовувати комунікаційні технології у соціальних системах, мультимедійне забезпечення інформаційної діяльності, технології веб- дизайну та веб-маркетингу.
Керувати документаційними процесами діяльності установ, користуватися засобами електронного документообігу, організовувати референтну та офісну діяльність.
Застосовувати у професійній діяльності технології інформаційного менеджменту, створення і підтримки функціонування електронних бібліотек та архівів, методологію вивчення та задоволення культурних та інформаційних потреб користувачів.
Узагальнювати, аналізувати і синтезувати інформацію в діяльності, пов’язаній із її пошуком, накопиченням, зберіганням та використанням.
Знати, розуміти та застосовувати в практичній діяльності законодавчі та галузеві нормативні документи.
Забезпечувати ефективність функціонування документно- комунікаційних систем.
Використовувати знання технічних характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації комп’ютерної техніки та офісного обладнання для вирішення технічних завдань спеціальності.
Оцінювати можливості застосування новітніх інформаційно-комп’ютерних та комунікаційних технологій для вдосконалення практик виробництва інформаційних продуктів і послуг.
Кваліфіковано використовувати типове комп’ютерне та офісне обладнання.
Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання професійних завдань.
Застосовувати сучасні методики і технології автоматизованого опрацювання інформації, формування та використання електронних інформаційних ресурсів та сервісів.
Оцінювати результати діяльності та відстоювати прийняті рішення.
Вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та електронну комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов.
Використовувати різноманітні комунікативні технології для ефективного спілкування на професійному, науковому та соціальному рівнях на засадах толерантності, діалогу і співробітництва.
Приймати обґрунтовані управлінські та технологічні рішення.
Бути відповідальним, забезпечувати ефективну співпрацю в команді.
Навчатися з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.
Дотримуватися і реалізовувати основні засади охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Викладачі освітньої програми

Марина Белла
Марина Белла [email protected]

доцент кафедри інформаційної діяльності, кандидат наук із соціальних комунікацій

Академічні профілі
В'ячеслав Кудлай
В'ячеслав Кудлай [email protected]

завідувач кафедри інформаційної діяльності, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент

Академічні профілі
Ірина Петрова
Ірина Петрова [email protected]

доцент кафедри інформаційної діяльності, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
Оксана Федотова
Оксана Федотова [email protected]

професор кафедри інформаційної діяльності, доктор історичних наук, старший науковий співробітник

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами