магістр

Освітня програма «Англійська мова, зарубіжна література та компаративістика»

Унікальність програми полягає у дослідженні взаємозв’язку між мовою, літературою та культурою англомовних країн. Практична складова програми допомагає майбутнім фахівцям отримати глибоку оцінку літератури як виду мистецтва та розвинути навички аналізу, інтерпретації, спілкування. Здобуті знання стануть цінними у наукових колах, видавничій справі, інформаційній діяльності.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умова Дізнайтесь більше про умови вступу на програму "Англійська мова, зарубіжна література та компаративістика"
Ольга Моргунова
Ольга Моргунова [email protected] гарант освітньо-професійної програми, кандидат філологічних наук, доцент

Магістранти вивчають історію та розвиток англійської мови, лінгвістичні і стилістичні аспекти англомовної літератури, основні літературні жанри і течії в зарубіжній літературі, а також твори різних культур і мов. Під час навчання майбутні фахівці беруть участь в освітньо-культурних стажуваннях за кордоном, долучаються до реалізації міжнародних проєктів, відвідують зустрічі з діячами культури та лекції викладачів з університетів-партнерів МДУ.

Профіль освітньої програми «Англійська мова, зарубіжна література та компаративістика»
Вартість навчання (денна форма)
48730 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
17060 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умова Дізнайтесь більше про умови вступу на програму "Англійська мова, зарубіжна література та компаративістика"
Галузь знань
Гуманітарні науки
Спеціальність
Філологія
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Магістр філології за спеціалізацією «Англійська мова, друга іноземна мова та зарубіжна література, викладач закладу вищої освіти»
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Магістр
Спеціальність 035 «Філологія»
Освітня програма «Англійська мова, зарубіжна література та компаративістика»
Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Мова викладання
українська
Наявність акредитації
Міністерство освіти і науки України Сертифікат НД №0585927
Переглянути сертифікат
Мета програми
Забезпечення фундаментальної теоретичної і практичної підготовки висококваліфікованих кадрів, які набувають глибоких ґрунтовних знань для виконання професійних завдань та обов’язків науково-дослідницького та інноваційного характеру в галузі філології та освіти; здатності до самостійної постановки і вирішення завдань науково-практичної діяльності.
Характеристика програми)
Предметна область
Нормативна частина – 75%; варіативна частина – 25%.
Фокус програми
Загальна
Орієнтація програми
Академічна, професійна
Особливості програми
Освітня програма надає можливість здобувачам вищої освіти опанувати як стандартні фахові компетентності, так і ексклюзивні знання, вміння та навички, які цілком розширюють можливості випускників на ринку праці. Наявність серед освітніх компонентів освітньої програми науково-дослідної практики забезпечує набуття практичного досвіду розв’язання проблем в галузі іноземної філології та освіти. При розробці освітньої програми та формуванні її освітніх компонентів враховано досвід провідних вітчизняних закладів вищої освіти (Київського університету імені Бориса Гринченка, Херсонського державного університету, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара) щодо реалізації програм освіти у галузі гуманітарних наук, зокрема іноземної філології (англійської).
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Магістр філолог може працювати в науковій, літературно- видавничій, освітній галузях; на викладацьких, науково- дослідних та адміністративних посадах у вищих навчальних закладах 1-4 рівнів акредитації; у друкованих та електронних засобах масової інформації, РК-технологіях, у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо.
2444.2 Філолог
2451.1 Літературознавець
2444.2 Лінгвіст
2351.2 24420 Викладач (методи навчання)
2310.2 Викладач ЗВО
Продовження освіти
Здобуття освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання. Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійної лекції, інтерактивної лекції, семінарів, практичних занять, самостійної роботи (підготовка есе, презентацій, рефератів), науково-дослідної практики, виконання кваліфікаційної роботи.
Система оцінювання
Формами підсумкового контролю є екзамени, заліки, а також диференційований залік, який проводиться для оцінювання якості виконання та захисту звіту з практики. Проміжний та поточний контроль здійснюється у формі виконання контрольних робіт; підготовки та захисту проєктів, презентацій, реферативних досліджень тощо.
Програмні компетентності
Загальні
ЗК 1. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК 2. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК 3. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК 4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК 5. Здатність працювати в команді та автономно.
ЗК 6. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК 7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК 9. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК 10. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
ЗК 11. Здатність проведення досліджень на належному рівні.
ЗК 12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
Спеціальні
СК 1. Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямах і школах.
СК 2. Здатність осмислювати літературу як полісистему, розуміти еволюційний шлях розвитку вітчизняного і світового літературознавства.
СК 3. Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення філологічної науки.
СК 4. Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування мовного / мовленнєвого й літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів.
СК 5. Усвідомлення методологічного, організаційного та правового підґрунтя, необхідного для досліджень та/або інноваційних розробок у галузі філології, презентації їх результатів професійній спільноті та захисту інтелектуальної власності на результати досліджень та інновацій.
СК 6. Здатність застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної спеціалізації для вирішення професійних завдань.
СК 7. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень.
СК 8. Усвідомлення ролі експресивних, емоційних, логічних засобів мови для досягнення запланованого прагматичного результату.
Програмні результати навчання
РН 1. Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення.
РН 2. Упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами.
РН 3. Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження в конкретній філологічній галузі.
РН 4. Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування.
РН 5. Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з представниками інших професійних груп різного рівня.
РН 6. Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації.
РН 7. Аналізувати, порівнювати і класифікувати різні напрями і школи в лінгвістиці.
РН 8. Оцінювати історичні надбання та новітні досягнення літературознавства.
РН 9. Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти обраної філологічної спеціалізації. РН 10. Збирати й систематизувати мовні, літературні, фольклорні факти, інтерпретувати й перекладати тексти різних стилів і жанрів (залежно від обраної спеціалізації).
РН 11. Здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого й літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологічних принципів, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих даних.
РН 12. Дотримуватися правил академічної доброчесності.
РН 13. Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних питань, власну точку зору на них та її обґрунтування як фахівцям, так і широкому загалу, зокрема особам, які навчаються.
РН 14. Створювати, аналізувати й редагувати тексти різних стилів та жанрів.
РН 15. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного лінгвістичного чи літературного матеріалу.
РН 16. Використовувати спеціалізовані концептуальні знання з обраної філологічної галузі для розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.
РН 17. Планувати, організовувати, здійснювати і презентувати дослідження та/або інноваційні розробки в конкретній філологічній галузі.
РН 18. Планувати, організовувати, здійснювати викладацьку діяльність за спеціальністю.

Викладачі освітньої програми

Остап Бодик
Остап Бодик [email protected]

завідувач кафедри англійської філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Наталія Городнюк
Наталія Городнюк [email protected]

професор кафедри англійської філології, доктор філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Леніна Задорожна-Княгницька
Леніна Задорожна-Княгницька [email protected]

декан психолого-педагогічного факультету, професор кафедри педагогіки та освіти, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Олена Павленко
Олена Павленко [email protected]

професор кафедри англійської філології, доктор філологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Тетяна Розумна
Тетяна Розумна [email protected]

доцент кафедри англійської філології, кандидат педагогічних наук, доцент

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами